Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

RDS farm deployment using existing active directory

Sist oppdatert: 01.09.2021

This template creates a RDS farm deployment using existing active directory in same resource group

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'. For example johndns1 will result the final RDWEB access url like https://johndns1.westus.cloudapp.azure.com/RDWeb
adDomainName The name of the AD domain. For example contoso.com
adVnetName The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
adVnetRG The Resource Group containing the existing Virtual Network resource
adVnetSubscriptionId The subscription containing the existing Virtual Network resource
adSubnetName The subnet name of AD domain
dnsServerPrivateIp The private IP address of the ad dns server
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator'. For example johnadmin
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
imageSKU Windows server SKU
numberOfRdshInstances Number of RemoteDesktopSessionHosts
rdshVmSize The size of the RDSH VMs
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
gatewayIpDNS DNS name for the gateway, must be globally unique.
connBrokerIpDNS DNS name for the connection broker, must be globally unique.
rdshNamingPrefix Naming prefix for the RDS Host VMs and resources

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-existing-ad/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-existing-ad/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av MahendraAgrawal