Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Connect an ExpressRoute circuit to a VNET

Sist oppdatert: 09.06.2021

This template creates a VNET, an ExpresRoute Gateway and a connection to a provisioned and enabled ExpressRoute circuit with AzurePrivatePeering configured.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
gatewayType The type of gateway to deploy. For connecting to ExpressRoute circuits, the gateway must be of type ExpressRoute. Other types are Vpn.
connectionType The type of connection. For connecting to ExpressRoute circuits, the connectionType must be of type ExpressRoute. Other types are IPsec and Vnet2Vnet.
virtualNetworkName The name of the virtual network to create.
addressPrefix The address space in CIDR notation for the new virtual network.
subnetName The name of the first subnet in the new virtual network.
gatewaySubnet The name of the subnet where Gateway is to be deployed. This must always be named GatewaySubnet.
subnetPrefix The address range in CIDR notation for the first subnet.
gatewaySubnetPrefix The address range in CIDR notation for the Gateway subnet. For ExpressRoute enabled Gateways, this must be minimum of /28.
gatewayPublicIPName The resource name given to the public IP attached to the gateway.
gatewayName The resource name given to the ExpressRoute gateway.
connectionName The resource name given to the Connection which links VNet Gateway to ExpressRoute circuit.
circuitName The name of the ExpressRoute circuit with which the VNet Gateway needs to connect. The Circuit must be already created successfully and must have its circuitProvisioningState property set to 'Enabled', and serviceProviderProvisioningState property set to 'Provisioned'. The Circuit must also have a BGP Peering of type AzurePrivatePeering.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer