The Azure Quickstart templates are currently available in English

Spin up a 3-node Deis cluster

Sist oppdatert: 05.03.2020

Template spins up a Deis cluster.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Name of the of the storage account for VM OS Disk
publicDomainName Domain name associated with the load balancer public IP
vmSize Instance size for the VMs
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
customData Base64-encoded cloud-config.yaml file to deploy and start Fleet
numberOfNodes Number of member nodes
dockerVolumeSize Size in GB of the Docker volume.
coreosVersion Version of CoreOS to deploy.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer