Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

Sist oppdatert: 09.06.2021

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
dataLakeStoreUri URI of Azure Data Lake store
dataLakeStoreServicePrincipalID ID of Azure Service Principal used for accessing Data Lake
dataLakeStoreServicePrincipalKey Key for Azure Service Principal used for accessing Data Lake
azureSQLConnectionString Connection string for Azure SQL Database
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer