Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Linux VMs

Sist oppdatert: 13.05.2021

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses, 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName virtual network name
adminUsername Username for the Virtual Machine.
location Location for all resources, the location must support Availability Zones if required.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
privateRanges Ip prefixes to which traffic won't be SNAT'ed.
vmSize Zone numbers e.g. 1,2,3.
numberOfFirewallPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-sandbox-linux/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-sandbox-linux/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer