Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy SQL Managed Instance with Networking

Sist oppdatert: 04.05.2021

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location for all resources
vnetResourceName The name of the vnet
managedInstanceSubnetName Managed Instance Subnet name
sqlManagedInstanceName Name of the Azure SQL Managed Instance - must be globally unique, contain only lowercase letters, numbers and '-'
sqlManagedInstanceAdminLogin Admin user for Managed Instance
sqlManagedInstancePassword Admin user password - must be 16-128 characters, must contain 3 of uppercase, lowercase, numbers and non-alphanumeric characters, and cannot contain all or part of the login name
sqlManagedInstance-storageSizeInGB Amount of Storage in GB for this instance
sqlManagedInstance-vCores Number of vCores for this instance
sqlManagedInstance-licenseType Type of license: BasePrice (BYOL) or LicenceIncluded
sqlManagedInstance-skuName SKU NAME (GP_Gen4, GP_Gen5, BC_GEN5)
sqlManagedInstance-skuEdition SKU Edition (GeneralPurpose, BusinessCritical)
sqlManagedInstance-hardwareFamily Hardware family (Gen4, Gen5)
sqlManagedInstance-collation SQL Collation
tags Tags for the Managed Instance SQL resource.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vnetAddressRange Address range for the virtual network in CIDR notation
managedInstanceNSGName Name of the Managed Instance NSG
managedInstanceRouteTableName Name of the Managed Instance Route Table
managedInstanceSubnetAddressRange Managed Instance Subnet range
miManagementIps List of MI management IP ranges

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer