Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Application Gateway with WAF and firewall policy

Sist oppdatert: 13.12.2021

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
applicationGatewayName Application gateway name
location Application gateway location
tier Application gateway tier
sku Application gateway sku
http2Enabled Enable HTTP/2 support
capacity Capacity (instance count) of application gateway
autoScaleMaxCapacity Autoscale capacity (instance count) of application gateway
publicIpAddressName Public ip address name
vNetSubscriptionId Virutal network subscription id
existingVnetResourceGroup Virutal network resource group
existingVnetName Virutal network name
existingSubnetName Application gateway subnet name
sslCertificates Array containing ssl certificates
trustedRootCertificates Array containing trusted root certificates
httpListeners Array containing http listeners
backendAddressPools Array containing backend address pools
backendHttpSettings Array containing backend http settings
rules Array containing request routing rules
redirectConfigurations Array containing redirect configurations
frontEndPorts Array containing front end ports
customProbes Array containing custom probes
managedIdentityResourceId Resource id of an existing user assigned managed identity to associate with the application gateway
enableWebApplicationFirewall Enable web application firewall
firewallPolicyName Name of the firewall policy. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicySettings Array containing the firewall policy settings. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyCustomRules Array containing the firewall policy custom rules. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyManagedRuleSets Array containing the firewall policy managed rule sets. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyManagedRuleExclusions Array containing the firewall policy managed rule exclusions. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf-firewall-policy/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf-firewall-policy/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer