Create an App Service Environment v2

av Stefan
Sist oppdatert: 15.06.2017

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
aseName Name of the App Service Environment
aseLocation Location of the App Service Environment
existingVnetResourceId ARM Url reference for the virtual network that will contain the ASE. Only Microsoft.Network is supported for ASEv2. /subscriptions/subIDGoesHere/resourceGroups/rgNameGoesHere/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnetnamegoeshere
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asev2-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asev2-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer