Hopp over navigasjon

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

Sist oppdatert: 28.04.2017

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter.
virtualMachineSize The virtual machine size. Allowed values: Standard_A1, Standard_A2, Standard_A3.
applicationGatewaySize Application Gateway size
capacity Number of instances
wafMode WAF Mode
frontendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert terminating on the Application Gateway.
frontendCertPassword Password for .pfx certificate
backendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert installed on the web servers.
backendCertPassword Password for .pfx certificate
backendPublicKeyData Base-64 encoded form of the .cer file. This is the public key for the cert on the web servers.
backendCertDnsName DNS name of the backend cert
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer