The Azure Quickstart templates are currently available in English

Metric alert rule with a static threshold

av hutzleo
Sist oppdatert: 01.12.2020

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a static threshold condition type.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
alertName Name of the alert
alertDescription Description of alert
alertSeverity Severity of alert {0,1,2,3,4}
isEnabled Specifies whether the alert is enabled
resourceId Full Resource ID of the resource emitting the metric that will be used for the comparison. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.compute/virtualMachines/VM_xyz
metricName Name of the metric used in the comparison to activate the alert.
operator Operator comparing the current value with the threshold value.
threshold The threshold value at which the alert is activated.
timeAggregation How the data that is collected should be combined over time.
windowSize Period of time used to monitor alert activity based on the threshold. Must be between one minute and one day. ISO 8601 duration format.
evaluationFrequency how often the metric alert is evaluated represented in ISO 8601 duration format

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-monitoring-static-metric-alert/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-monitoring-static-metric-alert/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer