Navigáció kihagyása

A Microsoft Azure webhely Használati Feltételei

Utolsó frissítés dátuma: 2016. március

A feltételek elfogadása

A Microsoft által Önnek ezen az Azure webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) nyújtott (a következő szakaszban meghatározott) Webhelyszolgáltatásokra a következő Használati Feltételek (a továbbiakban „TOU”) vonatkoznak. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a TOU-t, anélkül, hogy erről Önt értesítené. A TOU legújabb verziója az Azure webhely oldalain található „Használati Feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

A Webhelyszolgáltatások ismertetése

E Webhelyen keresztül a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különböző erőforrásokhoz, beleértve a feltöltési és a letöltési területeket, a kommunikációs fórumokat és a termékekkel kapcsolatos információkat, valamint az alább ismertetett korlátozott Azure-szolgáltatásokat is (a továbbiakban együttesen „Webhelyszolgáltatások”). A Webhelyszolgáltatásokra – beleértve a frissítéseket, a továbbfejlesztéseket, az új szolgáltatásokat és/vagy bármely új webes tulajdonságot is – a jelen TOU vonatkozik. A jelen TOU nem alkalmazandó az Azure felhőszolgáltatások platformjának, illetve szolgáltatásainak (ideértve a klasszikus Microsoft Azure-portált is) használatára; erre az a szerződés vonatkozik, amelynek alapján Ön az ilyen szolgáltatásokat megvásárolja. Az előzőek alól korlátozott kivételt képez a következő: ha Ön nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, akkor a jelen TOU alkalmazandó az előfizetés nélkül használható korlátozott Azure-szolgáltatásokra.

Adatvédelem és a személyes információk védelme

Lásd a Microsoft.com Adatvédelmi nyilatkozatának az Önre vonatkozó információk gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos részét.

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverek

A Webhelyszolgáltatásokon keresztül letölthető összes szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft és/vagy szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver használatára a Szoftverhez tartozó vagy a Szoftverhez mellékelt licencfeltételek (a továbbiakban „Licencszerződés”) alkalmazandók. A végfelhasználó nem jogosult telepíteni a Szoftvert az ahhoz tartozó vagy az ahhoz mellékelt Licencszerződés feltételeinek elfogadása nélkül. A végfelhasználók kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerint tölthetik le és használhatják a Szoftvert. Kifejezetten tiltott a Szoftver olyan többszörözése és terjesztése, amely nem felel meg a Licencszerződésben foglaltaknak.

Az ezen a webhelyen közzétett anyagok

A Webhelyszolgáltatások részeként elérhetővé tett összes anyag – ideértve a szoftvereket, a súgótémaköröket, a tanulmányokat, az adatlapokat, a videókat és a gyakran ismételt kérdéseket is – (a továbbiakban együttesen „Anyagok”) a Microsoft és/vagy szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. Az ilyen Anyagok Ön általi használatára két licencfeltétel-készlet egyike vonatkozik: ha Ön kapott licencet az Anyagokhoz, akkor annak a licencnek a feltételei alkalmazandók, ha nem kapott licencet, akkor a jelen feltételek alkalmazandók. A Microsoft az Anyagokra vonatkozó, a jelen licencfeltételek keretében kifejezetten át nem engedett összes egyéb jogot fenntartja. Az Anyagok használata során Önnek tilos:

 • eltávolítani, módosítani vagy meghamisítani a szerzői jogi nyilatkozatokat;
 • az Anyagokat harmadik feleknek terjeszteni, ideértve az Anyagok olyan hálózatba kapcsolódó számítógépen történő közzétételét is, amely számítógépet a hálózatba tartozó bármely másik számítógép elérhet, ideértve továbbá az Anyagoknak bármilyen médium segítségével történő sugárzását is; valamint
 • bármiképp módosítani az Anyagokat.

Nem sorolandó a fent meghatározott Anyagok közé a Webhely és a Microsoft tulajdonában lévő, az általa működtetett, licencbe adott vagy felügyelt egyéb webhely kialakítása és elrendezése. A Microsoft Webhelyeinek elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre és a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatálya alá esnek, tilos azokat részben vagy egészben másolni, illetve utánozni. A Microsoft Webhelyéről származó egyetlen embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható a Microsoft kifejezett engedélye nélkül.

Az Anyagok tartalmára vonatkozóan a Microsoft szabadalmakkal, szabadalmaztatott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogokkal rendelkezhet. Azzal, hogy a Microsoft az Anyagokat az Ön rendelkezésére bocsátja, a Microsoft nem ad Önnek licencet az ilyen szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogokra, kivéve, ha ezt a Microsoft kifejezetten, írásban teszi.

A Webhelyszolgáltatások részeként elérhető egyes Anyagokat harmadik felek adják licencbe Önnek. A Microsoft nem ad Önnek semmiféle további jogot (sem kifejezettet, sem vélelmezettet) az ilyen, harmadik féltől származó Anyagokra.

A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a visszajelzések és a javaslatok), vagy bármelyik Webhelyszolgáltatáson a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, bevitt vagy beküldött anyagok (a továbbiakban együttesen „Közlemények”) tulajdonjogát. Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy benyújtja Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükséges licenctulajdonosait azzal a joggal, hogy ők az Ön Közleményeit internetes üzletágaik működésével kapcsolatban felhasználják (nem korlátozó jelleggel ideértve a Microsoft minden Szolgáltatását is) a következő módokon: másolhassák, terjeszthessék, közvetíthessék, nyilvánosan megjeleníthessék és előadhassák, sokszorosíthassák, szerkeszthessék, lefordíthassák és átalakíthassák az Ön Közleményét; az Ön közleményével kapcsolatban nyilvánosan megjeleníthessék az Ön nevét; valamint allicenceket adhassanak a Webhelyszolgáltatásokat nyújtó bármely szolgáltató részére.

Felelősségkizáró nyilatkozat

A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST A WEBHELYSZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT KÖZZÉTETT ANYAGOK INFORMÁCIÓTARTALMÁNAK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁKNAK BÁRMIFÉLE CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MINDEN ILYEN ANYAGOT ÉS GRAFIKÁT, TOVÁBBÁ A WEBHELYSZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTANAK. A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK A FENTIEKKEL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ ÖSSZES KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS. ELŐFORDULHAT, HOGY A WEBHELYEN KÖZZÉTETT ANYAGOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ GRAFIKÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT VAGY ELÍRÁSOKAT TARTALMAZNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK A WEBHELYSZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY AZ ITT ISMERTETETT ANYAGOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA.

A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A WEBHELYSZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL, TELJESÍTMÉNYÉBŐL, NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY A WEBHELYSZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, LEGYEN ENNEK OKA AKÁR SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, AKÁR HANYAGSÁG, AKÁR EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÓ TEVÉKENYSÉG. A MICROSOFTNAK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL SZÁRMAZÓ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ 5,00 USD ÖSSZEGET.

A kéretlen ötletek beküldésére vonatkozó rendelkezés

Sem a Microsoft, sem annak alkalmazottai nem fogadnak el és nem vesznek figyelembe kéretlenül rendelkezésükre bocsátott ötleteket, így hirdetési kampányokra, új promóciókra, új termékekre vagy technológiákra, eljárásokra, anyagokra, marketingtervekre és terméknevekre vonatkozó ötleteket sem. Arra kérjük, hogy ne küldjön semmilyen művészi alkotást, mintát, bemutatót vagy más kéretlen ötletet sem a Microsoft, sem a Microsoft egyetlen alkalmazottja részére sem. E rendelkezés kizárólagos célja az abból származó esetleges félreértések és viták elkerülése, hogy a Microsoft termékei vagy marketingstratégiái a Microsoft számára benyújtott ötletekhez hasonlónak tűnhetnek fel. Ha az ötletek és anyagok beküldésének mellőzősére irányuló kérésünk ellenére ötleteket vagy anyagokat küld be, tartsa szem előtt, hogy a Microsoft nem garantálja az Ön ötleteinek, illetve anyagainak bizalmas vagy az Ön tulajdonjogát elismerő kezelését.

Tagsági fiók, jelszó és biztonság

Ha a Webhelyszolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrációt. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. Teljes mértékben Ön a felelős jelszavának és bármely más nem nyilvános fiókadatának titokban tartásáért. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Microsoftot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. A Microsoft nem vállal felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek abból adódnak, hogy valaki más használta az Ön felhasználónevét, jelszavát vagy fiókját, függetlenül attól, hogy az Ön tudomásával vagy anélkül történt-e ez a használat. A Microsoft vagy egy másik fél azonban felelősségre vonhatja Önt az abból származó káraiért, hogy az Ön felhasználónevét, jelszavát vagy fiókját valaki más használta. A fiók tulajdonosának engedélye nélkül Ön sohasem használhatja másik személy fiókját.

A törvénytelen és tiltott használat kizárása

A Webhelyszolgáltatások használatának feltétele, hogy Ön a Webhelyszolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen TOU által tiltott célra ne használja. Ön semmiféle olyan módon nem használhatja a Webhelyszolgáltatásokat, amely kárt, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában vagy a Microsoft kiszolgálójához csatlakoztatott bármely hálózatban, illetve amely bármely harmadik felet akadályozhatna a Webhelyszolgáltatások használatában és élvezetében. Ön sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet semelyik Webhelyszolgáltatás, más fiók, számítógépes rendszer, illetve a Microsoft-kiszolgálók vagy a Webhelyszolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszereznie vagy megkísérelnie megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Webhelyszolgáltatások keretében.

Kommunikációs szolgáltatások használata

A Webhelyszolgáltatások tartalmazhatnak olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek a másokkal való kommunikációt vagy anyagok vagy megoldások megosztását teszik lehetővé (a továbbiakban egyenként „Kommunikációs Szolgáltatás”, együttesen „Kommunikációs Szolgáltatások”). Ön vállalja, hogy csak helyénvaló és – amennyiben értelmezhető ez a megkötés – az adott Kommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. Ha Ön úgy dönt, hogy a Kommunikációs Szolgáltatások segítségével oszt meg másokkal anyagokat vagy megoldásokat, akkor Ön elfogadja, hogy ezzel licencet ad a Kommunikációs Szolgáltatások összes felhasználójának (ideértve az ilyen anyagok, illetve megoldások használati, módosítási és újra-közzétételi jogát is), és megengedi a Microsoftnak, hogy ezeket elérhetővé tegye az ilyen felhasználók számára az általa választott módon és helyen. A Kommunikációs Szolgáltatások használata során Ön nem teheti a következőket:

 • nem használhatja a Kommunikációs Szolgáltatásokat felmérésekhez és versenyekhez kapcsolódóan (kivéve akkor és csak olyan mértékben, amikor és amilyen mértékben azt a Microsoft, a partnereink vagy az ügyfeleink a jelen Webhelyen keresztül felajánlják), nem használhatja továbbá piramisjátékokhoz, levélszemélt e-mailek, illetve bármilyen ismétlődő vagy nem kért üzenetek (legyenek azok kereskedelmi vagy egyéb jellegűek) küldéséhez kapcsolódóan;
 • nem rágalmazhat, nem gyalázhat, nem zaklathat, nem üldözhet, nem fenyegethet másokat, illetve nem sértheti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait);
 • nem tehet közzé, nem küldhet, nem tölthet fel, nem terjeszthet és nem hozhat nyilvánosságra nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat;
 • nem tölthet fel, és más úton sem tehet elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett a fentiek végrehajtásához;
 • Nem használhat fel a Webhelyszolgáltatásokon keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt (ideértve a képeket és a fényképeket is) semmiféle olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkát vagy egyéb tulajdonjogát sérti.
 • nem tölthet fel vírusokat, trójai programokat, időzített működésű rosszindulatú programokat, közleményeket törlő programot („cancelbot”), sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan fájlt vagy programot, amely kárt okozhat más számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában;
 • nem hirdethet és nem kínálhat fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs Szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket;
 • nem tölthet le a Kommunikációs Szolgáltatáson egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, előadni vagy terjeszteni;
 • nem hamisíthatja meg és nem törölheti a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, így a szerzők listáját, a jogi vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, illetve a feltöltött fájlban lévő szoftver vagy más anyag eredetére utaló tulajdonjogi jelzéseket vagy címkéket;
 • nem korlátozhat vagy gátolhat más felhasználókat a Kommunikációs Szolgáltatások használatában;
 • nem sértheti meg az adott Kommunikációs Szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat;
 • nem gyűjthet össze másokra vonatkozó információkat, az e-mail címeket is beleértve;
 • nem sérthet meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást;
 • nem tüntetheti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából; továbbá
 • nem használhatja fel, nem töltheti le és másféleképpen sem másolhatja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsáthatja más természetes vagy jogi személy rendelkezésére a Webhelyszolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve nem bocsáthat rendelkezésre semmiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok bármely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs Szolgáltatásokat. A Microsoft azonban fenntartja annak jogát, hogy átnézze a Kommunikációs Szolgáltatásokhoz beküldött anyagokat, és saját hatáskörében eltávolítson bármilyen anyagot. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármiféle okból és bármely Kommunikációs Szolgáltatás esetén megvonja az Ön hozzáférési jogát.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely bármely alkalmazandó jogszabály, előírás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez szükséges, illetve fenntartja a jogot arra, hogy a Microsoft saját belátása szerint részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét.

Mindig körültekintően járjon el, amikor bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs Szolgáltatáson, amelynek alapján Önnek vagy gyermekeinek személyazonossága megállapítható. A Microsoft nem felügyeli és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs Szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, így a Microsoft különösen kizár bármiféle felelősséget a Kommunikációs Szolgáltatással kapcsolatban, illetve az Ön Kommunikációs Szolgáltatásokban való részvételéből származó tevékenységekkel kapcsolatban. A vezetők és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, az ő nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Microsoft véleményét.

A Kommunikációs Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, a többszörözést vagy a terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak. Az anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az ilyen korlátozások betartásáért.

Visszajelzések

Amennyiben Ön a Microsoft részére visszajelzést küld, Ön ezzel díjmentes, visszavonhatatlan, végleges, allicencbe adható jogot ad a Microsoftnak a visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célból történő felhasználására, megosztására és kereskedelmi hasznosítására. Ezenkívül Ön a harmadik feleknek díjmentesen biztosítja az Ön visszajelzésében lévő mindazon szabadalmi jogokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy lehetővé tegyék saját termékeik, technológiáik vagy szolgáltatásaik számára az együttműködést egy Microsoft-termék vagy -szolgáltatás bármely alkotórészével, illetve az ilyen alkotórészek használatát. Ön nem küldhet olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek vagy egyéb kötelezettségek értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek bármiféle jogot biztosítani vagy átadni, illetve bármit tudomására hozni vagy megfizetni. Ezek a rendelkezések a jelen feltételek érvényességének lejárata után is hatályban maradnak.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás nem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Ön közzétesz egy Közleményt, egyúttal szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen TOU-ban foglaltak szerint, nem korlátozó jelleggel ideértve a Közlemény átadásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beviteléhez és beküldéséhez szükséges összes jogot is.

A fenti szavatosságvállaláson és kijelentéseken túl olyan Közlemény közzétételével, amely képeket, fényképeket, ábrákat vagy egyéb, teljesen vagy részben grafikus elemekből álló tartalmat (a továbbiakban „Képek”) tartalmaz, Ön szavatolja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, illetve az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa engedélyezte Önnek a Képek vagy a Képekben foglalt bármilyen tartalom használatát az Ön általi használat módjának és céljának megfelelően, illetve a jelen TOU és a Webhelyszolgáltatások által engedélyezett más módon, (b) Ön rendelkezik a jelen TOU-ban leírt licencbe és allicencbe adáshoz szükséges jogokkal, és (c) az ilyen Képeken ábrázolt minden személy (ha vannak ilyen személyek) belegyezését adta a Képek felhasználásához a jelen TOU-ban meghatározott módon, nem korlátozó jelleggel ideértve az ilyen Képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését is. A Képek közzétételével Ön engedélyezi (a) a magánjellegű közösségének összes tagja számára (az ilyen magánjellegű közösség tagjai számára elérhető összes Képre vonatkozóan) és/vagy (b) a nyilvánosság számára (a magánjellegű közösségtől különböző közösségek számára a Webhelyszolgáltatásokban bárhol elérhető összes ilyen Képre vonatkozóan) a bármely Webhelyszolgáltatásban elérhető ilyen Képek használatát a jelen TOU-ban engedélyezett módon; valamint nem kizárólagos, az egész világra érvényes és jogdíjmentes licencet ad az ilyen Képeknek a hozzájuk tartozó jogi adatok nélküli másolására, terjesztésére, közvetítésére, nyilvános megjelenítésére és előadására, sokszorosítására, szerkesztésére, lefordítására és átalakítására, továbbá megadja azt a jogot, amellyel allicenceket adhat a Webhelyszolgáltatásokat nyújtó bármely szolgáltatónak. Az előző mondatban egy Képre vonatkozóan adott licencek megszűnnek, amikor teljesen eltávolítja az adott Képet a Webhelyszolgáltatásokból, azzal, hogy az ilyen megszűnés nem érinti a Képpel kapcsolatban a Kép teljes eltávolításának időpontja előtt kiadott licenceket. Semmilyen ilyen Kép használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás.

Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozás

A Webhelyszolgáltatás tartalmazhat harmadik fél webhelyeire, a Webhelyen kívülre mutató hivatkozásokat. Ezek a webhelyek nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt. A Microsoft nem ellenőrzi e webhelyek tartalmát, így nem vizsgálja azok érvényességét, jogszerűségét, kulturáltságát és azt, hogy betartják-e bennük a szerzői jogokat, és nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért. Amennyiben a Microsoft a Webhelyen harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat szerepeltet, az ilyen hivatkozások pusztán az Ön kényelmét szolgálják. A Microsoft nem minősíti jóváhagyólag semelyik harmadik fél webhelyét, szolgáltatását vagy termékét, és nem tesz velük kapcsolatban semmilyen kijelentést, illetve nem vállal semmiféle garanciát vagy biztosítékot. Az Ön által beszerzett bármely, harmadik féltől származó termék vagy szolgáltatás, valamint az Ön és az ilyen harmadik fél szolgáltató közötti bármely adatcsere kizárólag Önre és az adott harmadik félre tartozik. A harmadik felek által biztosított webhelyekre a harmadik felek feltételei, kikötései és adatvédelmi nyilatkozatai vonatkozhatnak. A Microsoft letilthatja az Ön által a Webhelyen közzétett, bármelyik harmadik fél webhelyére mutató hivatkozást.

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A Microsoft, illetve annak szállítói a Webhely és a Webhelyszolgáltatások tekintetében fenntartanak maguknak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve valamennyi szerzői jogot, szabadalmat, kereskedelmi titkot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot. A Microsoft fenntart minden kifejezetten át nem engedett jogot. A jelen TOU nem biztosít semmiféle jogot a Microsoft, illetve a Microsoft szállítói védjegyeire, védett kereskedelmi neveire, valamint emblémáira vonatkozóan. A védjegyekről további információt a https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx webhelyen talál.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken keresztül fordulhat hozzánk:

 • Szoftverkalózkodással kapcsolatos kérdéseit itt teheti fel: írásban – piracy@microsoft.com, telefonon – 1-800-R-U-LEGIT.

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás.

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkelyének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzőijog-sértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató Kijelölt Megbízottjához kell eljuttatni. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI.

Lásd a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések) című ismertetőt.

Szerzői jogi figyelmeztetés

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.