SLA a következőhöz: Virtuális gépek

Last updated: January 2020

 • For all Virtual Machines that have two or more instances deployed across two or more Availability Zones in the same Azure region, we guarantee you will have Virtual Machine Connectivity to at least one instance at least 99.99% of the time.
 • For all Virtual Machines that have two or more instances deployed in the same Availability Set or in the same Dedicated Host Group, we guarantee you will have Virtual Machine Connectivity to at least one instance at least 99.95% of the time.
 • For any Single Instance Virtual Machine using Premium SSD or Ultra Disk for all Operating System Disks and Data Disks, we guarantee you will have Virtual Machine Connectivity of at least 99.9%.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Meghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjainak vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 4. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 5. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 6. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 7. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 8. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 9. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 10. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

Additional Definitions

"Availability Set" refers to two or more Virtual Machines deployed across different Fault Domains to avoid a single point of failure.

"Availability Zone” is a fault-isolated area within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking.

"Azure Dedicated Host" provides physical servers that host one or more Azure virtual machines with the (default) setting of autoReplaceOnFailure required for any SLA.

"Data Disk" is a persistent virtual hard disk, attached to a Virtual Machine, used to store application data.

"Dedicated Host Group" is a collection of Azure Dedicated Hosts deployed within an Azure region across different Fault Domains to avoid a single point of failure.

"Fault Domain" is a collection of servers that share common resources such as power and network connectivity.

"Operating System Disk" is a persistent virtual hard disk, attached to a Virtual Machine, used to store the Virtual Machine’s operating system.

"Single Instance" is defined as any single Microsoft Azure Virtual Machine that either is not deployed in an Availability Set or has only one instance deployed in an Availability Set.

"Virtual Machine" refers to persistent instance types that can be deployed individually, as part of an Availability Set or using a Dedicated Host Group. A virtual machine can be deployed in a multi-tenant environment in Azure or in an isolated, single-tenant environment using Azure Dedicated Hosts.

"Virtual Machine Connectivity" is bi-directional network traffic between the Virtual Machine and other IP addresses using TCP or UDP network protocols in which the Virtual Machine is configured for allowed traffic. The IP addresses can be IP addresses in the same Cloud Service as the Virtual Machine, IP addresses within the same virtual network as the Virtual Machine or public, routable IP addresses.

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Virtual Machines in Availability Zones

"Maximum Available Minutes" is the total accumulated minutes during a billing month that have two or more instances deployed across two or more Availability Zones in the same region. Maximum Available Minutes is measured from when at least two Virtual Machines across two Availability Zones in the same region have both been started resultant from action initiated by Customer to the time Customer has initiated an action that would result in stopping or deleting the Virtual Machines.

"Downtime" is the total accumulated minutes that are part of Maximum Available Minutes that have no Virtual Machine Connectivity in the region.

"Monthly Uptime Percentage" for Virtual Machines in Availability Zones is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes in a billing month for a given Microsoft Azure subscription. Monthly Uptime Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime % = (Maximum Available Minutes – Downtime) / Maximum Available Minutes X 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of Virtual Machines, deployed across two or more Availability Zones in the same region:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Virtual Machines in an Availability Set, or in the same Dedicated Host Group

"Maximum Available Minutes" is the total accumulated minutes during a billing month for all Virtual Machines that have two or more instances deployed in the same Availability Set, or in the same Dedicated Host Group. Maximum Available Minutes is measured from when at least two Virtual Machines in the same Availability Set, or same Dedicated Host Group, have both been started resultant from action initiated by Customer to the time Customer has initiated an action that would result in stopping or deleting the Virtual Machines.

"Downtime" is the total accumulated minutes that are part of Maximum Available Minutes that have no Virtual Machine Connectivity.

"Monthly Uptime Percentage" for Virtual Machines is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes in a billing month for a given Microsoft Azure subscription. Monthly Uptime Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime % = (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes X 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of Virtual Machines in an Availability Set, or same Dedicated Host Group:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.95% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Single-Instance Virtual Machines

"Minutes in the Month" is the total number of minutes in a given month.

"Downtime" is the total accumulated minutes that are part of Minutes in the Month that have no Virtual Machine Connectivity.

"Monthly Uptime Percentage" is calculated by the percentage of Minutes in the Month in which any Single Instance Virtual Machine using Premium SSD or Ultra Disk for all Operating System Disks and Data Disks had Downtime.

Monthly Uptime % = (Minutes in the Month - Downtime) / Minutes in the Month X 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of Single-Instance Virtual Machines:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.9% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Korábbi verziók

1.9 Last updated: January 2020
Kibocsátási megjegyzések: Addition of Azure Dedicated Host (ADH) guarantee

1.8 Utolsó frissítés dátuma: 2018. március
Kibocsátási megjegyzések: SLA hozzáadása a két vagy több Rendelkezésre Állási Zóna keretén belül telepített Virtuális Gépekhez.

1.7 Utolsó frissítés dátuma: 2018. március
Kibocsátási megjegyzések: Eltávolított kizárás az Egypéldányos Virtuális Gépek karbantartásával kapcsolatos állásidőre vonatkozóan

1.6 Utolsó frissítés dátuma: 2017. április
Kibocsátási megjegyzések: A havi rendelkezésre állás képletét kiegészítettük a „x 100” részlettel, így kijavítva a kihagyást.

1.5 Utolsó frissítés dátuma: 2017. március
Kibocsátási megjegyzések: Továbbfejlesztettük az SLA-t: kiegészült a 100%-os szolgáltatás-jóváírási garanciával arra az esetre, amikor a rendelkezésre állás 95% alá esik, és kivettük az ideiglenes lemezeket a prémium szintű tárfiókra vonatkozó követelményekből az egypéldányos virtuális gépek SLA-ja esetében.

1.4 Utolsó frissítés dátuma: 2016. november
Kibocsátási megjegyzések: A maximális rendelkezésre állási percekkel kapcsolatos frissítések

1.3 Utolsó frissítés dátuma: 2016. november
Kibocsátási megjegyzések: Kiegészült egy új, Egypéldányos Virtuális Gépekre vonatkozó SLA-val

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2016. július
Kibocsátási megjegyzések: Frissült az SLA, és már magában foglalja a Virtuális Gép Adatkapcsolatot is

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2016. április
Kibocsátási megjegyzések: A Virtuális Gép szakasz a Felhőszolgáltatások SLA-jából átkerült a Virtuális Gépek SLA-jába.

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. március