Navigáció kihagyása

SLA a következőhöz: StorSimple

Utolsó frissítés dátuma: 2018. január

 • Az Azure StorSimple szolgáltatás Biztonságimásolat-készítő, Felhőrétegező és Visszaállító funkciójának legalább 99,9%-os rendelkezésre állását garantáljuk.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában sikeresen fel fogjuk dolgozni az Azure StorSimple Data Manager-kéréseket.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Meghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 4. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 5. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 6. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 7. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 8. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 9. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 10. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További fogalommeghatározások

A „Biztonságimásolat-készítés” egy bejegyzett StorSimple-eszközön tárolt adatok biztonsági másolatának elkészítése egy vagy több társított felhőbeli tárfiókban a Microsoft Azure-on belül.

A „Felhőrétegezés” adatok átvitele egy bejegyzett StorSimple-eszközről egy vagy több társított felhőbeli tárfiókba a Microsoft Azure-on belül.

A „Sikertelenség” azt jelenti, hogy nem sikerült teljesen befejezni egy jól konfigurált Biztonságimásolat-készítési, Felhőrétegezési vagy Visszaállítási műveletet, mert nem állt rendelkezésre a StorSimple Szolgáltatás.

A „Felügyelt Elem” olyan kötetet jelent, amelyet arra konfiguráltak, hogy a StorSimple Szolgáltatás segítéségével Biztonsági Másolat készüljön róla a felhőbeli tárfiókokban.

A „Visszaállítás” az adatok másolását jelenti egy bejegyzett StorSimple-eszközre a hozzá társított felhőbeli tárfiók(ok)ból.

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek a StorSimple Szolgáltatás esetén

A „Telepítési Percek” azt az időtartamot jelentik percben kifejezve, amely alatt egy Felügyelt Elemet arra konfigurál az Ügyfél, hogy Biztonsági Másolat készülhessen róla vagy Felhőrétegezési műveletet hajthassanak végre rajta egy Microsoft Azure-beli StorSimple-tárfiókban.

A „Maximális Rendelkezésre Állási Percek” az egy számlázási hónapban, egy adott Microsoft Azure-előfizetés keretében beütemezett összes Felügyelt Elem Telepítési Perceinek összessége.

Az „Állásidő” azoknak perceknek az összessége a Maximális Rendelkezésre Állási Perceken belül, amelyek alatt a StorSimple Szolgáltatás nem áll rendelkezésre a Felügyelt Elem számára. Egy adott Felügyelt Elem vonatkozásában a StorSimple Szolgáltatás a következő időszakban tekintendő rendelkezésre nem állónak: a Felügyelt Elem Biztonsági Másolatának Elkészítésére, Felhőrétegezésére, illetve Visszaállítására tett első Sikertelen kísérlettől kezdve addig, amíg nem sikerül sikeres Biztonságimásolat-készítést, Felhőrétegezést, illetve Visszaállítást indítani a Felügyelt Elemre vonatkozóan, feltéve, hogy legalább harminc percenkénti gyakorisággal folyamatosan történnek újabb próbálkozások.

Az Azure StorSimple Szolgáltatás „Havi Százalékos Rendelkezésre Állása” a következő értéket jelenti: a Maximális Rendelkezésre Állási Percek számából levonva az Állásidő, ez elosztva a Maximális Rendelkezésre Állási Percek számával, és megszorozva 100-zal. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Maximális Rendelkezésre Állási Percek - Állásidő) / Maximális Rendelkezésre Állási Percek x 100

A StorSimple Szolgáltatás Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.9% 10%
< 99% 25%

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek a StorSimple Data Manager szolgáltatás esetén

Az „Összes Kérés” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban az összes olyan kérést jelenti, amely a StorSimple Data Manager szolgáltatásra irányul, kivéve a Kizárt Kéréseket.

Kizárt Kérések” mindazok a kérések, amelyek HTTP 4xx állapotkódot adnak eredményül.

Sikertelen Kérések” mindazok az Összes Kérésbe tartozó kérések, amelyek vagy Hibakódot adnak vissza, vagy 60 másodpercen belül nem adnak vissza Sikerkódot.

A StorSimple Data Manager szolgáltatásra vonatkozó „Havi Százalékos Rendelkezésre Állás” a következő értéket jelenti: a Maximális Összes Kérés számából levonva a Sikertelen Kérések számát, és ez elosztva az Összes Kérés számával, majd megszorozva 100-zal. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Összes Kérés – Sikertelen Kérések) / Összes Kérés X 100

A StorSimple Data Manager szolgáltatás Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Korábbi verziók

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2018. január
Kibocsátási megjegyzések: SLA hozzáadva a StorSimple Data Managerhez

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. május