Navigáció kihagyása

SLA a következőhöz: Storage Accounts

Utolsó frissítés dátuma: 2022. január

 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,99%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99,9%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókok adatainak olvasására vonatkozóan érkező kéréséket, feltéve, hogy az elsődleges régióból történő sikertelen adatolvasási kísérletet a másodlagos régióból történő olvasási próbálkozás követi. A másodlagos régióban nem támogatott a rehidratálás.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Helyileg Redundáns (LRS), a Zónaredundáns (ZRS) és a Georedundáns (GRS) Tárfiókok adatainak olvasására vonatkozóan érkező kéréséket.
 • Garantáljuk, hogy az időnek legalább 99,9%-ában (Ritka Elérésű Szint és Archívumelérési* Szint esetén legalább 99%-ában) sikeresen fogjuk feldolgozni a Helyileg Redundáns (LRS), a Zónaredundáns (ZRS) és a Georedundáns (GRS), valamint a Georedundáns Írásvédett (RA-GRS) Tárfiókba történő adatírásra vonatkozóan érkező kéréséket.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Fogalommeghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. olyan kiszolgáló nélküli adatbázishoz történő csatlakozás eredményeként állnak elő, amely éppen felfüggesztett állapotba lép, felfüggesztett állapotban van, vagy éppen kilép a felfüggesztett állapotból, hogy folytassa működését;
 4. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 5. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 6. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 7. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 8. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 9. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 10. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 11. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.
 12. A rendelkezésre állás kiszámításakor figyelmen kívül hagyandók az Ön által kezdeményezett, állásidővel járó műveletek, például az újraindítás, a leállítás, az elindítás, a feladatátvétel, a méretezett számítás és a méretezett tárolás.
 13. A rendelkezésre állás kiszámításakor figyelmen kívül hagyandó az Ön kiszolgálójának és infrastruktúrájának javítását célzó, állásidővel járó havi karbantartás időtartama.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További fogalommeghatározások

A „Hibák Átlagos Aránya” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott számlázási hónap minden egyes órájára vonatkozóan a Hibák Arányának összege, és ez elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

A „Blob Tárfiók” blobként tárolt adatok tárolására specializált olyan tárfiók, amely lehetőséget ad olyan hozzáférési szint meghatározására, amely azt jelzi, hogy milyen gyakran érik el az adott fiókban lévő adatokat.

A „Blokkblob Tárfiók” blokk vagy hozzáfűzött blobként tartós állapotú meghajtókon tárolt adatok tárolására specializált tárfiók.

A „Ritka Elérésű Szint” egy blob vagy fiók olyan attribútuma, amely azt jelzi, hogy azt ritkán érik el, és hogy a rendelkezésre állási szolgáltatási szintje alacsonyabb, mint a Gyakori Elérésű Szinten lévő bloboké.

A „Gyakori Elérésű Szint” egy blob vagy fiók olyan attribútuma, amely azt jelzi, hogy azt gyakran érik el.

A „Kizárt Tranzakciók” olyan tárolási tranzakciók, amelyek nem számítanak bele sem a Tárolási Tranzakciók Teljes Számába, sem a Sikertelen Tárolási Tranzakciók közé. A Kizárt Tranzakciók közé tartoznak a hitelesítés előtti sikertelen próbálkozások; a sikertelen hitelesítési próbálkozások; az olyan tárfiókok esetén megkísérelt tranzakciók, amely tárfiókok túllépték előírt kvótájukat; tárolók, fájlmegosztó helyek, táblák, illetve várakozási sorok létrehozása, illetve törlése; várakozási sorok tartalmának törlése; valamint blobok vagy fájlok másolása tárfiókok között.

A „Hibák Aránya” egy meghatározott időintervallumbeli (ez jelenleg egy óra) Sikertelen Tárolási Tranzakciók teljes száma elosztva az adott időintervallumbeli Tárolási Tranzakciók Teljes Számával. Ha egy adott egyórás időintervallumban a Tárolási Tranzakciók Teljes Száma nulla, akkor erre az intervallumra a hibák aránya 0%.

A „Sikertelen Tárolási Tranzakciók” halmazát azok a Tárolási Tranzakciók Teljes Számába beszámító tárolási tranzakciók alkotják, amelyek nem fejeződtek be a megfelelő tranzakciótípusukhoz hozzárendelt Maximális Feldolgozási Időn belül (e hozzárendeléseket az alábbi táblázat tartalmazza). A Maximális Feldolgozási Időbe csak az az idő számít bele, amelyet egy tranzakciókérés feldolgozásával az adott Storage Szolgáltatáson belül töltöttek el, nem számít bele a kérésnek a Tárhelyszolgáltatáshoz, illetve a Storage Szolgáltatástól való elküldésére fordított idő.

Tranzakciótípusok Maximális feldolgozási idő
PutBlob és GetBlob (beleértve a blokkokat és a lapokat)
Érvényes blob-laptartományok lekérése
Két (2) másodperc megszorozva a kérés feldolgozása során átvitt megabájtok számával.
PutFile és GetFile Két (2) másodperc megszorozva a kérés feldolgozása során átvitt megabájtok számával.
Blob másolása Kilencven (90) másodperc (ahol a forrás- és a célblob ugyanabban a tárfiókban található).
Fájlmásolás Kilencven (90) másodperc (ahol a forrás- és a célfájl ugyanabban a tárfiókban található).
PutBlockList
GetBlockList
Hatvan (60) másodperc.
Lekérdezés táblából
Listázó műveletek
Tíz (10) másodperc (a feldolgozás befejezéséhez vagy a folytatásra vonatkozó kérdés visszaadásához)
Kötegelt táblaműveletek Harminc (30) másodperc
Az összes egyetlen entitást érintő táblaművelet
Az összes egyéb blobot, fájlt és üzenetet érintő művelet
Két (2) másodperc

Ezek a számok a maximális feldolgozási időt jelentik. A tényleges és az átlagos feldolgozási idő várhatóan sokkal rövidebb.

Nem tartoznak a Sikertelen Tárolási Tranzakciók közé a következők:

 1. Az olyan tranzakciókérések, amelyeket a Storage Szolgáltatás azért utasít vissza, mert nem felelnek meg a megfelelő leállási elveknek.
 2. Az olyan tranzakciókérések, amelyek időtúllépésének értéke kisebbre van állítva, mint a fent meghatározott megfelelő Maximális Végrehajtási Idő.
 3. RA-GRS-fiókokra vonatkozó olyan olvasási tranzakciókérés, amelynek esetében Ön nem kísérelte meg a tárfiókhoz társított Másodlagos Régióra is végrehajtani a kérést, miután az Elsődleges Régióban a kérés sikertelen volt.
 4. RA-GRS-fiókokra vonatkozó olyan olvasási tranzakciókérés, amely Georeplikálási Késés miatt válik sikertelenné.

GRS- és RA-GRS-fiókok esetén a „Georeplikálási Késés” az ahhoz szükséges időt jelenti, hogy a tárfiók Elsődleges Régiójában tárolt adatok replikálással átkerüljenek a tárfiók Másodlagos Régiójába. Mivel a GRS- és RA-GRS-fiókok replikálása a Másodlagos Régióba aszinkron módon történik, a tárfiók Elsődleges Régiójába írt adatok nem lesznek azonnal elérhetőek a Másodlagos Régióban. Egy tárfiók esetén Ön lekérdezheti a Georeplikálási Késést, de a Microsoft a jelen SLA keretében nem garantálja a Georeplikálási Késés mértékét.

A „Georedundáns (a továbbiakban „GRS”) Tárfiók” olyan tárfiók, amelynek esetén az adatok replikálása az Elsődleges Régión belül szinkron módon történik, majd pedig az Elsődleges Régió adatai aszinkron módon replikálódnak a Másodlagos Régióba. Ön nem tud közvetlenül adatokat olvasni a GRS-fiókokhoz társított Másodlagos Régiókból, illetve ilyenekbe nem tud adatokat közvetlenül beírni.

A „Helyileg Redundáns (a továbbiakban „LRS”) Tárfiók” olyan tárfiók, amelynek esetén az adatok replikálása kizárólag az Elsődleges Régión belül történik, szinkron módon.

Az „Elsődleges Régió” az a földrajzi régió, amelyben a tárfiókon belüli adatok megtalálhatók; ezt Ön a tárfiók létrehozásakor választja ki. Ön kizárólag a tárfiókokhoz társított Elsődleges Régiókban tárolt adatokra vonatkozóan hajthat végre írási kéréseket.

A „Georedundáns Írásvédett (a továbbiakban „RA-GRS”) Tárfiók” olyan tárfiók, amelynek esetén az adatok replikálása az Elsődleges Régión belül szinkron módon történik, majd pedig az Elsődleges Régió adatai aszinkron módon replikálódnak a Másodlagos Régióba. Ön az RA-GRS-fiókokhoz társított Másodlagos Régiókból közvetlenül tud adatokat olvasni, de oda nem tud adatokat közvetlenül írni.

A „Másodlagos Régió” az a földrajzi régió, amelybe egy GRS- vagy RA-GRS-fiókbeli adatok replikálódnak, és amelyben azok tárolódnak; ennek hozzárendelését a Microsoft Azure hajtja végre a tárfiókhoz társított Elsődleges Régió alapján. Ön nem tudja meghatározni a tárfiókokhoz társított Másodlagos Régiót.

A „Tárolási Tranzakciók Teljes Száma” azon tárolási tranzakciók számának összege, amelyek nem Kizárt Tranzakciók, és amelyeket egy adott előfizetés keretében a Storage Szolgáltatásbeli összes tárfiókban egy egyórás időszak során megkíséreltek.

A „Zónaredundáns (a továbbiakban „ZRS”) Tárfiók” olyan tárfiók, amelynek esetén az adatok replikálása több létesítményen át történik. Ezek a létesítmények lehetnek ugyanazon a földrajzi régión belül, de lehetnek két különböző földrajzi régióban is.

Havi százalékos rendelkezésre állás: A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

100% – Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás – gyakori elérésű blobok LRS, ZRS, GRS és RA-GRS (írási kérések) ‑fiókokban, blobok blokkblob tárfiókokban és fájlok tárfiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Szolgáltatás-jóváírás – gyakori elérésű blobok RA-GRS (olvasási kérések) ‑fiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Szolgáltatás-jóváírás – ritka elérésű blobok LRS, GRS, RA-GRS (írási kérések) -fiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99% 10%
< 98% 25%

Szolgáltatás-jóváírás – ritka elérésű blobok RA-GRS (olvasási kérések) ‑fiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,9% 10%
< 98% 25%

Szolgáltatás-jóváírás – archívumelérésű blobok LRS, GRS, RA-GRS (írási kérések) ‑fiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99% 10%
< 98% 25%

Szolgáltatás-jóváírás – archívumelérésű blobok RA-GRS (olvasási kérések) ‑fiókokban:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99,9% 10%
< 98% 25%
<sup>*</sup> A Ritka Elérésre és az Archívumelérésre vonatkozó SLA-k csak a Ritka Elérésű szintet és az Archívumelérési szintet támogató tárfióktípusokra alkalmazandók.

Korábbi verziók

1.5 Utolsó frissítés dátuma: 2022. január
Kibocsátási megjegyzések: Fájlok hozzáadása a tárfiókban a rendelkezésre állási garancia alá tartozó funkciók listájához.

1.4 Utolsó frissítés dátuma: 2019. március
Kibocsátási megjegyzések: Az újonnan bevezetett Blokkblob Tárfiókok frissített SLA-ja.

1.3 Utolsó frissítés dátuma: 2017. december
Kibocsátási megjegyzések: A „Ritka Elérésű Szint” meghatározásának frissítése és a „Gyakori Elérésű Szint” meghatározásának megadása.

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2017. április
Kibocsátási megjegyzések: Az Azure Fájltároló garanciáival frissítettük az SLA-t.

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2016. április
Kibocsátási megjegyzések: Az újonnan bevezetett Ritka Elérési Szintű Blob Tárfiókok frissített SLA-ja.

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. május