SLA a következőhöz: Azure Site Recovery

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május

 • A Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén garantáljuk a Site Recovery szolgáltatás legalább 99,9%-os rendelkezésre állását. A rendelkezésre állást havi számlázási ciklusonként számítjuk ki.
 • A Helyszíniből Azure-ba történő tervezett és nem tervezett Feladatátvételre konfigurált minden egyes Védett Példány esetén kétórás Célul Kitűzött Helyreállítási Időt garantálunk.
 • Minden egyes Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvételre beállított Védett Példány esetén kétórás Célul Kitűzött Helyreállítási Időt garantálunk.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Meghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

 1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
 2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
 3. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
 4. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
 5. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
 6. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
 7. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
 8. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
 9. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
 10. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További fogalommeghatározások

A „Feladatátvétel” egy Védett Példány vezérlése szimulált vagy tényleges áthelyezésének folyamata egy elsődleges helyről egy másodlagos helyre.

A „Helyszíniből Azure-ba történő Feladatátvétel” egy Védett Példány Feladatainak áttételét jelenti egy elsődleges nem-Azure-helyről egy másodlagos Azure-helyre.

Az „Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvétel” egy Védett Példány Feladatainak áttételét jelenti egy elsődleges Azure-helyről egy másodlagos Azure-helyre.

A „Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvétel” egy Védett Példány Feladatainak áttételét jelenti egy elsődleges nem-Azure-helyről egy másodlagos nem-Azure-helyre.

A „Védett Példány” egy olyan virtuális vagy fizikai gépet jelent, amelyet arra konfiguráltak, hogy a Site Recovery Szolgáltatással egy elsődleges helyről egy másodlagos helyre lehessen replikálni. A Védett Példányokat a Microsoft Azure Felügyeleti Portáljának Helyreállítási szolgáltatások szakaszában a Védett elemek lap sorolja fel.

A havi Rendelkezésre Állás kiszámítása és a Szolgáltatási Szintek a Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvétel esetén

A „Maximális Rendelkezésre Állási Percek” azt az időtartamot jelentik percben kifejezve, amely alatt egy adott Védett Példányt egy számlázási hónapban Helyszíniből Helyszínibe történő, a Site Recovery Szolgáltatás segítségével végrehajtott replikálás céljából konfiguráltak.

A „Feladatátvételi Percek” azt az időtartamot jelentik percben kifejezve egy számlázási hónapban, amely alatt egy Helyszíniből Helyszínibe történő replikálásra konfigurált Védett Példány Feladatátvételét megkísérelték, de nem fejezték be.

Az „Állásidő” azoknak a Feladatátvételi Perceknek az összessége, amelyek alatt egy Védett Példány Feladatátvétele a Site Recovery Szolgáltatás rendelkezésre nem állása miatt sikertelen, feltéve, hogy legalább harminc percenkénti gyakorisággal folyamatosan történnek újabb próbálkozások.

A „Havi Százalékos Rendelkezésre Állás” egy konkrét Védett Példány Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvétele esetén egy adott számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számából levonva az adott havi Állásidő, és ez elosztva az adott havi Maximális Rendelkezésre Állási Percek számával. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = (Maximális Rendelkezésre Állási Percek - Állásidő) / Maximális Rendelkezésre Állási Percek x 100

Helyszíniből Helyszínibe történő Feladatátvétel esetén a Site Recovery Szolgáltatáson belül az egyes Védett Példányok Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók:

Havi százalékos rendelkezésre állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.9% 10%
< 99% 25%

A Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő és a Szolgáltatási Szintek a Helyszíniből Azure-ba történő Feladatátvétel esetén

A „Célul Kitűzött Helyreállítási Idő” (a továbbiakban „RTO”) azt az időszakot jelenti, amely akkor kezdődik, amikor az Ügyfél egy tervezett vagy nem tervezett kiesést észlelve egy Védett Példány Helyszíniből Azure-ba történő replikációval megvalósítandó Feladatátvételét kezdeményezi, és akkor ér véget, amikor a Védett Példány virtuális gépként a Microsoft Azure-on fut, levonva ebből mindazt azt időt, amely kézi műveletekhez vagy az Ügyfél parancsfájljainak futtatásához szükséges.

A „Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő” egy konkrét, Helyszíniből Azure-ba történő replikációra konfigurált Védett Példány esetén egy adott számlázási hónapban 2 óra.

Helyszíniből Azure-ba történő Feladatátvétel esetén a Site Recovery Szolgáltatáson belül az egyes Védett Példányok Ügyfél általi használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók.

Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő Szolgáltatás-jóváírás
&gt; 2 óra 100%

Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő és Szolgáltatásszintek Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvétel esetén

A „Célul Kitűzött Helyreállítási Idő” (a továbbiakban „RTO”) azt az időszakot jelenti, amely akkor kezdődik, amikor az Ügyfél egy tervezett vagy nem tervezett kiesést észlelve egy Védett Példány Azure-ból Azure-ba történő replikációval megvalósítandó Feladatátvételét kezdeményezi, és akkor ér véget, amikor a Védett Példány virtuális gépként a másodlagos Azure-régión fut, levonva ebből mindazt azt időt, amely kézi műveletekhez vagy az Ügyfél parancsfájljainak futtatásához szükséges.

A „Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő” egy konkrét, Azure-ból Azure-ba történő replikációra konfigurált Védett Példány esetén egy adott számlázási hónapban 2 óra.

A Site Recovery szolgáltatáson belül az egyes Védett Példányok Ügyfél általi, Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvétel céljára történő használatára a következő Szolgáltatási Szintek és Szolgáltatás-jóváírások alkalmazandók.

Célul Kitűzött Havi Helyreállítási Idő Szolgáltatás-jóváírás
&gt; 2 óra 100%

Korábbi verziók

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2018. május
Kibocsátási megjegyzések: Az Azure-ból Azure-ba történő Feladatátvételre vonatkozó SLA.

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2017. május
Kibocsátási megjegyzések: Átdolgozott SLA, amely már a csökkentett célul kitűzött helyreállítási idővel rendelkező nem tikosított és titkosított példányokra egyaránt vonatkozik.

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2017. március