Navigáció kihagyása

Microsoft Azure Szolgáltatási Feltételek

Utolsó frissítés dátuma: 2014. szeptember

Megfelelő Használatra Vonatkozó Szabályzat

Sem Ön, sem azok, akik a Szolgáltatásokat Önön keresztül érik el, nem használhatják a Szolgáltatásokat

  • jogszabály, rendelkezés, kormányrendelet vagy határozat által tiltott módon;
  • mások jogainak megsértésére;
  • abból a célból, hogy bármilyen módon jogosulatlanul próbáljanak meg hozzáférni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz, illetve hogy ezek működését megpróbálják megzavarni.
  • valamely protokoll vagy e-mail-fejléc meghamisítására (pl. „spoofing”);  
  • levélszemét és kártékony programok terjesztésére;
  • oly módon, hogy az károsíthassa a Szolgáltatásokat, vagy zavarhassa azok bármely más fél általi használatát;
  • továbbá nagy kockázattal járó alkalmazási területen (ahol a Szolgáltatások hibája vagy helytelen működése halálához vagy súlyos személyi sérüléséhez, illetve súlyos fizikai vagy környezeti károkhoz vezethet).

Virtual Machines

A Virtuális Gép szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy egy több operációs rendszer közül Ön által kiválasztott operációs rendszerrel virtuális kiszolgálót futtasson. Feltöltheti saját Virtuálisgép-lemezképét, de választhat a Microsoft, illetve harmadik felek által kínált, előre konfigurált Virtuálisgép-lemezképek közül is. 

Ön tudomásul veszi, hogy Ön köteles az Ön Virtuális Gépén futtatott összes szoftverhez (ideértve az operációs rendszert is) megszerezni a szükséges jogokat. Ön a felelős az Ön Virtuális Gépén lévő operációs rendszer és minden egyéb szoftver javításáért, konfigurálásáért és karbantartásáért. Önnek tilos kiiktatnia, manipulálnia vagy más módon megkerülnie bármely olyan számlázási mechanizmust, amely a Virtuális Gép és a rajta lévő szoftver Ön által felhasznált üzemóráinak számát követi nyomon.

A Microsoft Azure lehetőséget adhat Önnek arra, hogy Virtuális Gépen futtasson Windows Servert és más Microsoft-szoftvert. Az ilyen szoftvereket Ön kizárólag a Microsoft Azure online szolgáltatás keretében és kizárólag az alkalmazandó Microsoft Azure-szerepkörök által Önnek engedélyezett használathoz kapcsolódóan használhatja. A jelen licencszerződés alapján Ön semmilyen egyéb szoftverfuttatási jogokkal nem rendelkezik (például nem futtathatja a szoftver példányait a telephelyén lévő kiszolgálókon, kivéve, ha ehhez külön licencet szerez be).

Windows Server

A Windows Server bármely verzióját tartalmazó bármely Virtuális Gép használatára a következő kiegészítő feltételek is vonatkoznak:

Használatra vonatkozó korlátozások. Ön nem használhatja a szoftver következő funkcióit:

  • Tartalomvédelmi szolgáltatások.

Távoli Asztal szolgáltatások. A Microsoft Szolgáltatói Licencszerződés (a továbbiakban „SPLA”) keretében megvásárolt Távoli Asztal Szolgáltatások (a továbbiakban „RDS”) Előfizetői Hozzáférési Licencei (a továbbiakban „SAL”) használhatók a Microsoft Azure-beli virtuális gépeken a grafikus felhasználói felület funkció biztosítására. A Microsoft Mennyiségi Licencprogramjai keretében (ideértve a Nagyvállalati Szerződést is) megvásárolt RDS Ügyfélhozzáférési Licencek (a továbbiakban „CAL”-ok) nem használhatók a Microsoft Azure-beli virtuális gépekkel. A Virtuális Asztal Infrastruktúra funkció nem használható Microsoft Azure-beli virtuális gépeken.

Üzemeltetési szolgáltatás. Ha a szoftvert harmadik felek által elérendő vagy használandó megoldás üzemeltetésére használja, akkor ennek a megoldásnak olyan alkalmazásnak vagy szolgáltatásnak kell lennie, amelynek Ön vagy egy harmadik fél a tulajdonosa, vagy amelyet Ön vagy egy harmadik fél vett licencbe.

Adattárolási technológia. A kiszolgálószoftverben Belső Windows-adatbázis vagy Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows elnevezésű adattárolási technológia található. A kiszolgálószoftver összetevői e technológiák segítségével tárolják az adatokat. A jelen licencfeltételek nem engedik meg, hogy Ön ezeket a technológiákat más módon érje el vagy használja.

Ikonok, képek, hangok. A szoftver futtatása során Ön használhatja annak ikonjait, képeit, hangjait és multimédiás elemeit, de nem oszthatja meg őket. A szoftverhez mintaként adott képeknek, hangoknak és multimédiás elemeknek kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználása megengedett.

Adatátvitelre vonatkozó értesítések. A Windows Server szoftvernek az Ön Microsoft Azure-licencei alapján történő használatára a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 webhelyen elérhető, Adatátvitelre vonatkozó értesítések című dokumentumban meghatározott, a Windows Serverre alkalmazandó értesítések vonatkoznak.

Érvényesség-ellenőrzés

A szoftver időről időre frissíti a szoftver érvényesség-ellenőrzési funkcióját, illetve annak letöltését igényli. Az érvényesség-ellenőrzés megvizsgálja, hogy a szoftvert aktiválták és megfelelően licencelték-e. Az érvényesség-ellenőrzés továbbá engedélyezi a szoftver bizonyos szolgáltatásainak használatát, illetve segítségével a felhasználók további előnyökhöz juthatnak. További tájékoztatás: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39157&clcid=0x40e.

Az érvényesség-ellenőrzés során a szoftver a szoftverre és az eszközre vonatkozó adatokat küld a Microsoftnak. Ezek közé az adatok közé tartozik a szoftver verziószáma és termékkulcsa, valamint az eszköz IP-címe. A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. Azzal, hogy használja a szoftvert, Ön hozzájárul ezeknek az adatoknak az átviteléhez.

Ha a szoftver nincs megfelelően licencelve, az befolyásolhatja a szoftver funkcióit. Előfordulhat például, hogy újra kell aktiválnia a szoftvert, vagy emlékeztetőket kap arra vonatkozóan, hogy be kell szereznie a szoftver egy megfelelően licencelt példányát, vagy nem kaphat meg bizonyos frissítéseket a Microsofttól.

A szoftverhez frissítéseket Ön kizárólag a Microsofttól vagy erre felhatalmazott forrásokból szerezhet be. A frissítések felhatalmazott forrásokból történő beszerzésével kapcsolatban további információ a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96552&clcid=0x40e webhelyen található.

Áruház

A Microsoft Azure az olyan szolgáltatások, mint a Microsoft Azure Áruház és a Virtuálisgép-galéria (a továbbiakban „Áruház-szolgáltatás”) segítségével biztosított egységes telepítő és számlázó keretrendszerben lehetővé teszi harmadik felektől származó Nem-Microsoft-Termékek elérését és megvásárlását a Microsoft Azure Áruház Feltételeinek megfelelően.

Ügyféltámogatás

Meghatározások

Az „Ügyféltámogatás” az Ön Microsoft Azure Szerződése keretében Önnek nyújtott összes támogatást és tanácsot jelenti.

A „Javítás” a Termékek azon javításait, módosításait, továbbfejlesztéseit vagy ezek származékait jelenti, amelyeket a Microsoft a nagyközönségnek kibocsát (ilyenek például a szervizcsomagok), vagy amelyeket a Microsoft az Ügyféltámogatás részeként egy konkrét probléma kezelésére nyújt Önnek.

Javítások. Ha az Ügyféltámogatás során a Microsoft Javításokat ad Önnek, akkor ezeket a Javításokat azon Termék licencfeltételi szerint adja Önnek licencbe, amelyre a Javítások vonatkoznak, kivéve azt az esetet, amikor a Javítások külön feltételeket tartalmaznak, mely esetben ezek a feltételek alkalmazandók. Ha a Javítások nem a Microsoft Azure Szolgáltatásokra vonatkoznak, akkor rájuk a Microsoft által mellékelt egyéb használati feltételek érvényesek, ha pedig nincsenek mellékelt használati feltételek, akkor Ön nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet kap a Javítások kizárólag saját belső céljaira történő használatára. Ön nem módosíthatja a Javításokat vagy azok fájlnevét, és nem kombinálhatja a Javításokat semmilyen nem-Microsoft számítógépes kóddal.

Korábbi Munka. Az olyan számítógépes kódra vagy nem kódon alapuló írásos anyagra vonatkozó minden jog, amely anyagot a felek vagy Társvállalataik az Ön Microsoft Azure Szerződésétől függetlenül fejlesztettek ki vagy szereztek meg (a továbbiakban „Korábbi Munka”), annak a félnek a kizárólagos tulajdonában maradnak, amely rendelkezésre bocsátja a Korábbi Munkát. Az Ügyféltámogatás során mindkét fél ideiglenes, nem kizárólagos licencet ad a másik félnek (és szükség esetén a vállalkozóinknak) bármely, a másik félnek átadott Korábbi Munka felhasználására, másolására és módosítására, kizárólag az Ügyféltámogatással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése céljából. A felek ezzel ellentétes írásos megállapodásának hiányában a teljes díj megfizetésével egyidejűleg nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet adunk Önnek az Ügyféltámogatási anyagok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Korábbi Munka felhasználására, másolására és módosítására (amennyiben alkalmazandó), kizárólag az Önnek átadott formában és az Ön belső üzleti tevékenysége céljára. A Microsoft Korábbi Munkájára vonatkozó használati jogot az Ön Microsoft Azure Szerződése feltételeinek Ön által történő betartása korlátozza. Ha az Ön lakhelye, illetve székhelye Csehországban van, akkor Ön kijelenti, hogy a szerző megadta a szükséges hozzájárulását az Ön korábbi munkájának módosításához. Az Ön Microsoft Azure Szerződésének és az annak értelmében nyújtandó ügyféltámogatásra vonatkozó bármely más kijelentésnek az Ön általi bármely megszegése felbontó feltétele az Ügyféltámogatás Microsoft általi befejezésekor az Önnél a Microsoft által otthagyott, a Microsoft által elkészített Korábbi Munkára vonatkozó végleges licencnek.

Anyagok. Az Önnek az Ügyféltámogatással kapcsolatban átadott minden, a Microsoft által kifejlesztett anyag (a szoftverkód kivételével) (a továbbiakban „Anyagok”) összes joga a Microsoft tulajdonát képezi, amennyiben az ilyen Anyagok nem képezik az Ön Korábbi Munkáját. Nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet adunk Önnek az Anyagok használatára, többszörözésére és módosítására, kizárólag az Ön belső üzleti folyamataihoz való felhasználásra és mindenféle beszámolási és jogdíjfizetési kötelezettség nélkül.

Mintakód. Bármely, a Microsoft által illusztráció céljából biztosított számítógépes kódra (a továbbiakban „Mintakód”) vonatkozóan nem kizárólagos, végleges, jogdíjfizetési kötelezettség nélküli jogot biztosítunk Önnek a Mintakód használatára és módosítására, továbbá tárgykód formájában történő sokszorosítására és terjesztésére, amennyiben Ön elfogadja a következőket: (i) nem használja a Microsoft nevét, emblémáját és védjegyeit a Mintakódot tartalmazó szoftvertermék forgalmazásához; (ii) a Mintakódot tartalmazó szoftverterméken érvényes szerzői jogi nyilatkozatot tüntet fel; (iii) megvédi, kártalanítja és mentesíti a Microsoftot és annak szállítóit minden olyan igénytől és pertől – az ügyvédi díjakat is beleértve –, amely a Mintakód használatából vagy terjesztéséből ered vagy következik.

Társvállalatok jogai. A jelen szakaszban körülírt jogait Ön allicencbe adhatja Társvállalatai számára, azonban a Társvállalatai nem adhatják azokat allicencbe, és a Társvállalatok által történő használatnak meg kell felelnie az Ön Microsoft Azure Szerződésében található licencfeltételeknek.

Szavatosság és a szavatosság kizárása

Ügyféltámogatási szavatosság. A Microsoft szavatolja, hogy minden Ügyféltámogatást szakszerűen és hozzáértéssel nyújt.

EGYÉB SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A MICROSOFT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI, AMELY NINCS KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZVA AZ ÖN Microsoft Azure ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSÉBEN. EZ A KIZÁRÁS A JOGCÍMRE, A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY EREDMÉNYRE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMELY ÉS ÖSSZES SZAVATOSSÁGRA ÉS FELTÉTELRE VONATKOZIK A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI ÉS VÁLLALKOZÓI ÁLTAL AZ ÜGYFÉLTÁMOGATÁS SORÁN ADOTT BÁRMELY TANÁCS, JAVASLAT, JAVÍTÁS, ÜGYFÉLTÁMOGATÁSI ANYAG, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ ANYAG TEKINTETÉBEN. 

1. Függelék: Értesítések

Adatátvitelre vonatkozó értesítés

A termék egy vagy több olyan szoftverfunkciót tartalmaz, amelyek az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez. Ezeket a funkciókat a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 webhelyen elérhető Adatátvitelre vonatkozó értesítések című dokumentum határozza meg. A Microsoft a termékekhez e funkciók segítségével biztosít szolgáltatásokat. Az egyes funkciók csatlakozásakor Ön nem minden esetben kap külön értesítést. Egyes esetekben Önnek lehetősége van egy-egy funkciót kikapcsolni vagy nem igénybe venni.

A számítógéppel kapcsolatos adatok

A funkciók internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle adatokat küldenek a számítógépről, például az IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, az Ön által használt szoftver nevét és verziószámát, valamint annak az eszköznek a nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. 

Az adatok felhasználása

A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. A Microsoft ezeket az adatokat arra használja, hogy a szoftver használata során szolgáltatásokat tegyen elérhetővé az Ön számára. A számítógéppel kapcsolatos adatokat, a használat gyorsítására vonatkozó információkat, a keresési javaslatokkal kapcsolatos információkat, a hibajelentéseket, a rosszindulatú programokra vonatkozó jelentéseket, valamint az URL-szűrésre vonatkozó jelentéseket a Microsoft a szoftvereinek és a szolgáltatásainak a továbbfejlesztésére használhatja. A Microsoft ezeket másokkal, például hardver- és szoftverbeszállítókkal is megoszthatja. Ők ezeket az információkat a termékeik és a Microsoft-szoftverek együttműködésének továbbfejlesztésére használhatják.

Adatátvitelhez való hozzájárulás

Azzal, hogy használja ezeket a funkciókat, Ön hozzájárul a számítógéppel kapcsolatos adatok átviteléhez, így például az IP-címének, az operációs rendszer típusának, a böngésző adatainak, az Ön által használt szoftver nevének és verziószámának, valamint azon eszköz nyelvi kódjának az átviteléhez, amelyen a szoftvert futtatja.

A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videoszabvánnyal, az MPEG-4 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés

A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi figyelmeztetést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 KÉPI ÉS AZ MPEG-2 VIDEOSZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. AZ MPEG LA VÁLLALATTÓL BESZERZETT LICENC NÉLKÜL TILOS A TERMÉKNEK A NEM VIDEOADATOK CSOMAGOLT ADATHORDOZÓ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ KÓDOLÁSÁRA VONATKOZÓ MPEG-2 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ SZEMÉLYES CÉLÚ HASZNÁLATÁTÓL ELTÉRŐ BÁRMILYEN HASZNÁLATA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. Lásd: http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

A félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalom létrehozására.

Potenciálisan nemkívánatos szoftverek (I. értesítés)

Ha be van kapcsolva, a Windows Defender megkeresi az Ön számítógépén a kémprogramokat („spyware”), a reklámprogramokat („adware”) és az egyéb potenciálisan nemkívánatos szoftvereket. Ha potenciálisan nemkívánatos szoftvert talál, akkor megkérdezi Önt, hogy figyelmen kívül hagyja, letiltsa (karanténba tegye) vagy eltávolítsa-e. A keresés után minden „magas” vagy „súlyos” minősítésű potenciálisan nemkívánatos szoftvert automatikusan eltávolít, kivéve, ha Ön megváltoztatja az alapértelmezett beállítást. A potenciálisan nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása azt eredményezheti, hogy a számítógépen többé nem fognak működni más szoftverek, vagy hogy ezzel megsérti más programoknak a számítógépen történő használatára vonatkozó licencfeltételeit.

A szoftver használata során olyan szoftverek eltávolítására vagy letiltására is sor kerülhet, amelyek nem potenciálisan nemkívánatos szoftverek.