Navigáció kihagyása

Microsoft Azure Szolgáltatási Feltételek

Utolsó frissítés dátuma: 2014. szeptember

A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat

Sem Ön, sem azok, akik a Szolgáltatásokat Önön keresztül érik el, nem használhatják a Szolgáltatásokat

  • jogszabály, rendelkezés, kormányrendelet vagy határozat által tiltott módon;
  • mások jogainak megsértésére;
  • abból a célból, hogy bármilyen módon jogosulatlanul próbáljanak meg hozzáférni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz, illetve hogy ezek működését megpróbálják megzavarni.
  • valamely protokoll vagy e-mail fejléc meghamisítására (pl. „spoofing”);  
  • levélszemét és kártékony programok terjesztésére;
  • oly módon, hogy az károsíthassa a Szolgáltatásokat, vagy zavarhassa azok bármely más fél általi használatát;
  • továbbá nagy kockázattal járó alkalmazási területen (ahol a Szolgáltatások hibája vagy helytelen működése személyek halálához vagy súlyos sérüléséhez, illetve súlyos fizikai vagy környezeti károkhoz vezethet).

Virtual Machines

A Virtuális gép szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy egy több operációs rendszer közül Ön által kiválasztott operációs rendszerrel virtuális kiszolgálót futtasson.  Feltöltheti saját Virtuálisgép-lemezképét, de választhat a Microsoft, illetve harmadik felek által kínált előre konfigurált Virtuálisgép-lemezképek közül is. 

Tudomásul veszi, hogy Ön köteles az Ön Virtuális gépén futtatott összes szoftverhez (ideértve az operációs rendszert is) megszerezni a szükséges jogokat.  Ön a felelős az Ön Virtuális gépén lévő operációs rendszer és minden egyéb szoftver javításáért, konfigurálásáért és karbantartásáért.  Önnek tilos kiiktatnia, manipulálnia vagy más módon megkerülnie minden olyan számlázási mechanizmust, amely a Virtuális gép és a rajta lévő szoftver Ön által felhasznált üzemóráinak számát követi nyomon.

A Microsoft Azure lehetőséget adhat Önnek arra, hogy Virtuális Gépen futtasson Windows Servert és más Microsoft-szoftvert.  Az ilyen szoftvereket Ön kizárólag a Microsoft Azure online szolgáltatás keretében és kizárólag az alkalmazandó Microsoft Azure-szerepkörök által Önnek engedélyezett használathoz kapcsolódóan használhatja.  A jelen licencszerződés alapján Ön semmilyen egyéb szoftverfuttatási jogokkal nem rendelkezik (például nem futtathatja a szoftver példányait a telephelyén lévő kiszolgálókon, kivéve, ha ehhez külön licencet szerez be).

Windows Server

A Windows Server bármely verzióját tartalmazó bármely Virtuális gép használatára a következő kiegészítő feltételek is vonatkoznak:

Használatra vonatkozó korlátozások.  Ön nem használhatja a szoftver következő funkcióit:

  • Tartalomvédelmi szolgáltatások.

Távoli Asztalszolgáltatások. A Microsoft Szolgáltatói Licencszerződés (a továbbiakban „SPLA”) keretében megvásárolt Távoli Asztal Szolgáltatások (a továbbiakban „RDS”) Előfizetői Hozzáférési Licencei (a továbbiakban „SAL”) használhatók a Microsoft Azure-beli virtuális gépeken a grafikus felhasználói felület funkció biztosítására. A Microsoft Mennyiségi Licencprogramjai keretében (ideértve a Nagyvállalati Szerződést is) megvásárolt RDS Ügyfélhozzáférési Licencek (a továbbiakban „CAL”-ok) nem használhatók a Microsoft Azure-beli virtuális gépekkel. A Virtuális Asztal Infrastruktúra funkció nem használható Microsoft Azure-beli virtuális gépeken.

Üzemeltetési szolgáltatás.  Ha a szoftvert harmadik felek által elérendő vagy használandó megoldás üzemeltetésére használja, akkor ennek a megoldásnak olyan alkalmazásnak vagy szolgáltatásnak kell lennie, amelyet Ön vagy egy harmadik fél birtokol vagy vett licencbe.

Adattárolási technológia.  A kiszolgálószoftverben Belső Windows-adatbázis vagy Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows elnevezésű adattárolási technológia található.  A kiszolgálószoftver összetevői e technológiák segítségével tárolják az adatokat.  A jelen licencfeltételek nem engedik meg, hogy Ön ezeket a technológiákat más módon érje el vagy használja.

Ikonok, képek, hangok. A szoftver futtatása során Ön használhatja annak ikonjait, képeit, hangjait és multimédiás elemeit, de nem oszthatja meg őket. A szoftverhez mintaként adott képeknek, hangoknak és multimédiás elemeknek kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználása megengedett.

Adatátvitelre vonatkozó értesítések.  A Windows Server szoftver Ön általi, az Ön Microsoft Azure licencei keretében történő használatára a https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 webhelyen elérhető, Adatátvitelre vonatkozó értesítések című dokumentumban körülírt, a Windows Serverre alkalmazandó értesítések vonatkoznak.

Érvényesség-ellenőrzés

A szoftver időről időre frissíti a szoftver érvényesség-ellenőrzési funkcióját, illetve annak letöltését igényli. Az érvényesség-ellenőrzés megvizsgálja, hogy a szoftvert aktiválták és megfelelően licencelték-e.  Az érvényesség-ellenőrzés továbbá lehetővé teszi a szoftver bizonyos funkcióinak használatát, illetve segítségével további előnyökhöz juthat.

Az érvényesség-ellenőrzés során a szoftver a szoftverre és az eszközre vonatkozó adatokat küld a Microsoftnak.  Ezek közé az adatok közé tartozik a szoftver verziószáma és termékkulcsa, valamint a készülék IP-címe.  A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.  Azzal, hogy használja a szoftvert, Ön hozzájárul ezeknek az adatoknak az átviteléhez.

Ha a szoftver nincs megfelelően licencelve, az befolyásolhatja a szoftver funkcióit. Előfordulhat például, hogy újra kell aktiválnia a szoftvert, vagy emlékeztetőket kap arra vonatkozóan, hogy be kell szereznie a szoftver egy megfelelően licencelt példányát, vagy nem kap meg bizonyos frissítéseket a Microsofttól.

A szoftverhez frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy erre felhatalmazott forrásokból szerezhet be.

Áruház

A Microsoft Azure az olyan szolgáltatások, mint a Microsoft Azure Áruház és a Virtuálisgép-galéria (a továbbiakban „Áruház-szolgáltatás”) segítségével biztosított egységes telepítő és számlázó keretrendszerben lehetővé teszi harmadik felektől származó Nem-Microsoft-Termékek elérését és megvásárlását a Microsoft Azure Áruház Feltételeinek megfelelően.

Ügyfélszolgálati tevékenység

Meghatározások

Az „Ügyféltámogatás” az Ön Microsoft Azure Szerződése keretében Önnek nyújtott összes támogatást és tanácsot jelenti.

A „Javítás” a Termékek azon javításait, módosításait, továbbfejlesztéseit vagy ezek származékait jelenti, amelyeket a Microsoft a nagyközönségnek kibocsát (például a szervizcsomagok), vagy amelyeket a Microsoft Ügyféltámogatás részeként egy konkrét probléma kezelésére nyújt Önnek.

Javítások.  Ha az Ügyféltámogatás során Javításokat adunk Önnek, akkor ezeket a Javításokat azon Termék licencfeltételi szerint adjuk licencbe, amelyre a Javítások vonatkoznak, kivéve azt az esetet, amikor a Javítások külön feltételeket tartalmaznak, mely esetben ezek a feltételek alkalmazandók.  Ha a Javítások nem a Microsoft Azure-szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, akkor a Javításhoz a Microsoft által mellékelt bármely egyéb használati feltételek érvényesek, mellékelt használati feltételek hiányában Ön nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet kap a Javítások kizárólag saját belső céljaira történő használatára és többszörözésére.  Ön nem módosíthatja a Javításokat vagy azok fájlnevét, és nem kombinálhatja a Javításokat semmilyen nem-Microsoft számítógépes kóddal.

Korábbi Munka.  Az olyan számítógépes kódra vagy nem kódon alapuló írásos anyagra vonatkozó jogok, amelyet a felek vagy Társvállalataik az Ön Microsoft Azure Szerződésétől függetlenül fejlesztettek ki vagy szereztek meg (a továbbiakban „Korábbi Munka”), annak a félnek a kizárólagos tulajdonában maradnak, amely rendelkezésre bocsátotta a Korábbi Munkát.  Az Ügyféltámogatás során mindkét fél ideiglenes, nem kizárólagos licencet ad a másik félnek (és szükség esetén a vállalkozóinknak) bármely, a másik félnek átadott Korábbi Munka felhasználására, másolására és módosítására kizárólag az Ügyféltámogatással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése céljából.  A felek ezzel ellentétes írásos megállapodásának hiányában a teljes díj megfizetésével egyidejűleg a Microsoft nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet ad Önnek az Ügyfél-szolgáltatási anyagok részeként rendelkezésre bocsátott Független fejlesztéseinek felhasználására, másolására és módosítására (amennyiben alkalmazandó) kizárólag az Önnek átadott formában és az Ön belső gazdasági tevékenysége céljára. A Microsoft Korábbi Munkájára vonatkozó használati jogot a Microsoft Azure Szerződés feltételeinek Ön által történő betartása korlátozza. Ha az Ön lakhelye, illetve székhelye a Cseh Köztársaságban van, akkor Ön kijelenti, hogy a szerző megadta a szükséges hozzájárulását az Ön korábbi munkájának módosításához.  Az Ön Microsoft Azure Szerződésének és az annak értelmében nyújtandó ügyféltámogatásra vonatkozó bármely más kijelentésnek az Ön általi bármely megszegése felbontó feltétele az Ügyféltámogatás Microsoft általi befejezésekor az Önnél a Microsoft által otthagyott, a Microsoft által elkészített Korábbi Munkára vonatkozó végleges licencnek.

Anyagok.  Az Önnek az Ügyféltámogatással kapcsolatban átadott minden, a Microsoft által kifejlesztett anyag (a szoftverkód kivételével) (a továbbiakban „Anyagok”) összes joga a Microsoft tulajdonát képezi, olyan mértékben, amilyen mértékben az ilyen Anyagok nem képezik az Ön Független fejlesztését.  A Microsoft nem kizárólagos, végleges, további díjfizetést nem igénylő licencet ad Önnek az Anyagok használatára, többszörözésére és módosítására, kizárólag az Ön belső üzleti folyamataihoz való felhasználásra és mindenféle beszámolási és jogdíjfizetési kötelezettség nélkül.

Mintakód.  Nem kizárólagos, megszakítás nélküli, jogdíjmentes felhasználási és módosítási jogot biztosítunk minden általunk, illusztrációs célokra biztosított szoftverkódhoz („Mintakód”), továbbá a Mintakód tárgykódformátumának reprodukálása és terjesztése céljából, azzal a feltétellel, hogy Ön vállalja, hogy: (i) nem használja fel nevünket, logónkat vagy védjegyeinket azon szoftverterméke forgalmazásához, amelyben a Mintakód szerepel; (ii) érvényes szerzői jogi nyilatkozatot mellékel azon szoftverterméke mellé, amelyben a Mintakód szerepel; továbbá (iii) kártalanítja, mentesíti és megvédi vállalatunkat és beszállítóinkat bármely követeléssel vagy peres eljárással szemben, ideértve az ügyvédi díjakat is, amelyek a Mintakód felhasználásából vagy terjesztéséből erednek vagy amiatt merülnek fel.

A Társvállalatok jogai.  A jelen szakaszban körülírt jogait Ön allicencbe adhatja Társvállalatai számára, azonban Társvállalatai nem adhatják azokat allicencbe, és a Társvállalatok által történő felhasználásnak meg kell felelnie az Ön Microsoft Azure-ra vonatkozó szerződése licencfeltételeinek.

Szavatosság és a szavatosság kizárása

Ügyfél-támogatási szavatosság.  A Microsoft szavatolja, hogy minden Ügyfél-támogatási szolgáltatást szakszerűen és hozzáértéssel nyújt.

EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA.  A MICROSOFT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN OLYAN GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI, AMELY NINCS KIFEJEZETTEN KÖRÜLÍRVA AZ ÖN Microsoft Azure ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSÉBEN.  EZ A KIZÁRÁS MINDEN JOGCÍMRE, JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, KIELÉGÍTŐ ÁLLAPOTRA VAGY MINŐSÉGRE, ELADHATÓSÁGRA, ILLETVE ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSRA, GARANCIÁRA ÉS FELTÉTELRE VONATKOZIK A MICROSOFT ÉS A MICROSOFT SZÁLLÍTÓI ÉS VÁLLALKOZÓI ÁLTAL AZ ÜGYFÉL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN ADOTT MINDEN TANÁCS, JAVASLAT, JAVÍTÁS, ÜGYFÉL-TÁMOGATÁSI ANYAG, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ ANYAG TEKINTETÉBEN. 

1. Függelék: Értesítések

Adatátvitelre vonatkozó értesítés

A termék egy vagy több olyan szoftverfunkciót tartalmaz, amelyek az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez.    Ezeket a funkciókat a https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 webhelyen elérhető Adatátvitelre vonatkozó értesítések című dokumentum határozza meg. A Microsoft a termékekhez e funkciók segítségével biztosít szolgáltatásokat.  Az egyes funkciók csatlakozásakor Ön nem minden esetben kap külön értesítést.  Egyes esetekben Önnek lehetősége van egy-egy funkciót kikapcsolni vagy nem igénybe venni.

A számítógéppel kapcsolatos adatok

A funkciók internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle adatokat küldenek a számítógépről, például az IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, az Ön által használt szoftver nevét és verziószámát, valamint annak a készülék a nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. 

Az adatok felhasználása

A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. A Microsoft ezeket az adatokat arra használja, hogy a szolgáltatásokat a szoftver használata során elérhetővé tegye az Ön számára. A számítógéppel kapcsolatos adatokat, a használat gyorsítására vonatkozó információkat, a keresési javaslatokkal kapcsolatos információkat, a hibajelentéseket, a rosszindulatú programokra vonatkozó jelentéseket, valamint az URL-szűrésre vonatkozó jelentéseket a Microsoft szoftvereinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére használhatja.  A Microsoft ezeket másokkal, például hardver- és szoftverszállítókkal is megoszthatja.  Ők ezeket az információkat termékeik és a Microsoft-szoftverek együttműködésének továbbfejlesztésére használhatják.

Adatátvitelhez való hozzájárulás

Azzal, hogy használja ezeket a funkciókat, Ön hozzájárul a számítógéppel kapcsolatos adatok átviteléhez, így például az IP-címének, az operációs rendszer típusának, a böngésző adatainak, az Ön által használt szoftver nevének és verziószámának, valamint azon készülék nyelvi kódjának az átviteléhez, amelyen a szoftvert futtatja.

A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videoszabvánnyal, az MPEG-4 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés

A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 KÉPI ÉS AZ MPEG-2 VIDEOSZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK.  NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. AZ MPEG LA VÁLLALATTÓL BESZERZETT LICENC NÉLKÜL TILOS A TERMÉKNEK A NEM VIDEOADATOK CSOMAGOLT ADATHORDOZÓ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ KÓDOLÁSÁRA VONATKOZÓ MPEG-2 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ SZEMÉLYES CÉLÚ HASZNÁLATÁTÓL ELTÉRŐ BÁRMILYEN HASZNÁLATA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

A félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalom létrehozására.

Potenciálisan nemkívánatos szoftverek (I. értesítés)

Ha be van kapcsolva, a Windows Defender megkeresi az Ön számítógépén a kémprogramokat („spyware”), a reklámprogramokat („adware”) és az egyéb potenciálisan nemkívánatos szoftvereket.  Ha potenciálisan nemkívánatos szoftvert talál, akkor megkérdezi Önt, hogy figyelmen kívül hagyja, letiltsa (karanténba tegye) vagy eltávolítsa-e.  A keresés után minden „magas” vagy „súlyos” minősítésű potenciálisan nemkívánatos szoftvert automatikusan eltávolít, hacsak Ön meg nem változtatja az alapértelmezett beállítást.  A potenciálisan nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása azt eredményezheti, hogy a számítógépen többé nem fognak működni más szoftverek, vagy hogy ezzel megsérti más programoknak a számítógépen történő használatára vonatkozó licencfeltételeit.

A szoftver használata során olyan szoftverek eltávolítására vagy letiltására is sor kerülhet, amelyek nem potenciálisan nemkívánatos szoftverek.