Navigáció kihagyása

Microsoft Azure Certified

Programszerződés

Ez a Programszerződés (Szerződés) a Microsoft Corporation (mi, azaz a Microsoft) és Ön, vagy ha egy vállalat nevében küld be ajánlatot (Ajánlat), az Ön által képviselt vállalat (Vállalat, Ön vagy Önök) között köttetik. Ez a Szerződés az Ön Microsoft Azure Certified programban (a Programban) való részvételének feltételeit rögzíti. A Microsoft Azure Certified megjelölés használatával vagy a Programban biztosított egyéb kedvezmények igénybevételével Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosult e Szerződés megkötésére a Vállalat nevében, és vállalja a Szerződés feltételeinek betartását.

A Program előnyei

A Program résztvevőjeként Ajánlatának értékesítéséhez és reklámozásához felhasználhatja a Microsoft Azure Certified megjelölést, valamint az általunk időről időre elérhetővé tett minősítési jelvényeket (köztük a Microsoft Azure Certified jelvényt) (együttesen a Minősítési jelzéseket) a Program részeként. Mi pedig információkat jeleníthetünk meg az Ajánlatával kapcsolatban Microsoft Azure Certified katalógusunkban, és a rendelkezésére bocsátunk egy idézetet, amelyet (módosítás nélkül) felhasználhat a marketinganyagok azon részében, ahol a Programban való részvételét (együttesen a Program előnyeit) ismerteti. Értesítést küldhetünk az újonnan elérhetővé váló programkedvezményekről is.

Vállalatra vonatkozó kötelezettségek

Ön akkor jogosult bármely Ajánlat kedvezményes programjában való részvételre, ha (a) az Ajánlata megfelel a kezdeti minősítési tesztelés követelményeinek és a Microsoft által támasztott esetleges kötelezettségeknek, (b) Ön megfelel a jelen szerződés feltételeinek, valamint (c) a Microsoft Azure Certified általunk elérhetővé tett irányelveinek (Irányelvek). Az Irányelveket időről időre frissíthetjük, és Önnek ezen frissített Irányelvek feltételeinek is meg kell felelnie. Ha nem tartja be a jelen Szerződés vagy az Irányelvek feltételeit, elvesztheti jogosultságát a Programban való részvételre.

Az Ajánlat kompatibilitása

Ajánlatát szükség szerint frissítenie kell, annak érdekében, hogy az kompatibilis legyen azzal az Azure-szolgáltatással, amelytől függ, vagy amellyel egyéb módon kommunikál. A Microsoft a saját belátása szerint határozhatja meg, hogy milyen minősítési tesztekkel ellenőrzi a Microsoft Azure-szolgáltatásokkal való kompatibilitást, és bármely tesztet módosíthatja, ha szükséges. Ha értesítjük arról, hogy Ajánlata nem kompatibilis egy adott teszt legújabb verziójával, két (2) héten belül frissítheti Ajánlatát, annak érdekében, hogy az megfeleljen a teszt kompatibilitási követelményeinek. Ha Ajánlatát két héten belül nem teszi kompatibilissá, azt eltávolítjuk a Programból, és többé semmilyen Minősítési jelzésünket nem használhatja az Ajánlattal kapcsolatban, illetve semmilyen módon nem utalhat arra, hogy az Ajánlat részt vesz a Programban. A Programból eltávolított Ajánlatokat újra kell minősíteni.

A Minősítési jelzések licence

Ha a Microsoft jóváhagyja Ajánlata közzétételét az Azure Piactéren, abban az esetben a Microsoft Azure Certified programban részt vevő Ajánlatkategóriák esetében a jóváhagyás napjától egészen addig, amíg Ajánlata elérhető marad a Piactéren, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes jogot biztosítunk Önnek a Minősítési jelzések használatára az adott Ajánlathoz kapcsolódó marketing- és promóciós tevékenységekhez, feltéve, hogy a használat módja összhangban van az Ön számára biztosított Microsoft Azure Certified irányelvek aktuális változatával, amely időről időre frissülhet. A Microsoft fenntart minden kifejezetten át nem engedett jogot. Tilos (i) a Minősítési jelzések oly módon történő használata, ami félreértést okozhat a Minősítési jelzések tulajdonjogát, valamint azt illetően, hogy az Ajánlat a Microsoft terméke-e; (ii) minden olyan cselekedet vagy nyilatkozat, amely a Microsofttal való társulásra, vagy a Microsoft anyagi vagy szellemi támogatására vagy jóváhagyására utal, eltekintve a jelen Szerződésben foglalt lehetőségeket; (iii) a Minősítési jelzések oly módon történő használata, amely arra utal, hogy az Ön által kínált egyéb termékek is rendelkeznek a Microsoft jóváhagyásával vagy minősítésével az Azure rendszerhez; (iv) minden olyan·név, védjegy, tartománynév vagy egyéb megnevezés bejegyzése, átvétele vagy használata, amely tartalmazza bármely Minősítési jelzést, vagy a Microsoft bármely védjegyét a Minősítési jelzésekben, illetve sérti a Microsoft ezekhez fűződő jogait; (v) a Minősítési jelzések oly módon történő használata, amely sértheti a Microsoft hírnevét vagy a Minősítési jelzésekkel kapcsolatos eszmei értéket; illetve (vi) bármely Minősítési jelzés módosítása, animálása vagy eltorzítása, illetve más szimbólumokkal, szavakkal, képekkel vagy látványelemekkel.

A Minősítési jelzések védelme

Ha anyagaiban saját vagy más harmadik felek védjegyeiről szóló tájékoztató lábjegyzetet helyez el, abban fel kell tüntetnie a következő szöveget: „Az összes többi védjegy a megfelelő védjegytulajdonosok tulajdonában áll.” A Microsoft a Minősítési jelzések és a hozzájuk kapcsolódó eszmei érték kizárólagos tulajdonosa, és az egyedüli kedvezményezettje a Minősítési jelzések Ön általi használatból eredő eszmei értéknek is. A Minősítési jelzések használatával Ön nem szerez jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Minősítési jelzésekre vonatkozóan. Ön ezennel átruház, és vállalja, hogy a jövőben is átruház minden jogot, amelyet a Minősítési jelzésekre vonatkozóan, azoknak a jelen Szerződés keretében történő használatából eredően esetlegesen szerez, beleértve a kapcsolódó eszmei értéket is. Ön ésszerű mértékben köteles segítséget nyújtani a Microsoft számára a Minősítési jelzések védelme kapcsán felmerült költségeiért. A Microsoft saját belátása szerint dönthet arról, hogy jogi fellépést kezdeményez-e Minősítési jelzésekkel kapcsolatos jogainak érvényesítéséért vagy védelméért, és saját maga irányítja a Minősítési jelzésekkel kapcsolatos jogi eljárások ügyét.

Engedély a Vállalati védjegy és embléma használatára

Ön ezennel engedélyezi a Microsoftnak, hogy az Ön által a minősítési folyamat során megadott nevet, emblémát és képeket (együttesen a Vállalati védjegyeket) világszerte és jogdíjmentesen megjelenítse az Ön Ajánlata, valamint a Program reklámozása és támogatása céljából. Ön kijelenti, hogy tulajdonosa és/vagy hivatalos licenctulajdonosa a Vállalati védjegyeknek. A felek közötti érvénnyel a Vállalati védjegyekkel kapcsolatos minden eszmei érték Önt illeti. A Vállalati védjegyeket a Microsoft szükség szerint, azok általános megjelenésének módosítása nélkül átalakíthatja és átméretezheti. Ha Ön úgy véli, hogy nem megfelelő módon használjuk a Vállalati védjegyeket, erről bármikor értesíthet minket, és ésszerű időn belül kijavítjuk a hibát.

A GARANCIA KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A PROGRAMOT AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN, MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT TESSZÜK ELÉRHETŐVÉ. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT ELZÁRKÓZUNK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL ÉS FELTÉTELTŐL A PROGRAMMAL ÉS AZ AZURE-SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN, A FELEK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSBŐL EREDŐ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉSBŐL, VALAMINT A BEVÉTEL ÉS/VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), AMELY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL ÉS ENNEK TELJESÍTÉSÉBŐL ERED VAGY EZEKKEL KAPCSOLATOS. EZ A KIZÁRÁS ÉRVÉNYES, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY E KÁROKRA VONATKOZÓ JOGORVOSLAT JOGCÍME MILYEN JOGELMÉLETEN ALAPUL, HOGY A FELEKET TÁJÉKOZTATTÁK-E A KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, HOGY A KÁROK ELŐRE LÁTHATÓK VOLTAK-E, VAGY HOGY A KIZÁRÁS ALKALMAZÁSA MEGHIÚSÍTOTTA-E BÁRMELY JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉT. EZ A KORLÁTOZÁS NEM ALKALMAZANDÓ A MÁSIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE, ILLETVE PROFIT, ADAT, ÜZLETI LEHETŐSÉG VAGY VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS CSALÁS VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁG MIATT BEKÖVETKEZŐ KÖZVETETLEN VAGY KÖZVETETT ELVESZTÉSÉRE.

Időtartam

Ez a Szerződés az Ön általi elfogadásával lép érvénybe. Bármelyik fél bármikor, az Ön bármely vagy összes Ajánlatára vonatkozóan, bármely okból vagy ok nélkül felbonthatja a Szerződést. A 6. (Felelősség korlátozása) és a 8. (Egyéb rendelkezések) szakasz a felmondáskor is érvényben marad.

Egyéb rendelkezések

(a) Kapcsolattartási adatok. Az ezzel a Szerződéssel kapcsolatos, Microsoftnak szánt értesítéseket az Azure Certification program ügyfélszolgálatának (Azurecertred@microsoft.com) kell címezni.

(b) Információk felfedése. Az Ön elérhetőségi adatait a Szerződés ügyintézéséhez szükséges esetekben a Microsoft átadhatja Társvállalatainak és más feleknek, akik segítséget nyújtanak számára a Szerződés adminisztrációjában.

(c) Illetékesség és alkalmazandó jog. Jelen Szerződésre Washington állam jogszabályai az irányadók, kivéve azokat, amelyek nem összeegyeztethetők az Egyesült Államok jogszabályaival. A jelen Szerződés kapcsán benyújtott keresetek ügyében minden esetben a Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok illetékesek, kivéve, ha nincs az ügy tárgya szerint illetékes szövetségi bíróság, amely esetben a felek alávetik magukat Washington állam King megyéjében működő állami bíróságok kizárólagos hatáskörének és illetékességének. A felek elfogadják, hogy az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) a jelen Szerződésre nem vonatkozik.

(d) Költségek. Mindkét fél kizárólagosan felelős minden olyan költségért és kiadásért, amely a jelen Szerződés feltételeinek teljesítése kapcsán nála felmerült.

(e) Lemondás és részlegesség. Ha bármely fél nem él valamely jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, az nem jelenti azt, hogy az adott, illetve bármely egyéb jogáról vagy jogorvoslati lehetőségéről lemondana. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését bírósági vagy ennek megfelelő ítélet hatálytalannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben marad.

(f) Engedményezés. A cége nem ruházhatja át ezt Szerződést (vagy az abban szereplő bármely jogot vagy kötelezettséget) a Microsoft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

(g) A felek kapcsolata. A jelen Szerződés és a benne foglalt feltételek nem teremtenek partneri kapcsolatot, közös vállalkozást, munkáltatói-munkavállalói viszonyt a felek között, és nem ruháznak át semmiféle névhasználati jogokat a másik félre.

(h) A megállapodás teljes értékű. Jelen Szerződés (Függelékeivel együtt) alkotja a felek teljes megállapodását a szerződés tárgyának tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megállapodást és közlést.