Ugrás a tartalomra

Azure-támogatás

Technikai és számlázási támogatás

Microsoft Azure Alapszintű Támogatási Pilot Szerződés

A Microsoft Azure Alapszintű Támogatási Pilot Szerződés (a továbbiakban „a jelen Szerződés”) Ön, illetve az Ön által képviselt jogi személy (amennyiben a jelen Pilot programban részt vevő ügyfél jogi személy) (a továbbiakban „Ön” vagy „ügyfél” és ezek ragozott alakjai) és a Microsoft Corporation (a továbbiakban „mi” vagy „Microsoft” és ezek ragozott alakjai, illetve implicit formái) között jön létre.

A Microsoft a Microsoft Azure Alapszintű Támogatás pilot programot (a továbbiakban „Pilot program”) kutatási céllal indította és valósítja meg. A Pilot program a benne részt vevő ügyfelek számára lehetőséget biztosít a Microsoft által kínál bizonyos technikai támogatási szolgáltatások kipróbálására, és visszajelzési csatornát biztosít számunkra az Ön támogatási tapasztalatainak vonatkozásában. A támogatási szolgáltatásokat Ön azzal a feltétellel érheti el, hogy elfogadja a jelen Microsoft Azure Alapszintű Támogatási Pilot Szerződést, amely kiegészíti az Ön Microsoft Azure (a továbbiakban „Azure”) használatára vonatkozó szerződését. Hogy részt vehessen a Pilot programban és aktiválhassa az Azure Alapszintű Támogatást, Önnek el kell fogadnia a jelen Szerződést.

 1. MEGHATÁROZÁSOK. A jelen Szerződésben a következő fogalom-meghatározások alkalmazandók:

  A „Javítás” a Termékek azon javításait, módosításait, továbbfejlesztéseit vagy ezek származékait jelenti, amelyeket a Microsoft a nagyközönségnek kibocsát (például a szervizcsomagok), vagy amelyeket a Microsoft a Támogatási Szolgáltatások részeként egy konkrét probléma kezelésére nyújt az ügyfélnek.

  Az „Esemény” egyetlen támogatási probléma és a megoldásához szükséges észszerű erőfeszítés. Egy támogatási probléma olyan probléma, amely már nem bontható fel további alacsonyabb szintű problémákra. Ha egy probléma több alacsonyabb szintű problémából áll, akkor mindegyik ilyen alacsonyabb szintű probléma külön eseménynek tekintendő.

  A „Korábbi Munka” kifejezés olyan számítógépes kódot vagy nem kódon alapuló írásos anyagot jelent, amelyet a felek vagy Társvállalataik a jelen Szerződéstől és az ügyfél mennyiségi licencszerződésétől függetlenül fejlesztettek ki vagy szereztek meg más módon.

  A „Mintakód” a Microsoft által szemléltetési céllal biztosított bármilyen szoftverkódot jelent.

  A „Támogatási Szolgáltatások” kifejezés minden, a jelen Szerződés alapján az ügyfélnek nyújtott terméktámogatási és egyéb szolgáltatásra és tanácsadásra utal, beleértve az ügyfélnek ennek során átadott szolgáltatási anyagokat is.

 2. TARTAM. A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor Ön az Azure Előzetes Portál segítségével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit (a továbbiakban a „Hatálybalépés Napja”), és 2017. december 31-én jár le (a továbbiakban a „Lejárat Dátuma”). Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Microsoft a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően bármikor, bármilyen indokkal vagy indoklás nélkül, írásos nyilatkozatban módosíthatja vagy megszüntetheti az ügyfél részvételét a Pilot programban. A Tartam alatt beküldött bármely Eseményre vonatkozóan a Támogatási Szolgáltatások végrehajtására a jelen Szerződésnek megfelelően kerül sor. Ha az ügyfél a Pilotba programba nem tartozó támogatást igényel, vagy ha akkor igényel támogatást, amikor már nem vesz részt a Pilot programban, akkor az ügyfél általánosan elérhető Microsoft Azure támogatási csomagot vásárolhat.
 3. A TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA. A jelen Pilot program keretében elérhető Támogatási Szolgáltatások bizonyos típusú eseményekre vonatkozó technikai támogatási szolgáltatásokból állnak. A Támogatási Szolgáltatások kizárólag a Pilot program tartama alatt az Azure Előzetes Portálon át az Ön Azure Alapszintű Támogatási Csomagja keretében beküldött eseményekre vonatkozó támogatást tartalmaznak. A Támogatási Szolgáltatások magukban foglalhatnak az Azure ügyfél általi használatára vonatkozó hibaelhárítást, tanácsadást, javaslatot, tájékoztatást és technikai vagy a platformot érintő útmutatást. A Microsoft vállalja, hogy a jelen Szerződésben leírt Támogatási Szolgáltatásokat nyújt az ügyfélnek az Azure funkcióival kapcsolatban vagy az Azure ügyfél általi használata során felmerült problémák megoldása érdekében, de a Microsoft nem garantálja a problémák megoldását. A Támogatási Szolgáltatások nem foglalnak magukban helyszíni támogatást, és a jelen Pilot program nem terjed ki telefonon beküldött támogatási kérésekre sem.
 4. ELŐFELTÉTELEK ÉS VÉLELMEK. A Támogatási Szolgáltatások jelen Szerződésnek megfelelő, általunk történő nyújtásának alapját a következő Előfeltételek és Vélelmek képezik:
  1. Az összes Támogatási Szolgáltatás nyújtására távolról kerül sor az Ön észak-amerikai telephelyei számára.
  2. Az összes Támogatási Szolgáltatást angol nyelven nyújtjuk.
  3. Ön csak akkor tudja kihasználni az internetalapú szolgáltatások előnyeit, ha rendelkezik internet-hozzáféréssel.
  4. A harmadik felek alkalmazásaiból, illetve az ügyfelek megoldásaiból eredő problémákra nem vonatkoznak a Támogatási Szolgáltatások.
  5. A Microsoft kifejezetten a kormányzati intézmények számára kialakított mennyiségi licencprogramjaiban részt venni jogosult közszférában működő szervezetek nem jogosultak részt venni a jelen Pilot programban.
 5. TULAJDONJOG ÉS LICENC.
  1. Kivéve azt az esetet, ha a jelen 5. szakasz ettől eltérően rendelkezik, a jelen Szerződés keretében nyújtott Támogatási Szolgáltatások részeként biztosított bármely számítógépes kód és egyéb anyag (a továbbiakban „Szolgáltatási Anyagok”) tulajdonjogát és használati jogát az Online Szolgáltatások Feltételei szabályozzák. A feleknek a jelen Szerződés alapján nyújtott Támogatási Szolgáltatások részeként a Microsoft által biztosított Szolgáltatási Anyagokra (ideértve a Korábbi Munkát és a Mintakódot is) és Javításokra vonatkozó jogait és kötelezettségeit az Online Szolgáltatások Feltételeinek 1. mellékletében az Ügyféltámogatást ismertető szakasz írja le.
  2. Használati korlátozások. Az ügyfélnek tilos a terméket, a Javítást vagy a Szolgáltatási Anyagokat visszafordítani, visszafejteni, és tilos ezek forráskódját visszanyerni (tilos továbbá ezek megkísérlése is). Kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezett megengedi, az ügyfélnek tilos bármilyen terméket, Javítást vagy Szolgáltatási Anyagot terjeszteni, allicencbe adni, bérbe, tartós bérletbe vagy kölcsönbe adni, illetve vele üzemeltetési szolgáltatást (hosting) nyújtani. Ön vállalja, hogy betart a Javításokra és a Szolgáltatási Anyagokra vonatkozó minden alkalmazandó nemzetközi és hazai jogszabályt, ideértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását (U.S. Export Administration Regulations) is, továbbá betartja az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, a végfelhasználásra és a végfelhasználás helyére vonatkozó korlátozásait is. A Microsoft-termékek exportálására vonatkozóan további tájékoztatás itt olvasható: https://www.microsoft.com/en-us/exporting.
  3. Nem-Microsoft-szoftverek és ‑technológiák. Egyedül az ügyfél a felelős minden olyan nem-Microsoft-szoftverért, illetve ‑technológiáért, amelyet az Azure-ral, a Javításokkal vagy a Szolgáltatási Anyagokkal együtt telepít vagy használ. Az ügyfél nem jogosult nem-Microsoft-szoftvereket, illetve ‑technológiákat telepíteni és használni semmilyen olyan módon, amely a Microsoft szellemi tulajdonát vagy technológiáit a jelen Szerződésben foglaltakon kívüli kötelezettségeknek veti alá.
  4. Jogfenntartás. Minden, a jelen 5. szakaszban kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.
 6. TITOKTARTÁS. „Bizalmas Információ” minden olyan nem nyilvános információ, amely „bizalmas”-ként van megjelölve, vagy amelyről egy észszerűen gondolkodó személy számára tudható annak bizalmas volta, ideértve az Ügyféladatokat, a Microsoft-szerződések feltételeit és a Pilot program feltételeit is. Az Online Szolgáltatások Feltételei további kötelezettségeket és korlátozásokat írhatnak elő az Ügyféladatok nyilvánosságra hozására és felhasználására. Nem Bizalmas Információ az olyan információ, amely (a) a jelen Szerződés megszegése nélkül válik nyilvánossá, (b) amelyet a címzett fél titoktartási kötelezettség nélkül, jogszerűen ismert vagy kapott meg, (c) amely független fejlesztési tevékenység eredménye, illetve (d) amelyet egyik fél megjegyzésként vagy javaslatként önként fűz a másik gazdasági tevékenységéhez, termékeihez vagy szolgáltatásihoz.

  Mindegyik fél észszerű lépéseket tesz a másik fél Bizalmas Információinak megvédésére, és a másik fél Bizalmas Információit csak a felek jelen Szerződés alapján fennálló üzleti kapcsolatának céljaira használja fel. Egyik fél sem adja ki az ilyen információkat harmadik félnek, kivéve saját alkalmazottjait, Társvállalatait, vállalkozóit, tanácsadóit és szaktanácsadóit (a továbbiakban együttesen „Képviselők”), és nekik is csak a szükséges mértékben és legalább a jelen Szerződésben foglalttal azonos védelmet biztosító titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Mindegyik fél felelősséggel tartozik a Bizalmas Információk saját Képviselői által történő felhasználásáért, és amennyiben bármilyen jogosulatlan használatot vagy nyilvánosságra hozatalt észlel, erről haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet.

  Egy fél nyilvánosságra hozhatja a másik fél Bizalmas Információit, ha erre jogszabály kötelezi, de csak azt követően, hogy (amennyiben ez jogilag megengedett) értesítette a másik felet, hogy az jogvédelme érdekében felléphessen.

  Egyik fél sem köteles korlátozni a Bizalmas Információkhoz korábban hozzáférő Képviselőinek munkahelyi feladatait. Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a Képviselők emlékezetében segítség nélkül megmaradó információk felhasználása a felek saját termékeinek vagy szolgáltatásainak fejlesztésében vagy rendszerbe állításában a jelen szerződés vagy a kereskedelmi titkokra vonatkozó jogszabályok értelmében nem jár kötelezettséggel, és mindkét fél vállalja, hogy ennek megfelelően korlátozza a másik fél tudomására hozott információk körét.

  Bármelyik Fél élhet javaslattal, észrevétellel vagy egyéb visszajelzéssel a másik Fél Bizalmas Információira vonatkozóan. A visszajelzés önkéntes, és az a fél, amelyik a visszajelzést kapja, nem köteles azt titokban tartani. A visszajelzést kapó fél a visszajelzést adó fél hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra a visszajelzés konkrét forrását. A visszajelzés mindennemű kötelezettség nélkül, bármilyen célra felhasználható. A Támogatási Szolgáltatások nyújtása során szerzett technikai információt problémamegoldásra, hibaelhárításra, a termékek funkcionális továbbfejlesztésére, javítására, vagy tudásbázisunk bővítésére használhatjuk fel. Vállaljuk, hogy nem adjuk ki az Ön személyazonosságát és Bizalmas Információját a tudásbázis egyetlen elemében sem.

  Ezek a kötelezettségek addig vonatkoznak az Ügyféladatokra, amíg azokat ki nem törlik az Online Szolgáltatásokból; minden más Bizalmas Információk esetében ezek a kötelezettségek a Bizalmas Információ megszerzésétől számított öt éven át állnak fenn.

 7. ÜGYFÉLTÁMOGATÁSI SZAVATOSSÁG. A Microsoft szavatolja, hogy a jelen Szerződés keretében nyújtott Támogatási Szolgáltatásokat szakszerűen és hozzáértéssel nyújtja.
 8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSOK. Közvetlen károkra vonatkozó teljes felelősségünk (és vállalkozóink ilyen teljes felelőssége) az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön az igények alapját képező Támogatási Szolgáltatásokért a jelen Szerződés alapján fizetett. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉS TEKINTET NÉLKÜL A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSÉRE, SEM A FELEK, SEM AZOK VÁLLALKOZÓI NEM FELELŐSEK AZ OLYAN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI, RENDKÍVÜLI VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ELMARADT HASZONBÓL VAGY BEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ, AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL VAGY AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSHEZ, BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSLEÍRÁSHOZ, SZOLGÁLTATÁSHOZ, SZOLGÁLTATÁSI ANYAGHOZ, JAVÍTÁSHOZ, TERMÉKHEZ VAGY BÁRMELY MÁS ANYAGHOZ VAGY INFORMÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓAN MERÜLNEK FEL, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY HA ÉSZSZERŰEN ELŐRE LÁTHATÓ VOLT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE. A fenti felelősségkorlátozások és ‑kizárások attól függetlenül érvényesek, hogy a megállapított felelősség szerződésszegésen, szerződésen kívüli károkozáson (beleértve a gondatlanságot is), objektív felelősségen, a szavatossági kötelezettségek megszegésén vagy bármely más jogelven alapul. A jelen 8. szakaszban meghatározott kártérítésifelelősség-korlátozások és ‑kizárások nem alkalmazandók, (i) ha valamelyik Fél megszegi a 6. szakasz (Titoktartás) rendelkezéseit, (ii) ha valamelyik Fél megsérti a másik Fél szellemi tulajdonjogait, (iii) olyan kárért vállalandó felelősség esetén, amelyet valamelyik fél vagy valamelyik fél alkalmazottjainak vagy megbízottjainak súlyos gondatlansága vagy szándékos visszaélése okozott, és ezt a felelősséget jogerős bírósági ítélet állapítja meg (azzal, hogy bármely olyan joghatóság esetén, amely nem tesz jogi különbséget a „súlyos gondatlanság” és a „gondatlanság” között, a jelen szakaszban a „súlyos gondatlanság” jelentése „hanyagság”), vagy (iv) a valamelyik fél vagy valamelyik fél alkalmazottjai vagy megbízottjai gondatlanságából bekövetkezett személyi sérülésért vagy halálért vállalandó felelősség esetén, illetve a csalárd megtévesztésért vállalandó felelősség esetén.
 9. A helyi jogszabályok alkalmazása. Ha az alkalmazandó jogszabályok a jelen Szerződés kizárásai és korlátozásai ellenére is biztosítanak Önnek törvényes feltételeket, akkor a Támogatási Szolgáltatások esetében az Ön jogorvoslati lehetőségei az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a következőkre korlátozódnak: vagy (i) a Támogatási Szolgáltatások ismételt biztosítására, vagy (ii) a Támogatási Szolgáltatások ismételt biztosításának költségére (ha van ilyen). A korlátozott jogorvoslati lehetőségek biztosításának sorrendjéről saját hatáskörünkben döntünk.
 10. FELMONDÁS. A jelen Szerződést a Microsoft 15 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja. Amennyiben Ön a Pilot program tartama alatt felmondja Azure-Előfizetését (Előfizetéseit), akkor a Microsoft felmondási idő nélkül felmondhatja a jelen Szerződést. A jelen Szerződést bármelyik Fél felmondhatja, ha a másik Fél megszegi vagy nem teljesíti bármely lényeges kötelezettségét, és a szerződésszegés orvoslására a másik Féltől e tárgyban kapott értesítéstől számított 15 naptári napon belül nem került sor. A jelen Szerződés megszűnéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges mértékig a felek lemondanak bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás alapján most vagy a jövőben őket megillető bármely olyan jog, illetve a másik felet most vagy a jövőben bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás alapján terhelő bármely olyan kötelezettség érvényesítéséről, amely a jelen Szerződés megszüntetéséhez bármely bíróság jóváhagyásának, határozatának, döntésének vagy ítéletének kikérését vagy megszerzését tenné lehetővé vagy szükségessé.
 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK.
  1. Értesítések. A Microsoft az Azure-ra vagy a jelen Pilot programra vonatkozó információkat és értesítéseket elektronikus formában, például e-mailben, az Azure-portálon vagy az Azure Előzetes Portálon keresztül vagy egy, a Microsoft által meghatározott webhelyen keresztül biztosíthatja az ügyfél részére. Az ügyfél értesítése akkor tekintendő megtörténtnek, amikor az értesítést a Microsoft elérhetővé teszi. Önnek a Microsoft számára az Azure Ön általi használatát szabályozó szerződésnek megfelelően kell értesítéseket küldenie.
  2. Felhatalmazás szerződéskötésre. Ha Ön egy olyan természetes személy, aki egy jogi személy nevében fogadja el a jelen feltételeket, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult az adott jogi személy nevében megkötni a jelen Szerződést.
  3. Átruházás. Ön sem egészben, sem részben nem ruházhatja át a jelen szerződést.
  4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, a szerződés fennmaradó része teljes mértékben érvényes és hatályos marad.
  5. Joglemondás. Nem minősül joglemondásnak, ha valamelyik fél nem kényszeríti ki a jelen Szerződés valamely rendelkezésének betartását. Joglemondó nyilatkozatot írásban, a jogáról lemondó fél aláírásával kell megtenni.
  6. Hatályban maradó rendelkezések. A tulajdon- és licencjogokra, a használati jogokra, a használati korlátozásokra, a licencek átruházására, a szavatosságra, a felelősség korlátozására, a titoktartásra, a felmondással, megszűnéssel vagy a szerződés lejártával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó előírások, valamint a „Vegyes rendelkezések” című jelen szakaszban foglalt egyéb rendelkezések a jelen Szerződés megszűnése vagy lejárta után is hatályban maradnak.
  7. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésre az Amerikai Egyesült Államok Washington államának törvényei, valamint az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei az irányadók, és a jelen Szerződés e törvények szerint értelmezendő. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi Egyezménye és kapcsolódó intézményei nem alkalmazandóak a jelen Szerződésre.
  8. Vállalkozók alkalmazása. A Microsoft alkalmazhat vállalkozókat a Támogatási Szolgáltatások nyújtására, de a jelen Szerződés feltételei szerint felelős azok teljesítéséért.
  9. A tulajdonjog fenntartása. A Microsoft semmilyen tulajdonjogot nem ad át semmiféle Termékre vonatkozóan. A Termékek szerzői jogi védelem és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt állnak.