Navigáció kihagyása

활용중인 AI - 이 가이드북에서 3가지 기술 사례 연구를 살펴보세요.

A forrás 한국어 nyelven érhető el.

Közzétéve: 2018. 10. 30.

"활용중인 AI, 개발자용 가이드"를 통해, 귀하와 같은 개발자들이 AI (인공 지능)를 이용해 어떤 방식으로 차세대 앱을 만들고 있는지에 대해 자세히 살펴보세요. 

AI에 관한 3가지 사례 연구를 살펴보세요. 실제 구현된 코딩과 세부적인 기술 사양, 단계별 솔루션을 다양하게 제공합니다. 통신업체인 쓰리(Three), 여행 앱 개발사인 네비타임(NAVITIME), 지자체 서비스 제공업체인 포웰(Powel)이 각각 어떻게 AI 앱을 신속하게 구축하여 사용자 경험을 향상시키고 있는지에 대해 알아볼 수 있습니다. 

각 사례 연구에는 다음과 같은 내용을 담고 있습니다. 

  • 사용되는 핵심 기술 
  • 고객 프로필
  • 문제에 대한 설명
  • 여러 가지 솔루션과 단계
  • 기술 제공 방식
  • 결론
Jelentkezzen be az Ön által választott fiókkal

- vagy -

Adjon meg néhány információt magáról.

Az összes * jellel megjelölt mező megadása kötelező