Navigáció kihagyása

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT AUTHENTICATOR

A jelen licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően annak egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, amelybe beletartozik az az adathordozó is, ha van ilyen, amelyen a szoftvert Ön megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

 • frissítésre;
 • bővítésre;
 • internetalapú szolgáltatásra; és
 • terméktámogatási szolgáltatásra;

kivéve, ha ezekhez az elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

Azzal, hogy használja a szoftvert, Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el őket, akkor nem használhatja a szoftvert.

Ha elfogadja és betartja a jelen licencfeltételeket, akkor azok az alábbiakban ismertetett végleges jogokat biztosítják Önnek.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Telepítés és használat. Ön a szoftver egy (1) példányát telepítheti és használhatja az eszközén.
  2. Harmadik fél programjai. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, nem pedig a harmadik fél biztosítja. Harmadik felek programjaira vonatkozó esetleges értesítések kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.
 2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.

  A Microsoft a szoftverrel együtt internetalapú szolgáltatásokat nyújt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. A szoftver az interneten keresztül kapcsolódik a szolgáltatásokhoz és a számítógépes rendszerekhez, többek között harmadik felek webhelyeihez. Azzal, hogy Ön használja a szoftvert, Ön hozzájárul az általános eszközadatok (ideértve többek között az eszközzel, a rendszerrel, a szoftveralkalmazással és a perifériás eszközökkel kapcsolatos műszaki adatokat is) átviteléhez az Internetalapú szolgáltatások számára. Ha a szoftver Ön általi használatához kapcsolódóan egyéb feltételek meghatározására is sor kerül, azok a feltételek is alkalmazandóak. Tilos a szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
 3. A LICENC TERJEDELME.

  Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, annak tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ön
  • nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;
  • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;
  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;
  • nem teheti közzé a szoftvert azért, hogy az mások lemásolják;
  • a szoftvert nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe;
  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre; valamint
  • kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.
 4. BIZTONSÁGI MÁSOLAT.

  A szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető. Ezt Ön kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.
 5. DOKUMENTÁCIÓ.

  Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához érvényes hozzáféréssel rendelkező bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.
 6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.

  A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania a szoftverre alkalmazandó minden hazai és nemzetközi exportjogszabályt és ‑előírást. Ezek a törvények a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználási helyre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exportingwebhelyen olvasható.
 7. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.

  Mivel ez a szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.
 8. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE.

  A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések, az internetalapú szolgáltatások és az Ön által igénybe vett támogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a szoftverre és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodást.
 9. ALKALMAZANDÓ JOG.

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, akkor a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó törvényekkel, illetve a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is, az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók.
  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei alkalmazandók.
 10. HATÁLYOS JOG.

  A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országának törvényei által Önnek biztosított jogokat, ha az Ön országának törvényei ezt nem engedik meg.
 11. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA.

  A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön olyan további fogyasztói jogokkal vagy törvényi garanciákkal is rendelkezhet, amelyeket a jelen szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságot.

  AUSZTRÁLIÁBAN – Önt az ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja e jogainak csorbítása.

 12. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA.

  A Microsofttól és annak szállítóitól Ön csak közvetlen kár esetén, legfeljebb 5,00 USD összeg erejéig kaphat kártérítést. Ön nem jogosult kártérítésre semmilyen egyéb kárért, ideértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a rendkívüli, a közvetett és a véletlenszerű károkat is.

  Ez a korlátozás a következőkre vonatkozik:

  • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjaival kapcsolatos ügyre; valamint
  • a szerződésszegéssel, a szavatossági kötelezettségek megsértésével, a garanciával vagy feltétellel, az objektív felelősséggel, a hanyagsággal vagy más, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

  A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért vállalandó felelősség kizárását, illetve korlátozását.