Navigáció kihagyása

MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT AUTHENTICATOR

A jelen licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakóhelyétől függően annak egyik társvállalata) és Ön között. Olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, amelybe beletartozik az az adathordozó is, ha van, amelyen a szoftvert Ön megkapta. A feltételek alkalmazandók a Microsoft által ehhez a szoftverhez biztosított bármely

 • frissítésre,
 • kiegészítésre,
 • internetalapú szolgáltatásra és
 • támogatási szolgáltatásra,

kivéve, ha ezekhez az elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

Azzal, hogy használja a szoftvert, Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el őket, akkor nem használhatja a szoftvert.

Ha betartja a jelen licencfeltételeket, akkor Önt az alábbi végleges jogok illetik meg.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Telepítés és használat. Ön a szoftver egy (1) példányát telepítheti és használhatja az eszközén.
  2. Harmadik fél programjai. A szoftver olyan harmadik féltől származó programokat is tartalmazhat, amelyeket nem a harmadik fél, hanem a Microsoft ad Önnek licencbe a jelen szerződés alapján. Harmadik felek programjaira vonatkozó esetleges értesítések kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják.
 2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.

  A Microsoft a szoftverrel együtt internetalapú szolgáltatásokat nyújt. Ezeket a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. Tilos e szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
 3. A LICENC TERJEDELME.

  Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Kivéve azt az esetet, amikor az alkalmazandó jogszabályok a jelen korlátozás ellenére több jogot biztosítanak Önnek, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely a szoftver kizárólag meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:
  • nem kerülheti meg a szoftver semelyik technikai korlátozását;
  • nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok a jelen korlátozás ellenére kifejezetten megengedik;
  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz, vagy amennyit az alkalmazandó jogszabályok a jelen korlátozás ellenére megengednek;
  • nem teheti közzé a szoftvert azért, hogy azt mások lemásolják;
  • a szoftvert nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe;
  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést semmilyen harmadik félre, valamint
  • kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat vele.
 4. BIZTONSÁGI MÁSOLAT.

  Ön a szoftverről egyetlen biztonsági másolatot készíthet. Ezt kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.
 5. DOKUMENTÁCIÓ.

  Az Ön belső tájékoztatási céljaira az Ön számítógépéhez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.
 6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.

  A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és ‑előírásai vonatkoznak. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó összes hazai és nemzetközi exportszabályozási jogszabályt és előírást. Ilyenek többek között a végfelhasználási hely, a végfelhasználók és a végfelhasználás korlátozását tartalmazó jogszabályok. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.
 7. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.

  Mivel a szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy nem biztosítunk hozzá támogatási szolgáltatásokat.
 8. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE.

  A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések, az internetalapú szolgáltatások és az Ön által használt támogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a szoftverre és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodást.
 9. ALKALMAZANDÓ JOG.

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Amennyiben a szoftvert Ön az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésére és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a szövetségi fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel, illetve a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos bármely igényt is, az Ön tartózkodási helye szerinti állam törvényei az irányadók.
  2. Az Amerikai Egyesült Államok területén kívül. Ha másik országban szerezte be a szoftvert, akkor az adott ország törvényei az irányadók.
 10. HATÁLYOS JOG.

  A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftver beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országának törvényei által Önnek biztosított jogokat, ha az Ön országának törvényei ezt nem engedik meg.
 11. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA.

  A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A Microsoft nem vállal semmilyen kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön olyan további fogyasztói jogokkal vagy törvényi garanciákkal rendelkezhet, amelyeket a jelen szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságot.

  AUSZTRÁLIÁBAN – Az ausztrál Fogyasztóvédelmi törvény Önnek törvényi garanciákat biztosít, és a jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul az Ön ilyen jogainak csorbítására.

 12. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA.

  A Microsofttól és annak szállítóitól Ön csak közvetlen kár esetén, legfeljebb 5,00 USD összeg erejéig kaphat kártérítést. Ön nem jogosult kártérítésre semmilyen egyéb kárért, ideértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a rendkívüli, a közvetett és a véletlenszerű károkat is.

  Ez a korlátozás a következőkre vonatkozik:

  • a szoftverrel, a szolgáltatásokkal, illetve a harmadik felek webhelyein található tartalommal (a kódot is ideértve) és a harmadik felek programjaival kapcsolatban felmerülő károkra, valamint
  • a szerződésszegéssel, a szavatossági kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, objektív felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

  A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért vállalandó felelősség kizárását, illetve korlátozását.