Omitir navegación

Streaming con HDInsight

Ingiera y procese millones de eventos de streaming por segundo con Apache Kafka, Apache Storm y Apache Spark Streaming.

Streamování s využitím služby HDInsightMůžete ingestovat a zpracovávat miliony streamovaných událostí za sekundu s využitím Apache Kafka, Apache Stormu a streamování Apache Sparku.

Arquitecturas de soluciones relacionadas