Azure for Architects

การดำเนินการออกแบบระบบคลาวด์, DevOps, IoT และโซลูขันแบบไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์สาธารณะของคุณ

Diese Ressource in ประเทศไทย verfügbar.

Veröffentlicht: 01.11.2018

ออกแบบโซลูชันระบบคลาวด์ของคุณให้มีความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดที่สูง

สร้างสรรค์โซลูชันระบบคลาวด์โดยยึดหลักตามกลยุทธ์และสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ ใน eBook ที่ชื่อ Azure for Architects จาก Packt Publishing คุณจะได้พบกับคำแนะนำที่เรียบง่ายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การทำความเข้าใจบริการหลักต่างๆ ไปจนถึงการส่งมอบโซลูชันขั้นสูง สำรวจหัวข้อต่างๆ ได้แก่:

  • รูปแบบการออกแบบทั่วไป หลักการ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานใน Azure
  • ออกแบบมาเพื่อให้มีความโดดเด่นในด้านความพร้อมใข้งาน ประสิทธิภาพ ขนาด และความยืดหยุ่น ตลอดจนเพื่อช่วยทำการตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับใช้งาน
  • บริการ Core Azure และโซลูชันขั้นสูงที่ใช้ Internet of Things, ระบบคอมพิวเตอร์แบบไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์, DevOps และบริการข้อมูลต่างๆ 
  • การบริหารต้นทุน การรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบเพื่อดูแลให้โซลูชันของคุณตอบสนองต่อข้อกำหนดทางธุรกิจ 

ใช้วิธีการที่มีระบบในการดำเนินการพัฒนาของคุณและสร้างสรรค์โซลูชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพึ่งพาความรู้พื้นฐานที่นำเสนออยู่ใน eBook สุดพิเศษซึ่งเป็นบริการฟรีจาก Microsoft

Zum Herunterladen anmelden

- Oder -

Bitte füllen Sie dieses Formular aus.

Durch Absenden dieser Seite stimme ich zu, dass meine angegebenen Daten durch Microsoft Corporation in den USA erhoben sowie durch andere Microsoft-Niederlassungen weltweit (www.microsoft.com/worldwide/) verarbeitet und genutzt werden (Microsoft Datenschutzbestimmungen).