Vilkår for anvendelse af Microsoft Azure-websted

Sidst opdateret: Marts 2016

Accept af vilkår

De Webstedstjenester (som defineret i næste afsnit), som Microsoft leverer til Dem på dette Azure-websted (“Webstedet”), er underlagt følgende Vilkår for anvendelse. Microsoft forbeholder sig retten til at opdatere Brugsvilkårene når som helst uden forudgående varsel. De kan se den nyeste version af Vilkårene for anvendelse ved at klikke på hyperlinket “Vilkår for anvendelse”, som findes på sider på Azure-websteder.

Beskrivelse af Webstedstjenester

På dette Websted giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, som kan omfatte områder til upload og download, kommunikationsforummer, oplysninger samt begrænsede Azure-tjenester som beskrevet nedenfor (samlet kaldet “Webstedstjenester”). Webstedstjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelse af eventuelle nye webegenskaber, er underlagt disse Vilkår for anvendelse. Disse Vilkår for anvendelse gælder ikke for brugen af Azure-platformen i forbindelse med skytjenester eller tilhørende funktioner (herunder den klassiske Microsoft Azure-portal), som er underlagt den aftale, i henhold til hvilken tjenesterne købes. Som en begrænset undtagelse af det forestående gælder disse Vilkår for anvendelse for de begrænsede Azure-tjenester, De kan anvende uden et abonnement, hvis De ikke har et Azure-abonnement.

Fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger

Se Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft.com for at få oplysninger om indsamling og brug af Deres oplysninger.

Software, der er tilgængeligt på dette websted

Software, der er gjort tilgængelig til download fra Webstedstjenesterne (“Software”), er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft og/eller dennes leverandører. Brugen af Softwaren er underlagt eventuelle licensvilkår, som følger med eller er inkluderet i Softwaren (“Licensaftale”). En slutbruger har ikke ret til at installere Software, der leveres med eller som inkluderer en Licensaftale, medmindre han eller hun først accepterer vilkårene i Licensaftalen. Softwaren gøres udelukkende tilgængelig til brug af slutbrugere i henhold til Licensaftalen. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af Softwaren, som ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen, er udtrykkeligt forbudt.

Materialer, der udgives på dette websted

Alt materiale, herunder software, hjælpeemner, hvidbøger, dataark, videoer og ofte stillede spørgsmål (samlet kaldet “Materialer”), som stilles til rådighed som en del af Webstedstjenesterne, er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft eller dennes leverandører. Deres brug af disse Materialer er underlagt et af to sæt licensvilkår. Hvis De har en licens til Materialerne, gælder licensvilkårene, men hvis De ikke har en licens, gælder nærværende vilkår. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder til Materialerne, der ikke udtrykkeligt er tildelt under disse licensvilkår. Hvis De bruger Materialerne, må De ikke:

 • Fjerne, modificere eller ændre ophavsretsnotitser.
 • Distribuere Materialerne til tredjemand, herunder ved udgivelse af Materialerne på netværkscomputere, så andre computere på netværket kan få adgang til dem, eller ved udgivelse af Materialerne på et medie.
 • Foretage modifikationer i Materialerne.

Materialer, der er specificeret herover, omfatter ikke design eller layout af Webstedet eller andre websteder, der ejes, administreres, licenseres eller styres af Microsoft. Elementer af Microsoft-websteder er beskyttet af love om vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller imiteres delvist eller i deres helhed. Logoer, grafik, lyd eller billeder fra Microsoft-websteder må ikke kopieres eller videretransmitteres medmindre det udtrykkeligt er blevet tilladt af Microsoft.

Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, som dækker emner, der indgår i Materialerne. Ved at tilbyde Dem Materialerne, tildeler Microsoft Dem dog ingen licens til patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, medmindre Microsoft gør dette udtrykkeligt på skrift.

Noget Materiale, der er tilgængeligt som en del af Webstedstjenesterne, licenseres af tredjemand. Microsoft tildeler Dem ingen yderligere rettigheder (udtrykkelige eller stiltiende) til sådanne Materialer fra tredjepart.

Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af materialer, De giver til Microsoft (herunder feedback og forslag), eller poster, uploader, indtaster eller sender til en Webstedstjeneste til gennemsyn af offentligheden eller af medlemmer af en offentlig eller privat gruppe, (samlet kaldet “Fremsendelser”). Ved at poste, uploade, indtaste, levere eller sende Deres Fremsendelse giver De Microsoft, Microsofts associerede virksomheder og nødvendige underlicenstagere tilladelse til at bruge Deres Fremsendelse i forbindelse med driften af deres internetforretninger (herunder, men ikke begrænset til, alle Microsoft-tjenester) herunder, men ikke begrænset til, licensrettighederne til: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere Deres Fremsendelse; til at offentliggøre Deres navn i forbindelse med Deres Fremsendelse; og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Webstedstjenesterne.

Ansvarsfraskrivelse

MICROSOFT OG DENNES LEVERANDØRER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHED AF OPLYSNINGERNE I MATERIALERNE OG TILHØRENDE GRAFIK SOM EN DEL AF WEBSTEDSTJENESTERNE TIL NOGET FORMÅL. ALLE SÅDANNE MATERIALER OG TILHØRENDE GRAFIK SAMT WEBSTEDSTJENESTERNE LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT OG DENNES LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG HERMED ALT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE I FORBINDELSE MED DET FORESTÅENDE, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. MATERIALERNE OG RELATERET GRAFIK, SOM ER OFFENTLIGGJORT PÅ WEBSTEDET, KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER TILFØJES JÆVNLIGT TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFT OG DENNES LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST LAVE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I WEBSTEDSTJENESTERNE OG/ELLER DE MATERIALER, DER ER BESKREVET HERI.

MICROSOFT ELLER DENNES LEVERANDØRER KAN LIGELEDES UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRSKILTE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTSHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEGØRENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF WEBSTEDSTJENESTERNE ELLER DERES YDELSE, YDELSE AF ELLER MANGLENDE YDELSE AF WEBSTEDSTJENESTERNE, ELLER OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE FRA WEBSTEDSTJENESTERNE. MICROSOFTS SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE USD $5,00.

Politik vedrørende uopfordrede forslag

Microsoft eller dennes medarbejdere accepterer ikke eller vurderer ikke uanmodede ideer, herunder ideer til nye reklamekampagner, kampagner, produkter eller teknologier, processer, materialer, marketingplaner eller nye produktnavne. Undlad at sende artwork, prøver, demoversioner eller andre uopfordrede ideer til Microsoft eller til nogen hos Microsoft. Det eneste formål med denne politik er at undgå potentielle misforståelser eller tvister i de tilfælde, hvor Microsofts produkter eller marketingstrategier kan synes at ligne ideer, der er blevet indsendt til Microsoft. Hvis De, på trods af vores anmodning om ikke at indsende Deres ideer eller materialer, stadig indsender dem, beder vi Dem forstå, at Microsoft ikke giver nogen forsikringer om, at Deres ideer og materialer vil blive behandlet fortroligt eller som Deres ejendom.

Adgangskode til medlemskonto og sikkerhed

Hvis nogen af Webstedstjenesterne kræver, at De åbner en konto, skal De gennemføre registreringsprocessen med aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger som anmodet i den pågældende registreringsformular. De skal også vælge en adgangskode og et brugernavn. De er alene ansvarlig for at beskytte Deres adgangskode og andre ikke-offentlige kontooplysninger. De er også ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår på konto. De accepterer at underrette Microsoft omgående i tilfælde af uautoriseret brug af Deres konto eller ved andre former for brud på sikkerheden. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen form for tab, De måtte have som følge af, at en anden person bruger Deres brugernavn, adgangskode eller konto, hvad enten De kender til dette eller ej. De kan dog blive holdt ansvarlig for tab, som Microsoft eller andre parter måtte have på grund af, at nogen bruger Deres brugernavn, adgangskode eller konto. De må ikke bruge en anden persons konto på noget tidspunkt uden tilladelse fra ejeren af kontoen.

Ingen ulovlig eller forbud brug

Som betingelse for Deres brug af Webstedstjenesterne må De ikke bruge Webstedstjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse Vilkår for anvendelse. De må ikke bruge Webstedstjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller som kunne gribe ind i andre parters brug og nytte af Webstedstjenesterne. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen Webstedstjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til nogen af Webstedstjenesterne, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Webstedstjenesterne.

Brug af kommunikationstjenester

Webstedstjenesterne kan indeholde besked- eller kommunikationsfunktionalitet, der er udviklet for at De kan kommunikere med eller dele materialer eller løsninger med andre (kaldet en “Kommunikationstjeneste” og samlet kaldet “Kommunikationstjenester”). De accepterer kun at bruge Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materialer, der er passende og, når det er relevant, relateret til den bestemte Kommunikationstjeneste. Hvis De vælger at dele materialer eller løsninger med andre ved hjælp af en Kommunikationstjeneste, accepterer De, at de overdrager en licens til alle brugere af Kommunikationstjenesten, herunder rettighederne til at bruge, modificere og genopslå materialet eller løsningerne, og De giver Microsoft tilladelse til at stille dem til rådighed for disse brugere efter eget valg af metode og sted. Hvis De bruger Kommunikationstjenesterne, må De ikke:

 • Brug Kommunikationstjenesterne i forbindelse med undersøgelser eller konkurrencer (med undtagelse af og i det omfang, de tilbydes af Microsoft, vores partnere eller vores kunder gennem dette Websted), pyramidespil eller salg, uønsket mail, spamming eller andre duplikative eller uopfordrede meddelelser (erhvervsmæssigt eller på anden måde).
 • Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som f.eks. retten til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse).
 • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller udsprede upassende, krænkende, ærekrænkende, sjofle, usømmelige eller ulovlige emner, navne, materiale eller oplysninger.
 • Uploade eller på anden måde gøre tilgængelig filer, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder, herunder, ved eksempel, og ikke som begrænsning, love om ophavsret og varemærker (eller med ret til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse) medmindre De ejer eller administrerer rettighederne dertil eller har modtaget al nødvendig samtykke til at gøre dette.
 • Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, som er blevet gjort tilgængelige gennem Webstedstjenesterne på en måde, som krænker nogen parters rettigheder om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder.
 • Uploade filer som indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, korrupte filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en anden persons computer eller en anden persons ejendom.
 • Reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til nogen form for forretningsformål, medmindre en Kommunikationstjeneste tillader sådanne meddelelser.
 • Downloade filer, der er uploadet af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som De ved, eller burde vide, ikke juridisk må reproduceres, vises, udføres og distribueres på en sådan måde.
 • Forfalske eller slette administrationsoplysninger om ophavsret, som f.eks. forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller angivelser om ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale indeholdt i en fil, der uploades.
 • Begrænse eller undertrykke andre brugere i at bruge og have nytte af Kommunikationstjenesterne.
 • Overtræde retningslinjer for god opførsel eller andre retningslinjer, der gælder for enhver Kommunikationstjeneste.
 • Indhente eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser.
 • Bryde gældende lovgivning eller regler.
 • Oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre, eller
 • Bruge, downloade eller på anden måde kopiere, eller give (mod betaling eller gratis) til en person eller enhed, nogen form for liste over brugere af Webstedstjenesterne eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller nogen del deraf.

Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog ret til at gennemgå materialer, der slås op på Kommunikationstjenestene og til at fjerne materiale efter eget skøn. Microsoft forbeholder sig retten til at afslutte Deres adgang til en Kommunikationstjeneste når som helst, uden varsel, og uanset årsag.

Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at videregive alle oplysninger for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, efter Microsofts eget skøn.

Udvis altid varsomhed når De giver personidentificerbare oplysninger om Dem selv eller Deres børn i Kommunikationstjenester. Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der findes i nogen Kommunikationstjeneste og Microsoft fraskriver sig derfor specifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikationstjenesterne og enhver handling, der er et resultat af Deres deltagelse i Kommunikationstjenester. Administratorer og værter er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

Materialer, der uploades til Kommunikationstjenester kan være underlagt begrænsninger for brug, gengivelse og/eller udbredelse. Det er Deres ansvar at overholde disse begrænsninger, hvis De downloader materialerne.

Feedback

Hvis De giver feedback om softwaren til Microsoft, giver De Microsoft en uigenkaldelig, tidsubegrænset og underlicenserbar ret til at bruge, dele og udnytte Deres feedback på en hvilken som helt måde og til et hvilket som helst formål. De giver også tredjemand patentrettigheder i Deres feedback, der er nødvendige, for at deres produkter, teknologier og tjenester kan køre sammen med specifikke dele af en Microsoft-software eller -tjeneste helt gratis. De må ikke give feedback, der er underlagt en licens eller anden forpligtelse, der kræver, at Microsoft tildeler eller overdrager rettigheder eller foretager offentliggørelser eller betalinger til tredjemand. Disse rettigheder tilsidesætter disse vilkår.

Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Indsendelse som angivet heri. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Fremsendelse De måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst efter eget valg.

Ved at poste en Fremsendelse garanterer og erklærer De, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Fremsendelse som beskrevet i disse Vilkår for anvendelse herunder, men ikke begrænset til alle de rettigheder, der er nødvendige for at levere, poste, overføre, give input til eller sende Fremsendelserne.

Foruden garantien og erklæringen, der er angivet herover, garanterer og erklærer De, ved at poste en Fremsendelse, der indeholder billeder eller fotografier eller indhold, som på anden måde er grafiske i helhed eller delvist (“Billeder”), at (a) De ejer ophavsretten til sådanne Billeder, eller at ejeren af ophavsretten til sådanne Billeder har givet Dem tilladelse til at bruge Billederne eller andet indhold og/eller Billeder indeholdt i sådanne Billeder i overensstemmelse med måden og formålet for Deres brug og som ellers tilladt af disse Vilkår for anvendelse og Webstedstjenesterne, (b) De har de nødvendige rettigheder til at give de licenser og underlicenser, der er beskrevet i disse Vilkår for anvendelse, og (c) alle personer, der er afbildet i sådanne Billeder, hvis nogen, har givet tilladelse til at bruge Billederne som angivet i disse Vilkår for anvendelse, herunder, ved eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne Billeder. Ved at poste Billeder, giver De (a) alle medlemmer af Deres private gruppe (for hvert Billede, der er tilgængeligt for medlemmer af sådanne private grupper), og/eller (b) offentligheden (for hvert Billede, der er tilgængeligt på Webstedstjenesterne, udover en privat gruppe), tilladelse til at bruge sådanne Billeder i forbindelse med brugen, som tilladt i henhold til disse Vilkår for anvendelse, af en Webstedstjeneste; en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, afgiftsfri licens til at: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere sådanne Billeder uden attribution, og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Webstedstjenesterne. Licenserne, der er givet i de foranstående sætninger for et Billede, ophæves på det tidspunkt, hvor De helt flytter sådanne Billeder fra Webstedstjenesterne, forudsat at en sådan ophævelse ikke påvirker Licenser, der er givet i forbindelse med Billedet forud for det tidspunkt, hvor De helt fjerner det. Der betales ingen kompensation for brugen af sådanne Billeder.

Links til tredjemands websteder

Webstedstjenesterne kan indeholde links til tredjemandswebsteder, som er uafhængige af Webstedet. Disse websteder er ikke styret af Microsoft. Microsoft gennemser ikke indholdet af disse websteder, herunder deres gyldighed, lovlighed, overholdelse af ophavsret eller anstændighed, og kan ikke holdes ansvarlig for indhold på disse Websteder. Hvis Microsoft har medtaget links til tredjemandswebsteder på Webstedet, er de kun stillet til rådighed som en praktisk hjælp. Microsoft hverken godkender eller repræsenterer, garanterer eller yder forsikringer på websteder, tjenester eller produkter fra tredjemand. Produkter eller tjenester fra tredjemand, som De erhverver, og enhver udveksling af data mellem Dem og en tredjemandsleverandør, foregår udelukkende mellem Dem og tredjemanden. Tredjemandswebsteder kan være underlagt den pågældende tredjemands vilkår, betingelser og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Microsoft har ret til at deaktivere links til tredjemandswebsteder, som De eller andre slår op på Webstedet.

Immaterielle rettigheder

Microsoft eller deres leverandører forbeholder sig alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og interesser med hensyn til Webstedet og Webstedstjenesterne, herunder alle ophavsrettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er meddelt, er forbeholdt Microsoft. Disse Vilkår for anvendelse tildeler ingen udtrykkelige eller stiltiende rettigheder til Microsofts eller dennes leverandørers varemærker, varebetegnelser eller logoer. Yderligere oplysninger om varemærker findes på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx

Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt heri, forbeholdes.

Send Deres spørgsmål til den relevante kontaktperson, som anført nedenfor:

 • Send spørgsmål vedrørende piratvirksomhed til piracy@microsoft.com, eller ring på 1-800-R-U-LEGIT.

Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret.

I henhold til lov nr. 17 gældende for USA, paragraf 512, litra c, stk. 2 skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretslove sendes til Tjenesteudbyderens Udpegede Agent. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE ET SVAR.

Se Meddelelse og procedure ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af copyrightlove.

Meddelelse om ophavsret

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.