Spring over navigation

SLA for Storage-konti

Sidst opdateret: Januar 2022

 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,99 % af tiden (99,9 % for Cool- og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra RA-GRS-konti (Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang), forudsat at mislykkede forsøg på at læse data fra det primære område forsøges igen i det sekundære område. Rehydrering understøttes ikke i det sekundære område.
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool- og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS).
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at skrive data til konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS) og Geografisk Redundant Lager med Læseadgang (RA-GRS).

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne “SLA”) er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale (“Aftalen”). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri (“Tjeneste” eller “Tjenester”), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

Gældende Månedlig Periode” betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

Nedetid” defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

Fejlkode” betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

Ekstern forbindelse” er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

Hændelse” betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

Administrationsportal” betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

Tjenestetilgodehavende” er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

Serviceniveau” betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

Tjenesteressource” betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

Succeskode” betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

Understøttet tidsrum” henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

 1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
 2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
 3. Der skyldes oprettelse af forbindelse til en serverløs database, der afbrydes midlertidigt, er afbrudt midlertidigt eller genoptages.
 4. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
 5. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
 6. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
 7. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
 8. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
 9. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
 10. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
 11. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.
 12. Dine initierede handlinger såsom genstart, stop, start, failover, skaleret beregning og skaleret lagring, der medfører nedetid, er ikke medtaget i denne beregning af oppetid.
 13. Det månedlige vedligeholdelsesvindue, der medfører en nedetid for at lave fejlretning på din server og infrastruktur, er ikke medtaget i beregningen af oppetid.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til “Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” slettes og erstattes af “Gældende Månedlig Periode”.

Yderligere Definitioner

Gennemsnitlig Fejlhyppighed” for en faktureringsmåned er summen af Fejlhyppigheder for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

"Blob-Lagerkonto" er en lagerkonto, der er beregnet specielt til lagring af data som blobs og gør det muligt at angive et adgangslag, der indikerer, hvor ofte kontoens data tilgås.

"Block Blob-Lagerkonto" er en lagerkonto, der er specialiseret til lagring af data som blok eller tilføjelse af blobs på solid state-drev.

Cool-Adgangslag“ er en attribut for en blob eller en konto, der angiver, at den kun sjældent tilgås, og at den har et lavere tilgængelighedstjenesteniveau end blobs i et varmt adgangslag.

Hot-Adgangslag“ er en attribut for en blob eller en konto, der angiver, at den ofte tilgås.

Udeladte Transaktioner” er lagertransaktioner, der ikke tæller blandt hverken Samlet Antal Lagertransaktioner eller Mislykkede Lagertransaktioner. Udeladte Transaktioner omfatter mislykkede forhåndsgodkendelser, mislykkede godkendelser, forsøg på at udføre transaktioner for lagerkonti over deres anbefalede kvoter, oprettelse eller sletning af objektbeholdere, filshares, tabeller eller køer, fjernelse af køer samt kopiering af blobs eller filer mellem lagerkonti.

Fejlhyppighed” er det samlede antal Mislykkede Lagertransaktioner divideret med det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et angivet tidsinterval (aktuelt på én time). Hvis det Samlede Antal Lagertransaktioner inden for et interval på én time er nul, er fejlhyppigheden for intervallet 0 %.

"Mislykkede Lagertransaktioner" er samtlige lagertransaktioner inden for det Samlede Antal Lagertransaktioner, der ikke er fuldført inden for den Maksimale Behandlingstid, der er knyttet til de respektive transaktionstyper, som angivet i tabellen nedenfor. Maks. Behandlingstid omfatter kun den tid, der er brugt på behandling af en transaktionsanmodning inden for Storage-tjenesten, og omfatter ikke tid, der er brugt på at overføre anmodningen til eller fra Storage-tjenesten.

Transaktionstyper Maks. Behandlingstid
PutBlob og GetBlob (omfatter blokke og sider)
Hent Gyldige Side-Blob-Områder
To (2) sekunder ganget med antallet af MB, som blev overført under behandlingen af anmodningen.
PutFile og GetFile To (2) sekunder ganget med antallet af MB, som blev overført under behandlingen af anmodningen.
Kopiér Blob Halvfems (90) sekunder (hvor kilde- og destinationsblobs er inden for samme lagerkonto).
Kopiér fil Halvfems (90) sekunder (hvor kilde- og destinationsfiler er inden for samme lagerkonto).
PutBlockList
GetBlockList
Tres (60) sekunder.
Tabelforespørgsel
Listehandlinger
Ti (10) sekunder (til at fuldføre behandlingen eller returnere en fortsættelse)
Batchtabelhandlinger Tredive (30) sekunder
Alle tabelhandlinger med en enkelt enhed
Alle andre blob-, fil- og meddelelseshandlinger
To (2) sekunder

Disse tal repræsenterer maks. behandlingstider. Faktiske og gennemsnitlige tider forventes at være meget lavere.

Mislykkede Lagertransaktioner omfatter ikke:

 1. Transaktionsanmodninger, der er begrænset af Storage-tjenesten på grund af manglende overholdelse af de rette Back Off-principper.
 2. Transaktionsanmodninger, hvor timeout er angivet til at være lavere end de respektive Maks. Behandlingstider, der er angivet ovenfor.
 3. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, hvor De ikke har forsøgt at udføre anmodningen til det Sekundære Område, der er knyttet til lagerkontoen, hvis anmodningen til det Primære Område ikke lykkedes.
 4. Transaktionsanmodninger med læseadgang til RA-GRS-konti, der ikke lykkes på grund af Forsinkelse af Geo-replikering.

Forsinkelse af Geo-replikering” for GRS- og RA-GRS-konti er den tid, det tager for data, der er lagret i det Primære Område af lagerkontoen, at replikere til det Sekundære Område af lagerkontoen. Da GRS- og RA-GRS-konti replikeres asynkront til det Sekundære Område, vil data, der skrives til det Primære Område af lagerkontoen ikke være tilgængelige i det Sekundære Område lige med det samme. De kan forespørge til Forsinkelsen af Geo-replikering for en lagerkonto, men Microsoft stiller ingen garantier for varigheden af nogen Forsinkelser af Geo-replikering i denne SLA.

Geografisk Redundant Lagerkonto (GRS)” er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Det er ikke muligt for Dem at læse data direkte fra eller skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til GRS-konti.

Lokalt Redundant Lagerkonto (LRS)” er en lagerkonto, hvor data kun replikeres synkront inden for et Primært Område.

Primært Område” er et geografisk område, hvor data på en lagerkonto placeres, valgt af Dem ved oprettelsen af lagerkontoen. De kan kun udføre skriveanmodninger til data, der er lagret inden for det Primære Område, der er knyttet til lagerkonti.

"Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang (RA-GRS)" er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront inden for et Primært Område og derefter replikeres asynkront til et Sekundært Område. De kan læse data direkte fra, men kan ikke skrive data til det Sekundære Område, som er knyttet til RA-GRS-konti.

"Sekundært Område" er et geografisk område, hvor data på en GRS- eller RA-GRS-konto replikeres og lagres som tildelt af Microsoft Azure på baggrund af det Primære Område, der er knyttet til lagerkontoen. Det er ikke muligt for Dem at angive det Sekundære Område, som er knyttet til lagerkonti.

Samlet Antal Lagertransaktioner” er samtlige lagertransaktioner, undtagen Udeladte Transaktioner, der er forsøgt udført inden for et interval på én time på tværs af alle lagerkonti i Lagertjenesten i et abonnement.

Zoneredundant Lagerkonto (ZRS)” er en lagerkonto, hvor data replikeres synkront på tværs af flere faciliteter. Disse faciliteter kan være inden for samme geografiske område eller på tværs af to geografiske områder.

Procentvis Månedlig Oppetid: Procentvis Månedlig Oppetid beregnes ved hjælp af følgende formel:

100 % – Gennemsnitlig Fejlhyppighed

Tjenestetilgodehavende – Hot-Blobs i LRS-, ZRS-, GRS- og RA-GRS–konti (skriveanmodninger), og blobs i LRS Block Blob Storage-konti og filer i opbevaringskonti:

Procentvis Månedlig Oppetid Tjenestetilgodehavende
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Tjenestetilgodehavende – Hot-Blobs i RA-GRS-konti (læseanmodninger):

Procentvis Månedlig Oppetid Tjenestetilgodehavende
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Tjenestetilgodehavende – Cool-Blobs i Kontiene LRS, ZRS, GRS og RA-GRS (skriveanmodninger):

Procentvis Månedlig Oppetid Tjenestetilgodehavende
< 99% 10%
< 98% 25%

Tjenestetilgodehavende – Cool-Blobs i Kontiene RA-GRS (læseanmodninger):

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99.9% 10%
< 98% 25%

Tjenestetilgodehavende – Arkiv-Blobs i Kontiene LRS, ZRS, GRS og RA-GRS (skriveanmodninger):

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99% 10%
< 98% 25%

Tjenestetilgodehavende – Arkiv-Blobs i Kontiene RA-GRS (læseanmodninger):

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99.9% 10%
< 98% 25%
* Cool- og Arkiv-SLA gælder kun lagerkontityper, der understøtter Cool- og Arkiv-niveauet.

Versionshistorik

1.5 Sidst opdateret: Januar 2022
Produktbemærkninger: Tilføjelse af filer i opbevaringskonti til listen over funktioner, der er dækket af oppetidsgaranti.

1.4 Sidst opdateret: marts 2019
Produktbemærkninger: Opdateret SLA for de nyligt introducerede Blok Blob Storage-konti

1.3 Sidst opdateret: December 2017
Produktbemærkninger: Opdateret "Cool-Adgangslag" og tilføjede "Hot-Adgangslag"-definitioner.

1.2 Senest opdateret: April 2017
Produktbemærkninger: Opdateret SLA, der afspejler garantier for Azure File Storage.

1.1 Sidst opdateret: April 2016
Produktbemærkninger: Opdateret Servicelicensaftale for de nyligt introducerede Blob-Lagerkonti med Cool-Adgangslager.

1.0 Sidst opdateret: Maj 2015