SLA for Media Services

Sidst opdateret: September 2018

 • For Medietjenestekodning garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for REST API-transaktioner.
 • For Streaming vil vi behandle anmodninger med en garanti på 99,9 % for tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én Streamingenhed.
 • Livekanaler garanterer vi, at Kanaler, der kører, i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse.
 • Hvad angår Indholdsbeskyttelse, garanterer vi, at vi behandler nøgleanmodninger i mindst 99,9 % af tiden.
 • For videoindeksering garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for REST API-transaktioner.
 • For Indeksering behandler vi tjenesteanmodninger om Indekseringsopgaver med en Kodereserveret enhed i 99,9 % af tiden.

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne “SLA”) er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale (“Aftalen”). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri (“Tjeneste” eller “Tjenester”), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

Gældende Månedlig Periode” betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

Nedetid” defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

Fejlkode” betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

Ekstern forbindelse” er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

Hændelse” betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

Administrationsportal” betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

Tjenestetilgodehavende” er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

Serviceniveau” betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

Tjenesteressource” betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

Succeskode” betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

Understøttet tidsrum” henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

 1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
 2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
 3. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
 4. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
 5. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
 6. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
 7. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
 8. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
 9. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
 10. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til “Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” slettes og erstattes af “Gældende Månedlig Periode”.

Yderligere Definitioner

"Allokeret Udgående Båndbredde" er den båndbredde, der er konfigureret af Kunden i Administrationsportalen til en Medietjeneste. Allokeret Udgående Båndbredde er muligvis navngivet som “Streamingsenheder” eller et lignende navn på Administrationsportalen.

"Kanal" betyder et slutpunkt inden for en Medietjeneste, som er konfigureret til at modtage mediedata.

"Kodning" betyder behandlingen af mediefiler per abonnement som konfigureret i Media Services Tasks.

"Kodningsreserveret enhed" betyder kodningsreserverede enheder, som kunden har købt på en Azure Media Services-konto.

"Indekseringsopgave" betyder en Media Services-opgave, der konfigureres til indeksering af en MP3-inputfil med en minimumvarighed på fem minutter.

"Medietjeneste" betyder en Azure Media Services-konto, som er oprettet på Administrationsportalen, og som er knyttet til Kundens Microsoft Azure-abonnement. Hvert Microsoft Azure-abonnement kan have tilknyttet mere end én Medietjeneste.

"Medietjenesteanmodning" betyder en anmodning, der er sendt til Kundens Medietjeneste.

"Media Services-opgave" betyder en individuel handling i arbejdet med behandlingen af medier som konfigureret af Kunden. Handlinger med mediebehandling omfatter kodning, konvertering eller indeksering af mediefiler.

"Streamingenhed" betyder en enhed af reserveret udgående kapacitet, som Kunden har købt til en Medietjeneste.

Anmodninger om Gyldige Nøgler“ er samtlige anmodninger til Tjenesten om Indholdsbeskyttelse for eksisterende indholdsnøgler i en Kundes Medietjeneste.

"Gyldige Medietjenesteanmodninger" er alle kvalificerende Medietjenesteanmodninger om eksisterende medieindhold på en Kundes Azure-lagerkonto, der er knyttet til Medietjenesten, når der er blevet købt og allokeret mindst én Streamingenhed til denne Medietjeneste. Gyldige Medietjenesteanmodninger omfatter ikke Medietjenesteanmodninger, hvor den samlede overførselshastighed overstiger 80 % af den Allokerede Båndbredde.

Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Kodningstjenesten

"Samlet Antal Transaktionsforsøg" er det samlede antal godkendte REST API-anmodninger om et abonnement med hensyn til en Medietjeneste, der er foretaget af Kunden i løbet af en faktureringsmåned. Samlet Antal Transaktionsforsøg omfatter ikke REST API-anmodninger, der returnerer en Fejlkode, som gentages kontinuerligt inden for et tidsrum på fem minutter, efter den første Fejlkode blev modtaget.

"Mislykkede Transaktioner" er samtlige anmodninger inden for Samlet Antal Transaktionsforsøg, som ikke returnerer en Succeskode inden for 30 sekunder efter Microsofts modtagelse af anmodningen.

"Procentvis Månedlig Oppetid" for Azure Media Services-kodningstjenesten beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig oppetids% = (Samlet antal transaktionsforsøg - Mislykkede transaktioner)/Samlet antal transaktionsforsøg

De følgende Serviceniveauer og Tjenestetilgodehavender er gældende for Kundens brug af Azure Media Services-kodningstjenesten:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beregning af månedlig oppetid og serviceniveauer for indekseringstjeneste

"Samlet Antal Transaktionsforsøg" er det samlede antal Indekseringsopgaver, der er forsøgt udført for et abonnement ved hjælp af en tilgængelig Kodningsreserveret Enhed af Kunden i løbet af en faktureringsmåned.

"Mislykkede transaktioner" er rækken af Indekseringsopgaver i Samlet antal transaktionsforsøg, som

 1. ikke fuldføres inden for en periode, som er 3 gange så lang som inputfilens varighed.
 2. Start ikke behandlingen inden for 5 minutter efter det tidspunkt, hvor en Mediereserveret enhed bliver tilgængelig for Indekseringsopgaven.

Procentvis månedlig oppetid” beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et givent Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig oppetids% = (Samlet antal transaktionsforsøg - Mislykkede transaktioner)/Samlet antal transaktionsforsøg

De følgende Serviceniveauer og Servicekreditter er gældende for Kundens brug af Azure Media Services-indekseringstjenesten:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Streamingtjenesten

"Installationsminutter" er det samlede antal minutter, som en Streamingenhed har været købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned.

"Maks. Antal Tilgængelige Minutter" er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Streamingenheder, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned.

"Nedetid" er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, når Streamingtjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Streamingenhed, hvis alle kontinuerlige Gyldige Media Service-anmodninger til Streamingenheden i minuttet udløser en Fejlkode.

"Procentvis Månedlig Oppetid" for Azure Media Services' Streamingtjeneste beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = (Maks. Antal Tilgængelige Minutter - Nedetid)/Maks. Antal Tilgængelige Minutter

De følgende Serviceniveauer og Tjenestetilgodehavender er gældende for Kundens brug af Azure Media Services' On-Demand-streamingtjeneste:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beregning af månedlig oppetid og serviceniveauer for videoindekseringstjeneste

"Samlet antal transaktionsforsøg" er det samlede antal godkendte videoindekserings-API-anmodninger, der er foretaget af kunden i løbet af en faktureringsmåned. Samlet antal transaktionsforsøg omfatter ikke videoindekserings-API-anmodninger, der returnerer en fejlkode, som gentages kontinuerligt inden for et tidsrum på fem minutter, efter den første fejlkode er modtaget, eller overførsels-POST-anmodninger, der sender filerne som bytesystemindhold.

"Mislykkede transaktioner" er samtlige anmodninger inden for samlet antal transaktionsforsøg, som ikke returnerer en succeskode inden for 360 sekunder, efter klienten har sendt anmodningen.

"Procentvis månedlig oppetid" for videoindekseringstjenesten beregnes som samlet antal transaktionsforsøg minus mislykkede transaktioner divideret med samlet antal transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et givent Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig oppetids% = (Samlet antal transaktionsforsøg - Mislykkede transaktioner)/Samlet antal transaktionsforsøg

De følgende serviceniveauer og servicekreditter er gældende for kundens brug af Azure videoindekseringstjenesten:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Live Channels

"Installationsminutter" er det samlede antal minutter, som en Kanal har været købt og allokeret til en Medietjeneste og kører i løbet af en faktureringsmåned.

"Maks. Antal Tilgængelige Minutter" er summen af alle Installationsminutter på tværs af alle Kanaler, der er blevet købt og allokeret til en Medietjeneste i løbet af en faktureringsmåned.

"Nedetid" er det samlede antal akkumulerede Installationsminutter, hvor Live Channels-tjenesten ikke er tilgængelig. Et minut anses for utilgængeligt for en Kanal, hvis Kanalen ikke har nogen Ekstern Forbindelse i minuttet.

"Procentvis Månedlig Oppetid" for Live Channels-tjenesten beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = (Maks. Antal Tilgængelige Minutter - Nedetid)/Maks. Antal Tilgængelige Minutter

De følgende Serviceniveauer og Tjenestetilgodehavender er gældende for Kundens brug af Azure Media Services Live Channels-tjenesten:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Content Protection Service

"Samlet Antal Transaktionsforsøg" er alle Anmodninger om gyldige nøgler, der er foretaget af Kunden i løbet af en faktureringsmåned for et givet Azure-abonnement.

"Mislykkede transaktioner" er alle Anmodninger om gyldige nøgler i Samlet antal transaktionsforsøg, som udløser en Fejlkode eller på anden må ikke returnerer en Succeskode inden for 30 sekunder efter modtagelse hos tjenesten til Indholdsbeskyttelse.

"Procentvis Månedlig Oppetid" for Azure Media Services beregnes som Samlet Antal Transaktionsforsøg minus Mislykkede Transaktioner divideret med Samlet Antal Transaktionsforsøg i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig oppetids% = (Samlet antal transaktionsforsøg - Mislykkede transaktioner)/Samlet antal transaktionsforsøg

De følgende Serviceniveauer og Servicekreditter er gældende for Kundens brug af Azure Media Services Content Protection Service:

Procentvis Månedlig Oppetid: Tjenestetilgodehavende
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Versionshistorik

1.2 Sidst opdateret: September 2018
Produktbemærkninger: Tilføjelse af indekseringstjeneste-SLA

1.1 Sidst opdateret: Juli 2018
Produktbemærkninger: Opdaterede ”Reserveret kodningsenhed” og gjorde indeksopgavedefinitionen tydeligere.

1.0 Sidst opdateret: Maj 2015