Spring over navigation

SLA for Azure Functions

Last updated: November 2021

For Function Apps running on the Consumption plan, we guarantee that the associated functions will run 99.95% of the time after trigger is successfully fired.

For Function Apps running on the Premium plan or the Dedicated App Service plan, we guarantee that the associated compute will be available 99.95% of the time.

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne "SLA") er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale ("Aftalen"). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri ("Tjeneste" eller "Tjenester"), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

"Gældende Månedlig Periode" betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

"Gældende Månedlige Tjenestegebyrer" betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

"Fejlkode" betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

"Ekstern forbindelse" er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

"Hændelse" betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

"Administrationsportal" betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

"Tjenestetilgodehavende" er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

"Serviceniveau" betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

"Tjenesteressource" betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

"Succeskode" betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

"Understøttet tidsrum" henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

  1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
  2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
  3. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
  4. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
  5. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
  6. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
  7. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
  8. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
  9. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
  10. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til "Gældende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes af "Gældende Månedlig Periode".

Additional Definitions

"Function App" is a collection of one or more functions deployed with an associated trigger.

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Function App on the Consumption Plan

"Total Triggered Executions" is the total number of all Function App executions triggered by Customer in a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

Unavailable Executions” is the total number of executions within Total Triggered Executions which failed to run. An execution failed to run when the given Function App history log did not capture any output five (5) minutes after the trigger is successfully fired.

"Monthly Uptime Percentage" for Function Apps on the Consumption plan is calculated as Total Triggered Executions less Unavailable Executions divided by Total Triggered Executions multiplied by 100.

Monthly Uptime % = (Total Triggered Executions – Unavailable Executions) / (Total Triggered Executions) x 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of Function App on the Consumption plan.

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.95% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Function Apps on the Premium Plan or the Dedicated App Service Plan

"Deployment Minutes" is the total number of minutes that a given Function App is available to be triggered during a billing month. Deployment Minutes are measured based on the total time that the service is available to trigger a function execution and not based on the potential number of function executions that might be triggered during a given month.

"Maximum Available Minutes" is the sum of all Deployment Minutes for a given Function App deployed by Customer in a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Downtime" is the total number of minutes within Maximum Available Minutes, during which the Function App is unavailable to be triggered. A minute is considered unavailable for a given Function App when there is no connectivity between plan on which the Function App is hosted (the Premium plan or the Dedicated App Service plan) and Microsoft’s Internet gateway.

"Monthly Uptime Percentage" for Function Apps on the Premium plan or the Dedicated App Service plan is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes multiplied by 100.

Monthly Uptime % = (Maximum Available Minutes-Downtime) / (Maximum Available Minutes) x 100

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.95% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Versionshistorik

1.2 Last updated: November 2021
Produktbemærkninger: Adds a further credit line of 100% for < 95% monthly uptime. Introduces the Premium plan to the same section as App Service plan. Clarifies that the App Service plan for Functions is the Dedicated plan.

1.1 Sidst opdateret: Juli 2018
Produktbemærkninger: Tilføj SLA for funktioner på forbrugsplan.

1.0 Senest opdateret: November 2016