Gå til hovedindhold

Dette er en forældet version af denne Serviceniveauaftale. Klik her for at se den aktuelle version af denne Serviceniveauaftale.

SLA for Azure Cosmos DB

Sidst opdateret: December 2020

Azure Cosmos DB er Microsofts hurtige NoSQL-database med åbne API'er til enhver målestok. Den tilbyder brugsklar global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner med transparent skalering og replikering af dine data, uanset hvor dine brugere befinder sig. Med tjenesten tilbydes omfattende 99,99 % Serviceniveauaftaler, der dækker garantierne for gennemløb, konsistens, tilgængelighed og latens for Azure Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med ethvert af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere Azure-regioner, konfigureret med ethvert af de fire afslappede Konsistensniveauer. Azure Cosmos DB muliggør konfigurering af flere Azure-regioner som skrivbare slutpunkter for en Databasekonto. I denne konfiguration, tilbyder Azure Cosmos DB 99,999 % SLA til både læse- og skrivetilgængelighed.

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne “SLA”) er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale (“Aftalen”). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri (“Tjeneste” eller “Tjenester”), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

Gældende Månedlig Periode” betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

Nedetid” defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

Fejlkode” betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

Ekstern forbindelse” er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

Hændelse” betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

Administrationsportal” betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

Tjenestetilgodehavende” er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

Serviceniveau” betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

Tjenesteressource” betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

Succeskode” betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

Understøttet tidsrum” henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

 1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
 2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
 3. Der skyldes oprettelse af forbindelse til en serverløs database, der afbrydes midlertidigt, er afbrudt midlertidigt eller genoptages.
 4. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
 5. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
 6. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
 7. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
 8. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
 9. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
 10. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
 11. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.
 12. Dine initierede handlinger såsom genstart, stop, start, failover, skaleret beregning og skaleret lagring, der medfører nedetid, er ikke medtaget i denne beregning af oppetid.
 13. Det månedlige vedligeholdelsesvindue, der medfører en nedetid for at lave fejlretning på din server og infrastruktur, er ikke medtaget i beregningen af oppetid.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til “Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” slettes og erstattes af “Gældende Månedlig Periode”.

Yderligere Definitioner

"Container" er en beholder med dataelementer og en måleenhed for transaktioner og forespørgsler.

"Forbrugte Anmodningsenheder" er summen af de Anmodningsenheder, der bruges af alle anmodninger, som behandles af Azure Cosmos DB Container i et givet sekund.

"Databasekonto" er den øverste ressource i Azure Cosmos DB-ressourcemodellen. En Azure Cosmos DB-databasekonto indeholder én eller flere databaser.

Mislykkede Anmodninger” er anmodninger inden for Samlet Antal Anmodninger, som enten returnerer en Fejlkode eller ikke returnerer en Succeskode inden for de maksimale øvre grænser, som fremgår af tabellen nedenfor.

Mislykkede læseanmodninger“ er anmodninger inden for Samlet antal anmodninger, som enten udløser en Fejlkode eller ikke udløser en Succeskode inden for de dokumenterede øvre grænser i tabellen herunder.

Handling Maksimal øvre grænse for behandlingslatens
Alle konfigurationshandlinger for Databasekonto 2 minutter
Tilføj en ny region 60 minutter
Manuel failover 5 minutter
Ressourcehandlinger 5 sek.
Mediehandlinger 60 sek.

"Reserverede Anmodningsenheder" er det samlede antal tilvejebragte Anmodningsenheder for en given Azure Cosmos DB Container i et givet sekund.

"Hyppighedsbegrænsede Anmodninger" er anmodninger, der returnerer en 429-statuskode fra Azure Cosmos DB Containeren, som angiver, at Forbrugte Anmodningsenheder har overskredet de Tilvejebragte Anmodningsenheder for en partition i Containeren i et givet sekund.

"Anmodningsenhed" er en enhed til måling af gennemløbet i Azure Cosmos DB.

Ressource” er en række adresserbare URI-enheder, der er knyttet til en Databasekonto.

Vellykkede Anmodninger” er det Samlede Antal Anmodninger minus Mislykkede Anmodninger.

Samlede Antal Anmodninger” er alle anmodninger, herunder Hyppighedsbegrænsede Anmodninger og alle Mislykkede Anmodninger, der er sendt inden for et interval på én time om udførelse af handlinger mod Ressourcer i et givent Azure-abonnement i en faktureringsmåned.

Samlet antal Læseanmodninger“ er alle læseanmodninger, inklusive Hyppighedsbegrænsede anmodninger og alle Mislykkede læseanmodninger, der er sendt mod Ressourcer inden for et interval på en time inden for et givet Azure-abonnement i løbet af en faktureringsmåned.

Tilgængeligheds-SLA

Hyppighed for læsefejl“ er det samlede antal Mislykkede læseanmodninger divideret med Samlet antal læseanmodninger på tværs af alle Ressourcer i et Azure-abonnement inden for et interval på én time. Hvis Samlet antal læseanmodninger inden for et givet interval på én time er nul, er Gennemsnitlig hyppighed for læsefejl for intervallet 0 %.

"Fejlhyppighed" er det samlede antal mislykkede anmodninger divideret med samlet antal anmodninger på tværs af alle ressourcer i et Azure-abonnement inden for et interval på én time. Hvis samlet antal anmodninger inden for et givet interval på én time er nul, er fejlhyppigheden for intervallet 0 %.

Gennemsnitlig Fejlhyppighed” for en faktureringsmåned er summen af Fejlhyppigheder for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

Gennemsnitlig Hyppighed for læsefejl“ for en faktureringsmåned er summen af Hyppigheder for læsefejl for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

Månedlig tilgængelighed i procent“ for den anvendte Azure Cosmos DB-tjeneste via Databasekonti, der er begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med et af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere regioner, konfigureret med et af de fire afslappede konsistensniveauer beregnes ved at trække den Gennemsnitlige fejlhyppighed for et givet Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedlig tilgængelighed i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = 100 % - Gennemsnitlig Fejlhyppighed

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig tilgængelighed i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

"Månedlig tilgængelighed i procent, enkelt region med tilgængelighedszoner (SR-AZ)" for den Azure Cosmos DB-tjeneste, der er installeret via Databasekonti, der er begrænset til en enkelt Azure-region, der er konfigureret med tilgængelighedszoner, og ethvert af de fem konsistensniveauer beregnes ved at trække den Gennemsnitlige fejlhyppighed for et givet Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedlig tilgængelighed i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = 100 % - Gennemsnitlig Fejlhyppighed

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig tilgængelighed i procent (SR-AZ) Tjenestetilgodehavende
< 99,995 % 10 %
< 99 % 25 %

Månedlig læsetilgængelighed i procent“ for den anvendte Azure Cosmos DB-tjeneste via Databasekonto konfigureret til at dække flere regioner beregnes ved at trække den Gennemsnitlige Hyppighed for læsefejl for et givet Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedlig læsetilgængelighed i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig oppetids-% for læsetilgængelighed = 100 % – Gennemsnitlig hyppighed for læsefejl

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig læsetilgængelighed i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

"Månedlig skrivetilgængelighed i procent" for den anvendte Azure Cosmos DB-tjeneste via databasekonti, der er konfigureret til at dække flere Azure-regioner, beregnes ved at trække den gennemsnitlige hyppighed for læsefejl for et givet Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedlig tilgængelighed i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = 100 % - Gennemsnitlig Fejlhyppighed

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig skrivetilgængelighed på flere steder i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,999 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA for gennemløb

"Mislykkede Anmodninger om Gennemløb" er Hyppighedsbegrænsede Anmodninger, der udløser en Fejlkode, før Forbrugte Anmodningsenheder har overskredet de Tilvejebragte Anmodningsenheder for en partition i Containeren for et givet sekund.

"Fejlhyppighed" er det samlede antal Mislykkede Anmodninger om Gennemløb divideret med det samlede antal Anmodninger på tværs af alle Ressourcer i et givet Azure-abonnement inden for et interval på én time. Hvis samlet antal anmodninger inden for et givet interval på én time er nul, er fejlhyppigheden for intervallet 0 %.

Gennemsnitlig Fejlhyppighed” for en faktureringsmåned er summen af Fejlhyppigheder for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

"Månedlig gennemløbsprocent" for Azure Cosmos DB-tjenesten beregnes ved at trække den gennemsnitlige fejlhyppighed for et givent Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedligt gennemløb i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig gennemløbsprocent = 100 % - gennemsnitlig fejlhyppighed

Tjenestetilgodehavende:

Månedligt gennemløb i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA for konsistens

"K" er antallet af versioner af et givet dataelement, for hvilket læsehandlingerne er forsinket i forhold til skrivningerne.

T” er et givent tidsinterval.

"Konsistensniveau" er indstillingen for en bestemt læseanmodning, der understøtter konsistensgarantier. Den følgende tabel beskriver de garantier, der er knyttet til Konsistensniveauerne. Bemærk venligst, at session, bundet alder, konsistent præfiks og endelige konsistensniveauer alle omtales som "afslappede".

Konsistensniveau Konsistensgarantier
Stærk Lineariserbarhed
Session Læs din egen skrivning
(Inden for skriveområdet)
Monotonisk læsning
Konsistent præfiks
Bundet alder Læs din egen skrivning
(Inden for skriveområdet)
Monotonisk læsning
(Inden for et område)
Konsistent præfiks
Staleness Bound < K,T >
Konsistent præfiks Konsistent præfiks
Eventuel Eventuel

"Konsistensovertrædelsesfrekvens" er det samlede antal vellykkede anmodninger, der ikke kunne leveres under overholdelse af de angivne konsistensgarantier for det valgte konsistensniveau, divideret med samlet antal anmodninger på tværs af alle ressourcer i et Azure-abonnement inden for et givent interval på én time. Hvis samlet antal anmodninger inden for et interval på én time er nul, er hyppighed for konsistensovertrædelse for intervallet 0 %.

Gennemsnitlig Konsistensovertrædelsesfrekvens” for en faktureringsmåned er summen af Konsistensovertrædelsesfrekvenser for hver time i faktureringsmåneden divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

"Månedlig konsistensoverholdelsesprocent" for Azure Cosmos DB-tjenesten beregnes ved at trække den gennemsnitlige konsistensovertrædelsesfrekvens for et Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned.

Månedlig konsistensprocent = 100 % - gennemsnitlig hyppighed for konsistensovertrædelse

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig konsistensopnåelse i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

SLA for latens

"Applikation" er en Azure Cosmos DB-applikation, der er installeret inden for en lokal Azure-område med accelereret netværk aktiveret og anvender Azure Cosmos DB-klienten SDK konfigureret med TCP direkte forbindelse for et givet Microsoft Azure-abonnement i en faktureringsmåned.

"N" er antallet af Vellykkede Anmodninger for en given Applikation, der udfører enten dataelement-læsehandlinger eller dataelement-skrivninger med en nyttelast på mindre end eller lig med 1 KB i en given time.

S” er sættet af svartider for Vellykkede Anmodninger sorteret på ventetider i stigende orden for et Program, der udfører enten dokumentlæse- eller dokumentskrivehandlinger med en belastning på eller lig med 1 KB på én time.

Ordinal Rang” er 99 %-fraktilen udregnet efter “nærmeste rang”-metoden defineret ud fra følgende formel:

Ordinalrang = (99 / 100) * N

P99-ventetid” er værdien ved den Ordinale Rang af S.

"Overskydende Ventetidstimer" er det samlede antal tidsintervaller på en time, hvorunder Vellykkede Anmodninger indsendt af en Applikation resulterede i en P99-ventetid, der var større end eller lig med 10 ms for dataelement-læsehandlinger eller 10 ms for dataelement-skrivninger. Hvis antallet af vellykkede anmodninger inden for et givet interval på én time er nul, er timer med overdreven latens for intervallet 0.

Gennemsnitlig Forlænget Ventetidsrate” for en faktureringsmåned er summen af Forlænget Ventetid i Timer divideret med det samlede antal timer i faktureringsmåneden.

Månedlig P99-latensopnåelse i procent“ for en given Azure Cosmos DB-applikation via Databasekonti, der er begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med et af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere regioner, konfigureret med et af de fire afslappede konsistensniveauer beregnes ved at trække den Gennemsnitlige hyppighed for overdreven latens for et givet Microsoft Azure-abonnement fra 100 % i en faktureringsmåned. Månedlig P99-latensopnåelse i procent fremgår af følgende formel:

Månedlig P99-latensopnåelsesprocent = 100 % - gennemsnitlige hyppighed for overdreven latens

Tjenestetilgodehavende:

Månedlig P99-latensopnåelse i procent Tjenestetilgodehavende
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Versionshistorik

1.5 Last updated: October 2022
Produktbemærkninger: Addition of PostgreSQL, rebranding of all other database API’s, removal of processing latency SLA terms for database account configuration, add a new region and region failover. Clarification of single region read requests terms and multi-region read requests terms.

1.4 Sidst opdateret: Maj 2021
Produktbemærkninger: GA-lancering af serverløs.

1.3 Sidst opdateret: December 2020
Produktbemærkninger: Forbedret skrivning-SLA til 10 ms for alle konti

1.2 Sidst opdateret: September 2018
Produktbemærkninger: Forbedret skriv SLA når flere Azure regioner bliver konfigureret som skrivbare slutpunkter. Tillæg til 10ms skrivelatenstid for Network Optimized Applications.

1.1 Sidst opdateret: November 2017
Produktbemærkninger: Azure Cosmos DB understøtter nu en ny konfiguration: Med databasekonti, der spænder over flere regioner med Stærk konsistens, har denne konfiguration en SLA for konsistens, gennemløb og tilgængelighed. SLA for eksisterende konfigurationer (Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt region konfigureret med et af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere regioner, konfigureret med et af de fire afslappede konsistensniveauer) forbliver uændret. Tabel over afklarede konsistensgarantier med branchestandardiseret periode.

1.0 Sidst opdateret: Maj 2017
Produktbemærkninger: Service rebranded til Azure Cosmos DB.