Dette er en forældet version af denne Serviceniveauaftale. Klik her for at se den aktuelle version af denne Serviceniveauaftale.

SLA for Cloud Services

Senest opdateret: November 2016

For Skytjenester garanterer vi, at mindst én rolleforekomst vil have en forbindelse til rolleforekomst mindst 99,95 % af tiden, når du installerer to eller flere rolleforekomster i forskellige fejl- og opgraderingsdomæner.

Denne Serviceniveauaftale vedrørende Microsoft Onlinetjenester (denne “SLA”) er en del af Deres Microsoft-volumenlicensaftale (“Aftalen”). Anvendte ord med stort forbogstav, som ikke er defineret i denne SLA, har den samme betydning, som de er tildelt i Aftalen. Denne Serviceniveauaftale gælder for de Microsoft Onlinetjenester, der er beskrevet heri (“Tjeneste” eller “Tjenester”), men gælder ikke for tjenester af andet mærke, der er tilgængelige med Tjenesterne eller i tilknytning hertil eller til anden lokal software, som er en del af en Tjeneste.

Hvis vi ikke opnår og opretholder Serviceniveauerne for hver Tjeneste som beskrevet i denne SLA, er du berettiget til at få fratrukket et beløb fra dine månedlige tjenestegebyrer. Vi ændrer ikke vilkårene i Deres SLA inden for den oprindelige løbetid af Deres abonnement. Hvis De dog fornyer Deres abonnement, vil den version af denne SLA, som er aktuel på fornyelsestidspunktet, gælde i hele Deres fornyelsesperiode. Vi giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i denne SLA.

Definitioner

Gældende Månedlig Periode” betyder, i forbindelse med en kalendermåned, hvor der skyldes et Tjenestetilgodehavende, antallet af dage, som De abonnerer på en Tjeneste.

Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” betyder de samlede gebyrer, som faktisk betales af Dem for en Tjeneste, og som gælder for den måned, hvor et Tjenestetilgodehavende skyldes.

Nedetid” defineres for hver Tjeneste under de Specifikke Vilkår for Tjenester nedenfor.

Fejlkode” betyder en indikation om, at en handling er mislykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 5xx område.

Ekstern forbindelse” er en tovejsnetværkstrafik over understøttede protokoller, som f.eks. HTTP og HTTPS, der kan sendes og modtages fra en offentlig IP-adresse.

Hændelse” betyder (i) en enkelt hændelse eller (ii) et antal hændelser, som medfører Nedetid.

Administrationsportal” betyder den webgrænseflade, som er leveret af Microsoft, og som kunder kan bruge til at administrere Tjenesten.

Tjenestetilgodehavende” er den procentdel af de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer, som De har til gode ifølge Microsofts godkendelse af krav.

Serviceniveau” betyder målestokken for præstation, som er anført i denne Serviceniveauaftale, og som Microsoft accepterer at overholde ved levering af Tjenesterne.

Tjenesteressource” betyder en individuel ressource, der kan bruges inden for en Tjeneste.

Succeskode” betyder en indikation om, at en handling er lykkedes, som f.eks. en HTTP-statuskode i 2xx område.

Understøttet tidsrum” henviser til den tidsperiode, hvor en Tjenestes funktion eller kompatibilitet med et særskilt produkt eller en særskilt tjeneste understøttes.

Vilkår

Krav
Før Microsoft kan behandle et krav, skal De anmelde kravet til kundesupport hos Microsoft Corporation, og det skal indeholde alle nødvendige oplysninger, som Microsoft skal bruge for at kunne bekræfte Kravet, herunder, men ikke begrænset til: (i) en detaljeret beskrivelse af Hændelsen, (ii) oplysninger om tidspunktet for og varigheden af Nedetiden, (iii) antallet af brugere, der er påvirket af Hændelsen samt sådanne brugeres placering (hvis relevant) og (iv) beskrivelser af Deres forsøg på at udbedre Hændelsen, da den skete.

Er der tale om et krav i forbindelse med Microsoft Azure, skal vi modtage kravet inden for to måneder efter udgangen af faktureringsmåneden, hvor Hændelsen, som danner grundlaget for kravet, er sket. Er der tale om krav i forbindelse alle andre Tjenester, skal vi modtage kravet inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter måneden, hvor Hændelsen er sket. Hvis Hændelsen f.eks. er sket den 15. februar, skal vi modtage kravet og alle nødvendige oplysninger senest den 31. marts.

Vi vil evaluere alle de oplysninger, der med rimelighed er tilgængelige for os og afgøre i god tro, om vi skylder et Tjenestetilgodehavende. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at behandle krav i den efterfølgende måned og inden for femogfyrre (45) dage fra modtagelsen. De skal overholde Aftalen for at være berettiget til et Tjenestetilgodehavende. Hvis vi vurderer, at De har et Tjenestetilgodehavende til gode, fratrækker vi Tjenestetilgodehavendet Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis De har købt mere end én Tjeneste (ikke som en pakke), kan De indsende krav i henhold til den ovenfor beskrevne proces, som om hver Tjeneste enkeltvis er dækket af en SLA. Hvis De f.eks. har købt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del af en pakke), og en Hændelse har medført Nedetid for begge Tjenester i løbet af abonnementsperioden, kan De være berettiget til to særskilte Tjenestetilgodehavender (et for hver Tjeneste) ved at indsende to krav i henhold til denne SLA. Hvis flere serviceniveauer for en bestemt Tjeneste ikke er blevet overholdt som følge af den samme Hændelse, kan De kun basere Deres krav på ét Serviceniveau som følge af Hændelsen. Medmindre andet fremgår af en specific SLA, er kun ét Tjenestetilgodehavende pr. service tilladt for en gældende Månedlig Periode.

Tjenestetilgodehavender
Tjenestetilgodehavender er Deres eneste beføjelse i tilfælde af problemer med en Tjenestes ydeevne eller tilgængelighed i henhold til Aftalen og denne SLA. De må ikke ensidigt modregne Deres Gældende Månedlige Tjenestegebyrer i forbindelse med problemer med ydeevne eller tilgængelighed.

Tjenestetilgodehavender gælder kun for gebyrer, der er betalt for den bestemte Tjeneste, Tjenesteressource eller Tjenestes niveau, hvis Serviceniveau ikke er blevet overholdt. Hvor Serviceniveauer gælder for individuelle Tjenesteressourcer eller for særskilte Tjenesters niveauer, gælder Tjenestetilgodehavender kun for gebyrer, der er betalt for enten den pågældende Tjenesteressource eller den pågældende Tjenestes niveau. Tjenestetilgodehavender, der tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressource kan under ingen omstændigheder overstige Deres månedlige tjenestegebyrer for enten den pågældende Tjeneste eller den pågældende Tjenesteressource i faktureringsmåneden.

Hvis De har købt Tjenester som en del af en pakke eller et andet enkeltstående tilbud, skal de Gældende Månedlige Tjenestegebyrer og Tjenestetilgodehavendet for hver Tjeneste betales forholdsmæssigt.

Hvis De har købt en Tjeneste fra en forhandler, modtager De et Tjenestetilgodehavende direkte af Deres forhandler, og forhandleren modtager et Tjenestetilgodehavende direkte af os. Tjenestetilgodehavendet baseres på Tjenestens anslåede detailpris for den relevante Tjeneste, som fastlagt af os efter vores rimelige skøn.

Begrænsninger
Denne SLA og alle gældende Serviceniveauer gælder ikke for problemer med ydeevne og tilgængelighed:

  1. Som følge af faktorer, der ligger uden for vores rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krig, terroristhandlinger, oprør, handlinger udført af regeringen eller en netværks- eller enhedsfejl uden for vores datacentre, herunder på Deres sted eller mellem Deres sted og vores datacenter)
  2. Der skyldes brug af tjenester, hardware eller software, som ikke er leveret af os, herunder, men ikke begrænset til, problemer på grund af utilstrækkelig båndbredde eller i forbindelse med tredjemands software eller tjenester
  3. Der skyldes Deres brug af en Tjeneste, efter at vi rådede Dem til at ændre Deres brug af Tjenesten, hvis De ikke efterfølgende ændrede Deres brug som tilrådet
  4. Under eller med hensyn til eksempel, foreløbig udgave, beta- eller prøveversioner af en Tjeneste, funktion eller software (som fastlagt af os) eller køb, der er foretaget med Microsoft-abonnementstilgodehavender
  5. Der skyldes Deres uautoriserede handling eller mangel herpå, når denne er påkrævet, eller Deres medarbejderes, agenters, kontrahenters eller leverandørers eller andres adgang til vores netværk ved hjælp af Deres adgangskoder eller udstyr eller på anden måde på grund af Deres manglende overholdelse af relevante sikkerhedsregler
  6. Der skyldes, at De ikke har udført nødvendige konfigurationer, ikke bruger understøttede platforme, ikke følger politikker for acceptabel brug, eller at De bruger Tjenesten på en måde, der ikke er i overensstemmelse med funktionerne og funktionaliteten for Tjenesten (f.eks. forsøg på at udføre handlinger, der ikke er understøttet), eller der ikke er i overensstemmelse med vores offentliggjorte vejledning
  7. Der skyldes fejl i input, anvisninger eller argumenter (f.eks. anmodninger om at få adgang til filer, der ikke eksisterer)
  8. Der skyldes Deres forsøg på at udføre handlinger, som overstiger foreskrevne kvoter, eller der er forårsaget af vores begrænsning af formodet misbrug
  9. Som følge af Deres brug af Tjenestefunktioner, der ligger uden for tilknyttede Understøttede Tidsrum eller
  10. For licenser, der er reserveret, men ikke betalt for på Hændelsestidspunktet.

Tjenester, der er købt gennem volumenlicensaftaler for Open, Open Value og Open Value Subscription samt Tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke, der er købt i form af en produktnøgle, er ikke berettigede til Tjenestetilgodehavender på baggrund af tjenestegebyrer. I forbindelse med disse Tjenester krediteres et Tjenestetilgodehavende, som De er berettiget til, i form af tjenestetid (dvs. dage) i modsætning til tjenestegebyrer, og enhver reference til “Gældende Månedlige Tjenestegebyrer” slettes og erstattes af “Gældende Månedlig Periode”.

Yderligere Definitioner

Skytjenester” henviser til en række beregningsressourcer, der bruges til Web- og Arbejdsroller.

Fejldomæne” er en samling servere, der deler fælles ressourcer som f.eks. strøm og netværksforbindelse.

Forbindelse til Rolleforekomst” er tovejsnetværkstrafik mellem rolleforekomsten og andre IP-adresser ved hjælp af TCP- eller UDP-netværksprotokoller, hvori rolleforekomsten er konfigureret til tilladt trafik. IP-adresserne kan være IP-adresser i den samme Skytjeneste som den virtuelle maskine, IP-adresser i det samme virtuelle netværk som den virtuelle maskine eller offentlige, distribuerbare IP-adresser.

Lejer” repræsenterer én eller flere roller, der hver især består af én eller flere rolleforekomster, som er installeret i en enkelt pakke.

Opdateringsdomæne” henviser til en række Microsoft Azure-forekomster, der udføres platformsopdateringer på samtidig.

Webrolle” er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er tilpasset til webprogrammering, der understøttes af IIS og ASP.NET.

Arbejdsrolle” er en komponent under Skytjenester, som køres i Azure-udførelsesmiljøet, og som er nyttig i forbindelse med generaliseret udvikling og kan udføre baggrundsbehandling for en Webrolle.

Forbindelse til Rolleforekomst er tovejsnetværkstrafik mellem den rolleforekomsten og andre IP-adresser ved hjælp af TCP- eller UDP-netværksprotokoller, hvori rolleforekomsten er konfigureret til tilladt trafik. IP-adresserne kan være IP-adresser i den samme Skytjeneste som den virtuelle maskine, IP-adresser i det samme virtuelle netværk som den virtuelle maskine eller offentlige, distribuerbare IP-adresser.

Beregning af Månedlig Oppetid og Serviceniveauer for Skytjenesterne

Maks. Antal Tilgængelige Minutter” er det samlede antal akkumulerede minutter i løbet af en faktureringsmåned for alle roller, hvor der er installeret to eller flere forekomster i forskellige Opdateringsdomæner. Maks. Antal Tilgængelige Minutter måles fra tidspunktet, hvor Lejeren er blevet installeret og de tilknyttede roller er blevet startet ved en handling, der er initieret af Kunden, og indtil tidspunktet, hvor Kunden har initieret en handling, der medfører, at Lejeren stoppes eller slettes.

Nedetid” er det samlede antal akkumulerede minutter, som er en del af det Maks. Antal Tilgængelige Minutter, hvor der ikke er nogen Forbindelse til Rolleforekomst.

Procentvis Månedlig Oppetid” for Skytjenester beregnes som Maks. Antal Tilgængelige Minutter minus Nedetid divideret med Maks. Antal Tilgængelige Minutter i en faktureringsmåned for et Microsoft Azure-abonnement. Procentvis Månedlig Oppetid fremgår af følgende formel:

Månedlig Oppetid % = (Maks. Antal Tilgængelige Minutter – Nedetid)/Maks. Antal Tilgængelige Minutter

De følgende Serviceniveauer og Tjenestetilgodehavender er gældende for Kundens brug af Skytjenester:

Procentvis månedlig oppetid Tjenestetilgodehavende
< 99.95% 10%
< 99% 25%

Versionshistorik

1.5 Sidst opdateret: April 2017
Produktbemærkninger: ‘X 100’ er føjet til formlen over månedlig tilgængelig oppetid for at rette en typografisk fejl.

1.4 Senest opdateret: Marts 2017
Produktbemærkninger: Typografiske fejl vedrørende opgraderingsdomæner er korrigeret, og definitionen af Fejldomæne, som ikke er nævnt i SLA'en, er fjernet.

1.3 Senest opdateret: November 2016
Produktbemærkninger: Opdateret for at inkludere forbindelse til Rolleforekomst i definitionen af Nedetid

1.2 Senest opdateret:Juli 2016
Produktbemærkninger: Opdateret SLA, som omfatter forbindelse til Rolleforekomst

1.1 Sidst opdateret: April 2016
Produktbemærkninger: Afsnittet om Virtuel Maskine er taget ud af Serviceniveauaftalen for Skytjenester og indsat i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner

1.0 Sidst opdateret: Maj 2015