Spring over navigation

Vilkår for Microsoft Azure-tjenester

Senest opdateret: September 2014

Politik vedrørende acceptabel brug

Hverken De eller dem, De har givet adgang til Services må bruge Services:

  • på en måde, der er forbudt af lovgivningen, offentlige myndigheder eller via dekret,
  • til at krænke andres rettigheder,
  • til på nogen måde at forsøge at få uautoriseret adgang til eller afbryde tjenester, data, konti eller netværk;
  • til at forfalske nogle oplysninger i protokoller eller e-mail-brevhoveder (f.eks. “spoofing”) ;  
  • til at spamme eller distribuere malware,
  • på nogen måde, som kan skade Services eller begrænse andres brug af dem;
  • eller til brug ved høj risiko (hvor misligholdelse eller en fejl ved Services kunne medføre stor risiko for personskade, død eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade).

Virtuelle maskiner

Funktionen Virtuel Maskine giver Dem mulighed for at køre en virtuel server med ét ud af en lang række operativsystemer efter eget valg. De kan uploade Deres eget billede til den Virtuelle Maskine eller vælge mellem de forudkonfigurerede billeder til Virtuelle Maskiner, som er tilgængelige fra Microsoft eller tredjemand. 

De er indforstået med at beskytte de rettigheder, der er nødvendige for at køre al software (herunder operativsystemet) i Deres Virtuelle Maskine. De er ansvarlig for opdatering, konfigurering og vedligeholdelse af operativsystemet og anden software i Deres Virtuelle Maskine. De må ikke deaktivere, forfalske eller på anden måde forsøge at omgå nogen faktureringsmekanisme, der ajourfører Deres timebaserede brug af den Virtuelle Maskine og softwaren, der er indeholdt i denne.

Microsoft Azure kan give Dem mulighed for at køre Windows Server og anden Microsoft-software i en Virtuel Maskine. De må kun bruge sådan software i Microsoft Azure-onlinetjenesten og kun i forbindelse med Deres tilladte anvendelse af en relevant Microsoft Azure-rolle. I henhold til disse licensvilkår har De ingen andre rettigheder til at køre softwaren (f.eks. kan De ikke køre kopier på Deres på-stedet-servere, medmindre De særskilt opnår licens til at gøre dette).

Windows Server

Brug af enhver Virtuel Maskine, der indeholder en version af Windows Server, er underlagt følgende yderligere vilkår:

Begrænsninger ved brug.  De må ikke bruge følgende funktioner i softwaren:

  • Rights Management Services

Fjernskrivebords-tjenester. Licenser til abonnementsadgang (SAL’er) til Fjernskrivebord-tjenester (RDS), som er købt gennem Microsoft Service Provider Licensaftale (SPLA), kan bruges til at levere grafisk brugergrænseflade-funktionalitet på virtuelle Microsoft Azure-maskiner. Klientadgangslicenser til (CAL'er), som er købt gennem andre Microsoft Volumenlicensprogrammer, herunder Enterprise Aftale, må ikke bruges sammen med virtuelle Microsoft Azure-maskiner. Virtuel Desktop-infrastruktur må ikke bruges på virtuelle Microsoft Azure-maskiner.

Hosting.  Hvis De bruger softwaren til at være vært for en løsning, som tredjemand har adgang til eller bruger, skal denne løsning bestå af et program eller en tjeneste, der er ejet eller licenseret af Dem eller en tredjepart.

Datalagringsteknologi.  Serversoftwaren indeholder datalagringsteknologien Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server Desktop Engine til Windows. Komponenter i serversoftwaren bruger disse teknologier til lagring af data. De kan ikke på anden måde bruge eller få adgang til disse teknologier i henhold til disse licensvilkår.

Ikoner, billeder, lyde.  Mens softwaren kører, må De bruge, men ikke dele, dens ikoner, billeder, lyde og medier. Prøvens billeder, lyde og medier, der leveres med softwaren, er udelukkende til Deres ikke-kommercielle brug.

Meddelelser om Dataoverførsel. De meddelelser, der gælder for Windows Server, som er identificeret i dokumentet Meddelelser om Dataoverførsel på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2, gælder for brugen af Windows Server-software i henhold til Deres Microsoft Azure-licenser.

Validering

Softwaren vil med jævne mellemrum validere softwaren, opdatere eller kræve at softwarens valideringsfunktion hentes. Validering bekræfter, at softwaren er blevet aktiveret og er licenseret korrekt. Validering gør det også muligt for Dem at anvende særlige funktioner i softwaren eller at opnå yderligere fordele. De finder flere oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39157&clcid=0x406.

Under en validering sender softwaren oplysninger om softwaren of enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter softwareversion og produktnøgle og enhedens internetprotokoladresse. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Ved at bruge denne software accepterer De overførslen af disse oplysninger.

Hvis softwaren ikke er korrekt licenseret, kan dette påvirke softwarens funktionalitet. Det kan f.eks. være, at De skal aktivere softwaren igen, eller at De vil modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren, eller det er ikke sikkert, at De kan hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft.

De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96552&clcid=0x406 for yderligere oplysninger om, hvordan De henter opdateringer fra autoriserede kilder.

Store

Med Microsoft Azure har De adgang til, eller De kan købe, Ikke-Microsoft-produkter fra tredjemand under en samlet provisionerings- og faktureringsramme gennem funktioner som f.eks. Microsoft Azure Store og galleriet Virtuel Maskine (“Store Service”) i henhold til Vilkår for Microsoft Azure Store.

Kundesupport

Definitioner

“Kundesupport” betyder al support eller rådgivning givet til Dem under Deres Microsoft Azure Aftale.

“Programrettelser” betyder programrettelser til Produkter, ændringer eller programopdateringer eller afledninger heraf, som Microsoft enten frigiver generelt (såsom servicepakker), eller som Microsoft stiller til rådighed for Dem i forbindelse med udførelsen af Kundesupport for at løse et specifikt problem.

Programrettelser.  Hvis vi leverer Programrettelser til Dem med henblik på at yde Kundesupport, licenseres disse Programrettelser i overensstemmelse med de licensvilkår, der gælder for det Produkt, som disse Programrettelser er relateret til, medmindre Programrettelserne inkluderer særskilte vilkår, i hvilket tilfælde disse vilkår vil gælde. Hvis Programrettelserne ikke leveres til Microsoft Azure-tjenester, gælder de vilkår, som Microsoft leverer sammen med Programrettelserne, og hvis der ikke leveres nogen vilkår sammen disse, skal De have en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, fuld betalt licens til at bruge og reproducere Programrettelserne til Deres egen interne brug. De må ikke ændre, omdøbe eller kombinere Programrettelser med computerkoder, der ikke er fra Microsoft.

Allerede Eksisterende Arbejde.  Alle rettigheder til computerkode eller til skriftligt materiale, som ikke er baseret på kode, som er udviklet eller på anden vis erhvervet af eller til parterne eller parternes associerede virksomheder uafhængigt af Deres Microsoft Azure Aftale (“Allerede Eksisterende Arbejde”), skal fortsat alene tilhøre den part, der har stillet det Allerede Eksisterende Arbejde til rådighed. Under udførelsen af Kundesupport overdrager hver af parterne den anden part (og vores underleverandører efter behov) en midlertidig, ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere og ændre det Eksisterende Arbejde, der er leveret til den anden part, men udelukkende med henblik på at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med Kundesupporten. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne, giver Microsoft Dem, når der er sket fuld betaling, en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og fuldt betalt licens til at bruge, reproducere og ændre (hvis relevant) Microsofts Allerede Eksisterende Arbejde i den form, som det er leveret til Dem i, som led i Kundesupportleverancerne og kun til Deres interne forretningsmæssige brug. Licensen til Microsofts Allerede Eksisterende Arbejde afhænger af Deres overholdelse af vilkårene i Deres Microsoft Azure Aftale. Hvis De bor i Tjekkiet, anerkender De, at forfatteren har givet de relevante godkendelser til ændring af Deres Allerede Eksisterende Arbejde. Enhver overtrædelse af betingelserne i Deres Microsoft Azure Aftale, eller andre bekræftelser vedrørende Kundesupport i henhold til den Aftale, fra Deres side, vil være en resolutiv betingelse for opnåelse af den tidsubegrænsede licens til Microsofts Allerede Eksisterende Arbejde, som Microsoft giver Dem efter udførelsen af Kundesupport.

Materialer.  Alle rettigheder i materiale, der er udviklet af os (ud over softwarekode) og leveret til Dem i forbindelse med Kundesupport (“Materialer”), ejes af os, undtagen i det omfang, at sådanne Materialer udgør Deres Allerede Eksisterende Arbejde. Vi tildeler Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og fuldt betalt licens til at bruge, reproducere og ændre Materialerne til Deres egne interne forretningsaktiviteter og uden forpligtelse til at aflægge regnskab eller betale royalties.

Eksempelkode.  Vi tildeler Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, vederlagsfri ret til at bruge og ændre softwarekode, som er leveret af os til illustrationsformål (“Eksempelkode”), og til at reproducere og distribuere objektkodeudgaven af Eksempelkoden, forudsat at De accepterer følgende: (i) ikke at bruge vores navn, logo eller varemærker til at markedsføre Deres softwareprodukt, som Eksempelkoden er integreret i, (ii) at inkludere en gyldig meddelelse om ophavsret på Deres softwareprodukt, som Eksempelkoden er integreret i, og (iii) at yde erstatning til, holde skadesløs og forsvare os og vores leverandører mod eventuelle krav eller søgsmål, herunder advokatsalærer, der måtte opstå som følge af brug eller distribution af Eksempelkoden.

Associerede Virksomheders rettigheder. De har ret til at underlicensere de rettigheder, der er indeholdt i nærværende afsnit, til Deres Associerede Virksomheder, men Deres Associerede Virksomheder må ikke underlicensere disse rettigheder, og Deres Associerede Virksomheders brug skal være i overensstemmelse med de licensvilkår, der er indeholdt i Deres Microsoft Azure Aftale.

Indeståelser og Ansvarsfraskrivelser

Indeståelse for Kundesupport.  Vi indestår for, at al Kundesupport vil blive udført med professionel omhu og dygtighed.

INGEN ANDRE GARANTIER.  I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, UNDTAGER OG FRASKRIVER VI OS ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, BORTSET FRA DEM, DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DERES MICROSOFT AZURE-ABONNEMENTSAFTALE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE INKLUDERER ENHVER OG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER RESULTATER, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL ENHVER RÅDGIVNING, ANBEFALINGER, REPARATIONER, KUNDESUPPORTLEVERANCER OG TILHØRENDE MATERIALER LEVERET AF OS, VORES LEVERANDØRER OG KONTRAHENTER VED UDFØRELSE AF KUNDESUPPORT. 

Appendiks 1: Meddelelser

Meddelelse om dataoverførsel

Dette produkt indeholder én eller flere softwarefunktion(er), der opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. Disse funktioner er identificeret i dokumentet Meddelelser om Dataoverførsel på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2. Microsoft leverer tjenester med produkterne gennem disse funktioner. De vil ikke altid blive underrettet separat, når en funktion opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere en funktion eller undlade at bruge den.

Computeroplysninger

Funktionerne bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, hvilken type operativsystem og browser, De bruger, navnet på den software, De bruger, og hvilken version, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, som De har installeret softwaren på. 

Brug af oplysninger

Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre tjenester tilgængelige for Dem, når De bruger softwaren. Microsoft kan bruge computeroplysninger, acceleratoroplysninger, søgeforslagsoplysninger, fejlrapporter, rapporter om Skadelig software og rapporter om URL-filtrering til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.

Samtykke for Dataoverførsel

Ved at tage disse softwarefunktioner i brug, giver De Deres samtykke til, at overførsel af computeroplysninger, som f.eks. internetprotokoladresser, hvilken type operativsystem og browser, De bruger, navnet på den software, De bruger, og hvilken version, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, som De kører softwaren på.

Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Visual Standard og MPEG-2 Video Standard

Softwaren kan indeholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 og MPEG-2 visuel komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL, OG MPEG-2 VIDEO-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE (“VIDEOSTANDARDER”) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ELLER MPEG 2-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. ENHVER ANVENDELSE AF DETTE PRODUKT TIL ANDET EN PERSONLIGT BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2 STANDARD TIL AT KODE VIDEODATA TIL MEDIEPAKKER ER ULOVLIGT UDEN EN LICENS FRA MPEG LA. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjepart, eller (ii) oprettelse af indhold med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjepart.

Potentielt uønsket software (MEDDELELSE I)

Hvis den er aktiveret, gennemsøger Windows Defender Deres computer for “spyware”, “adware” og anden potentielt uønsket software. Hvis den finder potentielt uønsket software, vil De blive spurgt om De ønsker at ignorere, deaktivere (sætte i karantæne) eller fjerne den uønskede software. Enhver potentielt uønsket software, der er klassificeret “high” (høj) eller “severe” (kritisk) fjernes automatisk efter scanningen, medmindre De ændrer standardindstillingerne. Fjernelse eller deaktivering af potentielt uønsket software kan medføre at anden software på computeren ophører med at virke, eller at De overtræder en licens til brug af anden software på Deres computer.

Ved at bruge denne software, er det muligt at De også fjerner eller deaktiverer, der ikke er potentielt uønsket software.