Gå til hovedindhold

Microsoft Azure Certified

Programaftale

Nærværende Programaftale (“Aftale“) er indgået mellem Microsoft Corporation (“Microsoft,” “vi”, eller “os”) og dig eller, hvis du indsender et Tilbud (“Tilbud“) eller certificering på vegne af en virksomhed, den virksomhed du repræsenterer ("Virksomhed," "dig," eller "din"). Nærværende Aftale indeholder de vilkår, der gælder for din deltagelse i Microsoft Azure Certified-programmet (“Programmet“). Ved at bruge "Microsoft Azure Certified" betegnelsen eller på anden måde benytte dig af de fordele, der tilbydes i Programmet, indestår du for og garanterer, at du har bemyndigelse til at acceptere denne Aftale på vegne af Virksomheden, og du accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser.

Programfordele

Som Programdeltager kan du markedsføre og fremme dit Tilbud med betegnelsen "Microsoft Azure Certified", herunder at bruge Certificeringsmærker, som vi muligvis kan stille til rådighed med jævne mellemrum (herunder "Microsoft Azure Certified" -mærket) som en del af programmet (samlet, “Certificeringsmærkerne“). Derudover kan vi vise oplysninger om dit Tilbud i vores "Microsoft Azure Certified" -galleri og give dig et citat, som du må bruge (uden ændringer) i markedsføringsmaterialer, når du beskriver din deltagelse i Programmet (samlet, “Programfordele“). Vi kan meddele dig om yderligere Programfordele, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Virksomhedens forpligtelser

Din ret til at deltage i Programfordelene for ethvert Tilbud er betinget af (a) at dit Tilbud kommer igemmen den oprindelige certificeringstest og eventuelle efterfølgende test- og kompatibilitetsforpligtelser, som Microsoft kan kræve, (b) din overholdelse af vilkårene i denne Aftale, og (c) din overholdelse af de retningslinjer for Microsoft Azure Certified, som vi stiller til rådighed for dig (“Retningslinjer“). Vær opmærksom på, at Retningslinjerne kan opdateres med jævne mellemrum, og du skal overholde eventuelle opdateringer af Retningslinjerne. Din manglende overholdelse af denne Aftale eller Retningslinjerne kan resultere i opsigelse af din ret til at deltage i Programmet.

Tilbudskompatibilitet

Du skal opdatere dit Tilbud efter behov for at sikre, at det er kompatibelt med den aktuelle version af eventuelle Azure-tjenester, som det afhænger af, eller som det ellers er tilknyttet. Microsoft kan til enhver tid bestemme sig for at lave certificeringstests for at kontrollere kompatibiliteten med Microsoft Azure-tjenesterne og ændre tests, når det er relevant. Hvis vi meddeler dig, at dit Tilbud ikke er kompatibelt med den nyeste version af en test, har du to (2) uger til at opdatere dit Tilbud for at opfylde kompatibilitetskravene i testen. Hvis dit Tilbud ikke er gjort kompatibelt inden for den periode på to uger, vil dit Tilbud blive fjernet fra Programmet, og du må ikke længere bruge Certificeringsmærker i forbindelse med et Tilbud eller medføre, at Tilbuddet ellers deltager i Programmet. Du skal certificere ethvert Tilbud, der er fjernet fra Programmet, igen.

Licens til Certificeringsmærker

Hvis vi godkender offentliggørelsen af dit Tilbud inden for Azure Marketplace, derefter, for Tilbudskategorier, der er en del af Microsoft Azure Certified-programmet, ikrafttræden fra dagen fra vores godkendelse, og så længe dit Tilbud fortsat er tilgængeligt på Marketplace, giver vi dig en global, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, royaltyfri licens til at bruge certificeringsmærkerne i forbindelse med din markedsføring og reklamekampagner for dit Tilbud, forudsat at denne brug er i overensstemmelse med de retningslinjer for Microsoft Azure Certified, som vi leverer til dig, som kan opdateres med jævne mellemrum. Vi forbeholder alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt heri. Du må ikke: (i) bruge Certificeringsmærkerne på en måde, der kan skabe forvirring om ejerskabet af Certificeringsmærkerne eller om dit Tilbud er et Microsoft-produkt; (ii) gøre eller sige noget, der indebærer tilknytning til eller sponsorering, promovering eller godkendelse fra Microsoft bortset fra som beskrevet i nærværende Aftale; (iii) bruge Certificeringsmærkerne på en måde, som indebærer, at andre produkter eller tjenester, du tilbyder, er blevet godkendt eller certificeret af Microsoft for Azure; (IV) registrere, vedtage eller bruge navne, varemærker, domænenavne eller andre betegnelser, der indeholder eller overtræder vores rettigheder af nogen Certificeringsmærker eller Microsoft-varemærker i Certificeringsmærkerne; (V) bruge Certificeringsmærkerne på en måde, der ville skade vores omdømme eller goodwill af vores Certificeringsmærker; eller (VI) ændre, animere eller forvride Certificeringsmærkerne eller kombinere dem med andre symboler, ord, billeder eller design.

Beskyttelse af Certificeringsmærker

Hvis du inkluderer et varemærke i en fodnote i dine materialer for at meddele om dine egne varemærker eller andre varemærker fra tredjepart, skal du tilføje følgende formulering til varemærke fodnoten: “Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.” Microsoft er eneejer af Certificeringsmærkerne og tilhørende goodwill og er den eneste modtager af goodwill forbundet med din brug af Certificeringsmærkerne. Du får ikke nogen rettighed, titel eller interesse i forbindelse med Certificeringsmærkerne på grund af din brug af Certificeringsmærkerne. Du tildeler og overdrager hermed i fremtiden eventuelle rettigheder, som du kan anskaffe som følge af din brug af Certificeringsmærkerne i henhold til nærværende aftale, sammen med det tilknyttede goodwill. Du vil med rimelighed hjælpe os, på vores omkostning, med at beskytte Certificeringsmærkerne. Vi vil efter eget skøn afgøre, om der skal anlægges sag til at håndhæve eller forsvare vores rettigheder i Certificeringsmærkerne og kontrollere enhver juridisk handling angående Certificeringsmærkerne.

Tilladelse til at Bruge Virksomhedsnavn og Logo

Du giver hermed Microsoft tilladelse til at vise dit navn og logo samt eventuelle billeder for alle certificerede Tilbud, som du har fået under certificeringsprocessen (samlet “Virksomhedens Varemærker“), internationalt og på vederlagsfrit grundlag i forbindelse med markedsføring og reklamekampagner for dit Tilbud og i forbindelse med markedsføring og reklamekampagner for Programmet. Du vedstår, at du er ejer og/eller er autoriseret licensgiver af Virksomhedens Varemærker. Som mellem parterne skal alt goodwill forbundet med Virksomhedens Varemærker være til fordel for dig. Vi omformaterer eller skalerer muligvis dine varemærker efter behov, men uden at ændre det overordnede udseende af virksomhedens varemærker. Du kan til enhver tid meddele os, hvis du mener, at vi misbruger Virksomhedens Varemærker, og vi vil rette op på sådan et misbrug inden for en rimelig periode.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

PROGRAMMET TILBYDES "SOM DET ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIGT." I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, UDELUKKER VI STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET OG MICROSOFT AZURE -TJENESTER. I VIDEST MULIGT OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING KAN INGEN PART HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF DATA, INDTÆGTER OG/ELLER FORTJENESTER) DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER VÆRE FORBUNDET PÅ NOGEN MÅDE MED NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER DENS OPFYLDELSE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER UANSET DET JURIDISKE GRUNDLAG, HVORPÅ ETHVERT KRAV OM SÅDANNE SKADER ER BASERET, UANSET OM PARTERNE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, HVAD ENTEN SÅDANNE SKADER MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES, ELLER HVAD ENTEN ANVENDELSEN AF FRASKRIVELSEN FORÅRSAGER, AT EVENTUELLE BEFØJELSER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL. DENNE UDELUKKELSE GÆLDER IKKE I TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF DEN ANDEN PARTS IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB AF INDTÆGTER, DATA, FORRETNING ELLER FORVENTET BESPARELSER PÅ GRUND AF SVINDEL ELLER GROV UAGTSOMHED.

Term

Nærværende Aftale træder i kraft når du accepterer den. Begge parter kan ophæve nærværende Aftale til enhver tid, det gælder individuelle Tilbud eller alle dine Tilbud, med en hvilken som helst begrundelse eller uden begrundelse. Afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning) og 8 (Diverse) forbliver i kraft efter ophør.

Diverse

(a) Kontaktoplysninger. Alle meddelelser til Microsoft, der vedrører nærværende Aftale, skal sendes til Azure Certification-program kontoret via Azurecertred@microsoft.com.

(b) Afsløring af oplysninger. Microsoft har ret til at afsløre dine kontaktoplysninger i det omfang, som det kan være nødvendigt for at administrere nærværende Aftale, til Microsofts Associerede Virksomheder og andre parter, der hjælper med at forvalte denne Aftale.

(c) Jurisdiktion og Gældende lovgivning. Nærværende Aftale reguleres af lovgivningen i staten Washington i USA, med undtagelse af lovkonflikter. Alle krav, i forbindelse med nærværende Aftale, vil kun blive anlagt i de føderale domstole i King County, Washington, medmindre der ikke foreligger nogen føderal sagskompetence, i hvilket tilfælde parterne accepterer den eksklusive jurisdiktion og værneting i Washington State Courts i King County, Washington. Parterne er enige om, at De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb ikke gælder for nærværende Aftale.

(d) Omkostninger. Hver part er eneansvarlig for alle omkostninger og udgifter i forbindelse med deres udførelsen af nærværende Aftale.

(e) Afståelse og opretholdelse ved ugyldighed. Enhver parts forsinkelse eller manglende udøvelse af enhver ret eller beføjelse vil resultere i, at der gives afkald herpå eller nogen anden rettighed eller beføjelse. Hvis en kompetent jurisdiktion finder, at nogen bestemmelse i nærværende Aftale er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal de øvrige bestemmelser fortsat være fuldt gyldige.

(f) Overdragelse. Virksomheden må ikke overdrage Aftalen, (eller rettigheder eller pligter i henhold til Aftalen) uden Microsofts forudgående, skriftlige samtykke.

(g) Partnernes forhold. Hverken denne Aftale eller nogen vilkår og betingelser indeholdt heri skaber et partnerskab, joint venture, ansættelsesforhold eller tildeling af nogen franchising-rettigheder.

(h) Hele Aftalen. Nærværende Aftale (herunder Retningslinjerne) udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet, og den erstatter alle tidligere og samtidige kommunikationer.