Gå til hovedindhold

Support til Azure

Teknisk support og faktureringssupport

Aftale om Pilotprogram med grundlæggende support til Microsoft Azure

Denne Aftale om Pilotprogram med grundlæggende support til Microsoft Azure (“denne Aftale”) er mellem Dem eller den virksomhed, De repræsenterer, såfremt den deltagende Kunde i dette Pilotprogram er en virksomhed, (“Dem”, “Deres” eller “kunde”) og Microsoft Corporation (“vi”, “os”, “vores” eller “Microsoft”).

Microsoft udfører Pilotprogrammet med grundlæggende support til Microsoft Azure i forskningsøjemed (“Pilotprogram”). Pilotprogrammet giver deltagende kunder muligheden for at få adgang til foreløbige versioner af bestemte tekniske supportservices, der udbydes af Microsoft, og hvor De kan sende feedback til os om Deres supportoplevelser. Supportservices er tilgængelige for Dem på betingelse af, at De accepterer denne Aftale om Pilotprogram med grundlæggende support til Microsoft Azure, som er et tillæg til Deres aftale, der gælder for Deres brug af Microsoft Azure (“Azure”). De skal acceptere denne Aftale for at kunne deltage i Pilotprogrammet og aktivere grundlæggende support til Azure.

 1. DEFINITIONER. I nærværende Aftale gælder følgende definitioner:

  “Programrettelser” betyder programrettelser til Produkter, ændringer eller programopdateringer eller afledninger heraf, som Microsoft enten frigiver generelt (såsom servicepakker), eller som Microsoft stiller til rådighed for kunden i forbindelse med udførelsen af vores Supportservices for at løse et specifikt problem.

  “Hændelse” betyder et supportproblem og de rimelige bestræbelser, der er nødvendige for at løse det. Et enkelt supportproblem er et problem, der ikke kan opdeles i underproblemer. Hvis et problem består af underproblemer, betragtes hvert underproblem som en separat hændelse.

  “Allerede eksisterende arbejde” betyder enhver computerkode eller ethvert ikke-kodebaseret skriftligt materiale, der er udviklet eller på anden måde erhvervet af eller til parterne eller deres Associerede virksomheder uafhængigt af denne aftale og kundens volumenlicensaftale.

  “Eksempelkode” betyder enhver softwarekode, der er leveret af Microsoft til illustrationsformål.

  “Supportservices” betyder alle supportservices, andre services eller anden rådgivning, herunder alle deraf følgende leverancer leveret til kunden i henhold til nærværende Aftale.

 2. VARIGHED. Denne Aftale træder i kraft den dag, De accepterer vilkårene i denne Aftale ved hjælp af Azure Preview Portal (“Ikrafttrædelsesdatoen”) og udløber den 31. december 2017 (“Udløbsdatoen”). Kunden anerkender, at Microsoft til enhver tid kan ændre Pilotprogrammet eller afslutte kundens deltagelse, uanset årsag eller uden årsag, ved skriftlig meddelelse i henhold til vilkårene i denne Aftale. Supportservices i forbindelse med eventuelle Hændelser, der er indsendt inden for perioden, udføres i overensstemmelse med denne Aftale. Hvis kunden har brug for support, der ikke er omfattet af Pilotprogrammet, eller efter at deltagelsen i Pilotprogrammet er ophørt, kan kunden købe en generelt tilgængelig Microsoft Azure-supportplan.
 3. BESKRIVELSE AF SUPPORTSERVICES. De Supportservices, der er tilgængelige i dette Pilotprogram, består af tekniske supportservices til bestemte typer hændelser. Supportservices omfatter kun support til hændelser, der er indsendt under Deres grundlæggende supportplan til Azure via Azure Preview Portal i løbet af Pilotprogrammet. Supportservices kan omfatte fejlfinding, rådgivning, anbefalinger, oplysninger og teknisk vejledning eller platformsvejledning i forbindelse med kundens brug af Azure. Microsoft accepterer at levere de supportservices, der er beskrevet i denne Aftale, for at hjælpe kunden med at løse problemer, som kunden kan komme ud for ved brug af Azure eller med funktionaliteten i Azure, men Microsoft garanterer ikke at kunne løse problemet. Disse Supportservices omfatter ikke on-site-support, og telefoniske supportanmodninger indgår ikke i Pilotprogrammet.
 4. FORUDSÆTNINGER OG ANTAGELSER. Vores levering af Supportservices i henhold til denne Aftale er baseret på følgende Forudsætninger og Antagelser:
  1. Alle Supportservices leveres fra eksternt hold til Deres lokaliteter i Nordamerika.
  2. Alle Supportservices leveres på engelsk.
  3. De skal have adgang til internettet for at kunne drage fordel af internetbaserede services.
  4. Problemer i forbindelse med programmer eller kundeløsninger fra tredjemand er ikke dækket af Supportservices.
  5. Organisationer i den offentlige sektor, der er berettiget til at deltage i Microsoft-volumenlicensprogrammer, der specifikt er designet til staten, kan ikke deltage i dette Pilotprogram.
 5. EJERSKAB OG LICENS.
  1. Medmindre andet er angivet i dette Afsnit 5, styrer Vilkår for Onlinetjenester ejerskabet og brugervilkårene for eventuel computerkode eller andre materialer, der eventuelt leveres som en del af disse Supportservices i henhold til denne Aftale (“Leverancer”). Parternes forpligtelser og rettigheder i forbindelse med Leverancerne (herunder Allerede Eksisterende Arbejde, Materialer og Eksempelkode) og rettelser, der er leveret af Microsoft som en del af disse Supportservices i henhold til denne Aftale, er beskrevet i afsnittet Kundesupport i Bilag 1 i Vilkår for Onlinetjenester.
  2. Brugsrestriktioner. Kunden må ikke (og må ikke forsøge derpå) af udføre reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af produkter, Programrettelser eller Serviceleverancer. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i denne Aftale, må Kunden ikke distribuere, underlicensere, leje, bortlease, udlåne eller være vært for nogen produkter, Programrettelser eller Serviceleverancer. De accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, som gælder for Rettelserne og Leverancerne, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations) såvel som begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande. De kan finde flere oplysninger om eksport af Microsoft-produkter på https://www.microsoft.com/en-us/exporting.
  3. Software og teknologi, der ikke er fra Microsoft. Kunden er eneansvarlig for software eller teknologi, som ikke er fra Microsoft, og som kunden installerer eller bruger sammen med Azure, Programrettelserne eller Leverancerne. Kunden må ikke installere eller bruge software eller teknologi på en måde, som kan underlægge Microsofts immaterielle rettigheder eller teknologi forpligtelser ud over dem, der er indeholdt i denne aftale.
  4. Forbehold af Rettigheder. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i dette Afsnit 5, forbeholdes.
 6. FORTROLIGHED. “Fortrolige oplysninger” er ikke-offentlige oplysninger, der er betegnet “fortrolige” eller som en person med rimelighed bør opfatte som værende fortrolige, herunder Kundedata vilkårene i Microsoft-aftaler og vilkårene for Pilotprogrammet. Vilkårene for Onlinetjenester kan omfatte yderligere forpligtelser i forbindelse med Kundedata samt begrænsninger på afsløring og brug af disse. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som (a) bliver offentligt tilgængelige, uden at denne aftale misligholdes, (b) på lovlig vis var bekendt af eller modtaget af modtageren af oplysningerne uden forpligtelse til at holde dem fortrolige, (c) er udviklet uafhængigt, eller (d) er en kommentar eller et forslag fra en af parterne om den anden parts forretningsvirksomhed, varer eller tjenester.

  Begge parter tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte den anden parts Fortrolige oplysninger, og anvender kun den anden parts Fortrolige oplysninger til formål i forbindelse med parternes forretningsrelation under nærværende Aftale. Igen af parterne må offentliggøre oplysningerne til tredjemand, med undtagelse af til sine medarbejdere, Associerede virksomheder, kontrahenter, rådgivere og konsulenter (samlet kaldet “Repræsentanter”) og udelukkende på need-to-know-basis og undergivet den samme fortrolighedspligt, som følger af nærværende Aftale. Begge parter forbliver ansvarlige for deres Repræsentanters brug af de Fortrolige oplysninger, og i tilfælde af offentliggørelse af uautoriseret brug eller offentliggørelse, skal parterne informeres øjeblikkeligt.

  En part har ret til at offentliggøre den anden parts Fortrolige oplysninger, hvis lovgivningen kræver det, men kun efter at have informeret den anden part, så denne part har mulighed for at få en retskendelse.

  Ingen af parterne er forpligtet til at indskrænke arbejdsopgaverne for de Repræsentanter, som har haft adgang til Fortrolige Oplysninger. Begge parter accepterer, at brugen af oplysninger på grundlag af Repræsentanters hukommelse i forbindelse med udviklingen eller anvendelsen af begge parters varer eller tjenesteydelser ikke medfører et ansvar i henhold til denne aftale eller forretningshemmeligheder, og begge parter accepterer dermed at begrænse det, der afsløres over for den anden part.

  Hver Part kan komme med forslag, kommentarer eller anden feedback til den anden part hvad angår den anden Parts Fortrolige Oplysninger. Feedback er frivillig, og den modtagende part er ikke forpligtet til at holde feedbacken hemmelig. Den part, der modtager feedback, må ikke offentliggøre den specifikke kilde til feedbacken uden samtykke fra den relevante part. Feedback kan bruges til mange formål uden nogen form for forpligtelser. Vi har ret til at bruge de tekniske oplysninger, som vi opnår i forbindelse med levering af disse Supportservices, til problemløsning, identificering og afhjælpning af fejl, forbedringer af produktfunktionalitet og rettelser, eller til vores videnbase. Vi er indforstået med ikke at identificere Dem eller videregive nogen af Deres Fortrolige Oplysninger i nogen af videnbasens oplysninger.

  Nærværende forpligtelser gælder for Kundedata, indtil de slettes fra Onlinetjenesterne, og for alle Fortrolige oplysninger, i en periode på fem år efter modtagelse af de Fortrolige oplysninger.

 7. INDESTÅELSE FOR KUNDESUPPORT. Microsoft indestår for, at alle Supportservices i henhold til denne Aftale vil blive udført med professionel omhu og dygtighed.
 8. ANSVARSBEGRÆNSNING, FRASIGELSER. I den maksimale udstrækning gældende lovgivning tillader det, er vores (og vores underleverandørers) samlede ansvar for direkte tab begrænset til det beløb, De har betalt i henhold til nærværende Aftale for de Supportservices, der giver anledning til kravet. I DET MAKSIMALE OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, OG UANSET OM ANDET MÅTTE FREMGÅ AF NÆRVÆRENDE AFTALE, ER INGEN AF PARTERNE ELLER DERES KONTRAHENTER ELLER KUNDER ANSVARLIGE FOR NOGET INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, SÆRLIGE TAB ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER TAB SOM FØLGE AF TABT FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SERVICEBEKRÆFTELSER, TJENESTER, SERVICELEVERANCER, RETTELSER, PRODUKTER ELLER ANDET MATERIALE ELLER OPLYSNINGER, OGSÅ SELVOM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM SANDSYNLIGHED FOR SÅDANNE TAB ELLER SELVOM EN SÅDAN SANDSYNLIGHED MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES. Ovenstående begrænsninger og fraskrivelser af ansvar gælder, uanset om ansvaret er baseret på kontraktbrud, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar, brud på indeståelser eller andet juridisk grundlag. Begrænsningerne og fraskrivelserne af ansvar for skader i dette afsnit 8 gælder ikke for (i) en Parts overtrædelser af Afsnit 6 (Fortrolighed), (ii) overtrædelse af en af parterne af den anden parts immaterielle rettigheder, (iii) ansvar som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse fra en af parterne eller disses ansattes eller agenters side pålagt ved en endelig afgørelse (forudsat, at i jurisdiktioner, der ikke skelner mellem “grov uagtsomhed” og “uagtsomhed”, betyder “grov uagtsomhed”, som det er brugt i dette underafsnit, “uagtsomhed”) eller (iv) ansvar for personskade eller død forårsaget af en af parternes eller dennes medarbejderes eller agenters uagtsomhed eller svig.
 9. Anvendelse af lokal lovgivning. Såfremt nogen stiltiende vilkår gælder for Dem i henhold til gældende lovgivning, til trods for frasigelserne og begrænsningerne i nærværende Aftale, begrænses Deres beføjelser, i det af gældende lov tilladte omfang for så vidt angår Supportservices, til enten (i) genlevering af disse Supportservices eller (ii) de eventuelle omkostninger ved genlevering af disse Supportservices. Rækkefølgen, som disse begrænsede muligheder for afhjælpning, gives i, vil blive fastsat af os.
 10. OPHØR. Microsoft kan ophæve denne Aftale efter 15 dages forudgående skriftlig varsel til Dem. Hvis De opsiger Deres Azure-abonnement(er) i løbet af Pilotprogrammet, kan Microsoft opsige denne Aftale uden forudgående varsel. Hver Part kan opsige denne Aftale, hvis den anden Part væsentligt misligholder sine forpligtelser, forudsat at en sådan misligholdelse ikke afhjælpes inden for 15 kalenderdage efter meddelelse om misligholdelsen. I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne om ophør i nærværende Aftale, giver hver part hermed afkald på enhver ret, som vedkommende part har, eller enhver pligt, som den anden part måtte have eller måtte få i fremtiden i henhold til gældende lovgivning, til at anmode om eller indhente godkendelse, kendelse, beslutning eller dom fra en domstol til at bringe nærværende Aftale til ophør.
 11. DIVERSE.
  1. Meddelelser. Microsoft kan give Kunden oplysninger og meddelelser om Azure eller dette Pilotprogram elektronisk via mail, via Azure-portalen eller Azure Preview-portalen eller via et websted, som udpeges af Microsoft. Meddelelse til kunden skal gives på den dato, hvor de bliver tilgængelige hos Microsoft. Meddelelser til Microsoft skal sendes i overensstemmelse med Deres Aftale, der styrer brugen af Azure.
  2. Kontraktindgående myndighed. Hvis De er en person, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at indgå denne Aftale på denne enheds vegne.
  3. Overdragelse. De må ikke overdrage denne aftale, hverken helt eller delvist.
  4. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis en bestemmelse i nærværende Aftale viser sig at være ikke-håndhævelig, skal resten af aftalen fortsat være i kraft.
  5. Frafald. Mangel på håndhævelse af en bestemmelse i denne Aftale udgør ikke en afståelse. Enhver afståelse skal ske skriftligt og være underskrevet af den afstående part.
  6. Forbliven i kraft. Bestemmelser vedrørende ejerskab og licensrettigheder, brugervilkår, brugsrestriktioner, overdragelse af licenser, garanti, ansvarsbegrænsning, fortrolighed, forpligtelser ved ophør eller udløb og de øvrige bestemmelser i dette afsnit benævnt “Diverse” forbliver i kraft ved ophør eller udløb af nærværende Aftale.
  7. Gældende lovgivning. Vilkårene i nærværende Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i delstaten Washington og føderal lovgivning i USA. De Forenede Nationers konvention fra 1980 om aftaler om internationale køb og dens relaterede instrumenter gælder ikke nærværende Aftale.
  8. Brug af underleverandører. Microsoft kan bruge underleverandører til at udføre Supportservices, men vil være ansvarlig for deres udførelse i henhold til vilkårene i nærværende Aftale
  9. .
  10. Ingen overdragelse af ejerskab. Microsoft overdrager ikke ejerskab af noget Produkt. Produkterne er beskyttede af ophavsretlige love og andre love og internationale konventioner om immaterielle rettigheder.