Vilkår og betingelser for brug af Microsoft Azure Active Directorys appgalleri

Sidst opdateret: Marts 2017

Tak for din interesse i at offentliggøre din app (herefter benævnt "**appen**") i Microsoft Azure Active Directorys appgalleri ("**galleriet**"). Disse vilkår og betingelser for brug af galleriet ("**vilkår**") beskriver forholdet mellem dig og Microsoft Corporation ("**Microsoft**", "**vi**" eller "**os**") og regulerer inkluderingen af din app i galleriet. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE INDSENDE DIN APP TIL OFFENTLIGGØRELSE I GALLERIET. HVIS DU INDSENDER EN APP TIL GALLERIET, ACCEPTERER DU ELLER DEN ENHED, DU REPRÆSENTERER ("**DU**" ELLER "**DIN/DIT**"), AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR.

**VIGTIGT:** Aftalen for udgivere på Microsoft Marketplace vedrører IKKE galleriet og regulerer IKKE inkluderingen af din app deri. Disse vilkår udgør den fuldstændige aftale mellem du og Microsoft i forbindelse med din app og galleriet. Microsoft kan til enhver tid opdatere disse vilkår. Ved at fortsætte med at offentliggøre din app i galleriet accepterer du at være bundet af de på daværende tidspunkt gældende vilkår.

  1. **Beskrivelse af galleriet – Microsofts rettigheder.** Galleriet er en marketingplatform, der viser links til cloud-baserede SaaS-forretningsprogrammer med flere lejere fra en tredjepart, som understøtter enkelt-login i Azure Active Directory. De apps, som er offentliggjort i galleriet, skal implementere en integrationsfunktion og integreres med Azure Active Directory i henhold til de på daværende tidspunkt gældende krav og anvisninger. Microsoft forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise din app-ansøgning, og at vælge den måde, hvorpå apps præsenteres, annonceres og fremvises i galleriet.
  2. **Proces for indsendelse af app.** For at indsende din app til inkludering i galleriet skal du følge de på daværende tidspunkt gældende anvisninger herfor.
  3. **Dine varemærker og logoer.** Hvis vi offentliggør din app i galleriet, accepterer du at overdrage os en ikke-eksklusiv, royalty-fri personlig licens til at fremvise dine varemærker og logoer i forbindelse med markedsføring og annoncering af din app i galleriet ("**dine varemærker**"). Du erklærer således, at du er indehaveren eller den autoriserede licensgiver af dine varemærker, samt at al goodwill associeret med dine varemærker tilfalder dig eller din licensgiver. Vi omformaterer eller skalerer muligvis dine varemærker efter behov, men uden at ændre deres overordnede udseende. Du må meddele os i tilfælde af ønskede ændringer til dine varemærkers præsentation i galleriet, hvorefter vi redigerer dem som ønsket inden for et rimeligt tidsrum.
  4. **Forhold med dine kunder.** Du er ansvarlig for at licensere og tilbyde din app til alle potentielle kunder, som ledes til dit websted fra galleriet ("**din** **kunde**"). Disse licenser eller rettighedsbevillinger eksisterer mellem dig og dine kunder og indebærer ingen form for forpligtelse eller ansvar fra Microsofts side. Du er indforstået med, at Microsoft ikke direkte tilbyder eller sælger din app til dine kunder. Du er også indforstået med, at Microsoft ikke direkte tilbyder support til dine kunder.
  5. **Ophør.** Microsoft forbeholder sig retten til at fjerne din app fra galleriet til enhver tid og af den ene eller anden årsag. Microsoft forbeholder sig også retten til at ændre, opdatere eller lukke galleriet af den ene eller anden årsag, til enhver tid og uden varsel. Såfremt du ønsker at fjerne din app fra galleriet, bedes du anmode derom på: waadpartners@microsoft.com. Når vi har modtaget din anmodning, fjerner vi din app fra galleriet inden for et rimeligt tidsrum.
  6. **Ansvarsfraskrivelse.** Galleriet stilles til rådighed som beset og efter tilgængelighed. Offentliggørelse af din app foregår på eget ansvar. MICROSOFT FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR OG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE BETINGELSER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OPRETHOLDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. MICROSOFT KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF OFFENTLIGGØRELSE AF DIN APP I GALLERIET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE OG PØNALE SKADER SAMT FØLGESKADER, MEDMINDRE ANDET ANGIVES SKRIFTLIGT. I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I VISSE AMERIKANSKE STATER ER DET IKKE TILLADT AT BEGRÆNSE EN STILTIENDE GARANTI ELLER UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF VISSE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR. SÅFREMT DENNE LOVGIVNING ER GÆLDENDE FOR DIG, ER DU IKKE NØDVENDIGVIS UNDERLAGT ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER. Ansvarsfraskrivelser og begrænsningerne i afsnit F vedrører udelukkende dig og din apps offentliggørelse i galleriet. Disse vilkår gælder ikke din brug af Azure-tjenester eller inden for dit virke som Azure-kunde, såfremt dette er gældende.
  7. **Diverse.** Disse vilkår reguleres i henhold til lovgivningen i den amerikanske stat Washington, og enhver tvist desangående skal anlægges for forbundsdomstolen i King County, Washington. Begge parter anerkender, at disse vilkår er ikke-eksklusive, og at ingen part er under forbud mod at anvende lignende eller konkurrerende tjenester fra tredjeparter. Du har ikke ret til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden skriftligt samtykke fra Microsoft, undtagen en overdragelse fra dig 1) til en associeret virksomhed, 2) i forbindelse med en fusion, en erhvervelse eller et frasalg af alle eller størstedelen af de medfølgende aktiver. I forlængelse af ovenstående er disse vilkår bindende for og træder i kraft til fordel for parterne og deres angivne efterfølgere og rettighedserhververe. Medmindre det udtrykkeligt er oplyst, er der intet i disse vilkår, som overfører, overdrager eller bevilger nogen form for rettighed, ejendomsret eller interesse i nogen software eller øvrigt materiale, som udveksles mellem parterne.