Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Connect an ExpressRoute circuit to a VNET

Sidst opdateret: 09-06-2021

This template creates a VNET, an ExpresRoute Gateway and a connection to a provisioned and enabled ExpressRoute circuit with AzurePrivatePeering configured.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
gatewayType The type of gateway to deploy. For connecting to ExpressRoute circuits, the gateway must be of type ExpressRoute. Other types are Vpn.
connectionType The type of connection. For connecting to ExpressRoute circuits, the connectionType must be of type ExpressRoute. Other types are IPsec and Vnet2Vnet.
virtualNetworkName The name of the virtual network to create.
addressPrefix The address space in CIDR notation for the new virtual network.
subnetName The name of the first subnet in the new virtual network.
gatewaySubnet The name of the subnet where Gateway is to be deployed. This must always be named GatewaySubnet.
subnetPrefix The address range in CIDR notation for the first subnet.
gatewaySubnetPrefix The address range in CIDR notation for the Gateway subnet. For ExpressRoute enabled Gateways, this must be minimum of /28.
gatewayPublicIPName The resource name given to the public IP attached to the gateway.
gatewayName The resource name given to the ExpressRoute gateway.
connectionName The resource name given to the Connection which links VNet Gateway to ExpressRoute circuit.
circuitName The name of the ExpressRoute circuit with which the VNet Gateway needs to connect. The Circuit must be already created successfully and must have its circuitProvisioningState property set to 'Enabled', and serviceProviderProvisioningState property set to 'Provisioned'. The Circuit must also have a BGP Peering of type AzurePrivatePeering.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme