Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

Sidst opdateret: 09-06-2021

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
dataLakeStoreUri URI of Azure Data Lake store
dataLakeStoreServicePrincipalID ID of Azure Service Principal used for accessing Data Lake
dataLakeStoreServicePrincipalKey Key for Azure Service Principal used for accessing Data Lake
azureSQLConnectionString Connection string for Azure SQL Database
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme