Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Cloud Shell - VNet

Sidst opdateret: 10-05-2022

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingVNETName Name of the existing VNET to inject Cloud Shell into.
relayNamespaceName Name of Azure Relay Namespace.
azureContainerInstanceOID Object Id of Azure Container Instance Service Principal. We have to grant this permission to create hybrid connections in the Azure Relay you specify. To get it: Get-AzADServicePrincipal -DisplayNameBeginsWith 'Azure Container Instance'
containerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
containerSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for cloud shell. e.g. 10.0.1.0/26
relaySubnetName Name of the subnet to use for private link of relay namespace.
relaySubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for relay. e.g. 10.0.2.0/26
storageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
storageSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for storage. e.g. 10.0.3.0/26
privateEndpointName Name of Private Endpoint for Azure Relay.
tagName Name of the resource tag.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Danny Maertens