Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

BOSH Setup

af Bin Xia
Sidst opdateret: 12-07-2021

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
ubuntuOSVersion OS version of Ubuntu
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
storageAccountKind Storage Account Kind. Choose v1 for Storage (general purpose v1) and v2 for StorageV2 (general purpose v2)
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, choose AzureChinaCloud for Azure China Cloud, choose AzureUSGovernment for Azure Government, choose AzureGermanCloud for German cloud.
servicePrincipalType Service principal supports two types: with a password or with a certificate
tenantID Tenant ID
clientID Client ID or application ID
clientSecret Password of the service principal. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
storageAccountKey Access key of the storage account
certificate Base64-encoded Certificate of the service principal. You can run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. See https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest#create-a-service-principal-for-your-application
azureStackDomain Azure Stack deployment domain. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackResource Azure Stack Active Directory Service Endpoint Resource ID. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackAuthentication Azure Stack Authentication. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack.
azureStackCARootCertificate Azure Stack CA root certificate, which is base64 encoded. Get the Azure Stack CA root certificate from the Azure Stack operator, run "cat <PATH_TO_YOUR_PEM_CERTIFICATE> | base64 -w 0", and input the result. If not provided, "/var/lib/waagent/Certificates.pem" will be used. Please check https://github.com/cloudfoundry/bosh-azure-cpi-release/tree/master/docs/advanced/azure-stack#azure-stack-properties.
loadBalancerSku The sku of the load balancer to be used. Note: Standard Sku LB is not supported in Azure Stack and Azure China Cloud.
useAvailabilityZones The flag to enable availability zones in cloud config
autoDeployBosh The flag allowing to deploy BOSH director automatically or not
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
boshLogLevel The log level for Bosh
autoDeployCloudFoundry The flag allowing to deploy Cloud Foundry automatically or not
cloudFoundrySystemDomain The Cloud Foundry system domain. If not specified, a xip.io domain will be used.
coreUriAzure Core URI used for the endpoints within Azure Cloud
vmSize Size of the VM
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-setup/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme