Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Application Gateway with WAF and firewall policy

Sidst opdateret: 13-12-2021

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
applicationGatewayName Application gateway name
location Application gateway location
tier Application gateway tier
sku Application gateway sku
http2Enabled Enable HTTP/2 support
capacity Capacity (instance count) of application gateway
autoScaleMaxCapacity Autoscale capacity (instance count) of application gateway
publicIpAddressName Public ip address name
vNetSubscriptionId Virutal network subscription id
existingVnetResourceGroup Virutal network resource group
existingVnetName Virutal network name
existingSubnetName Application gateway subnet name
sslCertificates Array containing ssl certificates
trustedRootCertificates Array containing trusted root certificates
httpListeners Array containing http listeners
backendAddressPools Array containing backend address pools
backendHttpSettings Array containing backend http settings
rules Array containing request routing rules
redirectConfigurations Array containing redirect configurations
frontEndPorts Array containing front end ports
customProbes Array containing custom probes
managedIdentityResourceId Resource id of an existing user assigned managed identity to associate with the application gateway
enableWebApplicationFirewall Enable web application firewall
firewallPolicyName Name of the firewall policy. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicySettings Array containing the firewall policy settings. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyCustomRules Array containing the firewall policy custom rules. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyManagedRuleSets Array containing the firewall policy managed rule sets. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
firewallPolicyManagedRuleExclusions Array containing the firewall policy managed rule exclusions. Only required if enableWebApplicationFirewall is set to true
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf-firewall-policy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf-firewall-policy/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme