The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Key Vault with logging enabled

Sidst opdateret: 29-09-2020

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
keyVaultName Specifies the name of the key vault.
location Specifies the location for all resources.
enableVaultForDeployment Specifies whether Azure Virtual Machines are permitted to retrieve certificates stored as secrets from the key vault.
enableVaultForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
enableVaultForDiskEncryption Specifies whether Azure Disk Encryption is permitted to retrieve secrets from the vault and unwrap keys.
tenantId Specifies the Azure Active Directory tenant ID that should be used for authenticating requests to the key vault. Get it by using Get-AzSubscription cmdlet.
objectId Specifies the object ID of a user, service principal or security group in the Azure Active Directory tenant for the vault. The object ID must be unique for the list of access policies. Get it by using Get-AzADUser or Get-AzADServicePrincipal cmdlets.
keysPermissions Specifies the permissions to keys in the vault. Valid values are: all, encrypt, decrypt, wrapKey, unwrapKey, sign, verify, get, list, create, update, import, delete, backup, restore, recover, and purge.
secretsPermissions Specifies the permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, list, set, delete, backup, restore, recover, and purge.
vaultSku Specifies the SKU for the key vault
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
protectWithLocks (ingen beskrivelse tilgængelig)
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme