Přeskočit navigaci

Podmínky užívání webu Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Březen 2016

Přijetí podmínek

Služby webu (definované v další části), které vám společnost Microsoft poskytuje na tomto webu Azure („web“), podléhají následujícím podmínkám užívání. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky užívání bez upozornění aktualizovat. Aktuální verzi podmínek užívání lze zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky užívání“ na stránkách webu Azure.

Popis webových služeb

Společnost Microsoft vám na tomto webu poskytuje přístup k různým prostředkům, k nimž patří oblasti pro odesílání a stahování, komunikační fóra a informace, a omezeným službám Azure podle popisu níže (souhrnně označovaným jako „služby webu“). Na služby webu včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí a nově přidaných webových aktiv se vztahují tyto podmínky užívání. Tyto podmínky užívání se nevztahují na užívání platformy nebo funkcí cloudových služeb Azure (včetně portálu Microsoft Azure Classic), na které se vztahuje smlouva, na základě které jste si takové služby zakoupili. V rámci omezené výjimky k výše uvedenému platí, že nemáte-li předplatné systému Azure, tyto podmínky užívání se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Přečtěte si zveřejněné informace o shromažďování a používání vašich údajů v prohlášeních o ochraně osobních údajů na adrese Microsoft.com.

Software dostupný na tomto webu

Veškerý software, který je k dispozici ke stažení prostřednictvím služeb webu („software“), je autorským dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Používání softwaru se řídí případnými licenčními podmínkami, které jsou dodávány s tímto softwarem nebo jsou jeho součástí („licenční smlouva“). Žádný software, který je dodáván s licenční smlouvou nebo jehož součástí je licenční smlouva, nelze nainstalovat bez předchozího souhlasu koncového uživatele s podmínkami této licenční smlouvy. Software je zpřístupněn ke stažení výhradně pro použití koncovými uživateli za podmínek licenční smlouvy. Jakákoli reprodukce nebo následná distribuce Softwaru, která není v souladu s Licenční smlouvou, je výslovně zakázána.

Materiály zveřejněné na tomto webu

Všechny materiály, včetně softwaru, témat nápovědy, technických zpráv, datových listů, videí a častých dotazů (souhrnně „materiály“), které jsou k dispozici v rámci Služeb webu, jsou díla společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů chráněná autorským zákonem. Na vaše užívání těchto materiálů se vztahuje jedna ze dvou sad licenčních podmínek. Pokud je vám předložena licence k materiálům, platí podmínky této licence. Není-li vám předložena žádná licence, platí tyto podmínky. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva k materiálům, která nebyla výslovně udělena v rámci těchto licenčních podmínek. Během užívání materiálů nesmíte:

 • Odebírat, měnit nebo upravovat informace o autorských právech;
 • Distribuovat materiály třetím stranám, včetně hostování na počítači připojeném k síti pro přístup z jiného počítače v síti nebo šíření materiálů na jakýchkoli médiích; nebo
 • Provádět úpravy materiálů.

Součástí výše uvedených materiálů není návrh ani rozvržení webu ani jiného serveru, který vlastní, provozuje, licencuje nebo řídí společnost Microsoft. Prvky webů společnosti Microsoft jsou chráněny firemním vzhledem, ochrannou známkou, zákony na ochranu před nekalou soutěží a dalšími právními předpisy a nesmějí být vcelku ani z části kopírovány ani napodobovány. Žádná loga, grafické prvky, zvuk ani obraz z kteréhokoli webu společnosti Microsoft nesmějí být kopírovány ani předávány bez výslovného svolení společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft může mít patenty, patentové žádosti, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví vztahující se na předmět materiálů. Poskytnutím materiálů vám společnost Microsoft neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, obchodním známkách, autorským právům nebo jinému duševnímu vlastnictví, pokud tak společnost Microsoft neučiní výslovně písemně.

Některé materiály dostupné v rámci služeb webu jsou vám licencovány třetími stranami. K těmto materiálům třetí strany vám společnost Microsoft neuděluje žádná další práva, výslovná ani odvozená.

Společnost Microsoft si nečiní vlastnické právo na žádné materiály, které jí poskytnete (včetně názorů a doporučení) nebo vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do kterékoli služby webu k posouzení veřejností nebo členy libovolné veřejné nebo soukromé komunity (souhrnně „příspěvky“). Vystavením, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo vložením svého příspěvku udělujete společnosti Microsoft, jejím afilacím a přirozeně oprávněným osobám oprávnění k používání vašeho příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových podniků (včetně veškerých služeb společnosti Microsoft), mimo jiné včetně následujících licenčních práv: kopírování, distribuce, přenášení, zobrazení na veřejnosti, veřejné provádění, reprodukce, úpravy, překlady a přeformátování vašeho příspěvku, dále zveřejnění vašeho jména ve spojení s vaším příspěvkem a poskytnutí sublicence na tato práva libovolnému dodavateli služeb pro webové stránky.

Odmítnutí záruk

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZAUJÍMAJÍ ŽÁDNÉ STANOVISKO K VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V MATERIÁLECH A V SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, PUBLIKOVANÝCH JAKO SOUČÁST SLUŽEB WEBU, PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA A SLUŽBY WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÉMU VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁV. MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB WEBU MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K ZDE UVEDENÝM INFORMACÍM JSOU PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU ZDE POPSANÉ SLUŽBY WEBU NEBO MATERIÁLY KDYKOLI VYLEPŠOVAT NEBO V NICH PROVÁDĚT ZMĚNY.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU SLUŽEB WEBU, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU NEBO V DŮSLEDKU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB WEBU ČI V SOUVISLOSTI S NIMI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT PODLE TÉTO SMLOUVY NEPŘEKROČÍ HODNOTU 5 USD.

Zásady nakládání s nevyžádanými návrhy

Společnost Microsoft ani její zaměstnanci nepřijímají žádné nevyžádané návrhy včetně návrhů na nové inzertní a propagační kampaně, nové produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produktů, a ani se jimi nezabývají. Společnosti Microsoft ani žádnému jejímu zaměstnanci proto nezasílejte žádná nevyžádaná díla, vzorky, ukázky a jiné návrhy. Výhradním účelem těchto zásad je vyloučit možné nedorozumění nebo spor v případě, že by se produkty nebo marketingové strategie společnosti Microsoft podobaly návrhům, které byly společnosti Microsoft zaslány. Pokud takové návrhy a materiály zašlete navzdory naší žádosti, abyste je nezasílali, vezměte na vědomí, že společnost Microsoft nezaručí, že s nimi bude nakládáno jako s materiály, které jsou důvěrné nebo chráněné vlastnickými právy.

Členský účet, heslo a zabezpečení

Vyžaduje-li některá ze služeb webu, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a správné informace podle pokynů příslušného registračního formuláře. Rovněž si zvolíte heslo a uživatelské jméno. Zcela zodpovídáte za zachování důvěrnosti svého hesla a všech neveřejných informací o účtu. Kromě toho nesete veškerou odpovědnost za všechny aktivity probíhající pod vaším účtem. Zavazujete se neprodleně upozornit společnost Microsoft na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné narušení zabezpečení. Společnost Microsoft nebude odpovídat za žádné ztráty, které případně utrpíte v důsledku používání vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu jinou osobou s vaším vědomím či bez vašeho vědomí. Vy však můžete odpovídat za ztráty, které případně utrpí společnost Microsoft nebo jiná strana v důsledku používání vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu. V žádném případě nesmíte použít účet jiné osoby bez svolení držitele účtu.

Vyloučení nezákonného a zakázaného používání

Používání služeb webu je podmíněno tím, že je nebudete používat pro účely, která jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami užívání. Služby webu nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft či sítě k němu připojené a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání žádné z těchto služeb webu. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám webu, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli službě webu prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb webu záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Používání komunikačních služeb

Služby webu mohou obsahovat prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci určené k usnadnění vaší komunikace nebo sdílení materiálů či řešení s ostatními (jednotlivě „komunikační služba“, společně jako „komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Pokud se rozhodnete sdílet materiály nebo řešení s ostatními za použití komunikační služby, souhlasíte, že tímto poskytujete licenci všem uživatelům komunikační služby, včetně práva na užívání, úpravy a opakované odesílání takových materiálů nebo řešení, a umožňujete společnosti Microsoft zákaznické řešení a zákaznická data takovým uživatelům zpřístupnit způsobem a v místě podle výběru společnosti Microsoft. Při užívání komunikačních služeb nesmíte:

 • Užívat komunikační služby v kombinaci s průzkumy nebo soutěžemi (s výjimkou těch, které jsou nabízeny společností Microsoft, našimi partnery nebo zákazníky prostřednictvím těchto webových stránek), pyramidovými schématy, nevyžádanou poštou, spamem nebo (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými či nevyžádanými zprávami;
 • Nikoho pomlouvat, urážet, obtěžovat a sledovat, nikomu vyhrožovat ani jinak porušovat práva ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění).
 • Publikovat, zveřejňovat, ukládat, distribuovat ani šířit jakékoli nevhodné, znevažující, hanlivé, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo informace.
 • Nahrávat nebo jinak vystavovat soubory, které obsahují fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, včetně např. autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv vyplývajících z publicity), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas.
 • Používat materiály nebo informace, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím služeb webu, způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
 • Odesílat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, programy cancelbot, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele.
 • Inzerovat nabídky k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují.
 • Stahovat jakékoli soubory vystavené jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány.
 • Falšovat nebo odstraňovat informace správy autorských práv, například údaje o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru.
 • Omezovat plnohodnotné užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňovat takové užívání.
 • Porušovat etický kodex nebo jiné pokyny, které se případně vztahují na komunikační službu.
 • Získávat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních uživatelích včetně e-mailových adres.
 • Porušovat platné zákony a právní předpisy.
 • Vytvářet falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.
 • Používat, stahovat nebo jinak kopírovat jakékoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů služeb webu nebo jiné informace o uživatelích nebo užívaní nebo je poskytovat libovolné fyzické či právnické osobě (zdarma nebo za úplatu).

Společnost Microsoft nemá povinnost sledovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikačních služeb a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup ke kterékoli z komunikačních služeb.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace ke splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály vcelku i po částech.

Při poskytování určitelných osobních údajů o své osobě nebo svých dětech do komunikačních služeb postupujte vždy obezřetně. Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a proto výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby a jakékoli akce, které jsou důsledkem vaší účasti v komunikačních službách. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Materiály odesílané do komunikačních služeb mohou podléhat omezením používání, rozmnožování a šíření. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování platných omezení.

Názory a připomínky

Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor, poskytujete tím společnosti Microsoft neodvolatelné, časově neomezené právo s možností poskytnutí dílčí licence k užívání, sdílení a komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Současně poskytujete třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využívání určitých částí softwaru nebo služeb společnosti Microsoft. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence nebo jiného závazku vyžadujícího, aby společnost Microsoft poskytla nebo předala práva nebo provedla zveřejnění nebo platby třetím stranám. Tato práva zůstanou v platnosti i po ukončení těchto podmínek.

V souvislosti s použitím vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit nebo použít jakýkoli Příspěvek, který případně poskytnete, a smí jakýkoli Příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.

Vystavením příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách užívání, včetně všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvky poskytnout, zveřejnit, odeslat, zadat či vystavit.

Kromě výše uvedené záruky a prohlášení zaručujete a prohlašujte, že vystavení příspěvku, který obsahuje obrázky, fotografie, malby a kresby nebo má zcela nebo z části grafický obsah („obrázky“) znamená, že a) jste vlastníkem autorských práv k takovým obrázkům nebo že vlastník autorských práv k takovým obrázkům vám udělil svolení používat takové obrázky nebo libovolný obsah nebo vyobrazení v takových obrázcích v souladu se způsobem a účelem vašeho použití a s praxí povolenou těmito podmínkami užívání a službami webu, b) máte nezbytná práva k udělení licencí a sublicencí popsaných v těchto podmínkách užívání a c) že všechny případné osoby uvedené na takových obrázcích poskytly souhlas s použitím obrázků, jak je stanoveno v těchto podmínkách užívání, včetně, nikoli však pouze, distribuce, veřejného předvádění nebo reprodukování takových obrázků apod. Vystavením obrázků udělujete a) všem členům vaší soukromé komunity (pro každý takový obrázek zpřístupněný členům takové soukromé komunity) nebo b) veřejnosti (pro každý takový obrázek zpřístupněný kdekoli ve službách webu jinde než v soukromé komunitě) svolení k používání vašich obrázků v souvislosti s používáním kterékoli ze služeb webu, způsobem přípustným podle těchto podmínek užívání, včetně, nikoli však pouze, nevýhradní, celosvětové bezplatné licence ke: kopírování, distribuci, přenášení, zobrazení na veřejnosti, veřejnému provádění, reprodukci, úpravě, překladu a přeformátování takového obrázku bez uvedení zdroje a poskytnutí sublicence na tato práva libovolnému dodavateli služeb webu. Platnost licencí k obrázku, udělených podle předchozích ustanovení, bude ukončena v okamžiku, kdy zcela odstraníte takové obrázky ze služeb webu, za předpokladu, že takové ukončení nemá vliv na licence udělené v souvislosti s takovým obrázkem před okamžikem úplného odstranění takového obrázku. V souvislosti s užíváním takových obrázků nebude vyplacena žádná náhrada.

Odkazy na weby třetích stran

Služby webu mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran mimo web. Tyto weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nevynakládá žádné úsilí ke kontrole obsahu těchto webů, včetně kontroly platnosti, souladu se zákony, souladu s autorskými právy nebo vhodnosti daného obsahu, a nenese odpovědnost za obsah těchto webů. Pokud společnost Microsoft uvede na webu tyto odkazy na weby třetí strany, poskytuje je pouze v zájmu usnadnění. Společnost Microsoft nedoporučuje žádné weby, služby ani produkty třetích stran a v souvislosti s nimi neposkytuje žádné záruky či prohlášení. Produkt nebo služba třetí strany, které si zakoupíte, a výměna dat mezi vámi a takovým poskytovatelem třetí strany, se týká výhradně vás a dané třetí strany. Na weby třetích stran se mohou vztahovat podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů dané třetí strany. Společnost Microsoft smí zablokovat odkazy na libovolné weby třetích stran, které vy nebo další zákazníci v rámci webu publikujete.

Práva duševního vlastnictví

Společnost Microsoft a její dodavatelé si ponechávají všechna práva k webu a službám webu, jeho vlastnictví a podíly na něm, včetně autorských práv, patentů, obchodních tajemství, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta. Tyto podmínky užívání neposkytují ani nezahrnují žádná práva k ochranným známkám, obchodním názvům nebo logům společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Informace o ochranných známkách jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Své dotazy zasílejte na příslušné kontaktní adresy:

 • S problémy pirátství se obraťte na adresu piracy@microsoft.com nebo volejte na telefonní číslo 1-800-R-U-LEGIT.

Sdělení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv

Podle ustanovení článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512(c)(2) musí být stížnost na porušení autorského práva zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA JAKÉKOLI JINÉ POŽADAVKY, PRO NĚŽ NENÍ NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP PŘÍSLUŠNÝM POSTUPEM, NEBUDE REAGOVÁNO.

Viz Doložky a postupy týkající se vznesení nároků za porušení autorských práv.

Upozornění na autorská práva

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.