Přeskočit navigaci

Smlouva SLA pro Služba Virtual Machines

Poslední aktualizace: Červenec 2020

 • Pro všechny virtuální počítače, které mají ve dvou nebo více zónách dostupnosti ve stejném regionu služeb Azure nasazeny dvě nebo více instancí, zaručujeme připojení virtuálního počítače minimálně k jedné instanci alespoň v 99,99% času.
 • Pro všechny virtuální počítače, které mají ve stejné skupině dostupnosti nebo stejné skupině dedikovaných hostitelů nasazeny dvě a více instancí, zaručujeme připojení virtuálního počítače minimálně k jedné instanci alespoň v 99,95 % času.
 • Pro virtuální počítače s jednou instancí, které pro všechny systémové a datové disky využívají úložiště Premium SSD nebo Ultra Disk, garantujeme minimálně 99,9% dostupnost připojení virtuálního počítače.
 • Pro všechny virtuální počítače s jednou instancí, které pro systémové a datové disky využívají standardní řízené SSD disky, garantujeme minimálně 99,5% dostupnost připojení virtuálního počítače.
 • Pro všechny virtuální počítače s jednou instancí, které pro systémové a datové disky využívají standardní řízené HDD disky, garantujeme minimálně 95% dostupnost připojení virtuálního počítače.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“). Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené připojením k databázi bez serveru, která se pozastavuje, je pozastavena nebo se obnovuje.
 4. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 5. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 6. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 7. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 8. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 9. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 10. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 11. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.
 12. Vámi iniciované operace, jako je restart, zastavení, spuštění, převzetí služeb při selhání a škálování výpočetního výkonu a úložiště, které způsobují prostoje, jsou z výpočtu doby provozuschopnosti vyloučeny.
 13. Měsíční okno údržby, které způsobuje odstávku za účelem opravy serveru a infrastruktury, je z výpočtu doby provozuschopnosti vyloučeno.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Skupina dostupnosti“ znamená dva nebo více virtuálních počítačů nasazených v různých doménách selhání k zabránění vzniku jednoho bodu selhání.

Zóna dostupnosti“ je oblast oddělená od zdroje chyb a nacházející se uvnitř regionu služeb Azure, která poskytuje redundantní napájení, chlazení a síťové prostředky.

Služba „Azure Dedicated Host” poskytuje fyzické servery, které hostí jeden nebo více virtuálních počítačů Azure s (výchozím) nastavením autoReplaceOnFailure nezbytným pro jakoukoli smlouvu o úrovni služeb (SLA).

Datový disk“ je trvalý virtuální pevný disk připojený k virtuálnímu počítači a používaný k ukládání dat aplikací.

Skupina dedikovaných hostitelů” je soubor dedikovaných hostitelů služby Azure nasazených v regionu služby Azure napříč různými doménami selhání k zabránění vzniku jednoho bodu selhání.

Doména selhání“ znamená kolekci serverů, které sdílejí společné prostředky, například napájení a připojení k síti.

Systémový disk“ je trvalý virtuální pevný disk připojený k virtuálnímu počítači a používaný k uložení operačního systému virtuálního počítače.

Jednoduchá instance“ je definována jako libovolný samostatný virtuální počítač služby Microsoft Azure, který buďto není nasazen ve skupině dostupnosti, nebo má ve skupině dostupnosti nasazenu jen jednu instanci.

Virtuální počítač“ znamená typy trvalé instance, které lze nasadit jednotlivě nebo v rámci skupiny dostupnosti, případně pomocí skupiny dedikovaných hostitelů. Virtuální počítač je možné nasadit v prostředí s více klienty ve službě Azure nebo v izolovaném, jednoklientském prostředí pomocí dedikovaných hostitelů služby Azure.

Připojení virtuálního počítače“ je obousměrný síťový provoz mezi virtuálním počítačem a dalšími IP adresami za použití síťových protokolů TCP nebo UDP, ve kterých je virtuální počítač konfigurován pro povolený provoz. IP adresy mohou být IP adresy ve stejné cloudové službě jako virtuální počítač, IP adresy ve stejné virtuální síti jako virtuální počítač nebo veřejné, směrovatelné IP adresy.

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovní služby pro virtuální počítače v zónách dostupnosti

„Maximální dostupný počet minut“ znamená celkový souhrnný počet minut během fakturačního měsíce, po které se dvě nebo více instancí nasazených ve dvou nebo více zónách dostupnosti nacházejí ve stejné oblasti. Maximální dostupný počet minut se měří od okamžiku, kdy alespoň dva virtuální počítače ve dvou zónách dostupnosti nacházejících se ve stejném regionu byly spuštěny následkem akce iniciované zákazníkem, do okamžiku, kdy zákazník iniciuje akci, která by měla za následek zastavení nebo odstranění virtuálních počítačů.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut, které se započítávají do maximálního dostupného počtu minut a během kterých není k dispozici připojení k virtuálnímu počítači v regionu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro virtuální počítače v zónách dostupnosti je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut – doba výpadku) / maximální dostupný počet minut x 100

Na používání virtuálních počítačů, které jsou zákazníkem nasazeny ve dvou nebo více zónách dostupnosti nacházejících se ve stejném regionu, se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro virtuální počítače ve skupině dostupnosti nebo ve stejné skupině dedikovaných hostitelů

Maximální dostupný počet minut“ znamená součet všech minut během fakturačního měsíce pro všechny virtuální počítače, které mají ve stejné skupině dostupnosti nebo ve stejné skupině dedikovaných hostitelů nasazeny dvě a více instancí. Maximální dostupný počet minut se měří od okamžiku současného spuštění alespoň dvou virtuálních počítačů ve stejné skupině dostupnosti nebo stejné skupině dedikovaných hostitelů na základě akce iniciované zákazníkem do okamžiku, kdy zákazník iniciuje akci, která by způsobila zastavení nebo odstranění virtuálních počítačů.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut, které se započítávají do maximálního dostupného počtu minut a během kterých není k dispozici připojení k virtuálnímu počítači.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro virtuální počítače je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut × 100

Na používání virtuálních počítačů ve skupině dostupnosti nebo ve stejné skupině dedikovaných hostitelů zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby. Tato smlouva SLA neplatí pro skupiny dostupnosti využívající sdílené disky Azure:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,95 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro virtuální počítače s jednou instancí

Počet minut v měsíci“ znamená celkový počet minut během daného měsíce.

Doba výpadku“ je celkový souhrnný počet minut, které se započítávají do počtu minut v měsíci, během kterých není k dispozici připojení virtuálního počítače.

Procentuální doba fungování v měsíci“ se vypočítává podle procentního podílu minut v měsíci, ve kterých měl libovolný virtuální počítač s jednou instancí výpadek. Kredity služby se mohou lišit podle typu disku používaného virtuálním počítačem, jak je uvedeno v tabulce níže.

Doba fungování v měsíci v % = (minuty za měsíc - doba výpadku) / minuty za měsíc X 100

Na používání virtuálních počítačů s jednou instancí zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby podle typu disku. Pro jakýkoli virtuální počítač s jednou instancí využívající více typů disků platí nejnižší smlouva SLA ze všech disků na virtuálním počítači.

Doba provozuschopnosti v procentech (Premium SSD a Ultra SSD) Doba provozuschopnosti v procentech (standardní řízený SSD disk) Doba provozuschopnosti v procentech (standardní řízený HDD disk) Kredit služby
< 99,9 % < 99,5 % < 95 % 10 %
< 99 % < 95 % < 92 % 25 %
< 95 % < 90 % < 90 % 100 %

Historie verzí

1.9 Poslední aktualizace: Červenec 2020
Poznámky k verzi: Objasnění záruk pro virtuální počítače s jednou instancí na základě typu ukládání. Byla přidána výjimka pro sdílené disky pro virtuální počítače ve skupině dostupnosti.

1.8 Poslední aktualizace: březen 2018
Poznámky k verzi: Byla přidána smlouva SLA pro virtuální počítače nasazované ve dvou nebo více zónách dostupnosti.

1.7 Poslední aktualizace: březen 2018
Poznámky k verzi: Bylo odstraněno vyloučení vztahující se k době výpadku související s údržbou virtuálních počítačů s jednou instancí

1.6 Poslední aktualizace: Duben 2017
Poznámky k verzi: Do vzorců měsíční dostupnosti provozu byla přidána hodnota X 100 kvůli opravě chyby.

1.5 Poslední aktualizace: Březen 2017
Poznámky k verzi: Byla upravena smlouva SLA přidáním záruky 100% kreditu služby, pokud doba fungování klesne pod 95 %, a byly vyjmuty dočasné disky z požadavku na prémiové úložiště u smluv SLA pro jednu instanci.

1.4 Poslední aktualizace: listopad 2016
Poznámky k verzi: Aktualizace týkající se maximálního počtu dostupných minut

1.3 Poslední aktualizace: listopad 2016
Poznámky k verzi: Byla přidána nová smlouva SLA pro virtuální počítač s jednou instancí

1.2 Poslední aktualizace: červenec 2016
Poznámky k verzi: Smlouva SLA byla doplněna o připojení virtuálního počítače.

1.1 Poslední aktualizace: Duben 2016
Poznámky k verzi: Přesunut oddíl Virtuální počítač ze smlouvy SLA pro cloudové služby do smlouvy SLA pro virtuální počítače

1.0 Poslední aktualizace: Březen 2015