Přeskočit na hlavní obsah

Souhrn smluv SLA pro služby Azure

Last updated: November 2022

API Management

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,95 % času budou instance služby API Management spuštěné ve vrstvě Consumption, Basic, Standard a Premium při nasazení škálovaném v jednom regionu reagovat na požadavky na provádění operací.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času budou instance služby API Management spuštěné ve vrstvě Premium při nasazení škálovaném ve dvou a více oblastech reagovat na požadavky na provádění operací.​ ​
 • Zaručujeme, že instance API Management Service spuštěné na úrovni Premium s nasazením škálovaným napříč dvěma nebo více zónami dostupnosti v oblasti budou reagovat na požadavky na provedení operací v této oblasti alespoň 99,99% času.

Pro následující není poskytována žádná smlouva SLA:

 • Pro vrstvu vývojářů služby API Management.
 • Pro komponenty služby API Management s vlastním hostitelem.​

Zobrazit kompletní podrobnosti

Aplikace Azure Spring

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Zobrazit kompletní podrobnosti

App Configuration

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou všechna úložiště konfigurace spuštěná v rámci odběru zákazníka k dispozici. Pro bezplatnou vrstvu úložiště konfigurace není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

App Service

Zaručujeme, že minimálně v 99,95 % času budou všechny aplikace spuštěné v rámci odběru zákazníka k dispozici. Pro bezplatnou nebo sdílenou vrstvu aplikací není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Application Gateway

Zaručujeme, že každá cloudová služba Application Gateway se dvěma a více středními nebo většími instancemi nebo nasazeními schopnými podporovat automatické škálování a zónovou redundanci bude dostupná minimálně 99,95 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Application Insights

Azure Monitor nyní integruje možnosti Log Analytics a Application Insights pro monitorování vaší aplikace. Podle potřeby můžete také nadále používat Log Analytics a Application Insights jako samostatné služby. Viz příslušné smlouvy SLA níže.

Smlouva SLA pro Azure Monitor

Smlouva SLA pro Log Analytics

Garantujeme, že datová latence služby Application Insights v 99,9 % času nepřekročí dvě hodiny.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Automatická správa Azure

Azure Automanage is a free service, therefore, it does not have a financially backed SLA itself. However, some of the services that Automanage can configure do have an SLA. Here are the details for Azure Backup, Azure Monitor, and Microsoft Defender.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Automation

Zaručujeme, že minimálně 99,9 % úloh sady Runbook se zahájí do 30 minut od naplánovaného času spuštění.

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby agenta DSC pro službu Azure Automation.

Pro bezplatnou vrstvu služby Azure Automation není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Active Directory

Zaručujeme 99,99% dostupnost služeb Azure Active Directory Basic a Premium. Služby jsou považovány za dostupné v následujících situacích:

 • Uživatelé se mohou přihlásit ke službě Azure Active Directory.
 • Služba Azure Active Directory úspěšně vydává autentizační a autorizační tokeny potřebné pro přihlášení uživatelů k aplikacím připojeným ke službě.

Pro bezplatnou edici služby Azure Active Directory není nabízena žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Active Directory B2C

Zaručujeme minimálně 99,99% dostupnost služby Azure Active Directory B2C. Služby jsou považovány za dostupné v následujících situacích:

 • Tyto služby jsou schopny zpracovávat registraci a přihlašování uživatelů ke službám Azure AD B2C.
 • Služba Azure AD B2C úspěšně vydává autentizační a autorizační tokeny potřebné pro přihlášení uživatelů k aplikacím připojeným ke službě.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Active Directory Domain Services

Zaručujeme minimálně 99,9% úspěšnost požadavků služeb Azure Active Directory Domain Services na ověření uživatelských účtů náležejících do spravované domény danou doménou, odeslání operace bind LDAP pro položku root DSE nebo vyhledávání záznamů v DNS.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Advisor

Služba Advisor je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Analysis Services

Zaručujeme, že nejméně 99,9 % klientských operací na serveru Azure Analysis Services bude úspěšných.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Applied AI Services

 • Zaručujeme, že služby Applied AI budou k dispozici v 99,9 % času. Pro bezplatnou vrstvu není poskytována žádná smlouva SLA.
 • Pro smlouvu SLA pro služby Azure Bot klikněte tento link: .
 • Pro smlouvu SLA pro Azure Cognitive Search klikněte tento link: .

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Arc

Kubernetes s povolenou službou Azure Arc

 • Garantujeme 99,9% dostupnost transakcí REST API na prostředku konfigurace Kubernetes nad klastry Kubernetes s povolenou službou Azure Arc. Záruka dostupnosti je poskytována pouze pro transakce REST API na prostředku konfigurace Kubernetes nad prostředkem Kubernetes s povolenou službou Azure Arc, ale ne na stav připojení agentů nasazených v klastru Kubernetes spravovaném zákazníkem.
 • Protože připojení klastru Kubernetes ke Kubernetes s povolenou službou Azure Arc je bezplatná služba, pro dostupnost služby Kubernetes Connect odpovědné za připojení klastrů Kubernetes k Azure Arc není poskytována žádná finančně zajištěná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Backup

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost funkcí zálohy a obnovení služby Azure Backup.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Bastion

Služba Azure Bastion poskytuje přístup RDP a SSH k vašemu virtuálnímu počítači přímo prostřednictvím portálu Azure bez potřeby veřejné adresy IP ve virtuálním počítači.

Zaručujeme, že služba Azure Bastion bude dostupná nejméně 99,95 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Cognitive Search

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro požadavky dotazu indexu, pokud je instance služby Azure Cognitive Search konfigurována se dvěma nebo více replikami, a pro požadavky aktualizace indexu, pokud je instance služby Azure Cognitive Search konfigurována se třemi nebo více replikami. Pro bezplatnou vrstvu není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Communication Services

Ke komunikačním službám platformy Azure existují dvě různé smlouvy SLA rozdělené do kategorií podle původu:

 • Volání (audio a video volání – VoIP i volání ve veřejné telefonní síti (PSTN))
 • Všechny ostatní základní služby (SMS, Chat, UTM, Resource Provider, Events a Notifications)

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Confidential Ledger

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB is Microsoft's fully managed and serverless distributed database for applications of any size or scale, with support for NoSQL and relational workloads. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Customers can develop applications fast using their preferred open-source database engines, including PostgreSQL, MongoDB, and Cassandra. Azure Cosmos DB provides automatic scalability, enterprise-grade security, and cost-effective consumption-based pricing options.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Data Explorer

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Azure Data Explorer. Dříve známé jako Kusto.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Data Lake Storage Gen1

Zaručujeme, že služba Data Lake Store bude k dispozici v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Data Share

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budeme úspěšně zpracovávat požadavky na provádění operací rozhraní API pro sdílení dat služby Azure.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Database for MariaDB

Zaručujeme, že minimálně po 99,99% doby bude mít zákazník k dispozici připojení mezi databází Microsoft Azure Database for MariaDB a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Database for MySQL

Zaručujeme, že minimálně po 99,99% doby bude mít zákazník k dispozici připojení mezi databází Microsoft Azure Database for MySQL a naší internetovou bránou.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Database for PostgreSQL

We guarantee at least 99.99% of the time customers will have connectivity between their Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server- Single Server and our Internet gateway.

We guarantee at least 99.99% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured with Zone Redundant High Availability.

We guarantee at least 99.95% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured with Same Zone High Availability.

We guarantee at least 99.9% of the time customers will have connectivity to their Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Flexible server configured without High Availability.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Databricks

Zaručujeme, že služby Azure Databricks budou dostupné po 99,95% doby.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DDoS Protection

Zaručujeme, že služba ochrany proti útokům DDoS bude k dispozici v 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Dedicated HSM

Služba Azure Dedicated HSM je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Defender

Pro standardní vrstvu služby Azure Defender zaručujeme 99,9% dostupnost informací monitorování zabezpečení chráněného uzlu. Pro bezplatnou vrstvu centra Azure Security Center není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DevOps

 • Zaručujete minimálně 99,9% dostupnost služeb Azure DevOps pro uživatele placených služeb Azure DevOps Services, včetně uživatelů placených rozšíření služeb Azure DevOps založených na uživateli, aby mohli přistupovat k přidruženému účtu služeb Azure DevOps.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací vybudování a nasazení (Build and Deployment) pomocí placených kanálů Azure.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DevTest Labs

Služba Azure DevTest Labs je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost vaší laboratoře je založena na smlouvě SLA příslušných virtuálních počítačů, úložiště a použitých prostředků trezoru klíčů. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači, smlouvě SLA k úložištismlouvě SLA k trezoru klíčů.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Digital Twins

Zaručujeme, že služba Azure Digital Twins bude dostupná nejméně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DNS

Zaručujeme, že platné požadavky DNS ve 100 % času obdrží odpověď alespoň z jednoho názvového serveru služby Azure DNS.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure DNS Private Resolver

We guarantee that valid DNS requests will receive a response from at least one Azure DNS Private Resolver endpoint 99.99% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure ExpressRoute

Zaručujeme minimálně 99,95% dostupnost vyhrazeného okruhu ExpressRoute.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Firewall

Služba Azure Firewall nabízí plně nativní schopnosti brány firewall pro zdroje virtuální sítě s integrovanou vysokou dostupností a možností automatického škálování.

Zaručujeme, že služba Azure Firewall bude dostupná nejméně 99,95 % času, pokud bude nasazena v jediné zóně dostupnosti.

Zaručujeme, že služba Azure Firewall bude dostupná nejméně 99,99 % času, pokud bude nasazena ve dvou nebo více zónách dostupnosti ve stejném regionu Azure.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Firewall Manager

Služba Azure Firewall Manager nemá sama o sobě smlouvu SLA s finančním krytím. Příslušné služby se řídí vlastními smlouvami SLA. Více informací najdete ve smlouvách SLA pro Azure Firewall, VPN Gateway a Azure Virtual WAN.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Fluid Relay

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času bude služba Azure Front Door a Azure Front Door (classic) reagovat na požadavky klientů a doručí požadovaný obsah bez chyb. Posoudíme a přijmeme data z jakéhokoli komerčně a přiměřeně nezávislého měřicího systému, pomocí kterého monitorujete svůj obsah. Ze seznamu standardních agentů měřicího systému si musíte zvolit sadu agentů, kteří jsou obecně dostupní a zastupují minimálně pět geograficky odlišných lokalit v hlavních světových metropolitních oblastech (s výjimkou Čínské lidové republiky).

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Health Data Services

Zaručujeme, že služby Azure Health Data Services a Azure API pro FHIR budou k dispozici v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache neposkytuje finančně podloženou smlouvu o úrovni služeb.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Information Protection

Zaručujeme, že koncoví uživatelé budou moci vytvářet a používat dokumenty IRM a e-maily v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure IoT Central

Zaručujeme, že služba IoT Central bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure IoT Edge

Služba Azure IoT Edge je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure IoT Hub

 • V případě centra IoT se zavazujeme, že minimálně 99,9 % času nasazení budou centra IoT schopna odesílat a přijímat zprávy od registrovaných zařízení a služba bude schopna provádět operace vytváření, čtení, aktualizace a odstraňování v centrech IoT.
 • V souvislosti se službou IoT Hub zřizování zařízení se zavazujeme, že alespoň 99,9 % času nasazení budou služby zřizování schopny přijímat žádosti o zřízení ze zařízení a registrovat je do centra IoT Hub.
 • Pro bezplatnou vrstvu centra IoT není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Kubernetes Service (AKS)

Pro zákazníky, kteří si zakoupili smlouvu Uptime SLA k produktu Azure Kubernetes Service (AKS), zaručujeme 99,95% dostupnost v případě produktu Kubernetes API Server u clusterů AKS, které využívají zóny dostupnosti služby Azure, a 99,9% dostupnost u clusterů, které zóny dostupnosti služby Azure nevyužívají. Zákazníkům, kteří používají bezplatné clustery, společnost AKS nenabízí finančně podloženou smlouvu o úrovni služeb, ale snaží se dosáhnout alespoň 99,5% dostupnosti serveru Kubernetes API. Dostupnost agentských uzlů ve vašem clusteru řeší smlouva SLA pro virtuální počítače. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA pro virtuální počítače.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Lab Services

U každého testovacího virtuálního počítače poskytovaného v rámci služeb Azure Lab Services zaručujeme minimálně 99,9% připojení testovacího virtuálního počítače.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Logic Apps

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou všechny logické aplikace spuštěné v rámci odběru zákazníka k dispozici.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Managed Applications

Služba Azure Managed Applications nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Na základní infrastrukturu a softwarové služby se vztahují příslušné smlouvy SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Managed Grafana

We guarantee that Azure Managed Grafana Workspaces will be available at least 99.9% of the time.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Maps

Zaručujeme, že služba Azure Maps bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Monitor

Azure Monitor nyní integruje možnosti Log Analytics a Application Insights pro monitorování vaší aplikace. Podle potřeby můžete také nadále používat Log Analytics a Application Insights jako samostatné služby. Viz příslušné smlouvy SLA níže.

Smlouva SLA pro Log Analytics

Smlouva SLA pro Application Insights

Služba Azure Monitor vám umožňuje shromažďovat podrobné informace o výkonu a využití a protokoly činností a diagnostiky a konzistentně definovat výstrahy a oznámení z vašich zdrojů Azure. Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude služba Azure Monitor provádět pravidla výstrah, aktivace a doručovat oznámení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure NetApp Files

Zaručujeme minimálně 99,99% dostupnost služby Azure NetApp Files.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Orbital Ground Station

We guarantee at least 99.9% of the scheduled contacts via Azure Orbital Ground Station will be successful.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Payment HSM

Azure Payment HSM is a service managed by the customer and therefore does not have a financially backed SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Policy

Služba Azure Policy je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Private Link

Zaručujeme, že služba Azure Private Link bude dostupná nejméně 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure public MEC

Microsoft supports SLAs for larger size infrastructure such as Azure and Azure regions. Azure public multi-access edge compute (MEC) is a smaller footprint extension of Azure and thus does not have SLA support. In the event of any underlying failures, there may be a period of time during which access to the Azure public MEC site may be degraded. Enterprises and developers can architect applications to be more resilient by leveraging Azure region. For more information, refer to High availability in Azure public MEC - Azure Example Scenarios | Microsoft Learn.

Azure Red Hat OpenShift

Zaručujeme, že služba Azure Red Hat OpenShift bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure RTOS

Pro operační systém reálného času (RTOS) není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Sentinel

Řešení Azure Sentinel je postaveno na základech služby Azure Monitor Log Analytics. Dostupnost řešení Azure Sentinel závisí na smlouvě SLA pro službu Log Analytics. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA pro službu Log Analytics.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Site Recovery

 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Site Recovery. Dostupnost se vypočítává za měsíční fakturační cyklus.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro plánované a neplánované převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti a systémem Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při vzájemném selhání mezi systémy Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Sphere

Služba Azure Spere je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure SQL Database

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance je plně spravovaná instance relační databáze se zabudovanou vysokou regionální dostupností a geografickou replikací na klíč pro jakoukoli oblast Azure. Poskytuje širokou kompatibilitu se serverem SQL, což umožňuje modernizaci místních aplikací ve velkém měřítku. Zabudovaná inteligence podporuje samořídící funkce, jako je vyladění výkonu, monitorování hrozeb a posouzení zranitelnosti, a poskytuje plně automatizované opravy a aktualizace základu kódu.

Azure SQL Managed Instance poskytuje záruku dostupnosti při nejmenším 99,99 %. To platí jak pro vrstvu Business Critical, tak pro vrstvu General Purpose.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Stream Analytics

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Stream Analytics API.
 • Zaručujeme, že v 99,9 % času budou nasazené úlohy analýzy proudu buď zpracovávat data, nebo budou k dispozici k jejich zpracování.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Synapse Analytics

Zaručujeme, že v nejméně 99,9 % případů budou operace klientů prováděné v databázi ve službě Azure Synapse úspěšné.

 • Zaručujeme, že v nejméně 99,9 % případů úspěšně zpracujeme požadavky na provádění operací v rámci prostředků integrace dat ve službě Azure Synapse.
 • Zaručujeme, že v nejméně 99,9 % případů se všechny aktivity v rámci kanálu Azure Synapse spustí do 4 minut od naplánovaného času spuštění.
 • Zaručujeme, že v nejméně 99 % případů se relace Apache Spark vytvoří úspěšně.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Time Series Insights

Zaručujeme, že v nejméně 99,9 % případů úspěšně zpracujeme požadavky na API datové roviny Time Series Insights.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Virtual Desktop

Informace o oprávněnosti k použití služby Azure Virtual Desktop naleznete v licenčních podmínkách, které jsou popsány zde. Společnost Microsoft neposkytuje finančně podloženou smlouvu o úrovni služeb. Naší snahou je zajistit alespoň 99,9% dostupnost adres URL služby Azure Virtual Desktop. Dostupnost virtuálních počítačů hostujících relaci v rámci vašeho odběru je uvedena ve smlouvě SLA pro virtuální počítače (Virtual Machines SLA).

Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA pro virtuální počítače.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure VMware Solution

 • Zaručujeme, že služba Azure VMware Solution bude dostupná nejméně 99,9 % času.
 • Zaručujeme, že nástroje pro správu Azure VMware (vCenter Server a NSX Manager) budou dostupné nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure VMware Solution od společnosti CloudSimple

 • Zaručujeme, že služba Azure VMware Solutions bude dostupná nejméně 99,9 % času.
 • Zaručujeme, že nástroje pro správu Azure VMware (vCenter Server a NSX Manager) budou dostupné nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Azure Web PubSub

Zaručujeme, že služba WebPubSub bude k dispozici nejméně v 99,9 % času.

Pro bezplatnou vrstvu služby WebPubSub není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

BareMetal Infrastructure

 • Pro úlohy systému BareMetal Infrastructure ("BareMetal"), nakonfigurovaného v páru s vysokou dostupností, zaručujeme připojení minimálně k jedné instanci alespoň v 99,99 % času.
 • Pro jakoukoli jednoduchou instanci zaručujeme, že připojení bude k dispozici po minimálně 99,9 % doby.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Zobrazit kompletní podrobnosti

BizTalk Services

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi prostředími služby BizTalk v základní, standardní a premium vrstvě a naší bránou v síti Internet. Pro vrstvu BizTalk Services pro vývojáře neposkytujeme smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Cloudové služby a virtuální počítače

 • Pro cloudové služby zaručujeme, že při nasazení dvou nebo více instancí rolí v různých doménách selhání a upgradu minimálně jedna instance role bude mít připojení pro instance role minimálně v 99,95 % času.
 • Pro všechny virtuální počítače, které mají ve stejné skupině dostupnosti nasazeny dvě a více instancí, zaručujeme připojení virtuálního počítače minimálně k jedné instanci alespoň v 99,95 % času.
 • Pro virtuální počítače s jednou instancí, které pro všechny jednotky využívají prémiové úložiště, zaručujeme minimálně 99,9% připojení virtuálního počítače.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Cognitive Services

Zaručujeme, že Cognitive Services běžící ve standardní vrstvě budou dostupné minimálně v 99,9 % času. Pro bezplatnou vrstvu není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Container Registry

Služba Azure Container Registry je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Na dostupnost základního úložiště se však vztahuje smlouva SLA k úložišti. Další informace viz smlouva SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Content Delivery Network

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude služba CDN reagovat na požadavky klientů a doručí požadovaný obsah bez chyb. Posoudíme a přijmeme data z jakéhokoli komerčně a přiměřeně nezávislého měřicího systému, pomocí kterého monitorujete svůj obsah. Ze seznamu standardních agentů měřicího systému si musíte zvolit sadu agentů, kteří jsou obecně dostupní a zastupují minimálně pět geograficky odlišných lokalit v hlavních světových metropolitních oblastech (s výjimkou Čínské lidové republiky).

Zobrazit kompletní podrobnosti

Cost Management a Fakturace

Zaručujeme, že služba správy nákladů Azure pro zobrazování a správu nákladů ve službě Cross Cloud (tato služba je momentálně dostupná pouze na AWS) bude k dispozici 99,9 % času.

Smlouva SLA se neuplatňuje, pokud se data o výdajích nezobrazí z důvodu potíží s koncovými body Cross Cloud, služeb jiných než správa nákladů Azure nebo změnou konfigurace služby Azure ze strany zákazníka.

Pro zobrazování a správu nákladů Azure není poskytována žádná smlouva SLA, protože tato služba je bezplatná.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Data Catalog

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost standardní verze katalogu dat pro správce katalogů dat k provádění operace přidávání nebo odebírání uživatelů.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost standardní verze katalogu dat pro uživatele katalogů dat k provádění volání rozhraní API pro službu katalogu dat k registraci, vyhledávání a odstraňování položek.

Pro bezplatnou verzi katalogu dat služeb Azure Data Catalog není poskytována žádná smlouva SLA

Zobrazit kompletní podrobnosti

Data Lake Analytics

Zaručujeme, že služba Data Lake Analytics bude k dispozici v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Device Update for IoT Hub

 • We guarantee that Device Update for IoT Hub will be available at least 99.9% of the time.
 • No SLA is provided for the Free Tier of Device Update for IoT Hub or for the preview version of the Device Update for IoT Hub service and APIs.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Event Grid

Zaručujeme, že zákazníci budou moci zveřejňovat zprávy v matici událostí po 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Event Hubs

U základní a standardní vrstvy služby zaručujeme, že centra událostí budou k dispozici alespoň v 99,95 % času.

Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času budou centra událostí dostupné u vrstev Premium a Dedicated.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Funkce Azure

Pro aplikace zajišťující funkce spuštěné v plánu odběrů zaručujeme, že přidružené funkce budou po úspěšném spuštění spouštěče spuštěné v 99,95 % času.

V případě aplikací zajišťujících funkci v plánu Premium nebo plánu aplikační služby zaručujeme, že výpočet přidružených funkcí bude k dispozici 99,95 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

HDInsight

Pro službu HDInsight zaručujeme, že jakékoli seskupení služby HDInsight, které nasadíte, bude mít za měsíční fakturační cyklus externí připojení minimálně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Health Bot

Zaručujeme, že kanály Azure Health Bot Channel úspěšně obdrží a zareagují na volání REST API směrované do koncového bodu rozhraní API kanálů Azure Health Bot Channel v 99,9 procentech času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Key Vault

Zaručujeme, že transakce Key Vault zpracujeme do 5 sekund minimálně v 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Konfigurace hosta Azure pro servery připojené k službě Azure Arc

 • Zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí rozhraní REST API pro poskytovatele prostředků ARM konfigurace hosta. Záruka dostupnosti se poskytuje pouze pro transakce REST API, nikoli pro stav připojení schopnosti klienta Konfigurace hosta v agentovi služby Azure Arc.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Load Balancer

Zaručujeme, že koncový bod s vyváženým zatížením využívající službu Azure Standard Load Balancer a obsluhující dvě nebo více instancí funkčního virtuálního počítače bude dostupný po 99,99 % doby.

Služba Basic Load Balancer je z této smlouvy SLA vyloučena.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Log Analytics

Azure Monitor nyní integruje možnosti Log Analytics a Application Insights pro monitorování vaší aplikace. Podle potřeby můžete také nadále používat Log Analytics a Application Insights jako samostatné služby. Viz příslušné smlouvy SLA níže.

Smlouva SLA pro Azure Monitor

Smlouva SLA pro Application Insights

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou data protokolu indexována do šesti hodin od zařazení dat do fronty pro indexování službou analýzy protokolů sady správy operací.

Pro bezplatnou vrstvu služby analýzy protokolů sady správy operací není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Machine Learning Studio

 • Pro službu Request Response Service (RRS) zaručujeme dostupnost transakcí API 99,95 %.
 • Pro službu Batch Execution Service (BES) a rozhraní API správy zaručujeme dostupnost transakcí API 99,9 %.

Pro bezplatnou vrstvu mobilní služby Machine Learning není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Managed HSM služby Azure Key Vault

Zaručujeme, že transakce Managed HSM zpracujeme do 5 sekund alespoň v 99,9 % případů.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Media Services

 • Pro kódování mediálních služeb zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí API služby REST.
 • Streamování bude úspěšně zpracovávat požadavky s 99,9% zárukou dostupnosti pro stávající mediální obsah, a to při zakoupení alespoň jedné jednotky streamování.
 • Pro živé kanály zaručujeme, že spuštěné kanály budou mít externí připojení minimálně v 99,9 % času.
 • Pro ochranu obsahu zaručujeme, že budeme úspěšně plnit požadavky na klíče minimálně v 99,9 % času.
 • Pro indexer budeme úspěšně obsluhovat požadavky úlohy indexeru zpracované s vyhrazenou kódovací jednotkou v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Mezipaměť

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení ke koncovému bodu mezipaměti na úrovni Standard, Premium, Enterprise a Enterprise Flash.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času budete mít připojení ke koncovému bodu mezipaměti v úrovni Enterprise a Enterprise Flash nasazené do tří nebo více zón dostupnosti ve stejné oblasti Azure.
 • U jakéhokoli koncového bodu mezipaměti na úrovni Enterprise a Enterprise Flash nasazeného (1) alespoň do tří oblastí služby Azure a tří nebo více zón dostupnosti v každé oblasti a (2) s aktivní geografickou replikací povolenou pro všechny instance koncového bodu mezipaměti zaručujeme, že budete mít připojení k jednomu regionálnímu koncovému bodu mezipaměti alespoň 99,999 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Microsoft Purview

 • Zaručujeme, že služba Purview bude k dispozici nejméně v 99,9 % času.
 • Pro bezplatnou vrstvu služby Purview není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Mobile Services

Zaručujeme 99,9% dostupnost volání API služby REST pro všechny zajištěné mobilní služby Azure spuštěné ve standardní nebo premium vrstvě v rámci odběru zákazníka. Pro bezplatnou vrstvu mobilních služeb není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Network Watcher

Zaručujeme, že v 99,9 % času budou nástroje Network Diagnostic Tools fungovat a vrátí odpověď.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Otevřené datové sady Azure

Služba Azure Open Datasets je volně dostupná služba, a proto nemá finančně podloženou smlouvu SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Power BI Embedded

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Power BI Embedded pro uživatele za účelem volání rozhraní API a vkládání sestav.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Překlad adres virtuální sítě Azure

Zaručujeme, že koncový bod NAT používající Azure VNet NAT se dvěma a více instancemi virtuálního počítače v řádném stavu bude dostupný minimálně 99,99 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Remote Rendering

 • Zaručujeme 99,9% dostupnost transakcí rozhraní REST API pro funkci převodu.
 • Zaručujeme, že relace vykreslení budou mít dostupné vnější připojení minimálně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Rezervace kapacity na vyžádání pro Virtual Machines

 • U všech rezervací kapacity na vyžádání garantujeme, že minimálně v 99,9 % času obdržíte výpočetní kapacitu až do rezervovaného počtu virtuálních počítačů.

Zobrazit kompletní podrobnosti

SAP HANA na velkých instancích systému Azure

 • Pro systém SAP HANA ve službách Azure, nakonfigurovaný v páru s vysokou dostupností, zaručujeme připojení minimálně k jedné instanci alespoň v 99,99 % času.
 • Pro jakoukoli jednoduchou instanci zaručujeme, že připojení bude k dispozici po minimálně 99,9 % doby.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Server tras Azure

Služba Azure Route Server zjednodušuje dynamické směrování mezi virtuálním zařízením vaší sítě a vaší virtuální sítí. K tomu, abyste ve vaší síti změnili trasy, nebudete muset konfigurovat statické cesty ani psát vlastní skripty.

Zaručujeme, že služba Azure Route Server bude dostupná nejméně 99,95 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Service Bus

 • Pro synchronizace sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny navázat spojení s nasazenou synchronizací.
 • Pro fronty a témata sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat nebo přijímat zprávy či provádět jiné operace na nasazené frontě nebo tématu.
 • Pro základní a standardní vrstvu centra oznámení sběrnice zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat oznámení nebo provádět operace správy registrací s ohledem na centrum oznámení.
 • Pro základní a standardní vrstvu centra událostí zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budou řádně nakonfigurované aplikace schopny odesílat nebo přijímat zprávy či provádět jiné operace na centru oznámení.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Service Fabric

Služba Service Fabric je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost vašeho klastru služeb Service Fabric je založena na smlouvě SLA příslušných virtuálních počítačů a použitých prostředků úložišť. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači a smlouvě SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Scheduler

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času se všechny naplánované úlohy zahájí do 30 minut od naplánovaného času spuštění.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Služba Azure SignalR

Zaručujeme, že služba SignalR bude k dispozici nejméně v 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Služby Azure Bot Service

Zaručujeme, že prémiové kanály služby Azure Bot Service úspěšně obdrží a zareaguje na volání REST API směrované do koncového bodu rozhraní API prémiových kanálů v 99,9 procentech času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Spatial Anchors

Zaručujeme, že služba Azure Spatial Anchors bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Správa potenciální oblasti útoku v programu Defender

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Spravovaná instance Azure pro Apache Cassandru

 • Zaručujeme konektivitu u každého datového centra Cassandra nasazeného pomocí řízené instance Azure pro Apache Cassandra nejméně v 99,95 % času za předpokladu, že vaše datové centrum Cassandra splňuje požadavky na vyhovující konfiguraci sítě.
 • Zaručujeme konektivitu u každého datového centra Cassandra nasazeného s podporou zóny dostupnosti povolenou v oblasti Azure, která podporuje zóny dostupnosti, nejméně v 99,99 % času za předpokladu, že vaše datové centrum Cassandra splňuje požadavky na vyhovující konfiguraci sítě.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Spravované disky

Služba Managed Disks nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Dostupnost služby Managed Disks je založena na smlouvě SLA příslušného použitého úložiště a virtuálního počítače, ke kterým je připojena. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuální počítačům a smlouvě SLA k úložišti.

Zobrazit kompletní podrobnosti

SQL Server Stretch Database

Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času bude mít zákazník k dispozici připojení mezi svojí službou SQL Server Stretch Database a naší bránou v síti Internet.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Static Web Apps

Zaručujeme, že minimálně v 99,95 % času budou všechny aplikace spuštěné v rámci standardního plánu hostování k dispozici. Pro aplikace bezplatného plánu není poskytována žádná smlouva SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

StorSimple

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost funkcí zálohování, vrstvení v cloudu a obnovení služby Azure StorSimple.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času budeme úspěšně zpracovávat požadavky na službu Azure StorSimple Data Manager.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Traffic Manager

Zaručujeme, že dotazy DNS minimálně v 99,99 % času přijmou platnou odpověď alespoň z jednoho z našich klastrů názvu serveru služby správce provozu Azure.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Účty úložiště

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času (99,9 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen ke čtení), a to za předpokladu, že jsou neúspěšné pokusy o čtení dat z primární oblasti zopakovány na sekundární oblasti. V sekundární oblasti není podporováno rehydration.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště) a GRS (geograficky redundantní úložiště).
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na zápis dat do účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště), GRS (geograficky redundantní úložiště) a RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen ke čtení).

Zobrazit kompletní podrobnosti

Virtual Machine Scale Sets

Služba Virtual Machine Scale Sets je volně dostupná služba, a proto sama nemá finančně podloženou smlouvu SLA. Avšak pokud služba Virtual Machine Scale Sets zahrnuje virtuální počítače minimálně ve 2 doménách selhání, uplatní se dostupnost příslušné smlouvy SLA pro virtuální počítače. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA k virtuálnímu počítači.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Virtual WAN

Azure Virtual WAN je síťová služba poskytující optimalizovanou a automatizovanou konektivitu mezi pobočkami prostřednictvím služby Azure. Služba Virtual WAN zákazníkům umožňuje vzájemně propojit pobočky a Azure, centralizovat síť a potřeby zabezpečení s virtuálními zařízeními, jako jsou brány firewall a síť Azure a bezpečnostní služby.

Pro Azure Virtual WAN zaručujeme dostupnost 99,95 %.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Visual Studio App Center

 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací sestavení pomocí služby sestavení v rámci centra Visual Studio App Center.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací testování pomocí služby testování v rámci centra Visual Studio App Center.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací oznámení push pomocí služby oznámení push v rámci centra Visual Studio App Center.

Zobrazit kompletní podrobnosti

VPN Gateway

Garantujeme 99,9% dostupnost pro Basic Gateway pro VPN nebo Basic Gateway pro ExpressRoute.

Zaručujeme 99,95% dostupnost pro Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Gateway pro VPN.

Zaručujeme 99,95% dostupnost pro Standard, High Performance, Ultra Performance Gateway pro ExpressRoute.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Web Application Firewall

Do smlouvy SLA pro zvolenou možnost nasazení, službu Application Gateway nebo službu Azure Front Door jsou zahrnuty záruky dostupnosti brány firewall pro webové aplikace. Další podrobnosti naleznete ve smlouvě SLA pro službu Application Gateway a smlouvě SLA pro službu Azure Front Door.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Windows 10 IoT Core Services

 • V souvislosti se službou Device Update Center se zavazujeme, že nejméně v 99,9 % času se zákazník bude moci přihlásit ke službě Device Update Center a služba bude schopná vytvářet modely zařízení, vytvářet balíky, zveřejňovat balíky a posílat aktualizace do zařízení.
 • V souvislosti s přístupem na LTSC se zavazujeme, že nejméně v 99,9 % času se zákazník bude moci přihlásit ke službě Device Update Center a služba bude poskytovat přístup k aktualizacím pro vydání systému Windows 10 IoT Core v LTSC.
 • Device Health Attestation je technologie na straně klienta; proto nemá online smlouvu SLA pro služby.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Windows Admin Center: Virtual Machines Azure IaaS

Windows Admin Center is a free service, therefore, it does not have a financially backed SLA.

Zobrazit kompletní podrobnosti

Společnost Microsoft oznámí zákazníkovi nepříznivé podstatné změny jakékoli ze smluv SLA uvedených výše alespoň 90 dnů předem.

Dostupnost se pro všechny služby Azure vypočítává za měsíční fakturační cyklus. Kliknutím sem stáhnete smlouvu SLA pro většinu služeb Microsoft Azure. Smlouvu SLA pro službu Active Directory naleznete zde.