Shrnutí smluv SLA pro služby Azure

Poslední aktualizace: březen 2018

Azure Active Directory

Pro služby Azure Active Directory Basic a Premium garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Za dostupné služby se považují následující scénáře:

 • Uživatelé se můžou přihlásit ke službě, přístupovému panelu, používat aplikace na přístupovém panelu a resetovat hesla.
 • Správci IT můžou vytvářet, číst, psát a odstraňovat položky v adresáři a zřizovat a rušit přístup uživatelů k aplikacím v adresáři.

Pro úroveň Free služby Azure Active Directory neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Stáhnout smlouvu SLA pro Active Directory

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Active Directory B2C

U služby Azure Active Directory B2C garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Služba se pro adresář považuje za dostupnou v následujících scénářích:

 • Služba je schopná zpracovat žádosti o registraci uživatelů, jejich přihlášení, úpravu profilů, resetování hesel a vícefaktorové ověřování.
 • Vývojáři mohou v příslušném adresáři vytvářet, číst, zapisovat a odstraňovat položky.

Pro úroveň Free služby Azure Active Directory B2C není dostupná žádná smlouva o úrovni služby (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Active Directory Domain Services

U požadavků Azure Active Directory Domain Services na doménové ověřování uživatelských účtů, které patří do spravovaných domén, vazeb LDAP ke kořenovým položkám DSE nebo vyhledávání DNS záznamů garantujeme nejméně 99,9% úspěšnost dokončení.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Advisor

Advisor je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Analysis Services

Zaručujeme, že minimálně po 99,9 % času se klientské operace spuštěné na serveru Azure Analysis Services zpracují úspěšně.

Zobrazit úplné podrobnosti

API Management

 • Zaručujeme, že instance služby API Management běžící na úrovni Standard bude reagovat na žádosti o provádění operací nejméně 99,9 % času.
 • Zaručujeme, že instance služby API Management běžící na úrovni Premium nasazené ve dvou nebo více oblastech budou reagovat na žádosti o provádění operací nejméně 99,95 % času.

Pro službu API Management na úrovni Developer není dostupná žádná smlouva o úrovni služeb (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

App Service

Garantujeme, že aplikace spuštěné v rámci zákaznického předplatného budou dostupné 99,95 % času. Pro aplikace používané na úrovni Free nebo Shared není k dispozici žádná smlouva SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Application Gateway

U každé cloudové služby Application Gateway, která má dvě nebo víc středně velkých až velkých instancí, garantujeme minimální dostupnost 99,95 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Application Insights

Garantujeme, že latence dat služby Application Insights po 99,9% času nepřekročí dvě hodiny.

Zobrazit úplné podrobnosti

Automation

Garantujeme, že nejméně 99,9 % runbookových úloh se spustí do 30 minut od jejich plánovaného spuštění.

U služby agenta Azure Automation DSC garantujeme minimální dostupnost 99,9 %.

Pro úroveň Free služby Azure Automation není k dispozici žádná smlouva o úrovni služeb (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Automatizace a řízení

Dostupnost služby Automation and Control vychází ze smlouvy SLA základního pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtu služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Zobrazit úplné podrobnosti

Backup

U služby Azure Backup garantujeme dostupnost funkcí zálohování a obnovení minimálně 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

BizTalk Services

U uživatelského spojení mezi prostředími služeb BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium a naší internetovou bránou garantujeme funkčnost minimálně 99,9 %. Pro úroveň Developer BizTalk Services neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Bot Service

Garantujeme, že minimálně 99,9 % času budou kanály Azure Bot Service Premium úspěšně přijímat volání REST API do koncových bodů rozhraní API kanálů Premium a reagovat na ně.

Zobrazit úplné podrobnosti

Mezipaměť

U uživatelského spojení mezi koncovými body Mezipaměti a naší internetovou bránou garantujeme minimální funkčnost 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Cognitive Services

U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Content Delivery Network

U schopnosti sítě CDN reagovat na požadavky klientů a dodat požadovaný obsah bez chyb garantujeme spolehlivost minimálně 99,9 %. Zkontrolujeme a přijmeme data z jakéhokoliv nezávislého měřicího systému přijatelného z obchodního hlediska, který si pro monitorování svého obsahu vyberete. Je potřeba, abyste vybrali sadu agentů ze seznamu obecně dostupných standardních agentů měřicího systému, kteří zastupují aspoň pět zeměpisně odlišných umístění v hlavních světových metropolitních oblastech (kromě Číny).

Zobrazit úplné podrobnosti

Cloud Services a Virtual Machines

 • U služby Cloud Services garantujeme, že při nasazení dvou nebo víc instancí v různých chybových nebo upgradovacích doménách bude nejméně jedna instance role mít k dispozici připojení minimálně 99,95 % času.
 • U všech Virtual Machines, které mají ve stejné skupině dostupnosti nasazené dvě nebo víc instancí, garantujeme připojení virtuálního počítače k nejméně jedné instanci minimálně po 99,95 % času.
 • U každé samostatné instance virtuálního počítače využívající Storage úrovně Premium pro všechny disky garantujeme připojení virtuálního počítače minimálně po 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Container Registry

Azure Container Registry je bezplatná služba, proto nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Nicméně na dostupnost základního úložiště se vztahuje smlouva SLA pro Storage. Další podrobnosti najdete ve smlouvě SLA pro Storage.

Zobrazit úplné podrobnosti

Databáze Azure Cosmos

Azure Cosmos DB je plně spravovaná databázová služba pro dokumenty typu NoSQL, která nabízí zpracování dotazů a transakcí u neschematických dat a zajišťuje předvídatelný a spolehlivý výkon a rychlý vývoj. Tato služba nabízí garanci 99,99% dostupnosti, propustnosti, nízké latence a konzistence.

Zobrazit úplné podrobnosti

Data Catalog

 • Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost edice Data Catalog Standard Edition pro správce služby Data Catalog pro dokončení operace přidávání nebo odebírání uživatelů.
 • Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost edice Data Catalog Standard Edition pro uživatele služby Data Catalog při zpracování volání API do služby Data Catalog pro registraci, hledání a odstraňování položek.

Pro úroveň Free služby Azure Data Catalog není dostupná žádná smlouva o úrovni služby (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Data Lake Analytics

Garantujeme, že služba Data Lake Analytics bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Data Lake Store

Garantujeme, že služba Data Lake Store bude dostupná nejméně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Garantujeme, že služba DDoS Protection bude dostupná nejméně 99,99 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost vašeho testovacího prostředí závisí na smlouvě SLA pro použité prostředky virtuálních počítačů, úložiště a trezoru klíčů. Další informace najdete ve smlouvách SLA pro Virtual Machines, SLA pro Storage a SLA pro Key Vault.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure DNS

Pro platné žádosti DNS garantujeme přijetí odpovědi alespoň od jednoho z názvových serverů Azure DNS minimálně 99,99 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Event Grid

Garantujeme, že zákazníci budou moci publikovat zprávy do služby Event Grid minimálně 99,99 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Event Hubs

Pro Event Hubs úrovně Basic a Standard garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost posílání nebo přijímání zpráv nebo provádění jiných operací v Centru událostí minimálně 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

ExpressRoute

U vyhrazeného okruhu ExpressRoute garantujeme dostupnost minimálně 99,95 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Functions

Pro aplikace Function App, které jsou součástí plánů služby App Service, garantujeme 99,95% dostupnost přidružených výpočetních prostředků služby Functions.

Na aplikace Function App, které jsou součástí plánů využití, se žádná smlouva SLA nevztahuje.

Zobrazit úplné podrobnosti

HockeyApp

Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost služby HockeyApp.

Zobrazit úplné podrobnosti

HDInsight

U HDInsight garantujeme, že vámi nasazený cluster HDInsight bude mít během měsíčního fakturačního cyklu k dispozici externí připojení minimálně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Přehledy a analýza

Dostupnost služby Insight and Analytics vychází ze smlouvy SLA základního pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtu služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Zobrazit úplné podrobnosti

Centrum IoT

 • Pro službu IoT Hub slibujeme, že alespoň po 99,9 % doby budou nasazená centra IoT schopná odesílat a přijímat zprávy od registrovaných zařízení a služba bude v centrech IoT schopná provádět operace vytváření, čtení, aktualizace a odstranění.
 • Pro službu IoT Hub Device Provisioning slibujeme, že nejméně 99,9 % času budou nasazené služby zřizování schopné přijímat od zařízení žádosti o zřízení a registrovat je v IoT Hubu.
 • Pro úroveň Free služby IoT Hub neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Key Vault

Garantujeme zpracování transakcí služby Key Vault do 5 sekund minimálně 99,9 % doby.

Zobrazit úplné podrobnosti

Log Analytics

Garantujeme, že v 99,9 % případů se data protokolu zindexují během šesti hodin od okamžiku, kdy se zařadila do fronty úloh čekajících na indexování službou Operations Management Suite Log Analytics Service.

Pro službu Operations Management Suite Log Analytics úrovně Free není dostupná žádná smlouva o úrovni služby (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Load Balancer

Garantujeme, že koncový bod s vyrovnáváním zatížení pomocí Azure Standard Load Balanceru, který obsluhuje dvě nebo více instancí virtuální počítačů, které jsou v pořádku, bude dostupný 99,99 % času.

Load Balancer na úrovni Basic je z této smlouvy SLA vyloučený.

Zobrazit úplné podrobnosti

Logic Apps

Garantujeme, že Logic Apps spuštěné v rámci zákaznického předplatného budou dostupné 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Machine Learning Studio

 • Pro službu Request Response Service (RRS) garantujeme 99,95% dostupnost transakcí API.
 • Pro službu Batch Execution Service (BES) a rozhraní API pro správu garantujeme 99,9% dostupnost transakcí API.

Pro Machine Learning na úrovni Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Spravované aplikace Azure

Služba Azure Managed Applications nemá sama o sobě žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Základní infrastruktura a softwarové služby se řídí vlastními smlouvami SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Managed Disks

Služba Managed Disks nemá sama o sobě žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost služby Managed Disks je založená na smlouvě SLA pro použité úložiště a virtuální počítač, ke kterému je připojená. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines a SLA pro Storage.

Zobrazit úplné podrobnosti

Media Services

 • U Media Services Encoding garantujeme 99,9% dostupnost transakcí REST API.
 • Pokud jste si koupili aspoň jednu jednotku Streamování, obsloužíme úspěšně žádosti o streamování u existujícího multimediálního obsahu se zárukou dostupnosti 99,9 %.
 • U Živých kanálů garantujeme, že k běžícím kanálům se půjde externě připojit alespoň 99,9 % času.
 • U Content Protection garantujeme, že úspěšně splníme žádosti o klíč nejméně v 99,9 % času.
 • U Indexeru budeme úspěšně zpracovávat žádosti o úkoly pro Indexer s jednotkou rezervovanou pro kódování 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Mobile Services

U volání rozhraní REST API garantujeme pro všechny zřízené služby Azure Mobile Services v rámci služby předplacené zákazníkem na úrovni Standard a Premium dostupnost 99,9 %. Pro Mobile Services na úrovni Free není dostupná žádná smlouva o úrovni služby (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Monitor

Azure Monitor je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Multi-Factor Authentication

U služby Azure Multi-Factor Authentication garantujeme dostupnost 99,9 %. Služba se považuje za nedostupnou, pokud nemůže přijímat nebo zpracovávat žádosti o ověření poskytovatele služby Multi-Factor Authentication nasazeného v rámci předplacení služby zákazníkem.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Database for MySQL

U služby Microsoft Azure Database for MySQL garantujeme, že zákazníci budou mít připojení k naší internetové bráně minimálně 99,99 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Network Watcher

Zaručujeme, že se síťové Diagnostické nástroje po 99,9% času spustí správně a vrátí odpověď.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Database for PostgreSQL

U služby Microsoft Azure Database for PostgreSQL garantujeme, že zákazníci budou mít připojení k naší internetové bráně minimálně 99,99 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Power BI Embedded

U Power BI Embedded uživatelům garantujeme minimální dostupnost 99,9 % pro zpracování volání API a vložených sestav.

Zobrazit úplné podrobnosti

Ochrana a obnovení

Dostupnost služby Protection and Recovery vychází ze smlouvy SLA základní služby Backup a použitých prostředků účtu služby Site Recovery. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Backup a Smlouva SLA pro službu Site Recovery.

Zobrazit úplné podrobnosti

SAP HANA ve velkých instancích Azure

 • Pro platformu SAP HANA v Azure nakonfigurovanou společně s vysokou dostupností garantujeme připojení k alespoň jedné instanci minimálně 99,99 % času.
 • Pro libovolnou samostatnou instanci garantujeme připojení minimálně po 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Scheduler

U všech plánovaných úloh garantujeme spuštění do 30 minut od plánovaného spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Search

Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost u požadavků na dotazy na index, pokud je instance služby Azure Search nakonfigurovaná se dvěma nebo více replikami, a u požadavků na aktualizace indexu, pokud je instance služby Azure Search nakonfigurovaná se třemi nebo více replikami. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA.

Zobrazit úplné podrobnosti

Security Center

Pro úroveň Standard služby Azure Security Center zaručujeme 99,9% dostupnost informací monitorování zabezpečení chráněných uzlů. Pro úroveň Free služby Azure Security Center není k dispozici žádná smlouva o úrovni služeb (SLA).

Zobrazit úplné podrobnosti

Zabezpečení a dodržování předpisů

Dostupnost služby Security and Compliance vychází ze smlouvy SLA základního pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtu služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Zobrazit úplné podrobnosti

Service Bus

 • Pro propojovací Service Bus garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost připojení k nasazenému propojení minimálně 99,9 %.
 • Pro fronty a témata Service Bus garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost posílání nebo přijímání zpráv nebo provádění jiných operací s nasazenou frontou nebo tématem minimálně 99,9 %.
 • Pro úrovně Basic a Standard Centra oznámení Service Bus garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost posílání oznámení nebo provádění operací správy registrace s ohledem na Centrum oznámení minimálně 99,9 %.
 • Pro Event Hubs úrovně Basic a Standard garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost posílání nebo přijímání zpráv nebo provádění jiných operací v Centru událostí minimálně 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Service Fabric

Service Fabric je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost clusteru Service Fabric závisí na smlouvě SLA pro příslušn=é virtuální počítače a použité prostředky úložiště. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines a SLA pro Storage.

Zobrazit úplné podrobnosti

Site Recovery

 • Pro každou chráněnou instanci nakonfigurovanou pro převzetí služeb při selhání místními prostředky garantujeme aspoň 99,9% dostupnost služby Site Recovery. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu.
 • U každé chráněné instance nakonfigurované pro plánované a neplánované převzetí místních služeb do Azure garantujeme dvouhodinovou plánovanou dobu obnovení.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure SQL Database

Úrovně Basic, Standard a Premium

Garantujeme, že minimálně 99,99% času budou mít zákazníci připojení jediné nebo elastické služby Microsoft Azure SQL Database úrovně Basic, Standard nebo Premium k naší internetové bráně.

Úrovně Web a Business (už se nenabízí)

U Microsoft Azure SQL Database úrovně Web nebo Business garantujeme, že zákazníci budou mít připojení k naší internetové bráně minimálně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

SQL Data Warehouse

Zaručujeme, že minimálně po 99,9 % času se klientské operace spuštěné v databázi SQL Data Warehouse zpracují úspěšně.

Zobrazit úplné podrobnosti

SQL Server Stretch Database

U SQL Server Stretch Database garantujeme, že zákazníci budou mít připojení k naší internetové bráně minimálně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Storage

 • U zpracování žádosti o čtení dat z účtů geograficky redundantního úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) garantujeme úspěšnost nejméně po 99,99 % času (99,9 % pro vrstvu přístupu Cool) za předpokladu, že neúspěšné pokusy o čtení dat z primární oblasti se zopakují v sekundární oblasti.
 • U zpracování žádostí o čtení dat z účtů místně redundantního úložiště (LRS), zónově redundantního úložiště (ZRS) a geograficky redundantního úložiště (GRS) garantujeme úspěšnost nejméně po 99,9 % času (99 % pro vrstvu přístupu Cool).
 • U zápisu do účtů místně redundantního úložiště (LRS), zónově redundantního úložiště (ZRS) a geograficky redundantního úložiště (GRS) a účtů geograficky redundantního úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) garantujeme úspěšnost zpracování žádostí nejméně po 99,9 % času (99 % pro vrstvu přístupu Cool).

Zobrazit úplné podrobnosti

StorSimple

 • U služby Azure StorSimple garantujeme dostupnost funkcí zálohování, vrstvení cloudu a obnovení minimálně 99,9 %.
 • U zpracování požadavků na správce dat Azure StorSimple garantujeme úspěšnost nejméně 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Stream Analytics

 • Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost rozhraní API pro Stream Analytics.
 • Garantujeme, že minimálně 99,9 % času budou nasazené úlohy Stream Analytics zpracovávat data nebo budou k dispozici pro zpracování dat.

Zobrazit úplné podrobnosti

Time Series Insights

U zpracování žádostí směrovaných na rozhraní API rovin dat Time Series Insights garantujeme úspěšnost nejméně po 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Traffic Manager

Pro dotazy DNS garantujeme při přijetí platné odpovědi aspoň od jednoho z našich clusterů názvových serverů Azure Traffic Manageru úspěšnost minimálně 99,99 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Pokud ale služba Virtual Machine Scale Sets obsahuje virtuální počítače z nejméně 2 domén selhání, uplatní se dostupnost příslušné smlouvy SLA pro Virtual Machines. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines.

Zobrazit úplné podrobnosti

Visual Studio Team Services

 • Všem uživatelům placené služby Visual Studio Team Services, včetně uživatelů s placeným rozšířením User-Based Extensions to Visual Studio Team Services, zaručujeme pro přístup k souvisejícím účtům služby Visual Studio Team Services dostupnost služby Visual Studio Team Services 99,9 %.
 • Pro spouštění operací sestavení pomocí placené služby Sestavení ve službě Visual Studio Team Services zaručujeme dostupnost 99,9 %.
 • Pro spouštění operací zátěžového testování pomocí placené služby Zátěžové testování ve službě Visual Studio Team Services zaručujeme dostupnost 99,9 %.
 • Pro spouštění operací sestavení a zátěžového testování pomocí placené služby Build & Deployment Service ve službě Visual Studio Team Services zaručujeme dostupnost 99,9 %.
 • Pro spouštění operací vyhledávání kódu pomocí placené služby Code Search Service ve službě Visual Studio Team Services zaručujeme dostupnost 99,9 %.

Zobrazit úplné podrobnosti

Centrum aplikací Visual Studio

 • U provádění operací sestavení s použitím sestavovací služby Visual Studio App Center garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.
 • U provádění operací testování s použitím testovací služby Visual Studio App Center garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.
 • U provádění operací nabízených oznámení s použitím služby nabízených oznámení Visual Studio App Center garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.

Zobrazit úplné podrobnosti

VPN Gateway

U každé brány pro VPN nebo ExpressRoute úrovně Basic garantujeme 99,9% dostupnost.

U každé brány pro VPN úrovně Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 garantujeme 99,95% dostupnost.

U každé brány pro ExpressRoute úrovně Standard, High Performance, Ultra Performance garantujeme 99,95% dostupnost.

Zobrazit úplné podrobnosti

Azure Information Protection

Garantujeme, že koncoví zákazníci budou moci vytvářet a využívat dokumenty a e-maily IRM minimálně 99,9 % času.

Zobrazit úplné podrobnosti

Jakékoli zásadní změny kterékoli z výše uvedených smluv SLA, které by mohly mít nepříznivý dopad na uživatele, oznámí společnost Microsoft minimálně s 90denním předstihem.

Dostupnost všech služeb Azure se počítá v průběhu měsíčního fakturačního cyklu. Smlouvy SLA k většině služeb Microsoft Azure si můžete stáhnout tady. Smlouvu SLA ke službě Active Directory najdete tady.