Přeskočit na hlavní obsah

Smlouva SLA pro Účty úložiště

Poslední aktualizace: Leden 2022

 • Zaručujeme, že minimálně v 99,99 % času (99,9 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen ke čtení), a to za předpokladu, že jsou neúspěšné pokusy o čtení dat z primární oblasti zopakovány na sekundární oblasti. V sekundární oblasti není podporováno rehydration.
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na čtení dat z účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště) a GRS (geograficky redundantní úložiště).
 • Zaručujeme, že minimálně v 99,9 % času (99 % v případě vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných* dat) budeme úspěšně zpracovávat požadavky na zápis dat do účtů LRS (místně redundantní úložiště), ZRS (zónově redundantní úložiště), GRS (geograficky redundantní úložiště) a RA-GRS (geograficky redundantní úložiště s přístupem jen ke čtení).

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“). Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené připojením k databázi bez serveru, která se pozastavuje, je pozastavena nebo se obnovuje.
 4. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 5. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 6. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 7. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 8. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 9. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 10. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 11. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.
 12. Vámi iniciované operace, jako je restart, zastavení, spuštění, převzetí služeb při selhání a škálování výpočetního výkonu a úložiště, které způsobují prostoje, jsou z výpočtu doby provozuschopnosti vyloučeny.
 13. Měsíční okno údržby, které způsobuje odstávku za účelem opravy serveru a infrastruktury, je z výpočtu doby provozuschopnosti vyloučeno.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Průměrná míra chyb“ pro fakturační měsíc je součet mír chyb pro každou hodinu v rámci fakturačního měsíce děleno celkovým počtem hodin ve fakturačním měsíci.

Účet úložiště objektů blob“ je účet úložiště zaměřený na ukládání dat ve formě objektů BLOB a poskytuje možnost stanovit vrstvu přístupu určující, jak často se k datům v tomto účtu přistupuje.

Účet úložiště objektů blob bloku“ je účet úložiště zaměřený na ukládání dat ve formě bloku nebo připojených objektů blob na polovodičových discích.

Vrstva přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat“ je atribut objektu blob nebo účtu, který udává málo časté otevírání a úroveň služby s nižší dostupností, než vykazují objekty blob ve vrstvě přístupu na úrovni aktivních zálohovaných dat.

Vrstva přístupu na úrovni aktivních zálohovaných dat“ je atribut objektu blob nebo účtu, který udává časté otevírání.

Vyloučené transakce“ jsou transakce úložiště, které se nezapočítávají do celkového počtu transakcí ani do neúspěšných transakcí úložiště. Vyloučené transakce zahrnují selhání před ověřením, selhání ověření, pokusy o transakce pro účty úložiště nad rámec předepsaných kvót, vytváření nebo odstraňování kontejnerů, sdílených složek, tabulek či front, mazání front a kopírování objektů blob nebo souborů mezi účty úložiště.

Míra chyb“ znamená celkový počet neúspěšných transakcí úložiště děleno celkový počet transakcí úložiště během určeného časového intervalu (aktuální nastavení je jedna hodina). Pokud je celkový počet transakcí úložiště během intervalu v délce jedné hodiny nula, míra chyb v tomto intervalu činí 0 %.

Neúspěšné transakce úložiště“ označují sadu všech transakcí úložiště v rámci celkového počtu transakcí úložiště, které nebyly dokončeny během maximální doby zpracování pro příslušný typ transakce podle tabulky níže. Maximální doba zpracování zahrnuje pouze čas vynaložený na zpracování požadavku transakce v rámci služby úložiště a nikoli čas vynaložený na přenos požadavku do nebo ze služby úložiště.

Typy transakcí Maximální doba zpracování
PutBlob a GetBlob (zahrnuje bloky a stránky)
Get Valid Page Blob Ranges
Dvě (2) sekundy vynásobené počtem MB přenesených během zpracování požadavku
PutFile a GetFile Dvě (2) sekundy vynásobené počtem MB přenesených během zpracování požadavku
Kopírování objektu blob Devadesát (90) sekund (pokud je zdrojový a cílový objekt blob ve stejném účtu úložiště)
Kopírování souboru Devadesát (90) sekund (pokud je zdrojový a cílový soubor ve stejném účtu úložiště)
PutBlockList
GetBlockList
Šedesát (60) sekund
Dotaz tabulky
Operace seznamu
Deset (10) sekund (na dokončení zpracování nebo restart)
Dávkové operace s tabulkami Třicet (30) sekund
Všechny operace tabulky pro jednu entitu
Všechny operace objektů blob, souborů a zpráv
Dvě (2) sekundy

Tyto hodnoty udávají maximální dobu zpracování. Očekává se, že skutečné a průměrné doby budou výrazně kratší.

Neúspěšné transakce úložiště nezahrnují:

 1. požadavky na transakce, které omezuje služba úložiště, protože nesplňují příslušné principy regrese;
 2. požadavky na transakce, pro které jsou časové limity nastaveny na hodnotu nižší, než je maximální doba zpracování uvedená výše;
 3. požadavky na transakce čtení pro účty RA-GRS, u nichž jste se nepokusili o provedení požadavku vůči sekundární oblasti spojené s účtem úložiště, když byl neúspěšný požadavek na primární oblast;
 4. požadavky na transakce čtení pro účty RA-GRS, které selhaly v důsledku prodlevy geografické replikace.

Prodleva geografické replikace“ pro účty GRS a RA-GRS je doba vyžadovaná k replikaci dat uložených v primární oblasti účtu úložiště do sekundární oblasti účtu úložiště. Vzhledem k tomu, že účty GRS a RA-GRS se do sekundární oblasti replikují asynchronně, data zapsaná do primární oblasti účtu úložiště nebudou okamžitě dostupná v sekundární oblasti. Dotazy ohledně prodlevy geografické replikace můžete odesílat do účtu úložiště, ale společnost Microsoft v rámci této smlouvy SLA neposkytuje v souvislosti s délkou prodlevy geografické replikace žádnou záruku.

Účet geograficky redundantního úložiště (GRS)“ je účet úložiště, pro který jsou data replikována synchronně v rámci primární oblasti a poté jsou asynchronně replikována do sekundární oblasti. Přímo ze sekundární oblasti spojené s účty GRS nelze data číst ani je do ní zapisovat.

Účet místně redundantního úložiště (LRS)“ je účet úložiště, pro který jsou data replikována synchronně pouze v rámci primární oblasti.

Primární oblast“ je geografická oblast, ve které se nacházejí data v rámci účtu úložiště podle vaší volby při vytváření účtu úložiště. Požadavky na zápis můžete spouštět pouze pro data uložená v primární oblasti spojené s účty úložiště.

Účet geograficky redundantního úložiště s přístupem jen pro čtení (RA-GRS)“ je účet úložiště, pro který jsou data replikována synchronně v rámci primární oblasti a poté jsou asynchronně replikována do sekundární oblasti. Ze sekundární oblasti spojené s účty RA-GRS můžete přímo číst data, ale nemůžete je tam zapisovat.

Sekundární oblast“ je geografická oblast, ve které jsou data v rámci účtu GRS nebo RA-GRS replikována a uchována podle přiřazení systémem Microsoft Azure na základě primární oblasti spojené s účtem úložiště. Nemůžete určit sekundární oblast spojenou s účty úložiště.

Celkový počet transakcí úložiště“ znamená množinu všech transakcí úložiště, mimo vyloučených transakcí, pro které byl proveden pokus o spuštění během jedné hodiny napříč všemi účty úložiště ve službě úložiště v rámci daného odběru.

Účet zónově redundantního úložiště (ZRS)“ je účet úložiště, pro který jsou data replikována napříč několika zařízeními. Tato zařízení se mohou nacházet ve stejné geografické oblasti nebo působit ve dvou oblastech.

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech: Procentuální doba fungování v měsíci se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

100 % – průměrná míra chyb

Kredit služby – horké objekty blob v účtech LRS, ZRS, GRS a RA-GRS (požadavky na zápis), účty úložiště objektů blob bloku a soubory na účtech úložiště:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby – horké objekty blob v účtech RA-GRS (požadavky na čtení):

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Kredit služby – studené objekty blob v účtech LRS, GRS a RA-GRS (požadavky na zápis):

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99 % 10 %
< 98 % 25 %

Kredit služby – studené objekty blob v účtech RA-GRS (požadavky na čtení):

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 98 % 25 %

Kredit služby – Archivní objekty blob v účtech LRS, GRS, RA-GRS (žádosti o zápis):

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99 % 10 %
< 98 % 25 %

Kredit služby – Archivní objekty blob v účtech RA-GRS (žádosti o čtení):

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99,9 % 10 %
< 98 % 25 %
* Smlouvy SLA vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných dat jsou použitelné pouze pro typy účtů úložiště, které podporují vrstvy přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat a archivovaných dat.

Historie verzí

1.5 Poslední aktualizace: Leden 2022
Poznámky k verzi: Přidání souborů na účtech úložiště do seznamu funkcí, na které se vztahuje záruka provozuschopnosti.

1.4 Poslední aktualizace: Březen 2019
Poznámky k verzi: Aktualizována smlouva SLA pro nově zavedené účty úložiště objektů blob bloku.

1.3 Poslední aktualizace: prosinec 2017
Poznámky k verzi: Byla aktualizována definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat“ a doplněna definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni aktivních zálohovaných dat“.

1.2 Last updated: April 2017
Poznámky k verzi: Updated SLA to reflect guarantees for Azure File Storage.

1.1 Last updated: April 2016
Poznámky k verzi: Updated SLA for the newly introduced Blob Storage Accounts with the Cool Access Tier.

1.0 Poslední aktualizace: Květen 2015