Toto je zastaralá verze této smlouvy SLA. Kliknutím sem zobrazíte aktuální verzi smlouvy.

Smlouva SLA pro Účty úložiště

Last updated: April 2016

 • We guarantee that at least 99.99% (99.9% for Cool Access Tier) of the time, we will successfully process requests to read data from Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS) Accounts, provided that failed attempts to read data from the primary region are retried on the secondary region.
 • We guarantee that at least 99.9% (99% for Cool Access Tier) of the time, we will successfully process requests to read data from Locally Redundant Storage (LRS), Zone Redundant Storage (ZRS), and Geo Redundant Storage (GRS) Accounts.
 • We guarantee that at least 99.9% (99% for Cool Access Tier) of the time, we will successfully process requests to write data to Locally Redundant Storage (LRS), Zone Redundant Storage (ZRS), and Geo Redundant Storage (GRS) Accounts and Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS) Accounts.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“) Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Additional Definitions

"Average Error Rate" for a billing month is the sum of Error Rates for each hour in the billing month divided by the total number of hours in the billing month.

"Blob Storage Account" is a storage account specialized for storing data as blobs and provides the ability to specify an access tier indicating how frequently the data in that account is accessed.

"Cool Access Tier" is an attribute of a Blob Storage Account indicating that the data in the account is infrequently accessed and has a lower availability service level than data in other access tiers.

"Excluded Transactions" are storage transactions that do not count toward either Total Storage Transactions or Failed Storage Transactions. Excluded Transactions include pre-authentication failures; authentication failures; attempted transactions for storage accounts over their prescribed quotas; creation or deletion of containers, tables, or queues; clearing of queues; and copying blobs between storage accounts.

"Error Rate" is the total number of Failed Storage Transactions divided by the Total Storage Transactions during a set time interval (currently set at one hour). If the Total Storage Transactions in a given one-hour interval is zero, the error rate for that interval is 0%.

"Failed Storage Transactions" is the set of all storage transactions within Total Storage Transactions that are not completed within the Maximum Processing Time associated with their respective transaction type, as specified in the table below. Maximum Processing Time includes only the time spent processing a transaction request within the Storage Service and does not include any time spent transferring the request to or from the Storage Service.

Request Types Maximum Processing Time
PutBlob and GetBlob (includes blocks and pages)
Get Valid Page Blob Ranges
Two (2) seconds multiplied by the number of MBs transferred in the course of processing the request
Copy Blob Ninety (90) seconds (where the source and destination blobs are within the same storage account)
PutBlockList Sixty (60) seconds
GetBlockList
Table Query
List Operations
Ten (10) seconds (to complete processing or return a continuation)
Batch Table Operations Thirty (30) seconds
All Single Entity Table Operations
All other Blob and Message Operations
Two (2) seconds

These figures represent maximum processing times. Actual and average times are expected to be much lower.

Failed Storage Transactions do not include:

 1. Transaction requests that are throttled by the Storage Service due to a failure to obey appropriate back-off principles.
 2. Transaction requests having timeouts set lower than the respective Maximum Processing Times specified above.
 3. Read transactions requests to RA-GRS Accounts for which you did not attempt to execute the request against Secondary Region associated with the storage account if the request to the Primary Region was not successful.
 4. Read transaction requests to RA-GRS Accounts that fail due to Geo-Replication Lag.

"Geo Replication Lag" for GRS and RA-GRS Accounts is the time it takes for data stored in the Primary Region of the storage account to replicate to the Secondary Region of the storage account. Because GRS and RA-GRS Accounts are replicated asynchronously to the Secondary Region, data written to the Primary Region of the storage account will not be immediately available in the Secondary Region. You can query the Geo Replication Lag for a storage account, but Microsoft does not provide any guarantees as to the length of any Geo Replication Lag under this SLA.

"Geographically Redundant Storage (GRS) Account" is a storage account for which data is replicated synchronously within a Primary Region and then replicated asynchronously to a Secondary Region. You cannot directly read data from or write data to the Secondary Region associated with GRS Accounts.

"Locally Redundant Storage (LRS) Account" is a storage account for which data is replicated synchronously only within a Primary Region.

"Primary Region" is a geographical region in which data within a storage account is located, as selected by you when creating the storage account. You may execute write requests only against data stored within the Primary Region associated with storage accounts.

"Read Access Geographically Redundant Storage (RA-GRS) Account" is a storage account for which data is replicated synchronously within a Primary Region and then replicated asynchronously to a Secondary Region. You can directly read data from, but cannot write data to, the Secondary Region associated with RA-GRS Accounts.

"Secondary Region" is a geographical region in which data within a GRS or RA-GRS Account is replicated and stored, as assigned by Microsoft Azure based on the Primary Region associated with the storage account. You cannot specify the Secondary Region associated with storage accounts.

"Total Storage Transactions" is the set of all storage transactions, other than Excluded Transactions, attempted within a one-hour interval across all storage accounts in the Storage Service in a given subscription.

"Zone Redundant Storage (ZRS) Account" is a storage account for which data is replicated across multiple facilities. These facilities may be within the same geographical region or across two geographical regions.

Monthly Uptime Percentage: Monthly Uptime Percentage is calculated using the following formula:

100% - Average Error Rate

Service Credit – LRS, ZRS, GRS and RA-GRS (write requests) Accounts:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Service Credit – RA-GRS (read requests) Accounts:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Service Credit – LRS, GRS and RA-GRS (write requests) Blob Storage Accounts (Cool Access Tier):

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99% 10%
< 98% 25%

Service Credit – RA-GRS (read requests) Blob Storage Accounts (Cool Access Tier):

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.9% 10%
< 98% 25%

Historie verzí

1.5 Poslední aktualizace: Červen 2019
Poznámky k verzi: Přidání souborů na účtech úložiště do seznamu funkcí, na které se vztahuje záruka provozuschopnosti.

1.4 Poslední aktualizace: Březen 2019
Poznámky k verzi: Aktualizována smlouva SLA pro nově zavedené účty úložiště objektů blob bloku.

1.3 Poslední aktualizace: prosinec 2017
Poznámky k verzi: Byla aktualizována definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni neaktivních zálohovaných dat“ a doplněna definice pojmu „Vrstva přístupu na úrovni aktivních zálohovaných dat“.

1.2 Last updated: April 2017
Poznámky k verzi: Updated SLA to reflect guarantees for Azure File Storage.

1.1 Last updated: April 2016
Poznámky k verzi: Updated SLA for the newly introduced Blob Storage Accounts with the Cool Access Tier.

1.0 Poslední aktualizace: Květen 2015