Smlouva SLA pro Azure SQL Database

Poslední aktualizace: Červenec 2019

Azure SQL Database je plně spravovaná relační databáze s integrovanou vysokou regionální dostupností a geografickou replikací na klíč pro jakoukoli oblast Azure. Zahrnuje informace na podporu samořídících funkcí, jako je vyladění výkonu, monitorování hrozeb a posouzení zranitelnosti, a zajišťuje plně automatizované opravy a aktualizaci základu kódu.

 • Úrovně Azure SQL Database Pro důležité obchodní informace nebo Premium nakonfigurované jako zónově redundantní nasazení mají záruku dostupnosti minimálně 99,995 %.
 • Úrovně Azure SQL Database Pro důležité obchodní informace nebo Premium nenakonfigurované pro zónově redundantní nasazení, obecný účel nebo Basic nebo Hyperškálování s dvěma nebo více replikami mají záruku dostupnosti minimálně 99,99 %.
 • Úroveň Hyperškálování Azure SQL Database s jednou replikou má záruku dostupnosti minimálně 99,95 % a 99,9 % pro nula replik.
 • Azure SQL Database vrstva Pro důležité obchodní informace konfigurovaná s geografickou replikací má záruku Recovery Point Objective (RPO) 5 vteřin pro 100 % hodin nasazení.
 • Azure SQL Database vrstva Pro důležité obchodní informace konfigurovaná s geografickou replikací má záruku cíle doby obnovení (Recovery time objective, RTO) 30 vteřin pro 100 % hodin nasazení.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“) Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Zóna dostupnosti“ je oblast oddělená od zdroje chyb a nacházející se uvnitř oblasti Azure, která poskytuje redundantní napájení, chlazení a síťové prostředky.

Databáze“ znamená jakoukoli Azure SQL Database vytvořenou v kterékoli vrstvě služby a nasazenou buď jako jedinou databázi, nebo v elastickém fondu nebo ve spravované instanci.

Zónově redundantní nasazení“ je databáze, která zahrnuje vícenásobné synchronizované repliky zajišťované v různých Zónách dostupnosti.

Primární“ znamená jakoukoli databázi nebo spravovanou instanci, která má aktivní geografickou replikaci s databází nebo spravovanou instancí v jiných oblastech Azure. Primární může z aplikací zpracovávat požadavky na čtení a psaní.

Sekundární“ znamená jakoukoli databázi nebo spravovanou instanci, která udržuje asynchronní vztah geografické replikace s primární v jiné oblasti Azure a může být použita jako cíl v případě selhání. Sekundární může z aplikací zpracovávat jen požadavky na čtení.

Poddajná sekundární“ znamená jakoukoli sekundární, která je vytvořena ve stejné velikosti a ve stejné vrstvě služby jako primární. Pokud je sekundární vytvořena v elastickém fondu, považuje se za poddajnou, pokud je jak primární, tak sekundární vytvořena v elastickém fondu s odpovídajícími konfiguracemi a hustotou nepřekračující 250 databází.

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu Azure SQL Database

Minuty nasazení“ znamenají celkový počet minut, po který byla daná databáze během fakturačního měsíce v systému Microsoft Azure v provozu.

Maximální dostupný počet minut“ znamená součet všech minut nasazení pro dané předplatné Microsoft Azure během fakturačního měsíce.

Doba výpadku“ je celkový souhrnný počet minut nasazení napříč všemi databázemi v rámci daného předplatného Microsoft Azure, během kterých je databáze nedostupná. Minuta je pro danou databázi považována za nedostupnou, pokud všechny průběžné pokusy zákazníka o navázání připojení k databázi během ní selžou.

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech“ pro danou databázi je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximálním dostupným počtem minut za fakturační měsíc v rámci daného předplatného Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = 100 * (maximální dostupný počet minut – doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

Na používání zákazníkem úrovně služeb SQL databáze Pro důležité obchodní informace nebo Premium nakonfigurované pro zónově redundantní nasazení se vztahují následující úrovně a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Na používání zákazníkem úrovně služeb SQL databáze Pro důležité obchodní informace nebo Premium nenakonfigurované pro zónově redundantní nasazení se vztahují následující úrovně a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Na používání obecné, standardní nebo Basic vrstvy služby databáze SQL zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Na používání zákazníkem úrovně Hyperškálování služeb SQL databáze se vztahují následující úrovně a kredity služby:

Zajištěné repliky Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
0 < 99.9% 10%
< 99% 25%
1 < 99.95% 10%
< 99% 25%
2+ < 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Recovery Point Objective (RPO)

Link geografické replikace“ je předepsaný objekt, který představuje spojení mezi specifickou primární a sekundární.

Prodleva geografické replikace“ je časové rozpětí od zápisu transakce v primární do potvrzení sekundární, že aktualizace zápisu transakce přetrvávala.

Kontrola prodlevy replikace“ je předepsaná metoda, jak získat hodnotu prodlevy geografické replikace u specifického linku geografické replikace.

Recovery Point Objective (RPO) je prodleva geografické replikace kratší než 5 vteřin.

N“ je počet kontrol prodlevy replikace pro daný link geografické replikace v dané hodině.

S“ je množina výsledných prodlev kontroly prodlevy replikace seřazených vzestupně pro daný link geografické replikace v dané hodině.

Ordinální škála“ je 99. percentil vypočtený pomocí metody nejbližší škály podle následujícího vzorce:

Pořadové číslo = (99 / 100) * N

Prodleva replikace na úrovni 99. percentilu“ je hodnota na ordinální škále S.

Hodiny nasazení“ je celkový počet hodin, který daná poddajná sekundární byla provozuschopná pro dané předplatné Microsoft Azure během fakturačního měsíce.

Nadměrné hodiny prodlevy“ je celkový počet jednohodinových intervalů, během kterých je výsledná kontrola prodlevy replikace na úrovni 99. percentilu prodlevy replikace větší než RPO nebo rovna RPO pro dané předplatné Microsoft Azure během fakturačního měsíce. Pokud je počet kontrol prodlevy replikace v daném jednohodinovém intervalu nulový, jsou nadměrné hodiny prodlevy pro daný interval 0.

Procento dosažení RPO v měsíci“ pro nasazení dané databáze se počítá podle následujícího vzorce:

100 % – (nadměrné hodiny prodlevy / hodiny nasazení) * 100

Na používání funkce aktivní geografické replikace s vrstvou služby Pro důležité obchodní informace služby databáze SQL zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Operace RPO Procento dosažení RPO v měsíci Kredit služby
GEOGRAFICKÁ REPLIKACE 5 s < 100% 10 % celkových měsíčních nákladů poddajné sekundární

Cíl doby obnovení (RTO)

Neplánované selhání“ je akce iniciovaná zákazníkem, když je primární offline, aby se poddajná sekundární použila jako primární.

Doba obnovení“ je čas, který uplyne od neplánovaného selhání do chvíle, kdy se sekundární chová jako primární.

Cíl doby obnovení (RTO)“ je maximální povolená doba obnovení, která nepřesahuje 30 vteřin.

Nepoddajné neplánované selhání“ je neplánované selhání, které selže a nedokončí se během RTO.

Procento dosažení RTO v měsíci“ nasazení dané databáze ve fakturačním měsíci pro dané předplatné je představováno následujícím vzorcem:

(celkový počet neplánovaných selhání – celkový počet nepoddajných neplánovaných selhání) / celkový počet neplánovaných selhání * 100

Na používání funkce aktivní geografické replikace s vrstvou služby Pro důležité obchodní informace služby databáze SQL zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Operace RTO Procento dosažení RTO v měsíci Kredit služby
NEPLÁNOVANÉ SELHÁNÍ JEDNOTLIVÉ DATABÁZE 30 s < 100% 100 % celkových měsíčních nákladů poddajné sekundární

Historie verzí

1.4 Poslední aktualizace: Červenec 2019

1.3 Poslední aktualizace: Červenec 2019
Poznámky k verzi: Rozšíření SLA se zahrnutím záruk pro RPO a RTO. Přidání záruk pro <95% dostupnost.

1.2 Poslední aktualizace: Květen 2019
Poznámky k verzi: Byla rozšířena SLA, aby pokrývala úrovně databáze SQL Pro důležité obchodní informace, Premium a Hyperškálování. Byly odstraněny odkazy na webové a podnikové vrstvy, protože byly zastaralé.

1.1 Poslední aktualizace: Květen 2016
Poznámky k verzi: Revidováno pro zohlednění obecné dostupnosti služby Elastic Database dne 1.5.2016

1.0 Poslední aktualizace: Květen 2015