Přeskočit navigaci

Smlouva SLA pro Azure Site Recovery

Poslední aktualizace: Květen 2018

 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost služby Site Recovery. Dostupnost se vypočítává za měsíční fakturační cyklus.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro plánované a neplánované převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti a systémem Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.
 • Pro každou chráněnou instanci konfigurovanou pro převzetí služeb při vzájemném selhání mezi systémy Azure zaručujeme dvouhodinový cíl doby obnovení.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“). Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Převzetí služeb při selhání“ je proces přenesení řízení, buď simulované, nebo aktuální, Chráněné instance z primárního na sekundární server.

Převzetí služeb při selhání mezi místním pracovištěm a systémem Azure“ znamená převzetí chráněné instance z primárního serveru mimo systém Azure na sekundární server systému Azure.

Převzetí služeb při selhání mezi systémy Azure” je převzetí chráněné instance z primárního serveru systému Azure na sekundární server Azure.

Převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti“ znamená převzetí chráněné instance z primárního serveru mimo systém Azure na sekundární server mimo systém Azure.

Chráněná instance“ znamená virtuální nebo fyzický počítač konfigurovaný pro replikaci službou Site Recovery z primárního serveru na sekundární server. Chráněné instance jsou uvedeny na kartě Chráněné položky v části Služby převzetí při selhání na portálu pro správu.

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti

Maximální dostupný počet minut“ znamená celkový počet minut, po které byla chráněná instance nakonfigurována pro replikaci službou Site Recovery mezi místními pracovišti službou během daného fakturačního měsíce.

Minuty převzetí služeb při selhání“ znamenají celkový počet minut ve fakturačním měsíci, během kterých byl proveden pokus o převzetí chráněné instance při selhání pro replikaci mezi místními pracovišti, který však nebyl dokončen.

Doba výpadku“ je celkový souhrnný počet minut převzetí služeb při selhání, během kterých je převzetí chráněné instance neúspěšné v důsledku nedostupnosti služby Site Recovery, a to za předpokladu, že minimálně každých 30 minut se provádí opakovaný pokus.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti týkající se konkrétní chráněné instance v daném fakturačním měsíci je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba provozu v měsíci v % = (Maximální dostupný počet minut – doba výpadku) / maximální dostupný počet minut × 100

Na používání každé chráněné instance v rámci služby Site Recovery pro převzetí služeb při selhání mezi místními pracovišti zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Měsíční cíl doby obnovení a úrovně služby pro převzetí služeb při selhání mezi místním pracovištěm a systémem Azure

Cíl doby obnovení“ znamená období od okamžiku, kdy zákazník zahájí převzetí chráněné instance při selhání a dojde k plánovanému nebo neplánovanému výpadku replikace mezi místním pracovištěm a systémem Azure, do okamžiku, kdy chráněná instance běží jako virtuální stroj v systému Microsoft Azure. Do této doby se nezapočítává čas související s ručními kroky nebo spouštěním skriptů zákazníka.

Měsíční cíl doby obnovení” pro konkrétní chráněnou instanci konfigurovanou pro replikaci mezi místním pracovištěm a systémem Azure v daném fakturačním měsíci je 2 hodiny.

Na používání každé chráněné instance v rámci služby Site Recovery pro převzetí služeb při selhání mezi místním pracovištěm a systémem Azure zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby.

Měsíční cíl doby obnovení Kredit služby
>2 hodiny 100%

Měsíční cíl doby obnovení a úrovně služby pro převzetí služeb při selhání mezi systémy Azure

Cíl doby obnovení” znamená období od okamžiku, kdy zákazník zahájí převzetí chráněné instance při selhání vzájemné replikace mezi systémy Azure, do okamžiku, kdy chráněná instance běží jako virtuální stroj v sekundárním regionu Azure. Do této doby se nezapočítává čas související s ručními kroky nebo spouštěním skriptů zákazníka.

Měsíční cíl doby obnovení” pro konkrétní chráněnou instanci konfigurovanou pro vzájemnou replikaci mezi systémy Azure v daném fakturačním měsíci je 2 hodiny.

Na používání každé chráněné instance v rámci služby Site Recovery pro převzetí služeb při vzájemném selhání mezi systémy Azure zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby.

Měsíční cíl doby obnovení Kredit služby
>2 hodiny 100%

Historie verzí

1.2 Poslední aktualizace: Květen 2018
Poznámky k verzi: SLA pro krytí převzetí služeb Azure při vzájemném selhání.

1.1 Poslední aktualizace: Květen 2017
Poznámky k verzi: Vylepšená dohoda o úrovni služeb, která pokrývá nešifrované i šifrované instance se sníženým cílem doby obnovení.

1.0 Poslední aktualizace: Březen 2017