Smlouva SLA pro Azure DevOps

Poslední aktualizace: září 2018

 • Zaručujete minimálně 99,9% dostupnost služeb Azure DevOps pro uživatele placených služeb Azure DevOps Services, včetně uživatelů placených rozšíření služeb Azure DevOps založených na uživateli, aby mohli přistupovat k přidruženému účtu služeb Azure DevOps.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací testování zátěže pomocí placené služby testování zátěže Azure Test Plans.
 • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost pro spouštění operací vybudování a nasazení (Build and Deployment) pomocí placených kanálů Azure.

Tato smlouva o poskytování služeb pro služby online společnosti Microsoft (tato „smlouva SLA“) je součástí vaší smlouvy pro multilicenční programy společnosti Microsoft („smlouva“) Zdůrazněné termíny, které jsou použity v této smlouvě SLA, ale nejsou zde definovány, mají význam, který jim byl přiřazen ve smlouvě. Tato smlouva SLA se vztahuje na zde uvedené služby online společnosti Microsoft („služba“ nebo „služby“), ale nevztahuje se na služby samostatně označené značkou, které jsou dostupné se službami nebo v souvislosti s nimi, ani na žádný místní software, který je součástí služby.

Pokud úrovní služby pro jednotlivé služby podle popisu v této smlouvě SLA nedosáhneme a neudržíme je, můžete mít nárok na kredit ve výši poměru z vašeho měsíčního poplatku za služby. Během prvního období účinnosti vašeho předplatného nezměníme podmínky vaší smlouvy SLA; pokud však dojde k prodloužení odběru služeb, použije se pro dobu prodloužení verze této smlouvy SLA, která je aktuální v okamžiku zahájení doby prodloužení. Nepříznivé podstatné změny této smlouvy SLA oznámíme zákazníkovi alespoň 90 dnů předem.

Definice

Příslušné měsíční období“ znamená pro kalendářní měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby, počet dní, po které jste odběratelem služby.

Příslušné měsíční poplatky za službu“ znamenají celkové poplatky, které jste uhradili za službu a které se vztahují na měsíc, ve kterém je dlužen kredit služby.

Doba výpadku“ je pro každou službu definována v podmínkách specifických pro službu níže.

Chybový kód“ znamená označení, že operace selhala, například kód stavu HTTP v rozsahu 5xx.

Externí připojení“ znamená obousměrný síťový provoz přes podporované protokoly, například HTTP a HTTPS, který lze odesílat nebo přijímat z veřejné adresy IP.

Incident“ znamená (i) jakoukoli jedinou událost nebo (ii) sadu událostí, která způsobí dobu výpadku.

Portál pro správu“ znamená webové rozhraní poskytnuté společností Microsoft, prostřednictvím kterého mohou zákazníci službu spravovat.

Kredit služby“ je procento příslušných měsíčních poplatků za službu, které vám byly přiděleny na základě schválení nároku společností Microsoft.

Úroveň služby“ znamená metriku výkonu uvedenou v této smlouvě SLA, k jejímuž splnění se v rámci poskytování služeb společnost Microsoft zavázala.

Prostředek služby“ znamená individuální prostředek dostupný k použití v rámci služby.

Kód o úspěchu“ znamená označení, že operace byla úspěšná, například kód stavu HTTP v rozsahu 2xx.

Okno podpory“ znamená období, během kterého je podporována funkce nebo kompatibilita služby se samostatným produktem.

Podmínky

Nároky
Aby společnost Microsoft mohla zvážit váš nárok, musíte jej předložit zákaznické podpoře společnosti Microsoft Corporation, včetně všech informací, které společnost Microsoft vyžaduje k validaci nároku, včetně mimo jiné: (i) podrobného popisu incidentu; (ii) informací týkajících se času a délky doby výpadku; (iii) počtu a umístění dotčených uživatelů (je-li relevantní) a (iv) popisů vašich pokusů o vyřešení incidentu v okamžiku výskytu.

Pro nárok související se systémem Microsoft Azure musíme nárok obdržet do dvou měsíců od konce fakturačního měsíce, ve kterém k incidentu, který je předmětem nároku, došlo. Pro nároky související se všemi ostatními službami musíme nárok obdržet do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k incidentu došlo. Pokud k incidentu došlo například 15. února, musíme nárok a všechny požadované informace obdržet do 31. března.

Posoudíme všechny informace, které máme přiměřeně k dispozici, a v dobré víře stanovíme, zda máte nárok na kredit služby. Vyvineme dle obchodní praxe přiměřené úsilí ke zpracování nároků během následujícího měsíce a do 45 dní od jejich přijetí. Nárok na kredit služby budete mít v případě, že dodržujete ujednání smlouvy. Pokud stanovíme, že máte nárok na kredit služby, uplatíme jej na vaše příslušné měsíční poplatky za službu.

Pokud jste si zakoupili více než jednu službu (nikoli v rámci sady), můžete předložit nároky v souladu s procesem popsaným výše tak, jakoby se na každou službu vztahovala individuální smlouva SLA. Pokud jste si například zakoupili Exchange Online i SharePoint Online (nikoli v rámci sady) a během období předplatného došlo v důsledku incidentu k době výpadku pro obě služby, mohli byste mít nárok na dva oddělené kredity služby (jeden pro každou službu) na základě předložení dvou nároků podle této smlouvy SLA. Pokud v důsledku stejného případu není splněna více než jedna úroveň služeb konkrétní služby, musíte si zvolit pouze jednu úroveň služeb, v rámci které lze nárok na základě daného incidentu vznést. Není-li v konkrétní smlouvě SLA uvedeno jinak, je pro příslušný měsíc a službu povolen pouze jeden kredit služby.

Kredity služby
Kredity služby jsou vaším výhradním a výlučným odškodněním za jakékoli problémy související s výkonem nebo dostupností služby podle smlouvy a této smlouvy SLA. Příslušné měsíční poplatky za službu nemůžete jednostranně kompenzovat v souvislosti s problémy s výkonem a dostupností.

Kredity služby se vztahují pouze na poplatky uhrazené pro konkrétní služby, prostředek služby nebo vrstvu služby, pro které nebyla splněna úroveň služby. Pokud se úrovně služby vztahují na individuální prostředky služby nebo na samostatné vrstvy služby, platí kredity služby pouze pro poplatky uhrazené za dotčený prostředek služby nebo vrstvu služby. Kredity služby přiznané za libovolný fakturační měsíc pro konkrétní službu nebo prostředek služby nesmí za žádných okolností přesáhnout váš měsíční poplatek za službu pro danou službu nebo prostředek služby v rámci daného fakturačního měsíce.

Pokud jste si zakoupili služby v rámci sady nebo jiné jednorázové nabídky, příslušné měsíční poplatky za službu a kredit služby pro jednotlivé služby budou poměrně upraveny.

Pokud jste si zakoupili službu od prodejce, obdržíte kredit služby přímo od prodejce a tento obdrží kredit služby přímo od nás. Kredit služby bude založen na odhadované maloobchodní ceně příslušné služby, kterou určíme dle našeho přiměřeného uvážení.

Omezení
Tato smlouva SLA a všechny příslušné úrovně služeb se nevztahují na problémy s výkonem nebo dostupností:

 1. způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu (například přírodní katastrofa, válka, terorismus, nepokoje, postupy vlády nebo selhání sítě nebo zařízení mimo naše datová centra, včetně selhání v místě vašeho pracoviště nebo mezi tímto místem a naším datovým centrem);
 2. způsobené užíváním služby, hardwaru nebo softwaru, který jsme vám poskytli, včetně mimo jiné problémy vzniklými v důsledku neodpovídající šířky pásma nebo souvisejícími se softwarem či službami třetí strany;
 3. způsobené vaším užíváním služby poté, co jsme vám doporučili změnit způsob užívání služby a vy jste změnu užívání dle doporučení neprovedli;
 4. během náhledů nebo v souvislosti s náhledy, předběžnou verzí, beta nebo zkušební verzí služby, funkce nebo softwaru (jak stanovíme) nebo nákupy provedenými s využitím kreditů předplatného společnosti Microsoft;
 5. způsobené neoprávněnými kroky nebo neprovedením kroků, jsou-li vyžadovány, nebo kroky zaměstnanců, zástupců, smluvních dodavatelů, prodejců či osob, které získají přístup k naší službě pomocí vašich hesel nebo vybavení, nebo v důsledku toho, že jste nedodrželi příslušné postupy zabezpečení;
 6. v důsledku vašeho nedodržení požadovaných konfigurací, nepoužívání podporovaných platforem, nedodržování zásad přijatelného používání nebo používání služby způsobem, který není konzistentní s funkcemi a funkčností služby (například v důsledku pokusů o provedení operací, které nejsou podporovány) či s pokyny publikovanými společností Microsoft;
 7. způsobené chybným vstupem, pokyny nebo argumenty (například požadavky na přístup k souborům, které neexistují);
 8. způsobené vašimi pokusy provádět operace, které překračují stanovené kvóty, nebo v důsledku zamezení nevhodnému chování z naší strany;
 9. v důsledku vašeho užívání funkcí služby, které nenáleží do souvisejících oken podpory, nebo
 10. pro licence rezervované, ale neuhrazené v okamžiku incidentu.

Služby zakoupené prostřednictvím smluv k multilicenčnímu programu Open, Open Value a Open Value Subscription a služby v sadě Office 365 Small Business Premium zakoupené ve formě kódu product Key nemají nárok na kredity služby založené na poplatcích za službu. Pro tyto služby budou kredity služby, na které můžete mít nárok, přiděleny ve formě doby služby (tj. dní) oproti poplatkům za službu a všechny odkazy na „Příslušné měsíční poplatky za službu“ se odstraní a jsou nahrazeny výrazem „Příslušné měsíční období“.

Další definice

Azure Pipelines“ je funkce, která umožňuje zákazníkům sestavovat a nasazovat aplikace ve službách Azure DevOps Services.

Služba testování zátěže Azure DevOps“ je funkce, která umožňuje zákazníkům generovat automatizované úlohy k testování výkonu a škálovatelnosti aplikací.

Uživatelská rozšíření“ označují sadu rozšíření služeb Azure DevOps Services publikovaných společností Microsoft, která jsou prodávána na základě počtu uživatelů prostřednictvím služby Azure DevOps Marketplace.

Uživatelská rozšíření“ označují sadu rozšíření služeb Visual Studio Team Services publikovaných společností Microsoft, která jsou prodávána na základě počtu uživatelů prostřednictvím služby Visual Studio Marketplace.

Uživatelé služby Azure DevOps Services“ označuje sadu funkcí a schopností, které jsou v rámci odběru zákazníka dostupné uživatelům organizací se službou Azure DevOps Services. Dostupné funkce a schopnosti jsou popsány na webových stránkách služeb Azure DevOps Services.

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro uživatele služeb Azure DevOps Services a uživatelská rozšíření

Minuty nasazení“ znamenají celkový počet minut, pro které byl během fakturačního měsíce zakoupen uživatel nebo uživatelské rozšíření.

Maximální dostupný počet minut“ znamená součet všech minut nasazení během fakturačního měsíce napříč všemi placenými uživateli a uživatelskými rozšířeními v rámci daného odběru služby Microsoft Azure.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut nasazení napříč všemi uživateli a uživatelskými rozšířeními v rámci daného odběru služby Microsoft Azure, během kterého je služba nedostupná. Minuta se považuje pro daný uživatelský plán za nedostupnou, pokud všechny kontinuální požadavky HTTP k provádění operací mimo operací týkajících se služby Azure Pipelines Service nebo služby testování zátěže Azure Test Plans během dané minuty vrátí buď chybový kód, nebo nevrátí odezvu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro uživatele služeb Azure DevOps Services a uživatelská rozšíření je počítána jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru služby Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

V případě, že jsou služby Azure DevOps Services nedostupné, kredity služby platí pro uživatele služeb Azure DevOps Services a uživatelská rozšíření. Na používání uživatelů služeb Azure DevOps Services a uživatelských rozšíření zákazníkem se vztahují následující úrovně a kredity služeb:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Výpočet doby provozu v měsíci a úrovně služby pro služby Azure Pipelines

Maximální dostupný počet minut“ znamená celkový počet minut, po který byla uhrazená služba Azure Pipelines povolena během fakturačního měsíce v rámci daného odběru Microsoft Azure.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut v rámci daného odběru Microsoft Azure, během kterých je služba Azure Pipelines nedostupná. Minuta se považuje za nedostupnou, pokud všechny kontinuální požadavky HTTP pro službu Azure Pipelines k provádění operací iniciovaných zákazníkem během dané minuty vrátí buď chybový kód, nebo nevrátí odezvu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu Azure Pipelines je vypočtena jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

Na používání prémiových kanálů služby Azure Pipelines zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Výpočet doby fungování v měsíci a úrovně služby pro službu testování zátěže Azure Test Plans

Maximální dostupný počet minut“ znamená celkový počet minut, po který byla uhrazená služba testování zátěže Azure Test Plans povolena během fakturačního měsíce v rámci daného odběru služby Microsoft Azure.

Doba výpadku“ znamená celkový souhrnný počet minut v rámci daného odběru služby Microsoft Azure, během kterých je služba testování zátěže Azure Test Plans nedostupná. Minuta se považuje za nedostupnou, pokud všechny kontinuální požadavky HTTP pro službu testování zátěže Azure Test Plans k provádění operací iniciovaných zákazníkem během dané minuty vrátí buď chybový kód, nebo nevrátí odezvu.

Procentuální doba fungování v měsíci“ pro službu testování zátěže Azure Test Plans je počítána jako maximální dostupný počet minut minus doba výpadku děleno maximální dostupný počet minut za fakturační měsíc v rámci daného odběru služby Microsoft Azure. Procentuální doba fungování v měsíci je znázorněna následujícím vzorcem:

Doba fungování v měsíci v % = (maximální dostupný počet minut - doba výpadku) / maximální dostupný počet minut

Na užívání služby testování zátěže Azure Test Plans zákazníkem se vztahují následující úrovně služby a kredity služby:

Měsíční doba provozuschopnosti v procentech Kredit služby
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Historie verzí

2.0 Poslední aktualizace: září 2018
Poznámky k verzi: Poznámky k verzi: Změna názvu služby Služba Visual Studio Team Services se mění na službu Azure DevOps Services. Služba testování zátěže Visual Studio Team Services je nyní služba testování zátěže Azure Test Plans. Služba sestavení a služba sestavení a nasazení služeb Visual Studio Team Services jsou nyní služba Azure Pipelines.

1.4 Poslední aktualizace: březen 2017

1.3 Poslední aktualizace: srpen 2016

1.2 Poslední aktualizace: listopad 2015

1.1 Poslední aktualizace: září 2015

1.0 Poslední aktualizace: květen 2015