Přeskočit navigaci

Podmínky služeb Microsoft Azure

Poslední aktualizace: září 2014

Zásady přijatelného užívání

Ani vy, ani ti, kteří přistupují ke službám vaším prostřednictvím, nemohou služby užívat:

  • způsobem, který je zakázán zákonem, předpisem, vládním nařízením či vyhláškou,
  • způsobem, který porušuje práva ostatních,
  • k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti nebo o jejich narušení, a to jakýmkoli způsobem,
  • k falšování jakéhokoli protokolu nebo informace v záhlaví e-mailových zpráv (např. falšování identity, „spoofing“),  
  • k šíření spamu nebo malwaru,
  • způsobem, který může poškodit služby nebo zhoršit možnosti jejich užívání pro jiné uživatele,
  • ani pro aplikace spojené s vysokým rizikem (kde by selhání služeb nebo závada mohly vést k úmrtí nebo vážnému poranění osob, případně k závažnému poškození věci či životního prostředí).

Virtuální počítače

Funkce pro virtuální počítače vám poskytuje možnost provozovat virtuální server s jedním nebo více operačními systémy dle vašeho výběru. Máte možnost nahrát obraz vašeho vlastního virtuálního počítače nebo si zvolit z předem nakonfigurovaných obrazů virtuálních počítačů poskytovaných společností Microsoft nebo třetími stranami. 

Souhlasíte, že zabezpečíte práva nezbytná pro provozování veškerého softwaru (včetně operačního systému) na vašem virtuálním počítači. Nesete odpovědnost za opravy, konfiguraci a údržbu operačního systému a dalšího softwaru, který se na vašem virtuálním počítači nachází. Nesmíte žádným způsobem deaktivovat, měnit ani se pokoušet obcházet jakýkoli účtovací mechanismus, který sleduje počet hodin vašeho užívání virtuálního počítače a softwaru, který se na něm nachází.

Systém Microsoft Azure vám může poskytnout možnost provozování serveru Windows Server a dalšího softwaru společnosti Microsoft na virtuálním počítači. Tento software můžete užívat pouze v rámci služeb online systému Microsoft Azure a pouze ve spojení s vaším povoleným užíváním jakékoli příslušné role v rámci systému Microsoft Azure. Nenáleží vám žádná další práva k provozování tohoto softwaru, která by vyplývala z těchto licenčních podmínek (například nesmíte provozovat kopie na vlastních serverech, pokud k tomuto účelu nezískáte samostatnou licenci).

Windows Server

Use of any Virtual Machine containing any version of Windows Server is subject to the following additional terms:

Limitations on Use.  You may not use the following functionality in the software:

  • Rights Management Services

Remote Desktop Services. Remote Desktop Services (RDS) Subscriber Access Licenses (SALs) purchased through the Microsoft Service Provider Licensing Agreement (SPLA) may be used to deliver graphical user interface functionality on Microsoft Azure virtual machines. RDS Client Access Licenses (CALs) purchased through other Volume Licensing programs including the Enterprise Agreement may not be used with Microsoft Azure virtual machines. Virtual Desktop Infrastructure functionality may not be used on Microsoft Azure virtual machines.

Hosting.  If you use the software to host a solution to be accessed or used by third parties, then that solution must consist of an application or service that is owned or licensed by you or a third party.

Data Storage Technology.  The server software includes data storage technology called Windows Internal Database or Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows.  Components of the server software use these technologies to store data.  You may not otherwise use or access these technologies under these license terms.

Icons, images, sounds.  While the software is running, you may use but not share its icons, images, sounds, and media. The sample images, sounds and media provided with the software are for your non-commercial use only.

Data Transfer Notices.  The notices applicable to Windows Server, as identified in the Data Transfer Notices document at https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 apply to the use of Windows Server software under your Microsoft Azure licenses.

Validation

The software will from time to time update or require download of the validation feature of the software. Validation verifies that the software has been activated and is properly licensed.  Validation also permits you to use certain features of the software, or to obtain additional benefits.

During a validation check, the software will send information about the software and device to Microsoft.  This information includes the version and product key of the software, and the Internet protocol address of the device.  Microsoft does not use the information to identify or contact you.  By using the software, you consent to the transmission of this information.

If the software is not properly licensed, the functionality of the software may be affected. For example, you may need to reactivate the software, or receive reminders to obtain a properly licensed copy of the software, or you may not be able to obtain certain updates or upgrades from Microsoft.

You may only obtain updates or upgrades for the software from Microsoft or authorized sources.

Store

Systém Microsoft Azure vám umožňuje přístup nebo zakoupení produktů jiných subjektů než Microsoft od třetích stran v jednotném rámci poskytování a účtování prostřednictvím funkcí, jako je Microsoft Azure Store nebo galerie virtuálních počítačů („služba Store“) za podmínek portálu Microsoft Azure Store.

Zákaznická podpora

Definice

„Zákaznická podpora“ označuje jakoukoli podporu nebo poradenství poskytované na základě vaší smlouvy pro systém Microsoft Azure.

„Opravy“ označují opravné programy pro produkty, úpravy nebo vylepšení či jejich odvozeniny, které společnost Microsoft obecně vydá (například aktualizace Service Pack), nebo které vám společnost Microsoft poskytuje v rámci zákaznické podpory při řešení konkrétního problému.

Opravy.  Poskytujeme-li vám opravy během poskytování zákaznické podpory, tyto opravy jsou licencovány dle příslušných licenčních podmínek pro produkt, ke kterému se tyto opravy vztahují, pokud však opravy neobsahují samostatné podmínky. V takovém případě platí tyto samostatné podmínky. Nejsou-li opravy poskytovány pro služby platformy Microsoft Azure, platí jakékoli další podmínky užívání, které společnost Microsoft společně s těmito opravami poskytuje, a nejsou-li poskytnuty žádné podmínky užívání, budete mít nevýhradní, časově neomezenou a plně hrazenou licenci k užívání a kopírování oprav pouze pro interní použití. Opravy nesmíte upravovat, měnit jejich název souboru ani je kombinovat s jakýmkoli kódem jiného subjektu než Microsoft.

Dosavadní dílo.  Veškerá práva k jakémukoli počítačovému kódu nebo k písemným materiálům, které nejsou založeny na kódu, vyvinutým nebo jinak získaným stranami nebo pro tyto strany či jejich afilace nezávisle na vaší smlouvě pro systém Microsoft Azure („dosavadní dílo“), zůstávají výhradním vlastnictvím strany poskytující dosavadní dílo. Při poskytování zákaznické podpory každá strana poskytuje druhé straně (a v případě potřeby smluvním dodavatelům společnosti Microsoft) dočasnou, nevýlučnou licenci k užívání, reprodukci a pozměňování jakéhokoli svého dosavadního díla poskytnutého druhé straně, a to výhradně v rozsahu potřebném k plnění jejích závazků v souvislosti se zákaznickou podporou. Nedohodnou-li se strany písemně výslovně jinak, poskytneme vám po úplném splacení nevýhradní, časově neomezenou, plně uhrazenou licenci k užívání, rozmnožování a úpravám (je-li relevantní) jakéhokoli dosavadního díla společnosti Microsoft poskytnutého jako součást výstupu zákaznické podpory, a to výhradně v podobě dodané vám a pouze pro vaše interní obchodní účely. Licence k dosavadnímu dílu společnosti Microsoft je podmíněna vaším dodržováním podmínek smlouvy pro systém Microsoft Azure. Pokud se nacházíte v České republice, prohlašujete, že autor poskytl příslušné souhlasy k pozměnění vašeho dosavadního díla. Jakékoli porušení podmínek smlouvy pro systém Microsoft Azure nebo jiných prohlášení týkajících se zákaznické podpory v rámci této smlouvy z vaší strany bude rozvazovací výminkou získání časově neomezené licence k dosavadnímu dílu společnosti Microsoft, které vám společnost Microsoft ponechá po ukončení poskytování zákaznické podpory.

Materiály.  Jsme vlastníkem veškerých práv ke všem námi vyvinutým materiálům (jiným než softwarový kód), které jsou vám poskytovány v souvislosti s poskytováním zákaznické podpory („materiály“) s výjimkou případů, kdy tyto materiály tvoří vaše dosavadní dílo. Udělujeme vám nevýhradní, časově neomezenou a plně uhrazenou licenci k používání, rozmnožování a úpravám materiálů výhradně pro interní obchodní účely a bez jakékoli povinnosti vyúčtovat či hradit licenční poplatky.

Vzorový kód. Udělujeme vám nevýhradní, časově neomezené, bezplatné právo k používání a úpravám jakéhokoli softwarového kódu poskytnutého námi jako názorný příklad („vzorový kód“) a k rozmnožování a distribuci tohoto vzorového kódu ve formě objektového kódu za předpokladu, že souhlasíte s tím, že: (i) nepoužijete náš název, logo ani ochranné známky při prodeji vašeho softwarového produktu obsahujícího vzorový kód; (ii) softwarový produkt obsahující vzorový kód bude zahrnovat platné sdělení o autorských právech; (iii) odškodníte a budete chránit a bránit nás a naše dodavatele proti všem uplatněným nárokům a soudním procesům včetně poplatků za právní zastoupení, které vzejdou nebo vyplynou z užití či distribuce vzorového kódu.

Práva afilací. Svým afilacím smíte sublicencovat práva obsažená v tomto oddílu, avšak vaše afilace nesmějí tato práva sublicencovat a smějí je užívat pouze v souladu s licenčními podmínkami obsaženými ve smlouvě pro systém Microsoft Azure.

Záruky a vyloučení záruk

Záruka pro zákaznickou podporu. Zaručujeme, že veškerá zákaznická podpora bude poskytována s odbornou péčí a znalostmi.

ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VYLUČUJEME VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY VE VAŠÍ SMLOUVĚ O ODBĚRU SYSTÉMU MICROSOFT AZURE. TOTO VYLOUČENÍ ZÁRUK ZAHRNUJE VŠECHNY ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICKÝCH PRÁV, NEPORUŠENÍ PRÁV, PŘIJATELNÉ KVALITY NEBO VÝSLEDKŮ, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, POKUD JDE O VEŠKERÉ RADY, DOPORUČENÍ, OPRAVY, VÝSTUPY ZÁKAZNICKÉ PODPORY A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NÁMI A NAŠIMI DODAVATELI V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY. 

Příloha 1: Sdělení

Sdělení o přenosu dat

Produkt obsahuje jednu nebo více softwarových funkcí, které se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb prostřednictvím internetu. Tyto funkce jsou popsány v dokumentu Sdělení o přenosu dat na adrese https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2. Společnost Microsoft poskytuje k produktům služby prostřednictvím těchto funkcí. Ne vždy obdržíte při připojení funkce samostatné sdělení. V některých případech můžete funkci vypnout nebo ji neužívat.

Informace o počítači

Tyto funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který užíváte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. 

Použití informací

Společnost Microsoft nepoužije tyto informace k vaší identifikaci ani vašemu kontaktování. Společnost Microsoft užívá tyto informace ke zpřístupnění služeb při užití softwaru. Společnost Microsoft může využívat počítačové informace, informace akcelerátoru, informace o návrzích hledání, zprávy o chybách, škodlivém softwaru a filtrování adres URL pro účely zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s ostatními, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito dodavatelé mohou informace využít ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.

Souhlas s přenosem dat

Užitím těchto softwarových funkcí vyjadřujete souhlas s přenosem počítačových informací, například IP adresy, typu operačního systému, prohlížeče, názvu a verze softwaru, který užíváte, a kódu jazyka zařízení, v němž je software spuštěn.

Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 a video standardu MPEG-2

Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2 . Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4 ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4 ČÁST 2 NEBO MPEG2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. JAKÉKOLI UŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ ÚČELY VYHOVUJÍCÍ STANDARDU MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEA PRO ZABALENÁ MÉDIA, JE BEZ LICENCE OD MPEG LA ZAKÁZÁNO. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.

Potenciálně nevyžádaný software (Sdělení I)

Je-li software Windows Defender zapnutý, zkontroluje počítač, zda se v něm nenachází „spyware“, „adware“ a jiný potenciálně nevyžádaný software. Pokud vyhledá potenciálně nevyžádaný software, dotáže se software, zda jej chcete ignorovat, zakázat (umístit do karantény) nebo odstranit. Jakýkoli potenciálně nevyžádaný software posuzovaný jako „vysoce rizikový“ nebo „nebezpečný“ bude automaticky po kontrole odstraněn, pokud nezměníte výchozí nastavení. Odebrání nebo deaktivace potenciálně nevyžádaného softwaru může vést k ukončení práce jiného softwaru na vašem počítači nebo porušení licence pro užívání jiného softwaru na vašem počítači.

Při užívání tohoto softwaru je možné, že bude odebrán nebo zablokován software, který nespadá do kategorie potenciálně nevyžádaného softwaru.