Podmínky užívání rezervovaných instancí VM Azure

Poslední aktualizace: listopad 2017

Tyto podmínky užívání představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Obsahují podmínky a ujednání uvedené níže a podmínky nabídky pro vaše předplatné rezervovaných instancí VM. Rezervované instance VM jsou nabídkou Marketplace a jsou licencovány odděleně od vaší smlouvy se zákazníkem. Podmínky pro služby online, které se vztahují na služby Microsoft Azure, jsou však do těchto podmínek užívání začleněny a budou se na vyhrazené instance VM vztahovat.

Podmínky užívání se vztahují na rezervované instance VM i na software, aktualizace, doplňky a služby podpory společnosti Microsoft poskytované pro vyhrazené instance VM, pokud s těmito položkami nejsou spojeny jiné podmínky.

 1. Definice.
  1. „Smlouva se zákazníkem“ označuje smlouvu, na základě které jste od společnosti Microsoft získali služby Microsoft Azure, a jakoukoli navazující smlouvu, která byla uzavřena během období platnosti vašich rezervovaných instancí VM.
  2. „Nabídka“ označuje ceny, období platnosti a související podrobnosti týkající se nabídky rezervovaných instancí VM.
  3. „Rezervovaná instance VM“ označuje vyhrazenou instanci VM publikovanou společností Microsoft a zpřístupněnou ve službě Azure Marketplace.
 2. Užívací práva.
  1. Užívání v rámci služby Microsoft Azure. V souladu s podmínkami a ujednáními této smlouvy vám společnost Microsoft uděluje právo k přístupu a používání rezervovaných instancí VM a k instalaci a užívání softwaru, který společnost Microsoft s rezervovanými instancemi VM poskytla, a to výhradně k užívání se službou. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft.
  2. Programy třetích stran. Rezervované instance VM mohou zahrnovat jeden či více programů třetích stran. Pokud je v samostatném souboru ThirdPartyNotices poskytnutém společností Microsoft uveden program třetí strany, platí podmínky uvedené v tomto souboru. V opačném případě se na vaše užívání těchto programů budou vztahovat podmínky začleněné v těchto programech nebo s těmito programy dodané. Ve všech případech platí také vyloučení záruky a omezení vyloučení škod níže.
 3. Podmínky smlouvy se zákazníkem. Ustanovení vaší smlouvy se zákazníkem týkající se následujících položek jsou začleněna do těchto podmínek užívání ve stejném rozsahu, ve kterém se vztahují na služby Microsoft Azure: obhajoba proti nárokům třetích stran, postoupení, omezení exportu, rozhodné právo a řešení sporů.
 4. Záruka. Rezervované instance VM jsou poskytovány „jak stojí a leží“. Microsoft tidak memberikan waranti, jaminan atau syarat-syarat tersurat yang lain. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva či zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje všechny odvozené záruky, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy.

  Pro Austrálii – Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není ovlivňovat taková práva.

 5. Omezení a vyloučení prostředků nápravy a náhrady škody. V případě nároků vyplývajících ve spojení s touto smlouvou se na rezervované instance VM vztahují opravné prostředky a omezení odpovědnosti platné pro služby Microsoft Azure a uvedené ve vaší smlouvě se zákazníkem (včetně všech vyloučení a výjimek). Od společnosti Microsoft nelze získat náhradu za jiné škody, včetně následných, zvláštních, nepřímých, trestněprávních a náhodných škod nebo škod vycházejících ze ztráty zisku, výnosů, dat nebo použití dat na základě rezervovaných instancí VM nebo v souvislosti s nimi.