Přeskočit navigaci

Dodatek o přímé platbě za služby Azure

Aby byl tento Dodatek platný, Zákazník ho musí přijmout tak, jak je uvedený na portálu služeb Azure.

Tento Dodatek o přímé platbě za služby Azure (dál jen „Dodatek“) se uzavírá mezi subjektem zákazníka (dál jen „Zákazník“) a subjektem společnosti Microsoft (dál jen „společnost Microsoft“), které jsou zúčastněnými stranami Licenční smlouvy programu Open (dál jen „Smlouva“), v jejímž rámci zákazník koupil Služby Microsoft Azure. Strany souhlasí, že Dodatek doplňuje Smlouvu a vztahuje se jen na Předplatné (definované níž) koupené v souladu s ním.

 1. Definované pojmy.

  Termíny psané s velkými počátečními písmeny, které však nejsou v tomto Dodatku definované, ponesou význam uvedený v této Smlouvě. V tomto Dodatku jsou použité následující definice:

  Pojem „Služby Microsoft Azure“ znamená jednu nebo víc funkcí a služeb Microsoft Azure licencovaných společností Microsoft a vymezených na naší stránce Služby, s výjimkou služby Microsoft Azure Marketplace (která se prodává samostatně).

  „Portál“ znamená online portál, jehož prostřednictvím Zákazník koupí Předplatné na naší stránce s ceníkem nebo na alternativní stránce určené společností Microsoft.

  „Předplatné“ znamená předplatné se stanovenou hodnotou, které se dá uplatnit u řady Služeb Microsoft Azure za určené Období platnosti.

  „Období platnosti“ znamená časové období začínající datem, kdy bylo v souladu s těmito ustanoveními zakoupené Předplatné uplatněno, a končící buď (1) datem, kdy bude hodnota Předplatného spotřebovaná, nebo (2) po dvanácti měsících, podle toho, co nastane dřív.

 2. Podrobnosti nabídky.

  Koupením Předplatného se Zákazník zavazuje zakoupit konkrétní množství Služeb Microsoft Azure Services, které bude používat po Období platnosti a za které zaplatí předem, než je začne používat. Další nebo jiné využití ze strany Zákazníka (např. využití překračující množstevní závazek, který představuje Předplatné) bude vyžadovat koupení nového Předplatného v souladu se samostatným Dodatkem, a to ještě před začátkem dalšího nebo jiného využívání služeb, aby se předešlo výpadkům při poskytování Služeb Microsoft Azure Zákazníkovi. Využívání Služeb Microsoft Azure ze strany Zákazníka se řídí podmínkami Smlouvy, která pro vyloučení pochybností obsahuje Užívací práva k produktu.

 3. Ceny za spotřebu a autorizace platby prostřednictvím platební karty.
  1. Ceny za spotřebu. Sazby za spotřebu služeb Microsoft Azure se mohou kdykoli po předchozím upozornění změnit.
  2. Autorizace platby prostřednictvím platební karty Přijetím tohoto Dodatku dává Zákazník souhlas s platbou předplatného a opravňuje společnost Microsoft k tomu, aby ze Zákazníkovy platební karty strhla cenu Předplatného uvedenou na Portále ve chvíli, kdy dojde k přijetí tohoto Dodatku.
 4. Daně.

  Ceny jsou uvedeny bez daně. Zákazník zaplatí veškeré příslušné daně z přidané hodnoty, ze zboží a služeb, z prodeje apod., které se vztahují za všechny objednávky uskutečněné v souladu s touto smlouvou a které je společnost Microsoft oprávněná v souladu s platnými zákony od zákazníka vybrat. Zákazník zodpovídá za veškerá příslušná kolkovná a všechny ostatní daně, které má ze zákona povinnost platit, včetně všech daní vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb Microsoft Azure Partnerům Zákazníka. Společnost Microsoft zodpovídá za všechny daně související s jejím čistým ziskem nebo vlastnictvím majetku. Je-li nutné od plateb, které Zákazník odešle společnosti Microsoft, odečíst srážkovou daň, Zákazník může takovou daň odečíst od částky, kterou dluží společnosti Microsoft, a zaplatit ji příslušnému finančnímu úřadu, za předpokladu, že Zákazník ihned zajistí a poskytne oficiální potvrzení o těchto srážkách i další dokumenty, které společnost Microsoft v rozumné míře vyžádá, aby mohla požadovat vrácení daně nebo daňový odpočet ze zahraničí. Zákazník zajistí, aby byly všechny srážkové daně minimalizovány v míře, kterou umožňují platné zákony.

 5. Různé.
  1. Období platnosti a ukončení. Platnost tohoto Dodatku automaticky skončí po vypršení Období platnosti. Předplatné koupené v souladu s tímto Dodatkem se dál řídit podmínkami Smlouvy a příslušnými Užívacími právy k produktu bez ohledu na ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy.
  2. Pořadí priorit. Pokud vznikne rozpor mezi kterýmkoli ustanovením v tomto Dodatku a kterýmkoli ustanovením ve Smlouvě, pak má tento Dodatek vyšší prioritu.
  3. Úplná smlouva. Tento Dodatek představuje úplnou smlouvu mezi stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje všechny ostatní smlouvy, ústní či písemné, pokud jde o předmět tohoto Dodatku. Pokud nebude v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, Smlouva zůstává nezměněná a v plné platnosti a účinnosti.
  4. Pravomoc k uzavření smlouvy. Pokud přijímáte tyto podmínky jménem nějakého subjektu, vyjadřujete tím, že máte zákonné oprávnění odsouhlasit tento Dodatek jménem daného subjektu.
  5. Australští partneři. Pokud se nacházíte na Novém Zélandu nebo v některé ze zemí Oceánie a rozhodnete se přistupovat k Online službám doručovaným z našich datacenter umístěných v Austrálii a používat je, pak bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy nesmíte pro žádného Partnera nacházejícího se v Austrálii provést objednávku dle tohoto Dodatku nebo Smlouvy, ani Partnerovi nacházejícímu se v Austrálii udělit práva správce ke správě vašich Předplatných. Partner nacházející se v Austrálii, který si přeje přistupovat k Online službám doručovaným z našich datacenter umístěných v Austrálii a používat je, musí zřídit své vlastní Předplatné pod samostatnou Licenční smlouvou programu Open.