Přeskočit na hlavní obsah

Dodatek Azure k přímé platbě

Aby byl tento dodatek platný, musí jej zákazník přijmout tak, jak je uvedeno na Azure Portal.

Tento dodatek Azure k přímé platbě (dále jen „dodatek“) se uzavírá mezi subjektem zákazníka (dále jen „zákazník“) a subjektem společnosti Microsoft (dále jen „Microsoft“), které jsou stranami licenční smlouvy otevřeného programu (dále jen „smlouva“), v rámci níž zákazník zakoupil služby Microsoft Azure. Strany souhlasí, že dodatek doplňuje smlouvu a platí pouze pro odběr (jak je definován níže) zakoupený podle tohoto dodatku.

 1. Definované pojmy.

  Zvýrazněné pojmy, které jsou použity v tomto dodatku, mají význam uvedený ve smlouvě. V tomto dodatku jsou použity následující definice:

  Pojem „služby Microsoft Azure“ znamenají jednu nebo více služeb a funkcí Microsoft Azure, které jsou licencovány společností Microsoft a uvedeny na naší stránce služeb, s výjimkou služby Microsoft Azure Marketplace (která se prodává odděleně).

  Pojem „portál“ znamená online portál, prostřednictvím kterého zákazník nakupuje odběr na naší stránce cen nebo na alternativní stránce, kterou společnost Microsoft stanoví.

  Pojem „odběr“ znamená odběr s určitou hodnotou, kterou lze vyměnit za množství služeb Microsoft Azure pro určité období předplatného.

  Pojem „období předplatného“ znamená období začínající dnem, kdy byl odběr zakoupený podle tohoto dodatku vyměněn, a končící buď (1) datem, kdy byla hodnota odběru spotřebována, nebo (2) po dvanácti měsících.

 2. Podrobnosti nabídky.

  Zakoupením odběru se zákazník zavazuje, že si bude kupovat určité množství služeb Microsoft Azure pro používání během období předplatného a zaplatí předem, před započetím používání. Dodatečné nebo jiné použití zákazníkem (například použití, které přesahuje částku závazku představovanou odběrem) bude vyžadovat nákup nového odběru na základě samostatného dodatku, a to před tím, než toto dodatečné nebo jiné použití započne, aby se zabránilo přerušení poskytování služeb Microsoft Azure zákazníkovi. Používání služeb Microsoft Azure zákazníkem bude podléhat podmínkám smlouvy, která k vyloučení pochybností zahrnuje práva na užívání produktu.

 3. Cena za používání a oprávnění ke strhávání z kreditní karty.
  1. Cena za spotřebu. Sazby za spotřebu služeb Microsoft Azure se mohou po upozornění kdykoliv změnit.
  2. Oprávnění ke strhávání z kreditní karty. Přijetím tohoto dodatku zákazník souhlasí s platbou za odběr a opravňuje společnost Microsoft k tomu, aby z kreditní karty zákazníka strhávala platby za odběr uvedené na portálu ve chvíli přijetí tohoto dodatku.
 4. Daně.

  Ceny nezahrnují žádné daně. Zákazník uhradí všechny příslušné daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, spotřební daně nebo další podobné daně, pro něž vzniká povinnost úhrady na základě objednávky zadané v rámci této smlouvy a které je podle rozhodného práva společnost Microsoft oprávněna zákazníkovi účtovat. Zákazník je odpovědný za veškeré příslušné kolkovné a ostatní daně, které je ze zákona povinen odvádět, včetně všech daní, které vyplývají z poskytování služeb Microsoft Azure smluvním partnerům zákazníka. Společnost Microsoft je odpovědná za všechny daně vycházející z jejího čistého příjmu nebo majetkového vlastnictví. V případě, že je požadována úhrada daní srážkou z plateb zákazníka hrazených společnosti Microsoft, může zákazník takové daně odečíst od částky dlužné společnosti Microsoft a uhradit je příslušnému daňovému orgánu za předpokladu, že zákazník neprodleně zajistí a společnosti Microsoft doručí oficiální potvrzení o přijetí těchto daní vybíraných srážkou a ostatní doklady, které společnost Microsoft v rozumné míře vyžaduje, aby mohla nárokovat započtení nebo vrácení daně uhrazené v zahraničí. Zákazník zajistí, aby byly všechny daně vybírané srážkou minimalizovány, a to v co největší míře přípustné rozhodným právem.

 5. Různé.
  1. Doba účinnosti a vypovězení smlouvy. Účinnost tohoto dodatku skončí automaticky po uplynutí doby účinnosti. Odběr zakoupený podle tohoto dodatku bude i nadále podléhat podmínkám smlouvy a platným právům k příslušnému produktu bez ohledu na ukončení nebo vypršení platnosti smlouvy.
  2. Pořadí přednosti V případě nesouladu mezi kterýmkoli ustanovením tohoto dodatku a kterýmkoli ustanovením smlouvy platí tento dodatek.
  3. Veškeré dohody. Tento dodatek představuje celou smlouvu mezi stranami týkající se předmětu tohoto dodatku a nahrazuje všechny ostatní smlouvy, ať už ústní nebo písemné, s ohledem na předmět tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, se nemění a zůstávají plně platná a účinná.
  4. Oprávnění k uzavření smlouvy. Pokud jste jednotlivec, který tyto podmínky přijímá jménem subjektu, prohlašujete, že máte oprávnění přistoupit k tomuto dodatku jménem daného subjektu.
  5. Smluvní partneři v Austrálii. Pokud se nacházíte na Novém Zélandu nebo v Oceánii, nesmíte podle tohoto dodatku nebo smlouvy zadávat objednávky jménem jakéhokoliv smluvního partnera se sídlem v Austrálii, ani udělovat žádnému smluvnímu partnerovi se sídlem v Austrálii administrativní práva ke správě odběru, pokud se rozhodnete pro přístup a používání služeb online poskytovaných z našich datových center umístěných v Austrálii, a to bez ohledu jakékoli protichůdné ustanovení v tomto dodatku nebo smlouvě. Smluvní partner se sídlem v Austrálii, který si přeje získat přístup k a využívat online služby poskytované našimi datovými centry v Austrálii, musí mít vlastní odběr na základě samostatné licenční smlouvy otevřeného programu.