Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Poslední aktualizace: říjen 2018

Tyto podmínky se týkají používání funkce Microsoft Azure Marketplace, galerie Virtual Machine a ostatních funkcí systému Microsoft Azure, které vám umožňují nákup nebo přístup k produktům a službám optimalizovaným pro používání pomocí Azure („Marketplace“). Funkce Marketplace může zahrnovat produkty nebo služby („nabídky Marketplace“ nebo „nabídky“) zveřejněné společností Microsoft a různými třetími stranami (jednotlivě zveřejňující strana, „vydavatel“).

 1. Nákup a účtování.
  1. Přímí zákazníci. Pokud jste si zakoupili předplatné služeb Microsoft Azure od společnosti Microsoft, vztahují se na váš nákup nabídek Marketplace prostřednictvím daného předplatného následující podmínky:
   1. Platba. Souhlasíte, že uhradíte všechny příslušné poplatky, které se vztahují na vaše užívání nabídek Marketplace. Tyto poplatky jsou samostatné a doplňují poplatky, které se vztahují na vaše užívání služeb Microsoft Azure.
   2. Ceny. Pokud není uvedeno jinak, ceny uvedené pro nabídky Marketplace nezahrnují žádné uplatnitelné daně a kurzová vyrovnání. Za uhrazení těchto daní a dalších poplatků odpovídáte pouze vy. Ceny mohou být uvedeny ve formě opakovaných poplatků pro nabídky typu předplatného nebo ve formě měrných jednotek (například hodiny běhu nebo provedené transakce) pro nabídky typu užívání.
   3. Platební nástroj. Pokud jste společnosti Microsoft v souvislosti s předplatným služeb Microsoft Azure sdělili způsob platby (například kreditní karta nebo jiný online způsob platby), nákupem těchto produktů opravňujete společnost Microsoft k využití daného způsobu platby pro vaše užívání nabídek Marketplace.
   4. Účtování. Vaše nákupy v rámci funkce Marketplace se budou řídit podmínkami účtování a platebními podmínkami vaší smlouvy k předplatnému služby Microsoft Azure, které se vztahují na využívání nebo jednorázové nákupy. Pokud vám vzniknou poplatky, které nejsou zpracovány během období účtování vašeho nákupu nebo užívání, můžeme vám tyto poplatky naúčtovat v následujícím období. Výpis vyúčtování poplatků vám poskytneme na účetním portále služeb Microsoft Azure, kde si jej můžete zobrazit a vytisknout. Jedná se o jediný výpis vyúčtování, který poskytujeme. Využití nebo výdaje uvedené jinde než na závěrečné účetním výpisu jsou pouze odhady a nemusejí zahrnovat nedávnou čerstvou aktivitu nebo mohou zahrnovat předpokladané položky na základě předchozích vzorců užívání.
   5. Zvýšení cen. Pokud bude pro nabídku Marketplace, pro kterou máte aktivní předplatné, provedeno zvýšení cen, upozorníme vás na toto zvýšení 30 dní předem. Po uplynutí tohoto 30denního období bude další používání nabídky Marketplace představovat váš souhlas s účtováním nové ceny.
   6. Vrácení ceny. Pokud zákon neurčuje jinak nebo pokud vydavatel nesvolí jinak, jsou veškeré poplatky nevratné.
   7. Opravy účtování. Zjistíte-li ve vyúčtování chybu, musíte nás na to upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu v této lhůtě neoznámíte, zprošťujete nás tímto veškeré odpovědnosti a zříkáte se uplatnění jakýchkoli nároků v souvislosti se ztrátou vzniklou v důsledku chyby, přičemž nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. V případě, že zjistíme chybu ve vyúčtování, bude tato chyba opravena do 90 dnů.
  2. Nepřímí zákazníci. Pokud jste si zakoupili předplatné služeb Microsoft Azure od prodejce, vztahují se na váš nákup nabídek Marketplace na základě daného předplatného nákupní a platební podmínky uvedené ve vaší smlouvě s daným prodejcem.
  3. Obecná ustanovení. Následující ustanovení platí bez ohledu na subjekt, od kterého jste si předplatné služeb Microsoft Azure zakoupili.
   1. Finanční závazek. Není-li v konkrétní nabídce Marketplace uvedeno jinak, nelze k nákupu nabídek Marketplace použít kredity předplatného společnosti Microsoft (například bezplatné zkušební verze, MSDN nebo BizSpark) ani prostředky z finančních závazků. Tyto nákupy se účtují samostatně.
   2. Rezervace. „Rezervace“ znamenají předběžný nákup dostupných nabídek Marketplace na stanovené období a pro konkrétní region (např. rezervované instance softwaru atd.). Rezervace se nakupují na stanovená období až do doby tří let. Na konci stanoveného období platnost rezervací vyprší. Platba za nevyužité rezervace vám nebude vrácena. Pakliže není u konkrétní nabídky Marketplace uvedeno jinak, není možnost výměny a zrušení. Ceny rezervací se budou zakládat na cenách, které jsou k dispozici v okamžiku každého nákupu. Rezervované instance softwaru nezahrnují náklady na službu Compute.
   3. Automatické prodloužení. Je-li vámi zakoupená nabídka Marketplace předplatným produktem s volbou automatického prodloužení, můžeme (nebo váš prodejce, je-li prostředníkem) vaše předplatné automaticky obnovit a účtovat vám jakoukoli dobu prodloužení, pokud neprovedete zrušení před datem prodloužení.
   4. Bezplatná zkouška. Pokud pro nabídku Marketplace využíváte jakoukoli zkušební dobu předplatného, musíte své předplatné zrušit před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci zkušební doby předplatné nezrušíte, budou vám za nabídku Marketplace účtovány ceny uvedené v okamžiku nákupu. Pokud pro nabídku zkušební doby vytvoříte více předplatných, bude se zkušební období platné pro všechna předplatná počítat od data vytvoření prvního předplatného a všechna tato předplatná se poté převedou na placené nabídky.
   5. Zrušení. Neobdržíme-li od vás platbu včas a v plné výši, můžeme váš přístup k nabídkám Marketplace pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení přístupu z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě dat.
 2. Práva užívání.
  1. Podmínky užívání vydavatele. Vaše práva k užívání nabídky Marketplace se řídí samostatnými podmínkami užívání poskytnutými vydavatelem nabídky Marketplace („podmínky užívání“). S výjimkou nabídek Marketplace, které zveřejňujeme, nejsme smluvní stranou podmínek užívání vydavatele ani jimi nejsme vázáni.
  2. Nabídky BYOL. Vydavatelé mohou určité nabídky Marketplace zpřístupnit za podmínky, že mimo funkci Marketplace získáte nezbytná práva k užívání takové nabídky („nabídky BYOL (= Přineste si vlastní licenci)“). Pokud používáte nabídku BYOL, je vaší povinností zajistit, že k užívání nabídky máte dostatečná práva.
  3. Softwarové produkty společnosti Microsoft. Pokud vydavatel třetí strany zveřejní ve funkci Marketplace nabídku virtuálního stroje, která zahrnuje jakýkoli softwarový produkt společnosti Microsoft uvedený na webu http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ („softwarový produkt společnosti Microsoft“), pak:
   1. je poskytovatelem licence pro softwarový produkt společnosti Microsoft společnost Microsoft a nikoli třetí strana;
   2. na vaše užívání softwarového produktu společnosti Microsoft nad rámec poplatků souvisejících s nabídkou třetí strany se vztahují také poplatky pro softwarový produkt společnosti Microsoft platné pro vaše předplatné služeb Microsoft Azure nebo poplatky stanovené vaším prodejcem (je-li prostředníkem); a
   3. na vaše užívání softwarového produktu společnosti Microsoft zahrnutého v nabídce, včetně vašeho práva (existuje-li) k užívání softwarového produktu společnosti Microsoft mimo služby Microsoft Azure, se vztahují podmínky společnosti Microsoft a nikoli podmínky užívání třetí strany.
  4. Rozhraní pro programování aplikací Máme možnost zpřístupnit rozhraní pro programování aplikací („rozhraní API funkce Marketplace“) pro použití s funkcí Marketplace. Používáte-li jakákoli rozhraní API funkce Marketplace k nákupu nebo přístupu k nabídkám Marketplace, zodpovídáte za kontrolu a dodržování příslušných podmínek užívání uvedených v uživatelském rozhraní funkce Marketplace, které se mohou čas od času změnit. Používáním rozhraní API funkce Marketplace k nákupu nabídek Marketplace také vyjadřujete svůj souhlas s úhradou všech příslušných poplatků v souladu s platebními podmínkami uvedenými v uživatelském rozhraní funkce Marketplace v okamžiku nákupu.
 3. Ochrana soukromí a osobních údajů.
  1. Informace zpřístupněné vydavatelům. Pokud si zakoupíte nebo budete používat nabídku Marketplace, můžeme s vydavatelem takové nabídky sdílet vaše kontaktní údaje a informace o transakci. S vydavatelem nebudeme bez vašeho svolení sdílet vaše zákaznické údaje.
  2. Zásady ochrany osobních údajů vydavatele. Vydavatelé nesou odpovědnost za poskytnutí prohlášení o ochraně osobních údajů, která popisují jejich postupy s ohledem na data zákazníka shromažďovaná jejich nabídkami nebo informacemi zákazníka, které obdrží od společnosti Microsoft. Není-li v souvislosti s nabídkou Marketplace vydanou společností Microsoft uvedeno jinak, nevztahují se zásady zabezpečení a zásady umístění a uchovávání dat společnosti Microsoft na žádnou nabídku Marketplace ani na užívání dat zákazníka nebo jiných informací zákazníka vydavatelem.
  3. Zpracování osobních údajů. V rámci svojí role zpracovatele nebo dílčího zpracovatele osobních údajů v souvislosti s předáváním nabídek přijímá společnost Microsoft závazky v souladu s podmínkami Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů týkající se podmínek služeb online vůči všem zákazníkům s účinností ke dni 25. května 2018 na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9840733
 4. Různé.
  1. Finanční údaje. Určité nabídky Marketplace mohou obsahovat finanční údaje. Společnost Microsoft není obchodníkem s cennými papíry, dealerem ani registrovaným investičním poradcem ve smyslu federálního zákona USA o cenných papírech ani zákonů o cenných papírech v jiných jurisdikcích a neposkytuje jednotlivcům poradenské služby v oblasti vhodnosti investování, koupě ani prodeje cenných papírů nebo jiných finančních produktů nebo služeb. Nic z obsahu funkce Marketplace nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její poskytovatelé licencí oznamující kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné konkrétní finanční produkty ani služby. Nic z obsahu funkce Marketplace, včetně jakýchkoli souborů dat nebo finančních aplikací, není zamýšleno jako profesionální rady, a to ani rady investiční nebo daňové.
  2. Omezení kapacity. Smíme omezit počet požadavků, které můžete odeslat funkci Marketplace, v zájmu ochrany našeho systému nebo vynucení odůvodněných omezení vašeho užívání funkce Marketplace. Kromě toho mohou vydavatelé uplatnit omezení počtu požadavků odesílaných do jejich služeb, které bude vynucováno společností Microsoft („specifické omezení kapacity“). Specifické omezení kapacity může být zobrazeno na stránce s podrobnými informacemi o obsahu vydavatele, který omezení uplatňuje. Omezení v rámci specifického omezení kapacity je možné kdykoli změnit po předchozím upozornění nebo i bez upozornění.