Přeskočit navigaci

Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Poslední aktualizace: duben 2018

Tyto podmínky se týkají užívání funkce Microsoft Azure Marketplace, galerie Virtual Machine a ostatních funkcí systému Microsoft Azure, které vám umožňují přístup k produktům jiného subjektu než Microsoft a jejich nákup („Marketplace“). Funkce Marketplace může zahrnovat produkty nebo služby („nabídky Marketplace“ nebo „nabídky“) zveřejněné společností Microsoft a různými třetími stranami (jednotlivě zveřejňující strana, „vydavatel“).

 1. Nákup a účtování.
  1. Přímí zákazníci. Pokud jste si zakoupili předplatné služeb Microsoft Azure od společnosti Microsoft, vztahují se na váš nákup nabídek Marketplace prostřednictvím daného předplatného následující podmínky:
   1. Platba. Souhlasíte, že uhradíte všechny příslušné poplatky, které se vztahují na vaše užívání nabídek Marketplace. Tyto poplatky jsou oddělené a doplňují poplatky, které se vztahují na vaše užívání služeb Microsoft Azure.
   2. Ceny. Pokud není uvedeno jinak, ceny uvedené pro nabídky Marketplace nezahrnují žádné příslušné daně a kurzová vyrovnání. Za uhrazení těchto daní a dalších poplatků odpovídáte vy. Ceny mohou být uvedeny ve formě opakovaných poplatků pro nabídky typu předplatného nebo ve formě měrných jednotek (například hodiny běhu nebo provedené transakce) pro nabídky typu užívání.
   3. Platební nástroj. Pokud jste společnosti Microsoft v souvislosti s předplatným služeb Microsoft Azure sdělili způsob platby (například kreditní karta nebo jiný online způsob platby), nákupem těchto produktů opravňujete společnost Microsoft k využití daného způsobu platby pro vaše užívání nabídek Marketplace.
   4. Účtování Vaše nákupy v rámci funkce Marketplace se budou řídit podmínkami účtování a platebními podmínkami vaší smlouvy k předplatnému služby Microsoft Azure, které se vztahují na využívání nebo jednorázové nákupy. Pokud vám vzniknou poplatky, které nejsou zpracovány během období účtování vašeho nákupu nebo užívání, můžeme vám tyto poplatky naúčtovat v následujícím období. Výpis vyúčtování vám poskytneme na účetním portále služeb Microsoft Azure, kde jej můžete zobrazit a vytisknout. Jedná se o jediný výpis vyúčtování, který poskytujeme. Využití nebo výdaje uvedené jinde než na závěrečné účetním výpisu jsou pouze odhady a nemusí zahrnovat nedávnou aktivitu nebo mohou zahrnovat předpoklady na základě předchozích vzorců užívání.
   5. Zvýšení cen. Pokud bude pro nabídku Marketplace, pro kterou máte aktivní předplatné, provedeno zvýšení cen, upozorníme vás na toto zvýšení 30 dní předem. Po uplynutí tohoto 30denního období bude další používání nabídky Marketplace představovat váš souhlas s účtováním nové ceny.
   6. Refundace. Pokud zákon neurčuje jinak nebo pokud vydavatel nesvolí jinak, jsou veškeré poplatky nerefundovatelné.
   7. Opravy účtování. Zjistíte-li ve vyúčtování chybu, musíte nás upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu v této lhůtě neoznámíte, zprošťujete nás tímto veškeré odpovědnosti a zříkáte se uplatnění jakýchkoli nároků v souvislosti se ztrátou vzniklou v důsledku chyby, přičemž nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. V případě, že zjistíme chybu ve vyúčtování, bude tato chyba opravena do 90 dnů.
  2. Nepřímí zákazníci. Pokud jste si zakoupili předplatné služeb Microsoft Azure od prodejce, vztahují se na váš nákup nabídek Marketplace prostřednictvím daného předplatného nákupní podmínky a podmínky plateb uvedené ve vaší smlouvě s daným prodejcem.
  3. Obecné. Následující podmínky platí bez ohledu na subjekt, od kterého jste si předplatné služeb Microsoft Azure zakoupili.
   1. Finanční závazek. Není-li v konkrétní nabídce Marketplace uvedeno jinak, nelze k nákupu nabídek Marketplace použít kredity předplatného společnosti Microsoft (například bezplatná zkušební verze, MSDN nebo BizSpark) ani prostředky z finančních závazků. Tyto nákupy se účtují samostatně.
   2. Automatické prodloužení. Je-li vámi zakoupená nabídka Marketplace předplatným produktem s volbou automatického prodloužení, můžeme (nebo váš prodejce, je-li relevantní) automaticky prodloužit vaše předplatné a účtovat vám jakoukoli dobu prodloužení, pokud neprovedete zrušení před datem prodloužení.
   3. Bezplatné zkušební verze. Pokud pro nabídku Marketplace využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby předplatného, musíte své předplatné zrušit před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci zkušební doby předplatné nezrušíte, budou vám za nabídku Marketplace účtovány ceny uvedené v okamžiku nákupu. Pokud pro nabídku zkušební doby vytvoříte více předplatných, bude se zkušební období platné pro všechna předplatná počítat od data vytvoření prvního předplatného a všechna tato předplatná se poté převedou na placené nabídky.
   4. Zrušení. Neobdržíme-li od vás částku včas a v plné výši, můžeme pozastavit nebo zrušit služby váš přístup k nabídkám Marketplace. Pozastavení nebo zrušení přístupu z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě dat.
 2. Práva užívání.
  1. Podmínky užívání vydavatele. Vaše práva k užívání nabídky Marketplace se řídí samostatnými podmínkami užívání poskytnutými vydavatelem nabídky Marketplace („podmínky užívání“). S výjimkou nabídek Marketplace, které zveřejňujeme, nejsme smluvní stranou podmínek užívání vydavatele ani jimi nejsme vázáni.
  2. Nabídky BYOL. Vydavatelé mohou určité nabídky Marketplace zpřístupnit za podmínky, že mimo funkci Marketplace získáte nezbytná práva k užívání takové nabídky („nabídky BYOL (Přineste si vlastní licenci)“). Pokud používáte nabídku BYOL, je vaší povinností zajistit, že k užívání nabídky máte dostatečná práva.
  3. Softwarové produkty společnosti Microsoft Pokud vydavatel třetí strany zveřejní ve funkci Marketplace nabídku virtuálního stroje, která zahrnuje jakýkoli softwarový produkt společnosti Microsoft uvedený na webu http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ („softwarový produkt společnosti Microsoft“):
   1. je poskytovatelem licence pro softwarový produkt společnosti Microsoft společnost Microsoft a nikoli třetí strana;
   2. vztahují se na vaše užívání softwarového produktu společnosti Microsoft nad rámec poplatků souvisejících s nabídkou třetí strany také poplatky pro softwarový produkt společnosti Microsoft platné pro vaše předplatné služeb Microsoft Azure nebo poplatky stanovené vaším prodejcem (je-li relevantní); a
   3. vztahují se na vaše užívání softwarového produktu společnosti Microsoft zahrnutého v nabídce, včetně vašeho práva (je-li relevantní) k užívání softwarového produktu společnosti Microsoft mimo služby Microsoft Azure, podmínky společnosti Microsoft a nikoli podmínky užívání třetí strany.
  4. Rozhraní pro programování aplikací. Máme možnost zpřístupnit rozhraní pro programování aplikací („rozhraní API funkce Marketplace“) pro použití s funkcí Marketplace. Používáte-li jakákoli rozhraní API funkce Marketplace k nákupu nebo přístupu k nabídkám Marketplace, zodpovídáte za kontrolu a dodržení příslušných podmínek užívání uvedených v uživatelském rozhraní funkce Marketplace, které se mohou čas od času změnit. Používáním rozhraní API funkce Marketplace k nákupu nabídek Marketplace také vyjadřujete svůj souhlas s úhradou všech příslušných poplatků v souladu s platebními podmínkami uvedenými v uživatelském rozhraní funkce Marketplace v okamžiku nákupu.
 3. Ochrana soukromí a osobních údajů.
  1. Informace zveřejněné vydavatelům. Pokud si zakoupíte nebo budete používat nabídku Marketplace, můžeme s vydavatelem takové nabídky sdílet vaše kontaktní údaje a informace o transakci. S vydavatelem nebudeme bez vašeho oprávnění sdílet data zákazníka.
  2. Zásady ochrany osobních údajů vydavatele. Vydavatelé nesou odpovědnost za poskytnutí prohlášení o ochraně osobních údajů, která popisují jejich postupy v oblasti osobních údajů v souvislosti s daty zákazníka shromažďovanými jejich nabídkami nebo informacemi zákazníka, které obdrží od společnosti Microsoft. Není-li v souvislosti s nabídkou Marketplace vydanou společností Microsoft uvedeno jinak, nevztahují se zásady zabezpečení a zásady umístění a uchovávání dat společnosti Microsoft na žádnou nabídku Marketplace ani na užívání dat zákazníka nebo jiných informací zákazníka vydavatelem.
  3. Zpracování osobních údajů. V rámci svojí role zpracovatele a dílčího zpracovatele osobních údajů v souvislosti s předáváním nabídek společnost Microsoft přijímá závazky v souladu s obecnými podmínkami nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů týkajících se podmínek služeb online vůči všem zákazníkům s účinností ke dni 25. května 2018 na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9840733
 4. Různé.
  1. Finanční data. Určité nabídky Marketplace mohou obsahovat finanční data. Společnost Microsoft není obchodníkem s cennými papíry, dealerem ani registrovaným investičním poradcem ve smyslu federálního zákona USA o cenných papírech ani zákonů o cenných papírech v jiných jurisdikcích a neposkytuje jednotlivcům poradenské služby v oblasti vhodnosti investování, koupě ani prodeje cenných papírů ani jiných finančních produktů nebo služeb. Žádný obsah funkce Marketplace nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její poskytovatelé licencí dodávající kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné určité finanční produkty ani služby. Žádný obsah funkce Marketplace, včetně jakýchkoli souborů dat nebo finančních aplikací, není zamýšlen jako profesionální rady, včetně, ale nikoli výhradně, rad investičních nebo daňových.
  2. Omezení kapacity Můžeme omezit počet požadavků, které můžete odeslat funkci Marketplace, v zájmu ochrany našeho systému nebo vynucení přiměřených omezení vašeho užívání funkce Marketplace. Kromě toho mohou vydavatelé uplatnit omezení počtu požadavků odesílaných do jejich služeb, které bude vynucováno společností Microsoft („specifické omezení kapacity“). Omezení v rámci specifického omezení kapacity může být zobrazeno na stránce s podrobnými informacemi o obsahu vydavatele, kterého se omezení týká. Omezení v rámci specifického omezení kapacity je možné kdykoli měnit s předchozím upozorněním nebo bez upozornění.